DE EEMLANDED Herzieningsstreven der staten L. J. LUYCX ZOON BMlteoIaodlseii Overzicht 4000 Belangrijkste euws B RUITENBERG H Weerbericht Vrijdag 6 April 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Amhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 234 TWEE VORMEN VAN REVISIONISME DE VLUCHT UIT DE STAATS GEVANGENIS JOERENEF BIEDT EEN NOENMAAL AAN SPOORWEGONGEVAL BIJ MIJDRECHT Belangrijke schade aan de spoorbaan 0VERSTR00MINGSRAMP IN AMERIKA 7 uur 10 min. BRAND WIELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI ook's nachts geopend 1093 Tel. 1330 GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 Vaste standplaats ter linkerzijde van Hotel Monopole AMERSFÖ0R13CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pei 3 maanden vooi Amersfoort 2.10 pet marand 0.75. per (met gratis verzekering tegen ongelukken1 f 0 l7'/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers I 005 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van eeo Dewijsnummef elke regel meer f0 25 LlefdadigheldvadvencntiSn vcot de helft van den prijs - Kleine Advertentlën „KEITjES bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Titoelescoe geeft in 'l parlement beschouwingen ten beste Boekarest. 4 April. (V.D.) Hedcnmid dng is het in de kamer tot een groot debat Over de buitenlandsche politiek gekomen De voormalige premier Manioe vestigde de. aandacht van de regeering op de revision nistische richtingen en het werk van den ecunomisclion opbouw in Midden Europa. De minister van buitenlandsche zaken Tiloclescoe antwoordde daarop met uitvoe rige uiteenzettingen. Met betrekking tot de steeds nadrukkelij ker wordende revisionistische betoogingen van de Hongaarsche regeering verklaarde Titoelescoe: Ik zou een onderscheid willen maken tus- sclicn het Italiaansche en het Honguarsch* revisionisme. Het eerste schijnt meer een principieel karakter fe hebben en gegrond vest te zijn op de opvatting, dat verdragen niet van eeuwigen duur zijn, het tweede heeft een positief karakter, in zooverre hei steunt op den wensch het soevereine gebied van het tegenwoordige Hongarije uit te breiden Het Italiaansche revisionisme heeft een algemeen karakter want Italië heeft tot op dit oogenblik niets voor zichzelf gevraagd. Het tweede is een revisionisme van zuiver zelfzuchtigen aard, want het vormt de uitdrukking van eeuwenlang stro ven. Het revisionisme van de eerste snor' schijnt tot dusverre alleen zijn toevlucht Ie hebben genomen lot aanmoediging dooi woorden, terwijl de tweede soort een poli tiek beteekent van stelselmatige verstoring van de door de verdragen geschapen orde Beide soorten van revisionisme zijn naar epreker's meaning onaannemelijk Maar de Italiaansche beloogingen len gjnsle van een herziening, hoe pijnlijk zij voor Koetne nië óok zijn, kunnen de hartelijke betrek kingen lusschen Roemenië en Italië niet verstoren en Roemenië verliest de hoop niet, dat de overeenstemming der belangen eens tot een gelijkheid van politieke stand punten zal leiden. Met betrekking tot het Hongaarsche re visionisme stond spreker, op het stand punt. dat het doei van deze uitlatingen d«' demoralisoering van de betrokken landen i6 en verklaarde, dat dit doel niet bereiki zou worden. De landen van de Kleme En tente zijn er zich van bewust, dat hun grenzen door 'n drievoudig pantser worden beschermd, n.l. 'n pantser van juridischen moreelcn en politieken aard. Titoelescoe behandelde vervolgens de voorwaarden, waaronder de vredesverdra gen eventueel een herziening op grond van artikel 19 van het Volkenbondspact zouden toelaten en bestreed, dat dit artikel toege past zou kunnen worden op de territoriale bepalingen. Maar zelfs, wanneer dit zoo zou zijn, is gelijkheid van 6temmcn noodzake lijk Dat beteekent, dat alleen de parlemen ten der betreffende 6taten soeverein kunnen beslissen over gebiedsdeelcn van hun lan den. Titoelescoe zcide vervolgens dank aan Frankrijk voor de verzekeringen, die het de Kleine Entente gegeven heeft naar aanlei ding van de onderleekening van het vier- mogendhcdenpact. Spr wees vervolgens op de door Boedapest aanvaarde meening, dat de zaak van Hongarije op de vredesconfe rentie niet ter sprake zou zijn gebracht. In zijn hoedanigheid van onderteekenaar van het verdrag van Trianon noemde Titoeles coe een gcheele reeks van voorbeelden, waaruit moest blijken, dat de kwestie van de grenzen van de landen der Kleine En tente een uitgemaakte en niet weer op nieuw-onstane kwest'e was. In het bijzon der wees spr. op een brief van Millerand. waarin wordt uiteengezet, waarom de door Hongarije gpvraagde volksstemming niet noodig was. Titoelescoe voegde daaraan toe. dat de verklaring van Manioe. die zoo zol bezorgdheid was voor de definitieve bevesiiging van het door de vredesverdra gen geschapen werk. de beste volksstem ming van Zevenburgen was voor de inter nationale openbare meening, want door de stem van den man, die als voorzitter aanwezig is geweest bij de voltrekking van de vereeniging van Zevenburgen met he* moederland, drukt de nieuwe provincie haar vasten wil uit voor altijd met Roe menië vereenigd te blijven. Titoelescoe besprak daarop dc politieke waarborgen voor de Roemecnsche grenzen behandelde de bondgenootschappen met Polen cn de Kleine Entente en gaf een toe lichting op de fundamenteele gedachten van het nieuwe Balkanpact Door dit laatst.- zijn de goede betrekkingen der onderteeke nende 6taten met Bulgarije op geenerlei wijze veranderd Het Balkanpact is een 6tuk werk van reëele politiek. Verder sprak Titociescop over het in Londen onderteekm- de verdras met de sovjetunie, dat R ieme nië veroorlooft de verdere ontwikkeling van de betrekkingen tusschen de beide lariden met vertrouwen tegemoet te zien. Het vraagstuk van den „Anschluss". Voortgaande zette Titoelescoe de oorzaken uiteen, die den toestand in Midden-Europa loo moeilijk maken. De grootste moeilijk heid i6 gelegen in de meenigingsverechillen tusschen de groole mogendheden met be trekking tut Oostenrijk De Anschluss wordt door Italië, Frankrijk en de Kleine Entente afgewezen De vereeniging van Oostenrijk met Hongarije is voor Duitschland en de Kleine Entente ondragelijk Een ver'écniiriné van Oostenrijk, Hongarije en de Kleine En tente roept 1en tegenstand van Duitschland en Italië le voorschijn. Bij 'een zoodon uzen toestand is de eenig mogelijke oplossing de instandhouding van den status quo mei waarborgen voor de politieke onafhankelijk peid van Oostenrijk benevens een waarborg voor Duitschland, dat Oostenrijk niet tol TITOELESCOE. een politiek of economisch slplsel zal toe treden. dat tegen Duitschland gericht zn' zijn Kunst ma lice oplossingen moeien wor den vermeden Midden Europa mag niet verdeeld worden in elkander bestrijdend staten De onderhandelingen v'an Stresa cn de gedachten van het Italiaansche memo randum van September 1933 zouden kun nen dienen tot grondslag voor nuttige, on lerh.indelingen Roemenië is bereid in een nnmische samenwerking mei de landen va». Midden-Europa te treden onder voorwaar de dat de kwestie der Roemerns^e gren?ep hiMterr tfrSWwwmg word f cola len. Roe-' menie ondersteun! met nl zijn krachten hel plan Tardieu en ziet.met spijt, dat mon d'l voor hel oogenhlik heeft moehui ter zijd stellen. Een gelijkwaardige onlossing moet echter gezocht worden Er zijn Iwee elkaar bestrijdende stelsels, waartusschen Roeme nië moet kiezen economische overeenkom sten. die de grenzen zouden ..vergeestelij ken" en herziening, en de terugkeer tot hel strenge soeverêinjteitsbegrip van voor den oorlog Roemenië is vast besloten nooit dien tweeden weg te gaan, welke tot den oorlog zou leiden. LANG GEZOCHT MISDADIGER GE ARRESTEERD. Karlsruhe. 5 April (V.D.) De poTitie heeft eergisteren te Karlsruhe een 27-jarigen koopman Hansbaucr en een dienstmeisje Anna Greve gearresteerd, die gezocht wei den wegens roof en poging tot roofmoord Bovendien wordt Hansbauer door 15 buiten landsche officieren van Justitie wegens in braken en diefstal gezocht en zijn er in to taal 26 arrestatiebevelen tegen hem uitge vaardigd. DE OORZAKEN VAN HET KENTEREN VAN DE „TOMOZUKI". Tokio, 5 April (V.D.) De officieele com missie van onderzoek naar de ramp van den lapansclien torpedojager ..Toinozuki' heeft haar onderzoek beëindigd. Gebleken is. dat hel omslaan van het schip veroor zaakt is door een constructiefout cn gebrek aan veiligheid. En de politieke gevolgen daarvan Ween en, 5 April (V.D) De publieke opinie in Oostenrijk houdt zich in hooge mate bezig met de ontvluchting der natio na listen en Schutzbund-leden uit de" staats gevangenis te Linz. Men neemt aan dat de vluchtelingen de grens hebben ovcrschre den Bij SI. Florian aan den Inn heeft men een verlaten auto gevonden, waarmee zij waarschijnlijk naar de grens zijn gereden De politieke gevolgen van deze zaak zijn nog niet tc overzien. Naar verluidt kan het aftreden van den president van het Opper ste Gerechtshof, dr. Dinghdfer, die lid van de Grool-Duitsche "Vdlkspartij is, elk o'oaen hlik verwacht wbrden. Dr. Dinghdfer was indertijd lid van het college van drie, dat na den val van de Habshurg6che monarchie de regeering6zaken in Oostenrijk op zich nam (>ofc de positie van den minister van Jus- tlfie dr Glass is verzwakt Naar verluidt Zullen wijzigingen in het Kabinet worden gebracht en zou nog in den looi» van deze week de in nauwe betrekking tot den Land bond staande ingenieur.'Hasiacher benoemd worden aan het hoofd van eén nieuw in te stellen staatssecretariaat voor den bosch- bouw In wel ingelichte kringen gelooft men. d it de tot nög toe onoverbrugbare tegenstellin üen in het kabinet over do nieuwe Grondwet tot belangrijke mutaties zullen leiden Voor- il.de tegenstelling tusschen de eischen der Christelijk SocialeD inzke een federale struc tuur ën de eischen van de Helmwéhr, die ceü •coAtwiftetische oplading wenscht, is aanzienlijk verscherpt Tokio, 4 April. (V. D.) De ambassadeur der sovjetunie, Joerenef, heeft tegen 18 April voor het noenmaal uitgenoodigd Japansche en Mandsjoërijsche autoriteiten, die betrok ken zijn bij dé onderhandelingen over den verkoop van den Noord-Mandsjoerij6chen spoorweg. Tot de genoodigden behooren-de minister van buitenlandsche zaken. Hirola. de onder-minister van buitenlandsche zaken. Sjigemitsoe, de directeur van het bureau voor Europeesche aangelegenheden, Togo, de onder-minister van buitenlandsche zaken van Mandsjoekwo. Ohasji, en Mori van den Noord-Mandsjoerijschen spoorweg. Volgens de bladen zal Mandsjoekwo bin nenkort tegenvoorstellen doen aan Rusland met betrekking tot den verkoop van den spoorweg. Drie wagons van een goederen trein ontspoord M ij d r e c h t, 6 April. Hedenmorgen ruim 7 uur zijn even buiten het station Mijdrecht van een langen goederentrein, komende uit de richting Utrecht, de drie laatste wagons, geladen met kolen, door tot dusver nog on bekende oorzaak ontspoord. Do goederpn trein moest oven buiten Mijdrecht wachten op het passeeren van een personentrein, dip om 6.56 uur uit Uithoorn vertrekt. Tenein de den wissel vrij te maken, moest de goe derentrein een eind worden opgetrokken Vermoedelijk tengevolge hiérvan heeft de ontsporing vart de drie laatste wagons plaats gehad. De drie wagons zijn ernstig beschadigd: ook is belangrijke schade nan de spoorbaan toegebracht. Persoonlijke on gevallen hebben niet plaats gehad Het treinverkeer ondervindt vertraging, daar de spoorbaan is versperd. De dienst wordt onderhouden tusschen MijdrechtNieuwer- sluis en Uithoorn—Mijdrecht. Reizigers in beide richtingen moeten te MKdrecht over stappen. Uit Utrecht is een materiaaltrein aangevraagd, teneinde met het opruimings werk te kunnen beginnen. Vermoedelijk zal dit gcruimen tijd duren. New York 5 April (V.D.). Omtrent de overstrooiriingsramp aan de Washitarivier wordt nader gemeld, dat de bewoners van tal van kleine dorpen door het water vol komen werden verrast, aangezien zij door den stroomenden rijgen cn den hevigen storm het naderen van den vloed niet hoorden. Zij werden zich pas van het ge vaar bewust, toen hun houten" -huizen reeds door «Je watermassa's werden weg gerukt. Ecnige huizen dreven kilometers ver af, voordat zij zonken of aan land werden gespoeld. Eenige bewoners konden zich ternauwernood door de vènsters red den. DE SCHEEPVAART OP LONDEN. Londen, 4 April. (V. D.) In 1909 bedroeg de totale netto-geregistreerde tonnage van gchepen. welke de haven van Londen zijn binnengekomen cn vandaar vertrokken, 38.510.989, in 1933 56.480.004. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 WOLLEN MOUSSELINES ZIJDEN LINNENS VLISCO ARTIKELEN ORGANDI en PEPITA De beteekenis van Singapore. Het Gibraltar van het Oosten. Singapore verbindt het Oostelijk en het Westelijk deel van het Britsche wereldrijk cn zijn beteekenis is om deze reden in stra tegisch opzicht even belangrijk als, die van Gibraltar en het Panamakanaal Het be heerscht den Indischen Oceaan, waarom heen drie vierde van alle Britsche gebieden liggen, waarin drie vierde van de bevolking van het imperium wonen. In een telegram van de United Press wordt erop gewezen, dat op dezen Oceaan Britsche schepen va ren, die met de waren, welke zij vervoeren, naar schatting een waarde vertegenwoor digen van honderd zestig milliocn pond sterling. Van de oeverlanden betrekt Enge land 97 procent van zijn thee, 97 procent van zijn jute, 96 procent van zijn zinkerts. CO procent van zijn caoutchouc, 89 procent van zijn wol, 86 procent van zijn salpeter, 97 pro cent van zijn hennep 76 procent van zijn rnangaanerts. 71 procent van zijn tinqrts en 63 procent van zijn rijvSt. Het zijn geweldige belangen, die het Britsche wereldrijk heeft bij dezen Oceaan en zijn randstaten, bclan gen, die geenszins kunnen worden behar tigd door een oorlogsvloot, waarvan de dichtstbijzijnde basis Malta zou zijn, dat op een afstand van dertig dagen stoomens ligt verwijderd. Het natuurlijke steunpunt. aardoor heel dit enorme gebied zou kun nen worden beheerscht, is louter en. alleen Singapore Het is de eenige oorlogshavcn an waar een vloot van slagschepen naar Australië on Nieuw Zeeland zou kunnen uitloopen om dezen dominions in geval van oorlog hulp te vcrlcencn; wanneer het in handen van den vijand zou vallen, zou er voor Engeland geen basis meer bestaan, van waaruit zijn Oostelijke bezittingen en dominions zouden kunnen worden verde digd. Singapore is daarom het eenig juiste punt voor de inrichting van een oninneem- bare oorlogshaven; de werkzaamheden, wel ke te dien einde worden verricht, zijn dan ook na een korte onderbreking weer vol ledig ter hand genomen. Aan de Noordkust van Singapore ligt de zeeéngte, die de stad van dén inboorlingen- staat Johore op het vasteland scheidt. In deze slechts enkele honderden meters bree- de engte, die door een dam wordt .over brugd, zal het aanzijn worden gegeven aan de nieuwe oorlogshavcn. Werven, dokken, opslagplaatsen en vele andere gebouwen zijn vvel-is-vvaar nog niet voltooid, maar er wordt druk aan gewérkt. Duizenden koelies werken twaalf uren per dag; in een wijden kring zijn prikkeldraadversperringen aan gelegd. die iedcren onbevoegde weren. Een geweldig dok, dat in staat is de grootste slagschepen op te nemen, wordt op het oogenblik ontworpen. Op de reede bevindt zich reeds het voltooide, slechts weinig kleiner drijvende dok, dat reeds in gebruik is genomen. Van tal van andere reusach tige inrichtingen heeft men de grondslagen reeds gelegd. De totale kosten van de vloot- basis, waaraan thans mot zooveel ijver wordt gewerkt, bedragen 9.750 000 pond ster ling; zij worden niet alleen door Engeland, maar ook door Hongkong cn de Maleische staten gedragen. In hoofdzaak zal het vlootstéunpunt uit werven, inrichtingen voor 't herstellen van schepen en depots bestaan. Van deze forti ficaties heeft men afgezien, daar Singapore voor de vloot niet moet zijn een ▼luchthaven maar een reparatiebasis. .Om de?c reden heeft men vooral zijn aandacht gewijd aan de olietanks en opslagplaatsen voor voe dingsmiddelen en wel in een zoodanigen omvang, dat zij de behoeften van de groot ste vloot, waarmee het Britsche wereldrijk voor den dag mocht komen, zouden kunnen dekken. Behalve over het reeds aanwezige droog dok voor schepen tot 10000 ton valt over een nog grooter drijvend dok te beschikken dat pas kort geleden van Engeland naar Singapore is gesleept Daarom zal nu nog het aanzijn worden gegeven aan een gewel dig droogdok, dat ook de grootste schepen kan opnemen. Verder i6 een vlieghaven in 't leven geroepen. Voorts is men bezig met den bouw van enkele pieren, o.a. één van 700 meter lengte, waar ook de geduchtste slagschepen kunnen aanleggen. Om al dezen bouwarbeid mogelijk te maken, moest men enorme aardmassa's uitbaggeren, groote ge bieden droogleggen en het aanzijn geven aan wegens en spoorlijnen. Dc ligging van het nieuwe vlootstéun punt, waarvan het terrein door de regeering der Straits Settlements aan het Britsche wereldrijk i6 geschonken, laat niets te wen- schon over. De reedc is berekend op een ontzaggelijke vloot en is naar den zeekant toe dopr een heuvelketen beschermd tegen nieuwsgierige blikken en een rcchtstreek- sche beschieting. De toegangen kunnen door mijnvclden en anderszins gemakkelijk en op effectieve wijze worden versperd; vóór de artilleristischc verdedigng kunnen de kanonnen der vloot zorgen Wanneer alle werkzaamheden haar beslag zullen hebben gekregen, zal Singapore volgens deskundigen een vlootstéunpunt zijn gewor den. dat de plaats van Malta zal Innemen en dc vereenierde vloten van Engeland en de dominions in staat zal stellen haar ope raties In den Indischen en Stillen Oceaan onafhankelijk uit te voeren. DIT BLAD HEEF'I EEN ÜAGELIJ tiSCUM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN BUITENLAND. Titoelescoe over het herzieningsstreven van sommige staten. (Eerste Blad, pag. 1). Verlenging van niet-aanval6verdragen met Rusland. (Eerste blad, pag. 2). BINNENLAND. Felle brand te Groningen. (Tweede Blad, pag. 1.) De zaak-Nijenrode. (Tweede Blad, pag. 2). De gezondheidstoestand von minister Verschuur. (Tweede Blad, pag. 2.) Calvó Delft gaat jubilecren. (Tweede Blad, pag. 3.) STADSNIEUWS. Vlceschknoeierijcn te Soest voor het Kantongerecht. (Eerste Blad, pag. 3.) ZN. VOOR EERSTE KLAS KLEEDING NAAR MAAT TELEFOON 243 UTRECHTSCHESTRAAT 26 Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Hoogste barometerstand 768.3 te Hapa- randa en Stensele. Laagste barometerstand 759.6 te Lh Co- runha. Verwachting: Zwakko tot matige Ooste lijke tot Zuidelijke wind, licht tot half be wolkt, waarschijnlijk droog weer, weinig verandering in temperatuur, met kans op lichte nachtvorst. De hooge druk herstelde zich tijdelijk in Noord-Scandinavië cn Finland tusschen de wegtrekkende depressie en een nieuwe, die uit de Poolzee nadert. Op IJsland ging de daling van den luchtdruk wederom in stijging over. In het Noord-Westen blijft in Groenland de hooge druk den wenrs- toestand beheerschcn. In het Zuid Westen op den Oceaan cn over het geheéie vaste land van West- cn Ccntraal-Europa ligt een gToot gebied mot betrekkelijk lagen luchtdruk met een zeer onregelmatige vcr- deeling. De bovenwind uit Oostelijke tot Zuidelijke richting maakt plaats voor een luchtstroom uit het Zuid-Westen tot Wes ten, van iets lager en wintersch-koude temperatuur, doch met grootere vochtig heid. In Scandinavië cn Finland nam de vorst weer toe, in Midden-Zweden tot be neden 15° Celsius. De polaire koude, uit het Noorden afkomstig, gaf verdere af koeling in Schotland cn Ierland. In het Oosten kwam op verschillende stations nog vorst voor Voorshands ir. nog weinig verandering in den weerstoestand te ver wachten. RIJDT VEILIG! Rijdt op rijwielpaden achter el' kander, tenzij het pad zeer breed is I BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeer

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1