DE EEMLANDEU V' 4000 EXEMPLAREN Belangrijkste AUT0D1ENST VAN DOORN UTRECHT GARAGE NIC. BOVÉE Licht op L. J. LUYGX ZOON Zaterdag 7 April 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 235 Paus spreekt tot Duitsche studenten Tel. 1788 «4* 6 ct. per K.M. Tel. 1788 FRANKRIJK BEREID TOT ONDERHANDELINGEN MUZIEKHANDEL Fa. R.v.d.BURG 3 x per dag naar TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093. KAMP 41 Wij noodigen U beleefd uit onze groote verschei denheid in Confectie te bezichtigen. MANTELS, MANTELCOSTUMES, COMPLETS JAPONNEN EN HOEDEN SPORTBLOUSE vanaf f 2.25 Fa. DUIM-BURGER 7 uur 12 min. ABONNEMENTSPRIJS pc' 3 DMndm voor Amtrafoort 2.10. maand I 0.75, pa week (me* gratis verzekering tegen ongelukkef) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke aommers f 0-05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijscammcf elke regel meer f0.25 Llefdadighelds-advertenbitn voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlèn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—Bewijsnummer extra f 0.05 De oplossing der ontwape ningskwestie. Frankrijk bereid de onderhandelingen voort te zetten. Op het oogc^iblik, dat wij, dit overzicht schrijven, zijn nog niet de nauwkeurige be woordingen bekend, waarin de jongste Fransche nota is vervat, welke een ant woord is op de Britsche vragen, die op 28 Maart te Parijs zijn gesteld en die be trekking hadden op de waarborgen, welke Frankrijk van Groot-Britanniê verlangde oin zijn goedkeuring te kunnen hechten aan een ontwapeningsovereenkomst. waar- hij ook Duitschland is betrokken. Omtrent den inhoud is inmiddels reeds uitgclékt, dat Frankrijk eventueel pas bereid is aan een ontwapeningsconventie, gepaard gaande met Britsche waarborgen ten aan zien van do uil voering der overeenkomst, deel te nemen, wanneer het eerst volledig op de hoogte is gesteld van do door En geland goed te keuren verhouding tus- sclieii de sterkte der onderscheidenlijk aan Duitschland en Frankrijk toe te stano weermacht. Zoolang Frankrijk hieromtrent niet is ingelicht, blijft het vasthouden aan de principes, zooals die door dc hoofdcom missie der ontwapeningsconferentie zijn opgesteld.' Inmiddels stelt Frankrijk reeds nü vast, dat het niet accoord kan gaan met de Engelsche voorstellen van 29 Januari, die volgens de Fransche zienswijze mee brengen, dat Frankrijk op hetzelfde oogen- blik moet beginnen te ontwapenen, dat Duitschland een bepaalde herbewapening wordt toegestaan. Bovendien vreest Frank rijk, dat uit een legaliseering der Duit- «solxe hftwxyvmiiyr. ^antiimatLschjvónptanknrp- süge bewapeniDgseischen van staten, die door de vredesverdragen in militair opzicht eveneens kort worden gehouden, zullen voortvloeien. Hieruit volgt dus, dat Frankrijk zijn standpunt op liet stuk der ontwapening m geenen dccle heeft gewijzigd. Het eenige voordeel is, dat het do deur niet met een onverschilligen smak heeft dichtgegooid. Het wil over de aangelegenheid niet ge noegen verder praten. Ondertusschcn spreekt het vanzelf, dat Frankrijk d& kwes- Tie der veiligheid op den voorgrond zal blijven stellen. To Parijs huldigt men de opvatting, dat het verdrag van Locarno on* vollefhg43 cji feitelijk pas Van "Kracht wordt op het tijdstip, dat de moreele waar horgen, welke het behelst, zich niet langer beperken tot do rijksgrenzen, maar ook tot de Kleine Entente worden uitgebreid. Van daar dat in de-Fransche pers-de hoop wordt uitgesproken, dat Engeland begrip zal too- ncn voor liet Fransche standpunt en prac- tisch hij zal willen dragen tot de organi satie der internationale veiligheid.. Wat m.en in Frankrijk algemeen betreurt, is, dat Engeland onderscheid maakt tus- schen de uitv.oeringswaarborgen met betrek king tot de ontwapeningsconventie en dc verhooging der algemeene veiligheid. Tri Engeland is men cr desnoods wel voor te vinden aan dc uitvoeringsgaranties zijn medewerking te'verleenen, doch men voelt er niet voor de veiligheid der grenzen ook uit te breiden tot dc Oostelijke grenzen, die nu alleen dooi- liet pact-Kellogg zijn be schermd. Macdonald en 6ir John Simon wil len wel meedoen aan een bepaalde reeks s-meties, wanneer een staat in strijd han delt met letter en geest der ontwapenings conventie, maar deze strafmaatregelen moeten h.i. in de allerlaatste plaats bestaan uit militaire sancties; zij willen deze slechts zien toegepast, wanneer alle andere midde len zonder uitwerking blijven. De Engelschen op hun beurt zijn ver stoord door de vasthoudendheid en hard nekkigheid der Franschen, hetgeen dezer dagen vooral lot uiting is gekomen in de Times, welk blad in verband met do op 10 April a.s; bepaalde bijeenkomst van liet bureau der ontwapeningsconferentie (die misschien zal worden uitgesteld), opmerkt, dat men een tijdlang de hoop kon-koeste len, l3ngs den weg der diplomatieke onder handelingen vorderingen te maken. Door de voorlaatste Fransche nota is men .echter weer beland bij een punt, dat men. al lang voorbij was. Toen de ontwapeningsconferen tie pas was begonnen, gaf Frankrijk te ken nen, dat bewapéningsvermindering onmo gelijk was, zoolang geen. plan tot wederzijd sche hulpverleening zou zijn geredigeerd en aangenomen. Pas na langdurige be6prekinr gen verklaarden Engeland en Amerika zich bereid een stelsel van rechtstreeksciie en automatische controle te aanvaarden. Groot- Britannié is naderhand nog verder gegaan en heeft de consultatie in geval van schen nis der ontwapeiiingsovereenkomst aange boden. De nieuwe Fransche regeering onder leiding van Doumergue verlangt echter aan de vroegere cischcn inzake toezicht, raad pleging en waarborgen nog verder strek kende voorwaarden ten aanzien van dc vei ligheid van Frankrijks hondgenooten in Midden- en Oost-Europa in verband met een roogelijken aanval toe tc voegen. Bijna elk der betrokken landen heeft, aldus het geciteerde blad, belangrijke offers gebracht door de met klem verdedigde opvattingen geleidelijk op te geven Er was b.v. verbazend veel overredingskracht toe noodig om Duitschland ertoe tc brepgen ds rijksvveer tc reorganiseeren en te veranderen in een legér inet korten dferisUïjd. Wanneer con cessies, die eenmaal zijn gedaan,' later weer worden ingetrokken, clan moeten,' zoo roept hét-blad wanhopig uit;_ de bè'sprékipgen wel ceuw.ig bjijven- duren. Wij hebben in Tiet bovenstaande'de Fran sche cn Engelsche opvattingen, gezindheden en stemmingen naast elkaar .geplaatst om te laten; uitkomen, dat de.-tegenstellingen tusschen, .Londen «n Parijs nog ontstellend groot zijn, zoodat er; voor: al .te groot opti misme. ofschoon allekapsbn.-voor een vergelijk nog niét'zijn v erkeken-1;werkelijk geen aanleidingis., Hij zal de rechten der Katholieke kerk in 't derde rijk verdedigen Home, 5 April (V.D.). In een toespraak, die de paus heden gehouden heeft tot een driehonderdtal Duitsche jongeren, ver klaarde hij, dat bij de rechten van de Katholieke kerk-in Duitschland zou verde digen. Hij gaf uiting aan de groote be zorgdheid, die liij gevoelde ten opzichte van het' lot van de Katholieke jeugdorga nisaties in Duitechlan'd,1 doch zeide tevens de hoop niet te hébben verloren, noch het vertrouwen in eéh betere toekomst. De paus voegde hieraan toe, dat de Duitsche katholieke jeugdbewijzen geeft van een heldhaftigen moed, van een geloof "en een iïoiiv.-, «die wktcriïijl: <dr ihnyimvrnnc mpwnjd, der martelaren. Het is niet van den paus afhankelijk, of sommigen rechtvaardige of onrechtvaardige handelingen plegen, maar de katholieke jongeren kunnen er van ver zekerd zijn, dat de paus altijd de waarheid tot uiting zal brengen-en baar zal verde digen, evenals de rechten van. het geweten cn van liet katholieke geloof.. PAUS PIUS XI. Aan het slot van zijn toespraak zeide de paus nog, dat zonder het katholicisme,, zonder do katholieke leer en het katholie-. ke leven er vrijwel niets overblijft van het Christendom'; het voorbeeld der laatste tij den toont aan, dat sommigen zelfs geen valsch christendom wenschen, maar zuiver cn eenvoudig heidendom. DE ONTSNAPPING UIT DE GEVANGENIS TE LINZ. Directeur gearresteerd. We e n en, 6 April.: (V.D.) Do directeur Sailer van de gevangenis to -Linz, waaruit eenige dagen geleden 2 nat.^socialisten en 3 leden van den Schutzbund zijn ontsnapt, is met drie andere hoogere gevangenisamb tenaren gearresteerd. Zij zullen gerechte lij k vèrvoigdworden. KIEVITSMAAND. ..Als April geen Grasmaand heette, dan zouden we hém hier in Nederland Kievitsr maand moeten noemen, want niet minder dan acht en twlgtig Aprildagen zijn aan dc Kievit cum annexis zijn eieren gewijd. He laas, zal de vogel zeggen, als hij ons be grijpen kon. Want al moge het waar zijn, dat kraaien gevaarlijk zijn voor zijn ;eiercn, die laten zich door de heftige aanvallen van de eigenaars in de lacht wel verdrijven, al begrijp- je niet, hoe dc sterke kraai bang kan zijn voor den Kievitman. Zou hier „goed recht" ter ecner zijde en „slecht ge- welen" aan den anderen kant spreken? Maar erger dan kraaien, reigers en derge- lijken is de mensch, de brufale, slimme mensch, die in de eerste vier weken van April steeds maar tracht de eitjes te vin den, waarvoor lekkerbekken zooveel geld betalen. Evenwel: er is kunst voor noodig en wetenschap om de eieren te vinden. Dat lukt niet aan ieder, die zonder die kunst en wetenschap de wei ingaat of op de hei de vogels opjaagt.. Want ook op de heide legt de vrouwijeskiviet haar eieren. En pok daar fopt het mannetje den niet genoeg inge wijden mensch, die meent in de Paascb- vacanlie eens wat kivietseieren te gaan zoeken. Jawel, zoekenl Dat kan; maar vin den is wat anders. De capriolen van het in de lucht omduikelende mannetje leiden den onervaren zoeker zoo af, dat hij heelcmaal niet ziet, dat het vrouwtje stilletjes van het nest afsluipt, een eindje loopt cn dan een heel stuk, van het nest af opvliegt. Daar 1oir L/tntisiVeïwtnlTvnruG jn/in-vih zoeken. Daar vindt hij toch niets en zoo komt het, dat de niet ingewijden in de kunst en de wetenschap nooit een ei vinden Maar wat hindert dat? Hij hééft toch winst was vroeg, al huiten-in het veld, genoot er van zon en frissche lucht had een genot volle wandeling, verheugde zich in de buite lende kieviten, de luidruchtige gruto's, wul pen, etc. Kortom had een gouden morgen A. JOMAN. 1 Passagiers verzekerd Vaste standplaats naast het tramstation. Zondag hebben dienst de doktoren Kamerling, Utrechtscheweg 35; Tel, 142, Plomp, Regentesselaan 15; Tel. 1359. Linschoten, Soestcrwcg 329; Tel. 112. Zondag en de geheele week 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma Jos Haan, Julianaplein 13; TeL 1150. ledige kennis van zaken over de situatie uitlaten. Niet accoord met de Engel sche nota. Yoorloopig blijft Frankrijk trouw aan de principie6 van de hoofdcommissie der ont wapeningsconferentie. Het kan niet accoord gaan met de verklaringen van de Engelsche nota van 29 Januari, die erop neerkomen tegelijkertijd Duitschland een zekere bewa pening toe te staan, terwijl Frankrijk zou beginnen te ootwapencn. Bovendien moet bedacht wpi'dcn dat de „legalisecring" der bewapening van Duitschland soortgelijke bewapeningscischen van andere mogendhe den met beperkte Bewapening tengevolge zal hebben. f- liet Fransche antwoord naar Londen ga telegrafeerd Parijs, 6 April. (V.D.Het Fransche ant woord op de Engelsche nota van 2S 'Maart j.l. is telegrafisch ter kennis gebracht van don Franschen ambassadeur te Londen, mef de instructie het ter konnis van de Britsche regeering te brengen. Naar in welingelichte kringen verluidt, verklaart de Fransche regeering zich in haar antwoord bereid tot onderhandelingen over de aangesneden kwesties. Omtrent den inhoud wordt uit goede bron nog medegedeeld, dat Je 'Fransche re geering de vraag of Frankrijk bereid is een overeenkomst tot beperking der bewapenin gen met deelneming van Duitschland en nog vast te stellen Engelsche uitvoeringsgaran ties te onderteekenen, te algemeen gesteld vindt dan dat Frankrijk reeds principieel op ondubbelzinnige wijze zijn goedkeuring aan een dergelijke gegarandeerde ontwape ningsovereenkomst zqu kunnen geven. In de eerste plaats dient men te weten hoe hoog de effectieve strijdkrachten en de bewapeningen zullen zijn, die naar de mee ning van Engeland Duitschland kunnen worden toegestaan, en verder, welk militair statuut'Frankrijk parallel hiermede naar Britsche meening moet hebben. Pas wan neer dc Fransche rcgeerlng het antwoord op deze vragen kent, kan zij zich met vol- IDIT BLAD HEEFT ESN DAGELJJKSCBi GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. De paus verklaart voor de rechten der katholieken in Duitschland tc zullen opko- men. (Eerste Blad, pag. 1). Overstroomingsellende in' de Vereenigde Stalen. (Eerste Blad, pag. 2.) BINNENLAND. Minister Colijn over de Indische be groot ing. (Tweede Blad, pag. i Groote brand te Waalwijk. (Tweede Blad pag. 1). Het drama te Nieuwkoop in hooger be roep voor het Amsterdamsche gerechtshof. (Tweede Blad, pag. 2.) RATTENKRUID IN DE TAARTJES. P oz nan. 5 April. (V.D.) Uit Grodzisk wordt gemeld, dat vijftig personen ziek zijn geworden, waarvan één intusschen reeds i^ overleden, terwijl de toestand van verschei dene anderen zorgwokkend is, nadat zij taartjes hadden -gegeten, welke gebakken waren met meel, waarin bij vergissing rat- tenkruld was- terecht gekomen. ARNH.STRAAT. Ed. Peters, Litollf - Schott Vraagt catalogi aan. ZUIDSINGEL 66-67 Tel. 1118- 401 VRAAGT PRIJS VOOR TOERRITTEN IN BINNEN- EN BUITENLAND. VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND VASTE STANDPLAATS TER LINKER ZIJDE VAN HOTEL IVJONOPOLE Amersfoor Arnhemscheweg 26 Telefoon 964 SPORTBROEKROK vanaf f 9.75 Hoogachtend, Dames-Confectie Mede^dceld door het K.N.M.I. te De Bilt. Hoogste barometerstand 773.4 te Scy- disfjord. Laagste barometerstand 746.1 te logo. Verwachting: Zwakke tot 'matige Ooste lijke tot Zuidelijke wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen Sn het Cos- ten. ifn ~"het. Westcii waarschijnlijk eenige ï'egen, Zélfdó temperatuur. Sinds; gisteren breidt-do Groenland-hooge. druk zich wederom naar het Zuid-Oosten uit, waardoor de barometer bij' IJsland weer zeer hoog werd: Tegelijkertijd trok het Noordelijkste minimum van het lage druk-gebied, waarvan de as van do Noord zee over Noord-West-Frankrijk-tot in' do Golf van Biscaye' en-Nöord-Spanje reikt, langzaam naar* Schotland. Hierdoor nam opnieuw de snelheid vanarctische stcoo- mingen uit do Poolze© naar het Zuid- Westen toe, waardoor op IJsland do vorst terug kwam en op Jan Mayen een storm uit het Noorden woedt met 'temperaturen van 1-4° Celsius. Do liooge druk in liet Noord:Ooslcn wordt van steeds minder be- teekenis en breidt zich naar het Zuiden uit. Do invloed der depressie in liet verro Noord-Oosten blijft beperkt tot Noord- Scandinavic, waar do vorst iots minder wordt, doch nog matig blijft. Bij het meer bewolkte weer cn do grooter vochtigheid der atmosfeer was in onze omgeving en in onze omgeving en in Frankrijk en West- Duilschland de nacht belangrijk zachter. Over liet vaste land beweegt zich in de vrijg atmosfeer een luchtstroom uit Zuid westen met temperaturen, nog niet lioo- ger dan de gemiddelde wintertcmpcratu- ï^cn. In Zuid-Frankrijk kwamen onweers regens'voor. In Schotland viel neerslag in den vorm van sneeuw én hagel. Voor onze omgeving is het vooruitzicht van het weer niet geheel zeker en zullen betrokken pe riodes inet een weinig regen afwisselen met minder bewolkte periodes. RIJDT VEILIG! Breng in bochten, weggebruikers, Geen collega's in den nood. Bocht naar rechts moet altijd kort zijn, Bocht naar links steeds ruim en grootl LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 WOLLEN GEORGETTE, COTELé, ANGORA. Voor Costumes, Mantelpakjes, Rokjes.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1