GARAGE NIC. BOVÉE 4000 EXEMPLAREN DE EEMLANDEU Dinsdag 10 April 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 237 VALSCHE MUNTERS-BENDE ONTDEKT PAUS ONTVANGT DE PERS ALLE MIJNWERKERS GERED! VERGELIJK MET DE OUDSTRIJDERS TAXI TAXI 6 CENT PER K.WI. TEL. 1830 en 1093. KAMP 41 TREINONTSPORING BIJ LINZ ERNSTIG GESCHIL IN DE AUTONIJVERHEID ERNSTIGE BOTSINGEN IN DIEDENHOFEN GEEN ZWEEDSCH CREDIET AAN RUSLAND 7 uur 17 min. NIEUWE GRONDWET IN OOSTENRIJK BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE L. J. AMERSFOOMSCH ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75. per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/!» Binnenland franco per post per 3 maanden i 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer 1elke regel meer f 0.25 Licfdadlgbelds-advertentftn voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlèn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Heden bijeenkomst van 't bureau der ontwapeningsconferentie. Een nienwe poging om tot een vergelijk Ie komen. Zoo komt dan vandaag het bureau der ontwapeningsconferentie bijeen, waar, naar algemeen wordt aangenomen, het besluit zal vallen, dat do hoofdcommissie op 23 Wei a.s. bijeen zal worden geroepen. Inmid dels (rekt eenigszins de aandacht een zin snede uit een iapport van Henderson, den voorzitter der ontwapening$confcrentio. waarin gerept wordt van de onderhandel]» gen, die Henderson zelf heeft gevoerd met de regeeringen der groote mogendheden over Tiet vraagstuk der waarborgen, die be lichaamd dienen te worden in een toe komstige ontwapeningsconventie. Hender son verklaart, dat hij nog geen definitieve beslissing te dezer zake kan mcdedeelen, maar dat, er een aanmerkelijke toenadering kan worden vastgesteld, wat de tot dusver zeer uiteenloopende standpunten der ver schillende regeeringen betreft. Aanvankelijk stonden enkele regeeringen de Engélsche en de Italiaansche op het standpunt, dat een overeenkomst geen werkelijke waarbor gen behoefde te bevatten, terwijl Frankrijk steeds als zijn opvatting te kennen heeft gegeven, dat een conventie zonder garanties ten aanzien van de tenuitvoerlegging der overeenkomst een onding is. Volgens Hen derson zijn de tegenstellingen der regeerin gen thans niet meer zoo scherp. De voor naams te staten, die bij de aangelegenheid zijn betrokken, huldigen thans de opvatting dat werkelijke waarborgen volstrekt noodig zijn. In verband met liet bovenstaande heeft het zin even een blik te werpen op het jong sté verleden. Men herinnert zich, dat Duitschland, baloong. omdat men treuzelde rnet de Verwerkelijking der toegezegde rechtsgelijkheid, in October 1933 er den brui aan gaf: niet alleen wenschtc het niet lan ger aan de Geneefsche ontwapeningsbespre kingen deel te nemen, maar het zegde uit protest tevens het lidmaatschap van den Volkenbond op. Toen Duitschland op de vergaderingen ontbrak, had het geen zin de conferentie voort te zetten: zij ging op 2? November uiteen. Toch rustte de ontwape ning^arbeid toen niet volkomen: de confe renticvverkzaamheden werden vervangen door diplomatieke besprekingen tusschen de groote mogendheden, die, na een aantal maanden te hebben geduurd, thans haar be ts lag hebben gekregen. Bemoedigende vorde ringen zijn er over het algemeen niet ge rnaakt. Integendeel: van een beperking der weermachten i$ nauwelijks meer sprake Frankrijk voelt op het oogenblik het meest voor handhaving der bewapeningen op het tegenwoordige peil en is alleen te vindon voor een uiterst beperkte en bovendien ge controleerde herbewapening van Duitsch land. Voorts verlangt Parijs, nu door de voorgenomen uitbreiding der Duitsche de fensie het gevaar voor Frankrijk grooter wordt geacht, nauwkeurig vastgestelde waarborgen voor zijn veiligheid. Het is op dezen grondslag, dat de Geneefsche arbeid heden wordt hervat. Het bedroevend geval doet zich thans voor, dat in ongeveer negen jaar tijds op het gebied der ontwapening feitelijk niets is bereikt; artikel acht van liet Volkenbondshandvest verplicht dc sta ten wel hun bewapening te verminderen, maar deze blijft achterwege, nadat zeven jaar lang in dc voorbereidende ontwape ningscommissie het vraagstuk van alle kan ten is bekeken met het resultaat, dat een vrij pöo'vèr ontwerp tot stand kwam, waar mee de eigenlijke ontwapeningsconferentie opnieuw twee jaar lang heeft gesold. Het secretariaat krijgt nu een minder prettig en zelfs zeer moeilijk karwei op te knappen. Zooals men weet, vormt het plan- Macdonald nog steeds den discussie-grond slag, doch dit ontwerp, dat rekening hield inet een werkelijke ontwapening, is nu vol komen uit den tijd, omdat geen der staten den moed of liet verlangen meer heeft aan de sterkte zijner weermacht te laten tornen, liet moet dus nu geheel worden omgewerkt, een taak, die op 23 Mei moet zijn voltooid, daar de hoofdcommissie dan weer bijeen komt. In dien lusschentijd, d.vv.z.: in een tijdsverloop van ongeveer zes weken, zullen de zeer uiteenloopende standpunten nader tot elkaar moeten worden gebracht. Er is geen aanleiding voor buitensporige ver wachtingen. Duitschland houdt vast aan het beginsel der rechtsgelijkheid en wenscht, dat zijn veiligheid in dezelfde ma te wordt gewaarborgd als die van Frank rijk. Laatstgenoemd land wcnscht zoodanige garanties, inzonderheid van Engelsche zij de. dat het absoluut verzekerd is van Brit- sche militaire hulpvcrleening, wanneer het buiten zijn schuld in een oorlog wordt be trokken. Dc publieke opinie in Engeland daarentegen verzet zich tegen garanties van Britsche zijde, waardoor het automatisch aan een continentalen oorlog moet deelne men. De moeilijkheden zijn dus nog steeds buitengewoon groot. In het gunstigst geval komt een conventie tot stand, waarbij de bewapeningen der mogendheden, die in den wereldoorlog de overwinning behaalden, op hetzelfde niveau blijven, terwijl die van Duitschland in meerdere of mindere mate wordt verhoogd Daar er echter nu reeds stemmen in Duitschland opgaan, waaruit valt op te maken, dat de regeering-Hitler onder geen beding de bestendiging van het schromelijk onrechtvaardig geachte hewa- peningsverschil tusschen Duitschland en Frankrijk zal gedoogen. ziet dc toekomst er niet al te rooskleurig uit. In elk geval is het woord ontwapeningsconferentie reeds lang niet meer op zijn plaats. Een nikker noemt men niet blank, een vierkant is niet rond en de duivel is geen engel in witte kleeren. Kortom: begrip en woord dekken elkaar niet meer. Internationale bende heeft sedert een jaar voor meer dan een millioen pond sterling uitgegeven Londen, 9 April (V.D.). Scotland Yard heeft een groote internationale valsche muntersbende ontdekt, die sedert een jaai valsche Engel9che bankbiljetten, staatspa pieren, verzekeringspolissen en Fonische _taatsl».oningen heeft uigegeven voor een bedrag van meer dan een millioen pond sterling. Na uitgebreide onderzoek.ngen in de meeste Europeec-che hoofdsteden ontdek te men, dat de b'lide hoar zetel te War schau had Een ambtenaar van Scotland Yard ging naar Warschau waar de werk plaats der vervalschers in een obscure wijk iri een der voo'-sfeden werd gevonden en onmiddellijk achttien arrestaties ver richt izondan worden Aangez.en eenige leidende leden van de bende in Engeland moeten verblijven of op weg naar Engeland waren, heeft ook de Bank van Engeland een «belangrijk aandeel in het onderzoek gehad en heeft de Engel sche politie gisteravond een waarschuwing aan alle Engelsche havens en vliegvelden gezonden. In hoeverre de vervalechte papieren reeds in omloop waren gebracht is nog niet be kend De pers verwacht, dat de transacties op de beurs met de leeningen die ver- valscht zijn, o.o de .n 1927 door do Engel sche bankiersfirma Lazard Brother* uiige geven Poilsche lening van twee mi) Hoen pond sterling, tijdelijk gestaakt zullen worden. Londen, 9 April. (V. D.) Ambtenaren van Sdotland Yard hebben vandaag een be spreking gehad niet ambtenaren van de ministeries van buitenlandsche en binnen- landsche zaken en den attorney general. Er werd gesproken over de opzienbarende ar restaties in verband rnet dc geldvcrval- sching in Polen. Deze conferentie zal er over beslissen, of dc uitlevering zal worden voorgesteld, opdat de verdachten tegelijker- lijd met dé op 3 April te Londen wegens de misdaad van dc vervalschihg van Britsche verzekeringszegels, zoomede van Poolschc cn buitenlandsche staatslecningen gearresteer de Polen te Londen zullen kunnen worden veroordeeld. De aanklacht moet evenwél eerst te Warschau worden ingediend. Men veronderstelt, aldus wordt gemeld, dat de vertegenwoordigers der Engelsche en Pool schc regccring over deze kwestie zullen be raadslagen, voordat nog een nieuwe maat regel zal zijn genomen. De arrestaties, welke op 3 April plaats hadden, zijn tot van daag geheim gehouden in 't belang van liet onderzoek. „De journalisten de denkende luid- sprekers van de openbare meening" Rome, 9 ApriL (H.N.) De paus heeft de vertegenwoordigers van de buitenlandsche pers te Rome in een bijzondere audiëntie ontvangen. Voordat de audiëntie plaats had, had het bestuur van den bond van de bui tenlandsche pers den pau^ reeds den w ensch uitgesproken, dat er een nauwer' contact tusschen de pers cn het Vaticaan tot stand zou komen, welk contact door een persbu reau het beste zou kunnen worden bezorgd. De paus liet zich alle journalisten persoon lijk voorstellen en hield vervolgens, nadat hij op zijn troon had plaats genomen, een rede in het Fransch. Hij maakte in deze re de de opmerking, dat men de journalisten de woordvoerders of om een modernen term te gebruiken, de luidsprekers, doch dan de denkende luidsprekers, van de open bare meening kan noemen en sprak het vertrouwen uit, dat deze luidsprekers hun laak rnet volledig besef van hun verant woordelijkheid zullen vervullen. Dc paus zei de, dat hij dc aanwezigen zijn zegen wilde geven. Voor zoover de aanwezigen den zegen niet in liturgischcn zin kunnen ontvangen, vertrouwde hij, dat het in ethimologischen zin zou kunnen geschieden en dat de journalisten door dezen zegen het goede zullen ontvangen, dat de paus hun toe wenscht. Daarop gaf hij allen aanwezi gen den zdgen. liet is voor het eerst in dc geschiedenis van het Vaticaan, dat een der gelijke ontvangst heeft plaats gehad. Tokio, 10 April. (V. D.) De 50 Japansche mijnwerkers, die gisteren tengevolge van een ontploffing in een kolenmijn op Noord Hondo werden ingesloten, zijn vanmorgen vroeg allen gered. Slechts negen hunner hadden verwondingen opgeloopen. Parijs, 9 April. (V. D.) De moeilijkheden, die men verwachtte in verband met dc ver laging van de pensioenen van dc oudstrij ders, zijn thans bezworen door het vinden van een vergelijk. Naar verluid., zouden de nüdstrijdcrs accoord gaan met een verlaging van 3 ONTPLOFBARE STOF MET EEN ONTSTELLENDE UITWERKING. Parijs, 9 April. (H. N.) Naar één der bladen meldt, is bij de ontdekking van een spionnagecomplot een geheime formule voor de vervaardiging van een nieuwe ontplof bare 6tof gevonden, waarvan de ontplof fingskracht 48 maal grooter is dan die van eenige andere bekende stof De w ding moet afkomstig zijn van een Duitschcu gc leerde te Göttingen. VRAAGT PRIJS VOOR TOERRITTEN IN BINNEN- EN BUITENLAND. VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND. VASTE STANDPLAATS TER LINKER ZIJDE VAN HOTEL MONOPOLE. Stoker gedood; zes reizigers zwaar gewond We enen, 10 April (V.D.). De gister avond om 11 uur uit Weenen vertrokken D-trein met. een treingeifèelte Weenen— SalzburgMünchcn en een gedeelte Wee nenPanauZevenaar is dooi onbekende oorzaak bij Linz ontspoord. De stoker op de locomotief werd gedood, onder de reizigers bevinden zich zes zwaar gewonden. Detroit, 9 April. (V- D.) Het geschil in de automobielnijverheid is thans weer ver scherpt door het feit, dat de arbeiders van een aantal kleine lalnivWii, wuar onder- loeien vervaardigd worden, welke onont beerlijk zijn voor het montecren van auto», besloten hebben tot staking over te gaan. tengevolge waarvan een aantal automobiel fabrieken zullen moeten sluiten door gebrek aan genoemde onderdeelen. Detroit, 9 April. (V. D.) De arbeiders geschillen alhier worden thans ernstig in gezien door de autoriteiten van de Nira Üc toestand is heden nog érnstiger gewor den in verband met het, feit, dat zes afdee- lingcn van dc Amerikaanschc federatie van den arbeid president Roosevelt getelegra feerd hebben, dat zij ontevreden waren over het werk van de door hen ingestelde com missie van drie, welke tot taak had dc con flicten in de automobielindustrie tot oplos sing te brengen en waarop zij ernstige - cri- tiek oefenen. Zij verklaren o.ra., dot de com missie niet optreedt in den geest, waarin zij is ingesteld en dat prof. Wolman, de neu trale voorzitter der commissie, met onge paste langzaamheid hundeJt. William Col lins, de voornaamste organisator van de Amerikaansche federotio van den arbeid verklaarde in dit verband, dat hij trachtte de geschillen door bemiddeling te regelen, in plaats van tot oplossing te brengen door een krachtige beslissing. De Hudson Motor Cy heeft het bedrijf stop moeten zetten, daar er in verband met de slaking in enkele andere fabrieken ge brek is aan onderdeelen. Werkhervatting. Detroit, 10 April. (V. D.) De G000 arbei ders van de Motor Products Corporation, welke om oen loonconflict in staking waren gegaan, hebben gisteren het werk hervat met een loonsverhooging van 10 In ver band met deze staking zijn gisteren 18.000 arbeiders Van dc Hudson Motor Company uitgesloten. PAASCHVIERING IN SOVJET-RUSLAND. Moskou, 9 April. (V. D.) Het orthodoxe Paaschfeest is door de gcloovigen te Moskou dit jaar druk gevierd, zij liet ook, dat de vroeger gebruikelijke processies achterwege moesten blijven. In de weinige nog in ge bruik zijnde kerken verdrong zich een dich te menigte, die in vele gevallen tot buiten de kerkdeuren op straat naar den dienst luisterde. FRANSCHE KOTTER DOOR ITALIË IN BESLAG GENOMEN Parijs, 9 April (V.D.) Een tc Nice thuis- hoorende Fransche kotter is in de Italiaan sche wateren aangehouden en door Italiaan sche douanebeambten in beslag genomen. Aan boord werd een lading dynamietpatro- nen gevonden. Dc eigenaar en de beman ning zijn naar Ventimiglia overgebracht en voorloopig in de gevangenis aldaar ingeslo ten. P a r ij s8 April. (V. D.) Zondag is het tof. bloedige incidenten gekomen in Dieden hofen, waar een anti-fascistische bctooging zou worden gehouden. Ter voorkoming van botsingen bad de politie uitgebreide maat regelen genomen. Uil de omgeving in ge sloten groepen oprukkende beloogers, hoofdzakelijk communisten, werden opge vangen on verspreid. Om 14 uur waren reeds 200 manifestanten in arrest gesteld cn ondergebracht in de arlilleriekazernc. Velen bleken gewapend te zijn. Toen eenige beloogers trachtten enkele arrestanten uit handen der politie te bevrijden, loste de politie-schoten in de lucht en. toen dat nief hielp, rukte bereden politie op. Bij de toen ontstane botsingen werden twee agenten en verscheidene beloogers gekwetst. Twee gewonden moesten met vrij ernstige ver wondingen in hot ziekenhuis worden opge nomen. Stockholm, 8 April. (V.D.) Het regee- ringsvoorstel inzake een crediet van 100 millioen kronen aa.i Sovjet-Rusland schijnt thans minder kans te hebben tc worden aangenomen De leider van den boerenbond, rijksdagafgevaardigde Pehrson, verklaarde n.l. op de jaarvergadering von den boeren bond, dat de boerenbond het voorstel nauw keur.g had bestudeerd. „Ik moet zeggen', aldus Pehrson, „dat dc risico's naar onze meening grooter zijn dan de voordeelen; er is dus geen kans, dat het verdrag tot stand komt Gelijk riien weet, is de regeering voor een aanvaarden in de rijksdag ven haar voor stel aangewezen op den steun van den boe renbond. dit blad heeft een dagelijkschm gecontroleerde oplaag van BUITENLAND. Interpellatie in het Engelsche Lagerhuis over Duitschland'e militaire uitgaven. (Eerste blad, pag. 2). Valsche muntersbende In Engeland onto dekt. (Eerste Blad, pag. 1). j BINNENLAND. Zware brand in <fen Haag. (Eerste Blad, pag. E)/ SPORT. Nederland naar Rome. (Tweede Blad, pag. 2), i Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Biltt Hoogste barometerstand: 772.5 te Aku-« reyri. Laagste barometerstand: 747.9 te Breslari Verwachting: Zwakke tot matige Zuid- Westelijke tot Zuid-Oostelijke of Oostelijke wind, gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk weinig of geen regen, kans op lichte nacht vorst, overdag iets zachter. De depressiekern, die gisteren over ons land was gelegen heeft zich in Oostelijke richting verplaatst cn bevindt zich thans boven Oost-Duitschland. Zij vult meest snel op. Intusschen heeft zij vooral in Duitsch land vrij veel regen (ook onweer) gebracht. München luid 15, Dresdm 11 en Berlijn 10 m.M. In ons land tapte Groningen met 7 m.M. do grootste hoeveelheid af. Er ver schijnt thans weer een nieuw minimum over de golf van Biscaye cn Zuid-Frankrijk. Het minimum zal waarschijnlijk voor het weer ten onzent van groote beteekenis wor den. Bij krimpenden wind zal de bewolking en ook de regenkans afnemne. Vermoede lijk zal eenige nachtvorst voorkomen en overdag de temperatuur stijgen. Over IJs land handhaaft zich het maximum, het breidde zich naar midden-Scandinavië uit. Tengevolge van deze hooge drukontwikke- ling groeide de luchtdruk gradiënt over Zuid-Scandinavicn zoo, dat het over Dene marken flink uil het Oosten stormde. Prach tige winden worden vooral aangetroffen over Schotland, golf van Biscaye en mid den Duitschland. Over bijna het geheele waarnemingsgebied is verder de tempera tuur gedaald, plaatselijk zelfs vrij veeL Slechts over Noord-Scandinavië. IJsland, de Faröer en hier en daar over Groot-Bri- tannië steeg zij. RIJDT VEILIG! Rijdt verstandig en bezadigd, Doe niet mal of slapeldol. Ziekenhuizen komen ook wel Zonder Uw grimassen vol! Weenen, 7 April. (V.D.) Naar in welin gelichte kringen verluidt, is de regccring voornemens de nieuwe grondwet op 1 Mei af te kondigen. Deze dag zal tot staals- fee6tc'*g worden verklaard. ebreide maatregelen voor optochten feertelijkhe- den zijn reeds getroffen. De invoering der nieuwe constitutie zal zoo snel mogelijk geschieden. Waarschijn lijk zal het rompparlement, waaruit de soc.- democratcn en de nat.-socialisten verdwe nen zijn, de regeering volmacht verleencn voor de afkondiging der grondwet. Tegelijk na deze afkondiging zal, naar verluidt, het program betreffende de reorganisatie der weerorganisaties, haar verccniging in een eenheidsfront en latere opneming in liet vaderlandsche front bekend gemaakt wor den. Ook de personeele mutaties zullen dan worden gepubliceerd. ROTS STORT NEER Twee personen gedood. New York, 9 Apr. (V.D.) Nabij West Point stortte een rotsblok naar beneden op cén der hoof IvcrFeerswegcn, terwijl juist twee auto's pass r.len. T.. o personen wer den gedood en vier gewond, waarvan twee ernstig. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 WOLLEN GEORGETTE, COTE!.6, ANGORA. Voer Costumes, Mantelpakjes, Rokjes. HET VERKEERSVRAAGSTUK IN ENGELAND Voorschriften xoor voetgangers Londen, 7 April. (V.D.) Te Londen zul len proeven worden gnomen met een stel sel von veiligheidszone* voor voetgangers ter voorkoming vin ongelukken. De minis ter van verkeerswezen heeft verder plannen gepubliceerd betreffende het vaststellen van bepaalde oversteekpunten in de deelen van Westend. In het wetsontwerp op het ver keer, dat Dinsdag in tweede lezing door het Lagerhuis zal worden behandeld, vraagt de m.nister volmachten voor het vaststellen van dergelijke oversteekpunten in het ge heele land en het bedreigen van straf tegen voetgangers, di«» zich op gevaarlijke wijzo over den weg bewegen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1