DË EEMLANDEQ Buitenland GARAGE mü.BOVÉE 4000 EXEMPLAREN Licht op L. J. LUYCX ZOON Vrijdag 13 April 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 240 DE ERKENNING DER SOVJETUNIE POLITIEKE BOTSINGEN IN FRANKRIJK BRITSCHE VLOOTBASIS TE SINGAPORE Aanmerkelijke uitbreiding der luchtverdediging REDACTIE IN ARREST TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093. KAMP 41 DE REDDINGSARBEID DER VLIEGERS DE SAMENZWERING IN ROEMENIE 7 uur 22 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE AMERSF00RTSCI1 DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Llefdadtghelds-advertcntHfn voor de helft van deo prijs. - Kleine Advertentlën „KEITJES bl) vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal Dlaatsen f I.Bewilsnummer extra f 0.05 De bezuinigingspolitiek van Donmergue. De ambte naren en gepensionneerden moeten veeren laten. Verschillende berichten, die wij zoo voor cn na in ons blad hebben opgenomen, neb ben duidelijk aangetoond, dat de bezuini gingspolitiek, van welker toepassing de Fransche ministerpresident de economische cn nnancioelc gezondmaking van zijn land verwacht, bij de bevolking over het alge meen geen gunstig onthaal vindt. Dat is verklaarbaar: niemand ziet gaarne aan zijn loonen en pensioenen getornd, vooral niet, wanneer die loonen en pensioenen van be scheiden aard zijn. Deradicaal-socialistische Kamerfractie fa-V. hqeft in de zitting, die zij Woensdag beeft gehouden, dan ook als haar opvatting tc kennen gegeven, dat de veranderingen in de penslonneeringen tengevolge van de be zuinigingisdccreten der regeéring veran deringen, die verlagingen bcteekencn uiterst onbillijk zijn voor de gewezen staats ambtenaren, die het toch al niet te breed hebben. Eveneens herinnert men zich, dat ver schillende staatsambtenaren cn staatsbe ambten, die in 't vervolg met minder zullen toe moeten, verzet hebben aangeteekend te gen de bezuinigingspolitiek; dat protest uit te zich onder meer in den vorm cener kor ter of langer onderbreking van den arbeid. Zelfs is van verschillende zijden reeds ge droigd, dat men de maatregelen der regce ring met stakingen e.d. zal beantwoorden; de regeering op haar beurt is met een drei gement voor den dag gekomen: zij heeft la ten weten, dat degenen, die een rol spelen bij eventueele werkneerleggingen of anders zins de 'sociale onrust doen toenemen, door sancties zullen worden getroffen. Is er kan6 op, dat het in Frankrijk in verband met de bezuinigingspolitiek van het kabinet-Doumergue tot uitgebreide sta kingen zal komen? De socialisten hebben voor dit strijdmiddel wel gevoeld en de communisten zijn daar nog steeds, ondanks de dreigementen der regeering, voor standers van. Van een eenheidsfront tus schen beide linksche groepen is echter door onderlinge opocnigheid niets gekomen, zoo dat men mag aannemen, dat er geen werk- ne»*r««gging op groote schaal plaats zal vinden, zoodat de ontevredenheid zich in hoofdzaak zal uiten in den vorm van pro testen ,en misschien betoogingen. In het on gunstigste geval zullen vermoedelijk alleen do discipelen van Moskou de politieke sta king, als wapen hanteeren. Aan den anderen kant zal de regeering, dje. do risico op zich durft nemen impopu laire maatregelen te nemen, die zij echter door den nood der tijden absoluut geboden acht, pogingen aanwenden om dc gevolgen dér bezuinigingspolitiek voor de gedupeer den tot de kleinste afmetingen terug te brengen. Zoo verluidt b.v., dat president Doumergue persoonlijk een actie heeft be pleit ten gunste van verlaging der prijzen, die de kortingen op de loonen zou moeten compcnseeren. Berichten uit de Fransche hoofdstad wet tigen de gevolgtrekking, dat men van regee- ringszijde vooral van zins is het hare ertoo bij te dragen, dat de prijzen van brood en vleesch op een lager niveau worden ge bracht. Bij deze politiek, die aanstuurt op een goédkooper maken der levensmiddelen, schijnen inzonderheid Herriot en Tardieu in meerdere of mindere mate dictatorsrollen te zijn toebedacht. Vooral eerstgenoemde moet te Lyon bij het verlagen der prijzen zekere successen hebben bereikt; nu hij plaatselijk het écn cn ander heeft bereikt, hoopt men blijkbaar, dat zijn actie nationaal met het zelfde welslagen zal worden bekroond, een verwachting, ten aanzien waarvan eenige twijfel 6tellig 'op zijn plaat6 is, aangezien overeenkomstige proefnemingen elders in de meeste gevallen op droeve mislukkingen zijn uitgcloopen. Men kan wel overgaan tot een kunstmatige prijsvorming en aan al te evidente misbruiken in den détailbandel een einde maken, maar in de meeste geval len is men er dan nog niet, daar dc prijzen bovendien afhankelijk zijn van de econo mische, douane- en belastingpolitiek in het algemeen. Dat de Fransche regeering zich daar trouwens zelf rekenschap van schijnt te geven, zou men kunnen afleiden uit een korte notitie in de N.Z.Z., volgens welke binnen afzienbaren tijd een economische conferentie van het Fransche wereldrijk zal worden gehouden, waarop de handelsbe trekkingen tusschen het moederland en de koloniën terdege zullen worden bestudeerd in het belang natuurlijk van de opheffing van de economische crisis in Frankrijk, welks regeering een financieel, economisch en sociaal program heeft opgesteld, waar van de.voornaamste punten zijn: sancering der begrooting door deflutic der staatsuit gaven als voorwaarde voor den strijd tegen werkloosheid en tegen de duurte. POLITIE EN WERKLOOZEN SLAAGS GERAAKT. Lublin, 10 April (V. D.) Tweeduizend werkloozen zijn bij een bctooging in botsing gekomen met dc politie Eén persoon is ge dood, eenige anderen zijn gewond. TERRORISTEN GEARRESTEERD. Belgrado, 11 April. (H.N.) De politie is er in geslaagd oen bende terroristen op te sporen, die in Zuid-Slavië aanslagen voor bereidden. Niet minder dan zeven helsche machines en tien bommen zijn in beslag genomen. Vastgesteld is, dat de gevaarlijke voorwerpen alle van buitenland6ch maak sel waren. Kleine Entente thans aan de beurt Londen, 12 April. (V. D.) Te Londen brengt men het bezoek van den sovjetgede legeerde te Genèvo Boris Stein aan den Rocmeenschen minister van buitenlandsche zaken Titoelcscoe in verband met de kwestie van de erkenning der sovjetunie door de kleine Entente. De betrokkenen hopen, dat binnenkort overeenstemming zal worden bereikt. HONGARIJE'S BETREKKINGEN MET DE SOVJETUNIE Boedapest, 11 April (V.D.). De minis ter van buitenlandsche zakc-n verklaarde heden, dat er geen verdrag van vriendschap met Rusland bestond. Met betrekking tot de hervatting der betrekkingen met Rus land verklaarde hij, dat zijn standpunt te genover het bolsjewisme ongewijzigd is ge bleven, maar dat de vrees van hen. die van een hervatten der betrekkingen een ver dubbeling der communistische propaganda verwachten, overdreven is. De Ilongaarsche regeering heeft besloten tot de hervatting dezer betrekkingen, o.m. aangezien zij van meening' is. dat zij niet langer een mogend heid kan negcerrn, die haar toetreding lot den Volkenbond voorbereidt. Handgemeen tusschen sodalis ten en camelots du roi Parijs, 11 April (V.D.). Een betooging van de royalistische Action FranQaise, waar Léon Daudet toegezegd had persoonlijk te zullen verschijnen bij bleek echter niet te zijn gekomen was voor hedenavond georganiseerd in Hcnin-Lictard in het de partement Nauw van Calais. Van socialis tische zijde was een groote tegenbetooging aangekondigd, zoodat de politie zorg had gedragen voor uitgebreide ordcmaalrege len. Dit laatste kon echter niet verhinderen dat socialisten het vergaderlokaal van de royalisten wisten binnen, te dringen, waar op aldaar een algemeen handgemeen ont stond, in den loop waarvan ongeveer 20 re volverschoten vielen. Een socialist werd door een schot in het hart getroffen en ge dood Ongeveer 20 camelots du roi liepen kwetsuren op. Tenslotte sloot dc politie de zaal en fouilleerde de bezoekers op wape nen. Op de bezoekers werden echter geen wapenen meer gevonden: die lagen ver spreid in dc zaal: 5 revolvers en 10 ploer- tendooders. NIEUW WERELDRECORD. Rome, 10 April (V.D.) De bekende Ita- liaansche vlieger Donati heeft Woensdag ochtend op het vliegveld Montecelio bij Rome met een Caproni-vliegtuig een hoogte bereikt van 14.500 M. cn op die hoogte een temperatuur geregistreerd van 56 graden beneden het vriespunt. De Fransche vlie ger Lemoine heeft verleden jaar een hoogte van 13.661 M. bereikt. De tijd, welke Donati noodig had, om zijn hoogte te bereiken en te dalen, be droeg slechts 75 minuten. Door te snelle da ling liep Donati ccn kleinen zenuwschok op. DE BUITENLANDSCHE INVLOEDEN OP HET AMERIKAANSCHE TELEGRAAFNET Washington, 11 April (V.D.). Tijdens de besprekingen in de congrescommissie tot voorbereiding van een wetsontwerp, waardoor het geheele Amerikaansche tele foon- en telegraafverkeer, zoowel draadloos als langs het kabelnet, onder toezicht der federale regeering zal worden gebracht, verklaarde een vertegenwoordiger van het departement van marine, dat de sterke buitenlandsche belangeninvloed op het Amerikaansche telegraafverkeer in marine kringen groote bezorgdheid heeft gewekt, zoodat beperking van het buitenlandsche aandeel in het Amerikaansche kabelnet noodzakelijk is. Het steunpunt thans nagenoeg „onneembaar" geworden Londen, 11 April (V.D.). Van welinge lichte zijde wordt medegedeeld, dat de Britsche regeering haar oorspronkelijk voornemen, de verdediging van Singapore geheel aan de vloot over le lalen, thans heeft opgegeven en integendeel de haven wil omringen met een cordon van forten en batterijen, waardoor zij praclisch onneem baar wordt. Zoo zullen bij de batterijen vun Changi. die de haveningang bescher men, drie grootte 45-centimeter-kanonnen, de zwaarste ter wereld, gemonteerd worden Deze monsters zijn van veel grootere capa citeit dan welk geschut ook van een aan vallende vloot De vuurmonden zijn bijna 20 meter lang, wegen 150 ton en de grana ten wegen elk reeds 1 6 ton. Bovendien zul len op alle andere geschikte punten van het eiland batterijen van 3375 centimeter geschut worden opgesteld. Het aantal van deze kanonnen wordt niet bekend ge maakt. doch m >ct aanzienlijk zijn. Ook de lucht verdediging van Singapore wordt aanzienlijk uitgebreid De drie thans aanwezige eskaders worden zeker met drie vermeerderd, waaronder een eskader vlieg booten, bestemd voor aanvallen op vijan delijke schepen. Deze zoogenaamde torpe- dovlicgbooten kunnen reeds op een afstand van eenige honderden -kilometers van Sin gapore in actie treden Tijdens de jongste vlootmanoeuvres deed een dergelijk torpe do eskader een aanval op één der grootste Engelsche slagschepen, dat zoo goed als weerloos was, terwijl het eskader zes vol treffers wist te maken, wat in werkelijk heid voldoende is om de drijvende vesting volledig te vernietigen. Van groote beteeke nis is ook een der jongste Engelsche uit vindingen, waaromtrent reeds publicaties zijn gedaan, de „predictor", die met buiten gewone nauwkeurigheid hoógte en snelheid van een vliegtuig bepaalt en de luiste rich ting der afw eerbatterijen in een minimum van tijd aangeeft. Voor de bediening zijn zes man noodig en bijna onmiddellijk kan het vuur geopend worden met. bij de eerste schoten reeds groote trefzekerheid. Bij proefnemingen met een „predictor" maakte men bij een op 5500 meter afstand, op een hoogte van 1700 meter en met een snelheid van 310 K.M. per uur vliegend toestel niet minder dan 29 treffers. Bovendien beschikt de Engelsche luchtmacht over een onlangs door de Whitehead-fabriekcn uitgevonden torpedo, die het risico voor vliegtuigen hij het torpedowerpen uit de lucht aanzienlijk vermindert, aangezien de vliegtuigen daar toe niet. zooals tot nog toe. tot dicht boven het water moeten dalen, doch de torpedo reeds op groote hoogte kunnen werpen, zon der dat deze bij het neerkomen op het wa ter van richting verandert. Tenslotte heeft sir Robert Hadficld op dc jaarvergadering van de Hadfield Ltd. staal- cn wapenfabrieken medegedeeld, dat de fir ma een pantsergranaat heeft geconstru eerd, die een ton weegt en een kaliber van 37.5 centimeter heeft. Deze granaat slaat met gemak door een moderne hardstajen pantserplaat van 40 centimeter dikte en kan dan nog een baan van 14 kilometer af leggen. Ween en, 11 April. (V.D.) De directeur van van den Schoenbrunner dierentuin, prof. dr. Antonius is, wegens nationaal- socialistische activiteit uit zijn functie ont geven W oen en, 11 April. (V.D.) Heden is een huiszoeking gchoudpn in het gebouw van den Oesterraichischcn Bcobachter. mid dageditie van het blad werd verboden. Het is de vraag of de ochtendeditie nog zal verschijnen. Laat op den avond is n 1. het geheele redactiepersoneel in arrest ge steld. Het verbod van dc middageditie, het in beslag nemen van de Wiener Neucste Nachrichten en de ontheffing uit zijn f'inc tio van professor dr. Antonius worden in verband gebracht met de conferentie van de veiligheidsdirecteuren der bondslanden, welke hedenmiddag onder voorzitterschap van vicekanselier Fey bijeen is gekomen. AFTREDEN VAN KATHOLIEKE JEUGDLEIDERS. Stuttgart. 11 April. (V.D.) Nadat reeds de „Stadthauptmann" van de Katholieke jeugdorganisatie „Neu-Deutschland" te Groot-Stuttgart met een groot deel der le den was overgegaan naar de Hitlerjeugd, heeft thans de leider van het bureau voor broepskwesties in Wurtemberg en Baden. Sick, eveneens zijn functie neergelegd. Ook hij is uit de organisatie der Katholieke jeugd getreden. VRAAGT PRIJS VOOR TOERRITTEN IN BINNEN- EN BUITENLAND. VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS WAGENS OOK DES NACHTS GEOPEND. VASTE STANDPLAATS TER LINKER ZIJDE VAN HOTEL IYIONOPOLE. Hoe de mannen der Tsjeljoeskin uit hun benarde positie werden bevrijd De leider van het reddingswerk voor de Tsjeljoeskim expeditie, Oesjakof heeft in zijn rapport nog medegedeeld, dat op 7 April drie vliegtuigen uit Vankarem naar hel kamp van prof. Schmidt vertrokken, dat in 45 minuten werd bereikt. Bij de lan ding werd het vliegtuig van Slepnef be schadigd. Slepnef begon onmiddellijk ter plaatse het vliegtuig te herstellen. De beide andere vliegers, Kamanin en Motoknf. vlo gen onmiddellijk terug met vijf leden der expeditie aan boord. Oesjakof zelf bleef drie dagen in het kamp. Op 8 April vernielde de ijsgang, de keu ken. Op .9 April maakte men In het kamp den sterksten ijsdruk mee sedert het ver gaan van dc Tsjclsjoeskin, waardoor de barak werd ingedrukt, een motorboot werd vernield en een houtvoorraad onbereikbaar werd. Ook het vliegveld, waarop de machine van Slepnef stond, werd geheel vernield. Een tweede geval van ijsdruk wijzigde het aspect van het kamp geheel. Het vertrek der expeditieleden naar het vasteland geschiedde' ifi strenge "volgorde, na een ingesteld onderzoek naar den phy sieken toestand en het uithoudingsvermo gen der verschillende personen Op 9 April hebben de expeditieleden, nadat de ijsdruk was opgehouden, Slepnefs vliegtuig naar een andere, op anderhalven kilometer af stand verwijderde ijsvlakte gesleept; den volgenden dag was Slepnef gereed met zijn reparatie-werkzaamheden en bracht hij zes personen naar het vasteland, terwijl Ka manin in één vlucht drie en Molokof in drie vluchten dertien personen in veilig heid bracht. Woensdag ondernam Kamanin drie vluchten en bracht vijftien personen naar Vankarem. terwijl Molokof in vier vluchten twintig personen, waaronder prof. Schmidt, in veiligheid bracht. Op 7 April heeft men een span honden naar het kamp weten te brongen. waardoor den achtergeblevenen de berging der kost baarste instrumenten cn materialen verge makkelijkt werd. Moskou. 12 April (V.D.). Donderdag zijn opnieuw 22 man van het kemp der Tsjel joeskin overgebracht naar Vankarem. Zes man zijn nog op het ijs achtergebleven De leider der expeditie, prof. Schmidt, wordt van Vankarem naar Alaska overgebracht. Boekarest, 11 April. (V. D.) De mi nisterraad publiceert een officieele mede- deeling, waarin wordt verwezen naar de thans in omloop zijnde geruchten over een samenzwering. Verklaard wordt, dat deze geruchten erop berekend zijn een atmosfeer vari onrust cn onduidelijkheid te scheppen. Ze zijn steeds weer van dezelfde zijde af komstig, welke er belang bij schijnen te hebben de orde te verstoren, welke ieder land thans juist meer dan ooit noodig heeft Het is feitelijk zoo, dat de tekortkomin gen van eenige subalterne officieren, die bij deze misdadige actie zijn betrokken, eerst nog moeten worden opgehelderd door het onderzoek, dat reeds is aangevangen cn op het resultaat waarvan niet kan worden vooruit geloopcn. Dc regccring zal haar plicht in dezen ken nen en tegen dc misdaden der vijanden van Roemenie maatregelen welen te nemen. JAPAN WENSCHT EEN GROOTER VLOOT. Tokio, 11 April. (V. D.) Generaal Asjimi, de minister van marine, heeft in den trein naar Kioesjoe aan journalisten medege deeld, dat de Japansche vloot vastbesloten is de verhoudingsformule op te heffen en zich ter volgende vlóotconfcrcntie een be wapeningspariteit te verzekeren. De minis ter zcidc, dat de regecring nog niet haar houding had bepaald in de kwestie, of Japan het initiatief zou nemen om het vlootvcrdrag van Washington op te zeggen DIT BLAD HEEF1 EEN DAGELIJKSCUÊ GECONTROLEERDE OPIAAG VAN BUITENLAND. De waarborging der veiligheid. (Eerste Blad, pag. 2). liet Britsche vlootstandpunt te Singapore* (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Drama te Kloctinge. (Tweede Blad, pag. 2). Het Proces-Onnes. De rechtbank neemt terug haar bevel tot onderzoek wegens mein eed jegens dc Utrechlsche rechercheurs. (Tweede Blad, pag. 3). UIT DEN OMTREK. Gemeenteraad van Soest. (Derdo Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Lezing met lichtbeelden over een motor* tocht van Java naar Holland. (Eerste .Blad, pag. 3). Mevrouw HilleGaertlic spreekt voor de Vereen, van Huisvrouwen. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt. Hoogste barometerstand: 771.0 te Karlstadt* Laagste barometerstand: 750.4 te Valentia. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit Westelijke tot Zuidwestelijke richtin gen, licht tot half bewolkt, droog weer, behoudens geringe onweerskans, iets war mer overdag. De drukverdeeling heeft een geheel ander karakter verkregen. Wel blijft in het Zuid-Westen de depressie nog den toestand heheerschcn, doch na de stijging van den barometer van gisteren heeft zich over Scandinavië, ons land, Duitsch- lnnd cn Frankrijk een hooge druk ont wikkeld. Over IJsland is de barometer verder gedaald Het schijnt, dat de depres sie zich nog verder Noordwaarts uit zal breiden,, zoodat liet zwaartepunt van den hoogen druk meer en meer ons land zal naderen. Onder deze omstandigheden is aanhou ding van het mooie weer waarschijnlijk. Ook over Duitschland zal thans een ver betering van den weerstocsland intreden. Sinds gisteren is daar de temperatuur aan merkelijk gestegen. Eveneens werd het warmer in Ierland en Schotland, terwijl ten onzent, in Frankrijk, Engeland en plaatselijk in Scandinavië dc temperatuur daalt. Na de vrij sterke winden, die biste ren rond het Kanaal en de Noordzee woeien, is het weer thans rustiger gewor den. Slechts over Zuid-West-Ierland. Zuid- Noonvegen, de Shellands en de Faröer waait het nog van beteekenis Wederom vielen over Schotland groote hoeveelheden regen. Aberdeen had 52 m.M. RIJDT VEILIG! I 't Verkeer van rechts gaat voor, 1 Dat is wel algemeen bekend. Wie nu dit voorschrift nog negeert Verwekt verkeersellend! LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Het STOFFENHUIS. Inorme voorraad Wollen, Zijden »n Katoenen STOFFEN en niet duur KRUITFABRIEK IN DE LUCHT GEVLOGEN. Parijs, 12 April. (V. D.) Te Vonges, bij Dijon, is een fabriek waar jachtkruit srefabricccrd werd, in de lucht gevlogen. Een 41-jarige man werd gedood, terwijl de ontploffing zoo sterk was dat het dak van de fabriek werd weggeslingerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1