DE EEMLANDEIi L J. LUYCX ZOON 4000 GARAGE NIC. BOVÉE Donderdag 19 April 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Ainhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 245 ONTWAPENING EEN VROME WENSCH DEFENSIEVE HERBEWAPENING KRUITMAGAZIJN VLIEGT IN DE LUCHT PROCES TEGEN DE ROEMEENSCHE OFFICIEREN EVANGELISCHE KERK IN OOSTENRIJK EXEMPLAREN 7 uur 33 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093. KAMP 41 AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (me| grat|# verzekering tegen ongelukken) f 0.171/». Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05- POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer 1eikeregel meer f0.25 Llefdadlghelds-advertentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Frankrijk stelt een aantal eischen Parijs, 17 April. (V. D.) In tegenstelling tot andere Fransche bladen is do Oeuvre van meening, dat de Fransche antwoord nola aan Engeland zoo goed als gereed is. nadat de grondbeginselen Zaterdag j.l. zijn behandeld in een studiecommissie, waar van de minister van oorlog, de minister van marine, de minister voor de lucht vaart, de beide ministers zonder porto feuille Herriot en Tardicu, de generaals Weygand en Gamtdin, admiraal Durand Viel en verschillende hooge ambtenaren van de Quai d Orsay deel uitmaken. Volgens de Excelsior zou het Fransche antwoord aan Engeland niet het laatste woord der onderhandelingen zijn De nota moet integendeel als een étappe worden be schouwd en zet geenszins een streep nnder de politieke en juridische bespreking over de waarborgen en strafmaatregelen. Stcllii beteekent mobilisatie nog geen oorlog, doch de „volkomen mobilisatie van het Duitsche volk" geeft weinig moed om aan een vredeswil te geloovcn Do Fransche regcering zal dan ook de volgende voor waarden stellen, alvorens daadwerkelijk een defensieve herbewapening van Duitsch land te erkennen: 1. Handhaving der tegenwoordige Fran- sclie strijdkrachten. 2. De mogelijkheid voor Frankrijk om in dc crisisjaren 1931 tot 1939, waarin het aan tal recruten tengevolge van de geboorte vermindering in de oorlogsjaren lager zal zijn, den diensttijd te verlengen om het hiaat te vullen. 3. De mogelijkheid het oude materiaal te vernieuwen cn wel op het peil van het nieuwe materiaal, waarmee het Duitsche 4cgcr bewapend zal worden Londen, 17 April (V. I)) De Times wijdt opnieuw een hoofdartikel aan net ontwapeningsvroagstuk cn geeft tenslotte toe, dat vermindering der bewapening, wal het blad tot nog toe steeds ook van de zwaargewapende mogendheden heeft ge eischt, waarschijnlijk niet tot stand zal kunnen komen. De ontwapeningsovereen komst, waarnaar op 't oogenblik nog ge strccfd wordt, zal volgens de Times dc vol kende punten omvatten: Begrenzing der be wapeningen van de zwaargewapende mo gendheden tot den tegonvvoordigen stand en een belofte om binnen een bepaald aantal jaren deze bewapeningen te verminderen De zwaarste wapensoorlen zullen niet meer aangemaakt mogen worden, ook niet ter vervanging van oude wapenen. De oplei dingsttjd der binnenlandsche troepen in alle landen wordt beperkt tot een jaar of minder. Er wordt een internationale con trule ingesteld. Dit zou naar de meening van het blad een uitgangspunt zijn, vanwaar men verder zou kunnen gaan door. naarmate het ver trouwen terugkeert, tot drastische regionale overeenkomsten over te gaan. Ook de Ti mes acht een zekere mate van Duitsche bewapening onvermijdelijk, doch het blad begrijpt volkomen de Fransche bezorgdheid. Zonder cenige overeenkomst op het gebied der bewapening, zal Europa noch op werke lijke rust, noch op economische welvaart kunnen hopen. Parijs, 17 April. (V. D.) Dc minister van buitenlandsche zaken Barthou heeft Dinsdagmiddag den Engelschcn zaakgelas tigde ontvangen en het Fransche antwoord op de laatste Engeische nota overhandigd. Volgens de Libcrtó heeft Barthou met i stemming der regeering de volgende eischen gesteld: 1. verdrag lot beperking der bewapenin gen op den grondslag van den status quo 2. afzonderlijke uitvoeringsgaranties voor dit verdrag, waarmede Engeland princi pieel accoord schijnt te gaan Volgens Barthou moeten de waarborgen de mogelijkheid bieden economische straf maatregelen toe te passen. De inhoud van het Fransche antwoord Parijs, 28 April (V.D.) Van wel ingelich te zijde wordt medegedeeld, dat het gisteren verzonden Fransche antwoord aan Enge land drie vellen machineschrift groot was en dat de Fransche regeering er o.a. in ver klaarde. dat zij ondanks haar appreciatie voor de Engeische garantie en ondanks de erkenning van het betere bpgrip, dat de En geische regeering voor het Fransche stand punt toont, geen overeenkomst kan aan vaarden, die een met schending der verdra gen uitgevoerde bewapening van Duitsch- land legaliseert. Zelfs wanneer Frankrijk ooit tot een der gelijke overeenkomst bereid zou zijn ge weest, zou het in verband met de verhoo ging der Duitsche bewapeningsuitgaven en met het Duitsche antwoord op de Engeische vragen inzake bewapeningskvveslics daar van zijn teruggekomen Het is (hans de taak der ontwapeningsconferentie, in de hoop op een beter resultaat, de beraadsla gingen te hervattori, De tekst van de nota zal zoo Spoedig mogelijk worden gepubli ceerd, wanneer Londen met de publicatie accoord gaat „Duitsche bewapening kan niet worden toegelaten". Parijs, 18 April (V.D.) De-Parijschc bla den schijnen verrast door de 6nelle verzen ding der Fransche nota naar Engeland. Hoewel men den letterlijken inhoud nog niet kent, weet men reeds genoeg bijzonderhe den ervan om te kunnen concludeercn, dat er in de Fransche' politiek een wijziginy chijnt te zijn gekomen cn Barthou van de Duitsch Engelswie nota wisseling gebruik heeft willen maken om te motiveereii. rial Frankrijk niet kan ontwapenen De ^trek king van dc Frahsche nota Is dan ook, dat Duilschland door zijn bewapening in strijd met dc verdragen handelt cn dat deze be wapening niet kan worden toegelaten. Londen. 18 April (V.D Volgens een be richt uit Parijs zou de Fransche minister an buitenlandsche zaken Barthou den Britsehen zaakgelastigde te Parijs zijn leed wezen hebben uitgesproken, over hel feit dat Frankrijk niet in staat was geweset in een minder catcgorischcn vorm op dc Brit sche verzoeningspogingen, welker beteeke nis cn vriendschappelijk karakter hij wist te apprecieeren, te antwoorden. Barthou had hieraan toegevoegd, dat hij inmiddels hoop te dat men in Groot Britannic de beweeg redenen den Fransche beslissing zou bcgrij pen en dat Groot-Britannié de gevaren der Duitsche herbewapening en vooral het ge vaar. dat Londen door Duitsche vliegtuigen zou kunnen loopen, goed zou inzien. Ettelijke dooden Peking, 18 April (V.D.) Git Dolonor wordt gemeld, dat op een militair fort bij de stad Tsjinfoe een Chinoesch kruitdepot door onbekende oorzaak in de lucht is ge vlogen. Volgens tot nog ontvangen berich ten zijn hierbij 68 personen gedood Boekarest, 17 April (V.D.). Voor den krijgsraad begint Vrijdag a.s. het proces tegen acht officieren cn vijf burgers, die ervan beschuldigd worden onder leiding van kapitein Victor Precup een aanslag te hebben voorbereid tegen den koning, de regeering en de politieke partijen. In de acte van beschuldiging wordt vast- gesleld, dat do beklaagden een samenzwe ring hebben gesmeed met het doel een dic tatuur onder leiding. \an Precup in te stel len en tot dit doel gewelddadige middelen hadden willen toepassen. De samenzwering was een dag. voordat zij tqt uiting zou zijn gekomen, ontdekt en daardoor was liet mo gelijk alle schuldigen aan te houden. Hit het verhoor is gebleken, dat alle be trokkenen gearresteerd zijn en dat de be klaagden geenerlei verbindingen met anile- rp. kringen van het leger of met politieke orcanisaties hadden BLOEDIG FAMILIEDRAMA. Dresden. 18 April. (\.D) Gisteravond tegen 11 uur heeft de 33-jarige hoedenma ker Goerner in de Haydn.strasse te Dresden, die sedert drie jaar werkloos is en wiens rouw een half jaar geleden is overleden, na een woordenwisscling met zijn verloofde zijn twee zoons van 8 én 6 jaar. die slapend ii. bed lagen, met een bijl gedood, waarna hij met een kogel een einde aan zijn leven maakte Een tienjarig dochtertje, dat in de zelfde kamer sliep, had Goerner ongedeerd elaten Zijn verloofde, die bij het drama anwezig was, waarschuwde onmiddellijk de poli tic. DUITSCHE PADVINDERSSOND ONTBONDEN. Berlijn, 17 April (V.D). Medegedeeld wordt, dat de Duitsche rijk^pndvindersbond zich zelf ontbonden heeft verklaard cn zijn leden de vrijheid heeft gegeven lid te wor den van de Ililler-jeugd. Te Innsbrück doen zich kerkelijke moeilijkheden voor met een fascistisch predikant. Niet alleen in DullschïW^ doen zich ker kelijke conflicten voer. In |)ostenrijk heb ben fascistisch gezinde predikant het niet gemakkelijk. Het O.stenrijkschc fvangeli sclic orgaan Der. Siiemcnn meldt dat do actio legen de fascistisch gezinde Innsbruckcr evangelische predikanten, dr Ludwig Mahncrt en dr. Putschck en dan met name tegen dr. Mahncrt onverpoosd voortgaal. Van godsdienstonderwijs aan de scholen in Innsbruck, in Oostenrijk door de kerk ge geven, zijn beiden nog steeds uitgesloten, terwijl mede het staatstraclement hiervoor verviel: alle bezwaren van den Evangeli- schen opperkerkeraad tegen deze uitsluiting blijven onbeantwoord Wegens zijn preeken is dr. Mahnert verder tot dusver tot drie straffen veroordeeld In de eerste plaats werd de staatstoelage van 120 schilling per rnaand ingehouden, in de 2e plaats kreeg hij in Januari een boete van 1100 schilling, en in de 3e plaats kort geleden een nieuwe boete van 2200 shilling. Voorts verlangt het Oostenrijksch bondsministerie, dat hij uit zijn ambt ontzet zal worden. Do Evangelische Opperkerkeraad heeft de gronden waarop dit alles berustte, uitvoerig laten onderzoeken cn met name de regee- ringsbeschuldiging, waarop de isch tot zijn afzetting berust, dat dr. Mahnert n.l. zijn ambt tot partijpolitieke doeleinden mis bruikt, doch sprak hem van deze aan klachten geheel vrij en verklaart zich met dr. Mahnert solidair. In de Belichting dezer solidariteitsverklaring valt op. dat de opper kerkerrad met eeniircn nadruk er op wijst, dat de regeeringseisch berust op een aan klacht van een gemeentelid van de kerk o rnnshruck. dn heer ingenieur Hudolf Kast- ner (en zijn beide zonen), welke van Jood schc afkomst is. Ingenieur Kast nep klaagde dr. Mahnert aan, dat hij Wodan predikt en niet Christus, dat hij tot revolutie en ver raad jegens den staat aanspoort en dat hij voor de verboden fascistische partij ijvert Op grond der door den Opperkerkeraad gehouden onderzoekingen, die dr; Mahnert vrijspraken, heeft deze thans een aahklacht bij de justitie tegen den beschuldiger inge diend. Zoodoende zijn de verwikkelingen cn moeiten vele en is met name do gehecle Evangelische kerk in Oostenrijk in haar verhouding tegenover de regecring daarmee gemoeid. Inmiddels staat de gemeente te Tnnsbruck sterk achter de predikanten en traden er in het lc kwartaal van dit jaar reeds 102 volwassenen tot de gemeente toe uit andere kringen overkomende (verleden jaar in het geheelö jaar 104). HONDSDOLHEID. Boedapest, 17 April (V.D.). In ccn Hoiigaarsch plaatsje was een 44-jarige man, die door een dollen hond werd gebe ten. opgenomen in een ziekenhuis. Toen dc dokters den patient wilden behandelen, kreeg deze een aanval van razernij, in wel ken toestand hij zeven personen b^et. Dc slachtoffers zijn overgebracht naar het in stituut-Pasteur te Boedapest. Frankrljks antwoord aan Enge land inzake de ontwapening en het daarmee verband houdend vraagstuk der waaroorgen. Teleurstelling in Groot-Britan- nic Wat het vraagstuk der ontwapening be treft. heeft het er zelden slechter uitgezien dan thans: de jongste nota, die Frankrijk naar Londen 6tuurdc, is daarvan het over duidelijk bewijs. Het memorandum van Parijs is in hoofdzaak een antwoord oji vra gen, die Engeland den 28sten Maart stelde en die betrekking hadden op het vraagstuk der waarborgen. Do Britsche regcering wil de n.l. gaarne nauwkeuriger worden inge licht omtrent den aard en omvang dor ga- A'antics, die Frankrijk volstrekt noodig acht te ter naleving van de to sluiten ont wapeningsovereenkomst. De strekking der Fransche nota nu is, dat een bespreking van het vraagstuk der garanties feitelijk onmogelijk is geworden als uitvloeisel der Duitscbe bcwapeninssactie Wat toch is er inmiddels geschied? De Duitsche regecring tot verrassing, of lie ver: tot pijnlijke verbazing van nagenoeg geheel de wereld heeft een korten tijd ge leden defensiebegrootingen gepubliceerd, die algemeen opzien hebben gebaard, aan gezien de budgetten voor marine, landleger en luchtvaart een vcrhoogiiig te aanschou wen gaven van niet minder dan ruim drie honderd vijftig millioen rijksmark. Tezelf der tijd, dat Duitschland zijn buitenland sche schuldverplichtingen niet nakomt, ging het zich, naar veler inzicht, in mili tair opzicht schromelijk te buiten. Dit is ook het gevoelen der Franschen en dc Engel- échen huldigden blijkbaar dezelfde opvat ting. In elk geval vonden zij de verhooging der drie defensiebegrootingen onbegrijpc lijk, weshalve dc Britsche regeering inlich tingen te Berlijn inwon. Deze informaties werden inderdaad verstrekt, maar dc moti veeringen werden over 't algemeen in 't buitenland niet overtuigend geacht. In elk geval: voor de Fransche regeering was een cn ander aanleiding om ten aanzien van vroeger door Duitschland gestelde eischen nog ontoegeeflijker te worden. Te Parijs is men dan ook algemeen van oordeel, dat Duitschland, zonder internationale schik kingen af le wachten cn in strijd met het nog steeds van kracht zijnde verdrag van Versailles, reeds op uitgebreide schaal heeft bewapend cn met koortsachtigen ijver voor bereidingen treft om deze bewapening hoe langer hoe meer uit te breiden. Zelfs wordt van Fransche zijde verklaard, dat Duilsch land ook al weer in strijd met dc verdra gen den laatsten tijd overal vliegvelden nanlegt in de gedemilitariseerde zone. Even eens beschuldigt Frankrijk de Duitschers ervan, dat de vele leden tellende para-mili taire organisaties voor den oorlog worden opgeleid. Kortom: in Frankrijk is men zoo goed als algemeen de raeening toegedaan, dat Duitschiand in militair opzicht buiten zijn boekje gaat cn wel op verontrustende wijze. liet verwacht van de onderhandelin gen, zooals die tot dusver zijn gevoerd, dan ook gocn heil meer cn verdedigt thans dc zienswijze, dat thans het tijdstip is aange broken, waarop de ontwapeningsconferentie tiaar taak dient te hervatten. Hieraan wordt nog toegevoegd, dat in beginsel alleen nog iets is te bereiken, wanneer Duitschland naar Genève terugkeert. Het is alleen bin nen het kader van den Volkenbond en de ontwapeningsconferentie, die hiervan is uitgegaan, dat Frankrijk bereid is verder tc praten over het sluiten eener ontwape- ningsconventie en over een stelsel van waarborgen voor de naleving eener derge lijke overeenkomst. Alleen op deze wijze aldus de opvatting te Parij6 bestaat er eenige kans, dat de veiligheid van Frank rijk niet in het gedrang geraakt. Men ziet dus, dat Frankrijk het erop aan stuurt om, indien ocnigszins mogelijk, de verantwoordelijkheid voor het mislukken der ontwapeningsbesprekingen door de Gc- neefsche conferentie op de schouders tc la den van Duitschland, wiens onverzettelijk bewapeningsstreven door het mcerendcel der Franschen thans met zeer grootcn na druk wordt gesignaleerd. Intusschcn betreurt men in Engeland ten zeerste den loop, dien de gebeurtenissen hebben genomen; het ligï voor de hand, dat het Britscho kabinet zich ten spopdigste met de teleurstellende Fransche nota zal bezig houdon. Gisteren was daarvoor blijk baar nog geen gelegenheid, aangezien de tijd ontbrak den ministers van de voren den tekst van 't Fransche antwoord to doen ge worden. Pas later schijnen sir John Simon, de minister van buitcnlandscho zaken en Eden, de lord privy 6eal, alsmede cenige deskundigen van 't Foreign Office (departe ment van buitenlandsche zaken) dc nota tc hebben bestudeerd. Er verluidt, dat dc ont wapeningscommissie van 't kabinet de Fransche nota nog eens van allé kanten zal bekijken, voordat het gcheele kabinet bijeen zal worden geroepen. Uit den aard der zaak zijn de tc nemen beslissingen van buitenge woon groot belang en het spreekt eveneens vanzelf, dat de mededeelingen omtrent het Belgische en Italiaansche standpunt met spanning tegemoet worden gezien. Uit sommige berichten zou zijn af te lei den, dat men te Rome het voornemen koes tert, nu Frankrijk en Duitschland vérder dan ooit van elkaar zijn verwijderd, op nieuw bemiddelingspogingen te doen. Het tieft goed, dat de Italiaansche onderstaats secretaris Suvich morgen te Londen zal aankomen. Algemeen neemt men aan, dat hij de Britsche regeering inlichtingen om trent de voorgenomen interventie zal ver strekken. Overbodig is het teven6 mee te deelen, dat men in Engeische kringen zeer benieuwd is, of er nog een keer ten goede zal intreden, wanneer het bureau der ontwapeningscon ferentie op 30 April weer een zitting houdt. Het weer bijeenkomen der algemeene com missie op 23 Mei a.s. wordt, zoo mogelijk, met nog grootcr spanning tegemoet gezien. Inmiddels heeft het ook nog zin kennis te maken met liet commentaar der Fransche ochtendbladen op flc jongste antwoordnota, datmerkwaardigerwijze gelijkluidend is, hetgeen de gevolgtrekking wettigt, dat in dit commentaar ccn officieelé Fransche in stantie aan het woord is. Afgaande op dit commentaar, krijgt men' den indruk, dat dc Franschen than6 vier mogelijkheden zien, waarvan echter de meeste onmogelijk heden zijn. (I). Een algemeene ontwapening in over eenstemming met het oorspronkelijke doel der Geneefsche conferentie. Dit doel. meent men te Parijs, is onbereik baar geworden, 6inds Duitschland, in strijd met de verdragen, begonnen is met de be wapening. (II). Vermindering van de legereffecticven cn van het materiaal der staten, die door de verdragen niet zijn ontwapend, gepaard gaande met ccn bescheiden verhooging der Duitsche effectieven en van het Duitsche materiaal. Dit voorstel, hetwelk belichaamd was in het Britsche plan van 20 Febr., is op 17 Maart door Frankrijk van dc hand gewezen. (III). Frankrijk zou genoegen kunnen nemen met 'n partieele herbewapening van Duitschland, maar men mag van Frankrijk echter geen vermindering der bewapening vergen. Dit was dc inhoud van het Ialiaansche memorandum. (IV). Frankrijk verzet zich tegen de lega- liscering der bewapening, waartoe Duitsch land in 't geheim is overgegaan. Dit was de inhoud van de nota, die Frank rijk eergisteren te Londen heeft laten over handigen. DIT BLAD HEEF7 EEN DAGELIJKSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. liet Fransche antwoord aan Engeland en dc ontwapeningskansen. (Eerste Blad, pag. 1). Chinecsch kruitmagazijn vliegt in de lucht. (Eerste Blad, pag. 1). Proces tegen Roemeensche officieren. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Dc begrooting van het Zuiderzcefonds. (Tweede Blad, pag. 1.) Zitting van Eerste en Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 2). SPORT. Zwaluwen verliezen van Stoko City. (Derde Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Opvoering van „Liebc blüht auf allen Wegen door Fritz Ilirsch-operctte. (Eersto Blad, pag. 3.) Dr. Zuure spreekt voor Geloof cn Weten schap over„Als missionaris naar Midden- Afrika." (Eersto Blad, pag. 3.) Medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt. Hoogste barometerstand: 761.8 te Mar seille. Laagste barometerstand 738.3 to Siirna. Verwachting: Matige tot krachtige, tijde lijk afnemende Zuidelijke, tot Westelijke wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opkla ringen, waarschijnlijk nog regenbuien, iets kouder. Dc depressie heeft zich, in diepte toene mend, naar Scandinavië verplaatst en do koude Noordelijke strooming ten Westen van de Britsche eilanden nadert langzaam, maar telkens vormen zich bij de grens van deze en do Noord-Westelijke strooming over onze omgeving uitloopers, welke het door komen van de koude winden vertragen, al is het reeds veel koeler geworden tot diep in Duitschland. Alleen in Polen cn Oosten rijk houdt de warmte nog aan. Op IJsland is dc vorst toegenomen. Uit Noord-Scandinavië verdween de vorst. In de omgeving der Noord- en Oostzee waait het krachtig uit het Zuid-Westen. Vooral in Scandinavië viel veel neerslag, in het Noor den en in Finland sneeuw. De algemeene toestand duidt op verdere afkoeling met afnemenden neerslag en kans op nachtvorst. RIJDT VEILIG! Wielrijders, rijdt nimmer mei meer dan twee naast elkander. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Aardige Stoffen voor Mantels en COMPLETS VRAAGT PRIJS VOOR TOERRITTEN IN BINNEN- EN BUITENLAND. VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND. VASTESTANDPLAATS TER LINKER ZIJDE VANHOTEL MONOPOLE

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1