DE EEMLANDED GROOTE MIJNRAMP IN ZUID-SLAVIE 4000 EXEMPLAREN L J. LUYCX ZOON GARAGE NIC. BOVÉE Maandag 23 April 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 248 NOG 100 MAN ONDER DEN GROND? Methaangas ontploft JAPANS TOON WORDT DREIGENDER DOUMERGUE SPREEKT VOOR DE RADIO 7 uur 40 min. 3RAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1330 en 1093. KAMP 41 AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 a"adr.n Amtrsfoort 2.10 pe, maand 0.75. per wc«k (mei gratis verzekering tegen ongelukken' f 0.I71/* Binnenland Iranco per post per 3 maanden 3.-. Afzonderlijke nummera I 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 PRIJS DFR AOVFRTFNTIFN vaD 9el> 1,05 me' ,ob€9r,P van ceQ bewijsnummer elke regel meer f 0 25 Llcfdadlghelds-advertcntlëo voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiën ,.KEIT]ES' bl) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent driemaal olaatseD f I.—. Bewilsnummer extra I 0.05 Een explosie op een diepte van 200 meter Belgrado, 21 April. (V.D.) In de steenkolenmijn Senitze bij Sarajevo heeft een ontploffing plaats gehad, waardoor een deel der mijn is inge stort. Volgens particuliere mededce- lingen zijn lot nu toe achttien doo- den geborgen. Men vreest echter, dat het aantal slachtoffers aanzien lijk grooter is. Ook het getal der op gesloten mijnwerkers staat nog niet nauwkeurig vast. Getallen van 80 tot 150 worden genoemd. In een officieele mededeeling wordt gezegd, dat de oorzaken der explosie nog niet vastgesteld kon den worden en dat, het reddings werk is begonnen. De eerste lijken geborgen. Omtrent de mijnramp van Senitze bij Sa rajewo wordt nader gemeld, dat de explosie geschiedde op een diepte van 200 meter, op een afstand van 2 K.M. van de hoofd schacht. De sirenen hieven den geheelen namiddag loeien. Er zouden zich op het oogenblik van de ontploffing 200 arbeiders in de mijn hebben bevonden, waarvan een honderdtal zich in veiligheid zou hebben kunnen bren gen. De juistheid van dit aantal wordt ech ter sterk betwijfeld. De explosie was zoo hevig, dat de rails in dc mijngangen bijna overal "doorbraken. Een uur na de ontplof fing konden de eerste dooden naar hoven worden gebracht. De lijken waren vree6e- lijk verminkt, zoodat zij nauwelijks ge ïdentificeerd konden worden. Onder de slachtoffers bevinden zich vele vaders van bezinnen, waarvan enkelen met elf kinde ren. Men heeft weinig hoop, de nog inge sloten mijnwerkers te kunnen redden, aan gezien de geborgen lijken, naarmate men dichter tot de plaats van de ontploffing na dert, ernstiger verminkt zijn. De reddings brigaden stuiten op reusachtige moeilijkhe den, want vele gangen zijn geheel ingestort. Hoewel de mannen door hel inspannende werk 6oms geheel uitgeput zijn, geven zij herhaaldelijk voorheelden van bovenmen- schelijke moed en offervaardigheid. Arbei' ders, die bewusteloos zijn geborgen, sluiten zich nadat zij zich hebben hersteld, bij de reddingsbrigades aan. De brigades worden bovendien zelf voortdurend bedreigd door de giftige gassen, die in de mijn hangen. Voor den ingang van de mijn spelen zich hartverscheurende tooneelcn af. Vrouwen, kinderen en oude mannen staan jamme rend en wecncnd voor de hekken. De ge- heele bevolking uit dc omgeving is dag en nacht op de been. De mijn is staatseigendom en brengt jaarlijks 2 millioen ton kolen op. Er wer ken 1200 mijnwerkers. Belgrado, 22 April. (V.D.) Tot beden- avond was men er in geslaagd in de steen koolmijn van Senitze 56 dooden te bergen Aangezien vastgesteld is kunnen worden, dat het totaal aantal arbeiders, die zich niet meer in veiligheid hebben kunnen bedragen, 136 heeft bedragen, bevinden zich nog steeds 80 man onder den grond Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze 80 man reeds overleden. Op het. moment van de ontploffing wa ren 220 man aan het werk, zoodat dus 84 man gered zijp. Geen verdragen van China mei derden zonder Japans goedkeuring! Washington, 22 April (V.D.) Nog steeds wijdt de Amerikaansche pers bijna dagelijks beschouwingen aan de Japansche verklaringen over de Cbineesche kwestie. Men begint den toestand in het Verre Oos ten, die zich sedert de erkenning van de Sovjet-Unie eenerzijds en het begin \un een vriendelijke notawisseling anderzijds cenigszins scheen te ontspannen, opnieuw als bu/itengewoon ernstig te beschouwen. Tal van bladen wijzen erop, dat terwijl de Vcreenigde Staten zich meer en meer uit Latijnsch Amerika terugtrekken, Japan een politiek proclameert, dio dc Monoe-leer verre in de schaduw stelt. Terwijl eergisteren nog twijfel hccrschtc over de beteekenis van de Japansche ver klaring en vele Amerikanen deze in woz-n als niets nieuws en niet verontrustend be schouwden, ziet men de zaak than9 in een nieuw licht door een verklaring van d*n Japanschen ambassadeur te Washington Saito in een interview met. de „Washing ton Star". Saito verklaarde, dat Japan voor taan aanspraak maakt op het recht om te protesteeren indien China on derhandelingen met andere staten voerde. Japan zou elke overeen komst, die een derde mogendheid tegen het protest van Japan in met China zou sluiten, als een onvrien delijke daad beschouwen, wat volgens het diplomatieke spraakgebruik de laaste stap voor het afbreken der betrekkingen beteekent. Japan eischt, voortaan bij alle onderhan delingen van derde staten of verte- -woordigers daarvan met de Chinee- sche regeering gehoord te worden, want dc Cbineesche regeering is niet in 6taat, haar eigen zaken te regelen, zooals de chaotische toe standen in China bewijzen. Aanleiding tot de afkondiging van dit Japansche protectoraat over China was volgens Saito o. a. het plan van een groep» Fransche bankiers tot verstrekking van een leening aan China, die naar de meening van Japan niet do pacificatie van China, SAITO. doch bet streven der Cbineesche generaals ten goede zou komen en den vrede in Oost-Azië bedreigen. Japan heeft niets te gen liet leveren van Amerikaansche tarwe en katoen aan China, hoewel het precies weet dat de Cbineesche regeering goederen voorraden, die zij op crediet krijgt, ver koopt cn de opbrengst voor den aankoop van wapens cn munitie zal gebruiken. Ja pan weet ook, dat do met Amerikaansche hulp aangelegde vliegvelden cn de uit Amerika betrokken vliegtuigen tegen Ja pan gebruikt zullen worden. In de toe komst zal Japan in dergelijke gevallen Chi na om rekenschap vragen. HET RUSSISCH POOLSCHE NON AGRESSIEPACT Warschau, 22 April (V.D). De offi- cicuse „Gazeta Polska" meldt uit Moskou, dat de onderhandelingen over do verion ging van het Poolsch-Russische non-agres- iepact voor den duur van 10 jaren gun stig verloopen zijn. Dezer dagen zou reeds een overeenkomstig verdrag worden ge- teckcnd. VERKOOP VAN DEN NOORD-MANDSJOE- RIJSCHEN SPOORV/EG. Hircta brengt nieuwe voor stellen aan Joercnef over. In Japanse lie kringen hoopt men de on derhandelingen voor den verkoop binnen kort met succes to kunnen besluiten. Zater dag had llirota, de Japansche minister van buitenlandsche zaken, daarover een bespro king met den ambassadeur der sovjetunie Joerenef. Dc Mandsjoerijsche tegenvoorstellen zijn door den Mandsjoerijschcii gedelegeerde Ohashi aan minister Hi rota overhandigd, die ze Zaterdag ter kennis van Joerenef bracht Verdediging van de valuta. Weder garanties gevraagd P a r ij s, 21 April. De Fransche minister-president Doumergue heeft zich vanavond voor de tweede maal per radio tot het Fransche volk ge wend. In het eerste deel van zijn rede besprak Doumergue dc binnenland- sche politiek. Ilij verdedigde de maatregelen, die genomen zijn lot economische cn financieele sanee ring van het land. Hij sprak zich vooral uit tegen iedere devaluatie van de franc. „Ilc zal mijn uiterste best doen aldus verklaarde bij om een catastrophe te verhinderen. Onze franc is goud waard." Wij moeten alles doen om zijn waarde, die ons zooveel offers gekost heeft, te be houden. Het is ontoelaatbaar, dat zich klei ne gemeenschappen, die 6lechls aan zich zelf denken, in den grooten Franschen staat vormen, om dezen eerst te behcer- schen en daarna to vernietigen. Er mag niet aan gedaoht worden, dat men zich zou kecren tegen de maatregelen, die door ons met bet oog op bet nationale belang zijn getroffen." Doumergue zeide verder, dat deze maat regelen reeds eenige bemoedigende resul taten hebben gehad. Het vertrouwen is te ruggekeerd en dit vertrouwen komt tot uiting in een geweldige hausse der Fran sche renten, vooral de kleine spaarders koopen staatsrenten. Ook de goudtoevlocd is weer grooter geworden; hij bedroog in vijf dagen tijd 119 milliopn francs. De minister-president ging daarna over op de buitenlandsche politiek en hij ver klaarde dat Europa en de wereld, die door den oorlog zoo ontzettend hebben geleden, nog niet hun evenwicht hebben terugge vonden. Frankrijk, dat meer dan ecnig an der land reden heeft, om de handhaving van den vrede hartstochtelijk te wen6Chen, omdat geen ander land zoozeer heeft ge leden van de verschrikkingen van den oor log, koestert geen wrok legen degenen, te gen wie het zich moet verdedigen. Frank rijk wil niet anders dan in volkomen har monie met de gelieele wereld leven. Maar dit verlangen naar vrede en begrip mag noch de lessen van het verleden, noch dc voorzichtigheid doen vergeten. Daarom verlangt Frankrijk te kunnen nadenken, wanneer het wordt beziggehou den met voorstellen, welker te snelle aan vaarding het vergeten dezer lessen en de zer voorzichtigheid mot zich mee zou bren gen. A!o men Frankrijk voorstelt zijn be wapening, die reeds sterk verminderd is, nog verder te beperken, juist op liet oogen blik, dat degenen, die zijn gebied verwoest hebben en tegin wie het zich met wanho pige energie heeft moeten verdedigen, bun bewapening aanmerkelijk verlioogen en wel in strijd met dc vredesverdragen en zonder conige nnchtiging dan zal de gelieele \yereld begrijpen, dat Frankrijk be hoefte aan groot ere veilighc-id gevoelt, dat het opheldering eischt en steeds nauwkeu riger omschreven on belangrijker garanties tracht te verkrijgen. Frankrijk wil noch overhcersclien, noch ondergaan, noch zich zelf offeren; het wil ook niemand vernederen Frankrijk stelt er prijs op de achting, het respect en da vriendschap, die het van dichtbij en vaD verre heeft ondervonden, te behouden. DE ZEELIEDENSTAKING TEN EINDE Kopenhagen, 22 April (V.D.) In een gemeenschappelijke zitting van vertegen woordigers der recdcrsorganisatio en de zeeliedcnbonden is besloten, de staking met ingang van morgen, Maandag 23 April, te eindigen. Tusschen de partijen zullen nieuwo onderhandelingen worden gevoerd. De vriendschap tusschen Frank rijk en Polen. Barthou's be zoek aan Warschau. Zondag is Barthou, die als minister van buitenlandsche zaken deel uitmaakt van het kabinet-Doumerque, in de Poolsche hoofdstad aangekomen. Ilct uitstapje naar Warschau kan niet als een plezierreisje worden beschouwd, hetgeen niet uitsluit, dat er plezierig gedronken en geklonken zal worden. Ook 6taan er in de Poolsche en Fransche kranten nu geestdriftige artike len. waarin wordt gerept van een eeuwige vriendschap. Gymnasiasten herinneren zich. althans hoogstens drie maanden na hun eindexamen, misschien nog, dat er vroeger ook zooiets als een Eeuwig Edict heeft be staan. E e u w i g is in dc politiek veelal ccn zeer rekbaar begrip en aan de eeuwigheid van dc Franscli-Poolschc vriendschap ge looft alleen wie ziende blind en hoorendc doof is. Toen in 1921 tusschen Warschau en Pa rijs liet verdrag werd gesloten, waarbij dc contracteerende partijen op zich namen steeds onderling van gedachten te zullen wisselen ten aanzien van vraagstukken der buitenlandsche ^taalkunde, wanneer deze aangelegen) ie den beide staten aangingen of betrekking hadden op de regeling der in ternationale relaties, was dc toestand ge heel anders dan thans. Ruim een dozijn jaar geleden was liet verdrag ongetwijfeld in het belang van bei de partijen. Ilct was toen nog maar enkele jaren geleden, dat, er een einde was geko men aan den wereldoorlog, die de landkaart volkomen veranderde. De vredesverdragen gaven het aanzijn aan nieuwe 6tatcn of brachten mede, dat sommige landen een territoriale uitbreiding ondergingen. De centrale mogendheden moesten genoegen nemen met gebiedsverliès en zich neerleg gen bij vredesverdragen, die hén in mi li- air opzicht vrijwel machteloos maakten Frankrijk verleende, om Duitschland cn de andere centrale mogendheden nog kleiner te krijgen en zoo mogelijk er voorgoed on der tc houden, aan Polen en de staten der Kleine Entente moreelen en stoffelijken steun. Stoffelijke steun is een ander woord voor geld. Voor dit geleende gefd kochten Polen, Tsecho-Slowakije, Jocgo-Slavië cn Roemenië kanonnen, geweren, munitie cn verder wapentuig. Duit6chland werd zoo doende omringd door tot de tanden gewa pende 6taten. Dit gaf Frankrijk een beliage- lijk en prettig gevoel. Er kwam echter geleidelijk weg een kink in den kabel. In Polen en de andere 6tatcn begon men op den duur in te zien, dat dc gulheid van Parijs een uitermate zelfzuch tig karakter droeg. Men besefte, dat het geld, hetwelk Frankrijk speciaal voor mili taire doeleinden verschafte, wel-is-waai; ook Polen en de Kleine Entente ten goede kwam, maar toch in de eerste plaats Frank- rijks veiligheid moest vergrooten. Boven dien behandelde Frankrijk hen meermalen als in vroeger tijden een leenheer zijn loon knechten. Vooral toen het viermogend- h oden verdrag tot stand kwam, hetwelk in liuropa praclisch Polen en zooveel andere staten uitscliukclde bij bet nemen der groo- te politieke beslissingen, nam in het zelf bewuste Polen de ontstemming zeer toe. Naderhand is dit verdrag een vrij slap trac- taatje geworden en ook bezwoer men de Polen de zaak niet zoo erg op te vatten, om dat zij onder geen beding liet kind van de rekening zouden worden en er zonder hen geen decisies van groote draagwijdte zou den* worden genomen, doch dit alles ver mocht de verstoordheid niet weg te nemen. Trouwens: reeds voor de totstandkoming van 't viermogcndhedenpact was Frankrijke optreden van dien aard, dat er voor War schau alle aanleiding was kregel te worden Toen het er een tijdlang naar uitzag, dat de Fransch-Duitsche toenadering een feit zou worden wij denken hierbij o.a. aan den tijd van Briand was men te Parijs niet altijd even vriendelijk voor Polen. Al deze feiten en omstandigheden teza men hebben er tenslotte toe geleid, dat Po len, zonder met Frankrijk op abrupte wijze te breken, niettemin besloot het stuur om tc gooien. Een zeer sprekend bewijs van deze koerswijziging was de overeenkomst, die Polen op 26 Januari j 1. met Duitschland sloot en nog wel met het Duitschland van Hitler. Beide partijen kwamen overeen tien jaren lang elkanders grenzen tc zullen eer biedigen, wat natuurlijk niet meebracht, dat Duitschland voorgoed van wijziging zijner grenzen afzag. Polen had echter zich voor een betrekkelijk langen tijd van een bond genoot verzekerd cn belangrijke voorwaar den geschapen ten aanzien van zijn veilig heid. De reis van Barthou heeft nu blijkbaar ten doel weer tc herstellen wat door Fran sche onhandigheid cn Franschen moedwil, waarvan men te Parijs dc gevolgen niet tij dig overzag, is stuk gemaakt. Vooral is den Franschen minister van buitenlandsche za ken hieraan veel gelegen, omdat de ge ruchten, dat er tusschen Duitschland en Polen geheime overeenkomsten zijn geslo ten, hoe langer hoe nadrukkelijker worden. Blijkbaar wil Barthou thans uitvisschen, wat daarvan aan is. Onwaarschijnlijk is het evenmin, dat de Fransche minister, die op het feit kan wijzen, dat do relaties tusschen de sovjetunie en Rusland vrij innig zijn ge worden, zul trachten do handen tusschen Berlijn en Warschau losser tc maken. Of Barthou zal slagen, moet dc toekomst loe ren. Merkwaardig blijft het inmiddels, dat Barthou, nadat hij onlangs eerst naar Brus sel is gereisd, aangezien De Broquevillc in 't parlement, zich uitlatingen had veroor loofd, die de conclusie wettigden, dat België niet langer bereid was zich onder elke om standigheid door Frankrijk op sleeptouw te laten nemen, thans naar Warschau is ver trokken en zich verder o.a. naar Praag zul begeven, waar men ook al de voor Frank rijk onprettige neiging aan den dag legt om dc tegenstellingen met Duitschland zooveel mogelijk uit den weg te ruimen. Men -krijgt den indruk, dat Frankrijk, nu het blijkbaar vreest zijn hegemoniepositio in Europa te verliezen ook Italic draagt hiertoe bij zich nog eens extra zal uitsloven om ver loren terrein te herwinnen. DIT BLAD HEEF7 EEN DAGELIJESCUM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. Mijnramp bij Sarajevo. (Eerste Blad, pag. 1). Radiorede van Doumergue (Eerste Blad, pag. 1). Japan voogd over China. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. liet rapport van de Amslerdamsche raadscommissie in de zaak Ur. Abrahams. (Derde Blad, SPORT. De Arnersfoortsche Boys winnen ract 32 van Culemborg. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K.N.M.I. tc De Bilt. Hoogste Barometerstand 760.4 te Valentia. Laagste Barometerstand 741.6 te Berlijn en Reykjavik. Verwachting: Matige, later tijdelijk krachtige Noord-Westelijke tot Zuid-W'este- lijkc wind, zwaar bewolkt tot betrokken, waarschijnlijk tijdelijke regen, weinig ver andering in temperatuur. Over midden-Duitschland is thans een depressie gelegen, welke zich vooral aan de Noordzijde uitbreidt. Haar kern ligt thans over Berlijn: Rondom deze kern waait het vrij krachtig. In midden- cn Oost-Duitsch- iand is nog slechts weinig neerslag gevallen In Maastricht viel hedennacht 11 m.M. Over het algemeen i6 in Duitschland de temperatuur nog ver boven de normale waarde. Tijdelijk zette de hooge druk in het Westen op. Hij bracht bij Noordelijken tot Noord-Westelij ken wind afkoeling over Groot-Britannië, Ierland, Frankrijk cn ons land. Echter nadert bij IJsland weer een diepe depressie, welke ten onzent wel krim- penden wind en hoogstwaarschijnlijk regen achtig weer zal veroorzaken. De hooge druk trekt zich naar dc Azoren terug. In Zuid- Frankrijk vielen zware regens; ook nu is het weer daar nog slecht. In Scandinavië is het iets kouder geworden. Abisco meldt met 9° Celsius heden matige vorst. RIJDT VEILIG! Wielrijders, rijdt niet op den rijs weg als er een rijwielpad naast is. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Vlisco Artikelen. Organdi, Piqué Voiles, Georgettes, Pepita's. Smaakvolle Dessins. VRAAGT PRIJS VOOR TOERRITTEN IN BINNEN- EN BUITENLAND. VRAAGT OOK PRIJS VOORDE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND VASTE STANDPLAATS TER LINKER ZIJDE VAN HOTEL IVIONOPOLE.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1