DË EEMLANDEü L J. LUYCX ZOON GARAGE NIC. BOVÉE 4000 Dinsdag 24 April 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 249 TAPANSPLANNEN MET CHINA Mosley verheerlijkt het derde rijk BABIES VERWISSELD ONGEREGELDHEDEN TE SALZBURG Politieke kloppartijen in Frankrijk NIEUWE GRONDWET IN OOSTENRIJK 7 uur 42 min. 3RAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093. KAMP 41 ABONNEMENTSPRIJS 3 maai>der> voor Amersfoort 2.10 per maand 075. pet week (mei gratis verzekering tegen ongelukken- I 0.17'/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. A(zonderll|ke nummer, f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0 25 Llefdadigheids-advertenttita voorde helft van den prijs - Kleine Advertentlén ..KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f I.—. Bewilsnummei extra f 0.05 Het einde eener samenzwering, Tien Jaren gevangenis voor Prekoep en consorten. liet vonnis in het proces tegen de opstan dice Rocmeensche officieren, aan wier hoofd de luitenant-kolonel Prekoep stond ie> thans uitgesproken en aan een gevaar lijke episode in de binnenlandschc politiek van Roemenië is zoodoende een einde (te- komen. De samenzwering was bittere ernst zij was echter onvoldoende voorbereid en hield geen rekening met bet verstandig up treden van een sergeant-majoor, die inzag, dat de onderneming geen kuns van slagen had en de plannen verried. Prekoep's tac tiek was de „onzichtbare samenzwering": weinig, maar betrouwbare mcnsclien cn vol doende munitie alsmede ontplofbare stof fen De ontplofbare stoffen zouden waar schijnlijk voldoende zijn geweest, maar de menschen bleven op het beslissende oogen blik in gebreke. In de Koln. Zlg. zet een medewerker uit een, dat Prekoep rced6 vier samenzwc/in gen heeft voorbereid: de eerste in 1931, toen er een einde kwam aan bet boerenrégime en professor Jorga de macht in handen nam. De tweede staatsgreep zou tegen Paschen 1933 geschieden maar de voorbe reiding liet te wcnschen over. De derde aanslag op de democratie, waarvan het duel was een militaire dictatuur in te stellen, was beraamd onmiddellijk, voordat de libe rale partijleider Doeca hel bewind in han den nam en zou misschien ook gelukt zijn wanneer de met Prekoep bevriende com mandant van het Boekarester gendarmerie regement cr toe gebracht had kunnen war den het paleis met zijn troepen te omsinge len en den koning en het hof te arresteeren. De laatste poging, die hem en zijn mede phchtigen voor den krijgsraad bracht, on dernam Prekoep dit jaar in den nacht voor Paschen. De orthodoxe kerk viert de opstanding van Christus te middernacht met grooten luister; in een plechtigen optocht rijdt de koning naar de metropolilaankerk en woont met dc regeering, de generaals en hoog waardigheidsbekleders de godsdienstoefe ningen bij Dit plechtig oogenblik koos Prekoep koel bloedig berekenend uit voor zijn. aanslag. De stoet, waarin zich ook de koning be vond, zou door de hier en daar zeer smalle Calea Victorie) trekken Waar de straat op een bergengte lijkt, ligt het hotel Boulevard Daar huurden twee familieleden van Pre koep den dag tevoren een kamer op de eerste verdieping, van waaruit naar de koets van den koning handgranaten zouden worden geslingerd Ten teeken van den al~ gemecncn opstand wilde Prekoep daarna van het daar tegenover liggende militaire casino eveneens een handgranaat werpen De beslissende actie zou echter in de kerk geschieden, waar de regeering, de generaals en de hoogwaardighcidsbekleeders zouden worden ingerekend. Van munitie en ontplofbare stoffen waren de samenzweerders rijkelijk voorzien. Zij hadden een en ander betrokken uit Klau- senburg, waar Prekoep in de munitie-np- slagplaats van het 83ste mfanterieregirnent twee toegewijde aanhangers had. Einde Maart vond in een hotel ti Klausenburg een „officiersbespreking" plaats; Prekoep koos den Roerneenschen Goeden Vrijdag uit als den dag. waarop men er op los zou slaan: op Goeden Vrijdag toch rijdt de koning in plechtigen optocht naar de metropolitaan kerk Met het laatste munitietransport van Klauscnburg naar Boekarest was echter iets niet in den haak, omdat de betrokken offi cier, die ook aan de samenzwering deelnam geen verlof kreeg. Teleurgesteld over dezen gang van zaken, kocht hij echter een radio toestel om de eerste ovcrwinningsberichten van Prekoep uit Boekarest te vernemen Hij had zich echter het toestel tevergeefs aan geschaft: de officier was éën der eersten, die werd aangehouden. De sergeant majoor, die dcnzelfden dag een houten kist met handgranaten van Klauscnburg naar Boe karest had moeten sturen, begon angst te krijgen. Hij leverde de munitie in bij een meerdere en vertelde, wat men voornpinens was Zoodoende kwamen de autoriteiten achter de samenzwering De sergeant ma joor. aan wien het te danken was. dat het bloedvergieten werd voorkomen, werd voor zijn aangifte beloond; h»j werd tot officier bevorderd Toen de munitie uitbleef, bepaalde Pre koep, dat de aanslag op fieri dag na Goeden Vrijdag zou worden uitgevoerd. In den voor middag was hij nog bij den koning op audi ëntie. De positie van de regeering-Tatares- coe was door de vrijspiaak der I.lzercn Garde ten zeerste geschokt en Prekoep hoopte, dat dc koning nu meer zou voelen voor zijn dictatuurplannen. Dc audiëntie liep echter voor Prekoep uit op opii teleur stelling. De rcgecring-Tainrescoe bleef De zaken zouden nu den loop hebben, waartoe men had besloten Het verslag van het OM. behelst de belangrijke mee- deeling, dat Prekoep tijdens de audiëntie met een revolver was gewapend Wilde hij den koning doodschieten, wanneer deze zijn dictaluurplannen van de hand wees en be zat Prekoep op het be-!isspndo oogenb'ik toch niet de moreele kracht den man te dooden, dien hij vier jaar geleden met Ie vensgevaar per vliegtuig naar Roemenië bad eebracht zijn koning, dien hij dpstijds lief had en dien hij thans om onnaspeur bare redenen haat? Toen Prekoep na deze audiëntie met een verscheurd hart het koninklijke paleis liet, waren zijn aanhangers te Klauscnburg reeds gearresteerd. Hem en zijn mede-sa menzweerders trof enkele uren later het zelfde lot en thans moeten zij boeten voor het heramen van het complot: tien jaar ge vangenisstraf luidde het vonnis tegen elk hunner. Nanking wordt ingelicht Genève, 21 April (H.N.). De Jnpansche verklaring over de betrekkingen tot China heeft te Genève de aandacht getrokken, daar op 15 Mei de volkenbondscommissie zal bijeerikomen, die over dc samemver king tusschen Japan en China zal beraad slagen. Tokio, 21 April (V.D.). Met Japansche ministerie van builenlandsche zaken deelt mede, dat de Jnpansche regeering haar ge zant te Nanking opdrnchf heeft gegeven len Chineeschen ministerpresident een uiteenzetting te geven van de bedoelingen der Japansche politiek, zooals deze op 18 April te Tokio zijn aangegeven. Japan wantrouwt Tsjang-Kai- Tsjek. Tokio, 21 April (V.Dd Het Japansche blad Koekoemin brengthet bericht, dat maarschalk Tsjang Kai Tsjek op het oogen blik onderhandelingen voert met de Veree nigde Staten, met het duel van de Ameri kaansche regecririg een zekeren politieken en economischen steun voor China te ver krijgen. Andere Japansche bladen brengei dergelijke berichten Tsjang Kai Tsjek zou trachten een leening ten bedrage van 25 millioen dollar te verkrijgen, waarvoor China den Vereenig.len Staten zekere nieuwe concessies in Zuid China zou afstaan Chineesche verontwaardiging. Sjanghai,, 22 April (V.D.) In Chinee sche kringen blijft diepe verontwaardiging heerschon over de verklaring van den Ja panschen minister van builenlandsche *a ken betreffende de lapansche politiek ietr opzichte van China In kringen der Nan kingregeerine ncht men deze verklaring een zeer ernstieen aanval op de belangen van de mogendheden in het Verre Dosten Nanking hoopt dat alle mogendhod°n. ti« hierbij betrokken zijn. gemeenschappelijk tappen doen tegen het gevaar van een nieuwen aanval van Japan Het Fransche dagblad „Journal de Shanghai" schrijft, dat de Japansche <ctie ten doel heeft dp plannen te vernietiger van de organisatoren van het Chineesche bankconsortium dat het kanaal zou m-»e ten vormen voor de buitenlandsche beiJg gingen in China. Te Washington is men onder den indruk van Salto's verkla ring. Londen, 23 April (V. D.) De Times cor respondent te Washington schrijft naar aanleiding van het interview met den Ja panschen ambassadeur Saito in de Star, dat deze publicatie op de officieele personen, die gisteren te bereiken waren minstens een even diepen indruk heeft ge maakt als de oorspronkelijke verklaring van het Japansche ministerie van buiri-n landsche zaken. Wat aanvankelijk werd angezien voor een proefballon, moet thans, nu het door een ambassadeur wordt ver klaard, beschouwd worden als welovervvo gen politiek. Hoe andere souvereine mogendheden, om an China zelf nog niet eens te spreken, op le Japansche verklaring zouden reageeren. wist men gisteren Ie Washington nog niet Met zekerheid wordt verwacht, dat geen Amerikaansche verklaring over deze kwestie zal worden gepubliceerd, alvorens Je regeering der Ver. St. officieel op de hoogte is gesteld van het standpunt der Japansche regeering. Ook dan is het echter inwaarschijnlijk, dat de Amerikaansche geering verder zal gaan dan andere mo gendheden, zeker zoolang geen onderling overleg is gepleegd Londen. 23 April. (V.D;). Gisteravond hadden de Britsche fascisten een groote be tooging georganiseerd, die naar schatting door ongeveer tien duizend personen be zocht werd De bijeenkomst begon met een Engelsch fascisten lied en vervolgens door het in tiet Engelsch vertaalde Horst Wes sel lied Sir Oswald Mosley hield een redp waarin hij o.a. zeule* Adolf Hitler moe. een zeer groot man zijn, wanneer hij een volk van 65 millioen zielen tot zijn aanban gors kan maken Het faecibme of nationaal- socialisme in Europa beteekent niet oorlog doch vrede. Wanneer gij den vrede wilt laat u dan leiden door een rnan, die der. oorlog uit eigen ervaring kent" FRANSCH-ENGELSCHE HANDELS. BESPREKINGEN Londen, 21 April. (V. D.) De Fransche ambassade heeft het Fngelsche ministerie van handel heden het ontwerp doen toeko men van een accoord, waardoor de Fransch Kngelsche handelsbetrekkingen na 12 Mei den dag, waarop het tegen woord ige ver drag afloopt zouden kunnen worden ge regeld Hot ontwerp zal door de bevoegde instanties onverwijld worden bestudeerd, opdat zoo spoedig mogelijk besprekingen tusschen de beide landen kunnen plaats vinden. MOSLEY, Over het vraagstuk der Joden zei Mosley o.a.: „Wij eischen van hen, dat zij dc be langen van Engeland plaatsen boven hun eigen Joodsche belangen Wij zullen rioor tuelaten, dat een Joodsche minderheid de groote doeleinden van Engeland saboteert Wij hebben de rijen van onze bewegine voor Joden gesloten, omdat zij een vijan lige houding tegen ons aannemenTen flutte verklaarde Mosley. dat Duitschland het eenige land Ier wereld is, dat er in ge slaagd zou zijn in een laar tijds zijn aan tal werkloozcn met 5% te verminderen. Wie hunner is de oom, wie de neef? Saskatchewan. 23 April. (V.D). In medische kringen breekt mon zich nog steeds het hoofd om een goede oplossine te vinden voor het uit elknar houden van kleine kindertjes, die immers, behalve door de moeder wellicht, niet van elkaar te on derscheiden zijn. In het ziekenhuis van Saskatchewan heeft men het probleem op gelost door van alle pasgeborenen een voet afdruk te nemen, hierbij uitgaande van hel standpunt, dat zoowel hand- als voetafdruk van elk individu verschillen. Dezer dagen heeft zich evenwel een merk waardig geval voorgedaan Een verpleeg «ter, die bezig was de kindertjes te baden van een moeder en dochter, die beiden vrij wel gelijktijdig waren bevallen, heeft deze niet secuur uit elkaar gehouden. Daar be stond immers geen noodzakelijkheid voor. imdat de voetafdrukken uitkomst konden geven Bij vergelijking bleken deze echter gelijk le zijn. zoodat nu niemand weet wie van de twee bahies de oom en wie het neef je is. TURKSCHE VROUW CANDIDAAT VOOR HET PARLEMENT Maar zij moet kunnen lezen en schrijven. Is tan boel, 23 April. (V D.). De eman cipatie van de vrouw in Turkije vorder, nel Nu den sluier te hebben afgelegd en uit de harem te zijn gedeserteerd, voert zij thans een krachtige actie voor het verkrij gen van het kiesrecht, waarbij zij, naar 6chijnt, succes zal hebben Het grootste dee' van het parlement is, naar men gelooft, vóór het verlecnen van etemrecht aan de vrouw, terwijl men haar tevens wil toe staan zich candidaat voor het parlement te stellen, mits zij kan lezen cn schrijven. Het onderricht van de vrouwen heeft zoo'n vlucht genomen, dat analphabetisme in de steden vrijwel geheel verdwenen is. Hier zullen dus niet veel vrouwen zijn die niet voor het candidaatschap gezien de ge stelde eischen in aanmerking komen. De ecancipatie komt de ongehuwde Turk sche echter duur te staan. Zij moet, even als de man, vrijgezellenbelasting betalen! TREINRAMP IN MANDSJOERIJE Tokio, 23 April. (V.D.) Volgens een be richt uit Kintsjau is bij die stad een mili taire trein ontspoord. Tot nu toe zijn 29 Mandsjoerijsche soldaten als slachtoffers gemeld. BELANGRIJKE GEOGRAFISCHE ONTDEKKINGEN. L o n d e n, 23 April. (V.DProfessor Stan ley Gardiner van de universiteit van Cam bridge verklaarde gisteren, dat in den In- dischen Oceaan en de Arabische Zee spo ren waren gevonden van een groot conti neut, dat 30 millioen jaar geleden moet zijl \erdwcncn en waar fantastische monsters van meer dan 30 meter lengte moeten heb bon geleefd. Ook zou de John Murray-expe ditie, waarvan prof Gardiner secretaris is een tweede „Doode Zee' hebben ontdekt Bij de begrafenis van een S.A.-troeplelder. M u n c h e n, 23 April. (V D De Oosten rijksche persdienst deelt mede, dat het van daag te Salzburg bij de teraardbestelling van den S.A trocpleider Winkler tot groote betoogingen tegen de rcgecring is gekomen Ongeveer 6000 personen 6tunden voortdu rend het Horst Wessellied te zingen. De gendarmerie trad op iriet de bajonet op tiet geweer Bij de begraafplaats werden tal van papieren bommen tot ontploffing ce bracht. Toen de demonstranten op het graf een bloementuil wierpen, welke voorzien was van een „hakenkruislint", wilden de gendarmen tot arrestatie overgaan, doch zij stonden machteloos tegenover de over macht. Vanmiddag is op straat gedemun streerd. Bomaanslag. Ween en, 23 April. (V.D.) Naar pas ihans bekend wordt, is Zaterdag in den schouwburg te Salzburg, waar een vergade ring der Heirnwehr werd gehouden, waar vice kanselier Key zou spreken, die op het laat ste oogenblik werd vervangen door den tweeden vice-burgemeester van Weenen len Heirnw ehrleider Lahr. een bomaanslag .'epleegd. Toen Lahr het woord nam ont plofte een in een bloemen vaas verborgen helsche machine. Er werden groote ver woestingen aangericht. Vier personen wcr len ernstig, een aantal anderen licht ge wond. Een arrestatie. Ween en. 23 April. (V.D., llet dour de politie ingeleide onderzoek in verband met den bomaanslag te Salzburg heeft geleid lot de arrestatie van een persoon. Parijs, 23 April. (V DGisteren ont stond te Courbevoro nabij Parijs een ern stige vechtpartij tusschen colporteurs van fascistische en communistische bladen waarbij verscheidene personen ernstig wer den gewond en de politie tien personen ar resteerde. Ook in andere plaatsen van hef land kwam hei tot politieke vechtpartijen o.a. te Auriallac na een rede van den rcchtschen afgevaardigde Ybarnegarav waa'rbij tien personen werden gewond Te Orleans trachtten fascisten een anti fae fistischc betooging in de war te sturen, waarbij eveneens gewonden vielen Ten slotte werden verschillende personen ge wond bij een vechtpartij te Cognac tus schen socialisten en communisten eener zijde en aanhangers der Action Franchise anderzijds. In beginsel overeenstems ming bereikt Weenen, 21 April. (V. D.) Naar uit re- geeringskringen verluidt, is thans een prin cipicele overeenstemming bereikt omtrent de kwestie van de afkondiging der nieuwe bondsconstitutie De Nationale Raad, waar n de Chr -socialen een twee derde meerder beid hebben, zal worden bijeengeroepen tot het nemen van een formeel besluit over de grondwet. Als datum van bijeenkomst ordt thans dc 276te April genoemd, indien de voorbereiding dan volkomen haar beslaa heeft gekregen. Daar de regeering op het standpunt staat, dat het parlement zichzelf niet meer kan bijeenroeppn, wil men door •en noodverordening dpze kwestie regelen In de betreffende zitting zal. naar verluidt. iok de ratificatie van het concordaat met het Vaticaan plaats hebben. De vergadering zal dan voorgoed door een decreet van den hondspresident worden gesloten. De uit Rome tei uggekeerde bondsleider Ier Heimwchren, Starhemberg, heeft heden Dolliuss verslag uitgebracht over zijn bc -prekingen met Mussolini en Suvich. ZIJNE MAJESTEIT S. A. BELEEDIGD. Würzburg 21 April (V.D.). Te Kitzin gen is het geheele gezin van een groothan lelaar in wijnen gearresteerd, aangezien de vader eu zijn zoon zich in voor de S. A. beleedigenden zin zouden hebben uitgelaten. DIT BLAD HEEF1 EEN DAGELIJ KSCHM GECONTPOLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN BUITENLAND. Japans plannen met China. (Eerste Blad, pag. 1), De nieuwe Oostenrijkschc grondwet. (Eerste Blad, pag. 1). 1 BINNENLAND. Nieuwe regeling van de onderwijzers opleiding. (Tweede Blad, pag. 1). De Stem des Vo'ks te Amsterdam wel* gert het Wilhelmus te zingen. (Tweede Blad, pag. 2.) Geen steun van den K.N.V.B. aan bet Concerlgebou workest. (Tweede Blad, pag. 2.) Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te de Bilt. Hoogste barometerst. 758.4 te Jan Mayen. Laagste barometerst. 736.7 te Shields. Verwachting* Matige tot krachtige, tijde lijk afnemende Zuid Westelijke tot Weste lijke wind, tijdelijke opklaring, aanvanke lijk nog enkele regenbuien, mogelijk nacht vorst, iets zachter overdag. De depressie uit Duitschland trok. in diep- le toenemend, naar Finland. Die uit IJs land is tot op de Noordzee doorgedrongen en breidt zich vooral over Frankrijk uit, terwijl in Schotland en Ierland de baromc- (er weer stijgt en bij IJsland een nieuwe daling in aantocht is. In Ierland waait het krachtig uit het NoordWesten, in het Ka naal en aan onze Noordzeekust stormach tig uit het Zuid Westen. Tn Noord-Scandinavië waait een Noord- 'osler sneeuwstorm, terwijl in do golf van Biscaye een Noord-Wester storm waait. De temperatuur is vooral in Duitschland ge daald en alleen in Polen nog belangrijk bo ven normaal. In Noord-Scandinavië is de vorst nog iets toegenomen Bijna alle sta tions melden neerslag. Stockholm hal 10 m.M. regen, Stensele 10 m M. sneeuw. Na een korte opklaring met ecnlge stijging van temperatuur volgt waarschijnlijk weer regen en wind. RIJDT VEILIG! Rijden op de linkerweghelft is verboden in bochten binnen be bouwde kommen; in onoverzich' lelijke bochten daarbuiten en bij het inhalen van tramrijtuigen lANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Vlisco Artikelen. Organdi, Piqué Voiles, Georgettes, Pepita's. Smaakvolle Dessins. VRAAGT PRIJS VOOR TOERRITTEN IN BINNEN- EN BUITENLAND. VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND VASTE STANDPLAATS TER LINKER ZIJDE VAN HOTEL IVIONOPOLE. FASCISTISCHE BEDRIJVIGHEID IN LETLAND. R i g a, 21 April (II.N.). Hoewel de fascisti sche organisatie in Letlan I eenige maanden geleden verboden en ontbonden werd ver klaard, heeft deze organisatie Vrijdagavond toch een betooging gehouden, waarbij groote hoeveelheden propagandamateriaal uitge deeld werden. De politie heeft in verband hiermede 70 personen gearresteerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1