DE EEMLANDEU Buitenlandsch Overzicht VOLKSOORLOG TEGEN DEN NOOD 4000 Belangrijkste Nieuws Weerbericht L. J. LUYCX ZOON GARAGE NIC. BOVÉE Vrijdag 27 April 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 252 DE HEER FENTENER VAN VLIS8INGEN BIJ HITLER DILLINGER BIJ EEN BANKROOF GEWOND EXEMPLAREN GOEBBELS HOUDT EEN REDE TE DUSSELDORF MOESJANOF TE BOEDAPEST 7 uur 47 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093. KAMP 41 AMERSFOOMSOi DAGBLAD ASONNEMENrSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 1 0.75, per week (mei gratis verzekering .tegen ongelukken) f 0.171/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN r-i-4.""* f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer 1 i i elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentMin voorde helft van den prijs, -r Kleine Advertentlbs „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 Hindenburg negen jaren lang rijkspresident. Aan het hoofd van den Duitschen staat in een zeer bewogen periode. Door het hoofdorgaan van de Engclschc arbeiderspartij, do Daily Herald, zijn nog al sensationeele berichten de wereld ingezon den, hierop neerkomende, dat do Duitsche staatspresident, Hindenburg, op het oogen- blik zeer ernstig ziek is en wel dermate, dat piet alleen zijn naaste verwanten zijn ont boden, omdat de ouderdomsverzwakking net ergste doet vreezen, maar tevens de knapste genéesheeren reeds een consult hebben gehouden. Rechtstreeksoh gevaar zou cr volgens het opzienbarende bericht wel-is-waar niet bestaan, maar de gezond heidstoestand van den rijkspresident zou evenmin toelaten, dat hij in 't begin der volgende maand, zooals het plan was, ver trekt naar Oost-Pruisen, teneinde een tijdje op zijn landgoed Neudeck door te brengen. Nadere informaties schijnen echter te heb ben uilgewezen, dat de gezondheid van Hindenburg niets te wensdhen overlaat, zoodat het waarschijnlijk is, dat de gone- raal-veldmaarschalk gisteren, frisch van lijf en frisch van geest ondanks het feit, dat hij reeds ruim 86 jaar cud is den dag heeft kunnen herdenken, waarop hij, negen jaren geleden, den 26stcn April 1925, door de meerderheid van het Duitsche volk werd gekozen tot rijkspresident. Hindenburg wordt door nagenoeg eiken Duitscher beschouwd als een nationale held, niet alleen, omdat hij in den wereld oorlog, die in 191 i begon, als veldheer zijn talenten op schitterende wijze wist te ont plooien, maar ook, aangezien hij, genietend van een welverdiende rust, desniettemin bereid werd gevonden om, niettegenstaande •zijn hoogen ouderdom, zich aan het hoofd van het Duitsche volk te plaatsen, toen in 1925 de op hem geoefende aandrang steeds sterker werd. Hindenburg, zoo meenden millioenen Duitschers, was de eenige, die hun land weer zou kunnen bevrijden uit de banden en boeien van schande, oneer en vernedering. De generaal-veldmaarschalk heeft hel vertrouwen van zijn volk niet beschaamd; een verantwoordelijkheid torste bij op zijn schouders, die menig jongere nauwelijks in staat geweest zou zijn te dragen, doch de bijna bpvenmenschclijkc kracht van Hin denburg, gevoed door liet vertrouwen en de liefde van zijn volk, was bij machte lal van taken, die hij zich êtclde, tot een goed einde te brengen. Ongetwijfeld kan de tijd, gedu rende welken Hindenburg 's lands eerste leider was, beschouwd worden als een der meest bewogen periodes, die het Duitsche volk heeft beleefd. Op liet gebied der bui- tcnlandsche politiek speelden zich allerbe langrijkste gebeurtenissen af. Het was tij dens llindcnburg's „bewind', dat 't verdrag van Locarno werd gesloten (1 December 1925) en een jaar later werd Duïtschlaiid op genomen in den Volkenbond. Op 18 Juli 1927, toen het Tannenberg-gcdcnktcekcn werd ingewijd, keerde Hindenburg zich ten scherpste tegen de bewering, dat hel de Duitschers zijn geweest, aan wie uitsluitend het uitbreken van den wereldoorlog was tc wijten en toen \oor den tienden keer het leit van de onderteekening van liet tc Ver sailles gesloten vredesverdrag werd her dacht, oefende hij op 28 Juni 1929 op nieuw scherpe kritiek op het „dictaat" van Versailles en de „Kriogsschuldltige". In November 1929 werd de tweede zone Van het Rijnland door de bezettingstroepen ontruimd. Een in November 1929 op touw gezette volksstemming tegen het plan- Young, dat de politieke schuld van Duitsch- land in een comracrcieele schuld wilde ver anderen, mislukte op 20 Dec. 1927 echter als gevolg van den tegenstand der toenmalige regeeringen in Pruisen cn het rijk. Op 20 Juni 1931 zag Hindenburg zich genoodzaakt zich tot den president der Vcreenigdc Sta ten, Hoover, tc wenden in een brief, waarin hij hem verzocht onverwijld stappen tc doen, opdat cr een einde zou mogen komen aan den gevaarlijken oconomischcn toe stand, waarin zich de wereld bevond. Maar ook op het gebied der binncnland- sche politiek moest Hindenburg de ecne moeilijke beslissing na de andere treffen. Zijn taak was vooral hierom zoo zwaar, aangezien de economische toestand wanho pig slecht was, do vele partijen in Duitsch land voortdurend met elkaar overhoop la gen en het parlementarisme zich van zijn slechtste zijde liet kennen, zoodat de eene kabinetscrisis op de andere volgde cn tel kens opnieuw verkiezingen moesten wor den gehouden, die den ouden toestand ech ter steed6 bestendigden. Zwaar was ook de tijd, toen rijkskanselier Brüning zich ge noodzaakt zag tc regeeren met behulp van noodverordeningen. Menigeen zou voor deze ongelooflijk grootc moeilijkheden het haZen- jiad hebben gekozen, doch Hindenburg bloH manmoedig op zijn post. In Maart 1932, nadat zijn ambtsperiode was afgeloo- werd hij dan ook bereid gevonden zich opnieuw voor het rijkspresidentsohap can- didaat te laten stellen. Direct bij het begin van zijn tweede ambtsperiode werden weer verkiezingen voor den rijksdag gehouden, waarvan de uitslag den geweldigen groei weerspiegelde van de nationaal-socialis- tische beweging, die. vooral bij monde van haar leider, Adolf Hitler, een uiterst ijve rige propaganda had gevoerd ten gunste cener „vernieuwing" van het rijk. Op 30 Jan. 1933 werd Hitler door den rijkspresi [DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCBM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN De mijnramp in Yugo-Slavië nabij Serajewo. Het droeve transport der slachtoffers dent liet kanselicrscliap opgedragen; deze vormde toen het kabinet der z.g. „nationa- len Erliebung". Op den avond van dezen dag brachten honderdduizenden den grijzen rijkspresident cn den leider van het nieuwe Duitschland hun hulde in den vorm van een grootscli opgezetten fakkeloptocht. Op 21 Maart 1933 werd in de garnizoenskerk te Potsdam bij het grift van Frederik den Grootc de nieuwe rijksdag geopend met toe spraken van Hindenburg en Hitler. Het „derde rijk" was „geboren" en ieder Duit scher beschouwt deze gebeurtenis als een historisch oogcnblik, dat van beslissende betcckenis is voor Duitschlands toekomst. Berlijn, 26 April. (V D) Rijkskanselier llitler heeft heden den voorzitter van de Internationale Kamer van Koophandel. Fenlener van Vlissingcn, den ecre-voorzit ter van <lo Kamer en voorzitter van de Duil- sclic afdeeling Frowein. den secretaris generaal van de Kamer, Vasseur en het i.l van het dagelijksehc presidium van de Duit schc afdeeling Dr. Hillandt hij zich ontvan gen. Hiérbij waren aanwezig de rijksminis ter voor Economische Zaken. Dr. Schmitt de staatssecretaris in de Rijkskanselarij Dr. Lammcrs en ministcrialrat I)r Willuhn. Dc lieer Fentener van Vlissingcn wees in een toespraak op de werkzaamheden van de I.K.K. die een vermeerderde gocdcren- ruil tusschcn de volken ten doel heeft. Dc I.K.K. streeft er zoo mede naar een pacifi- catic van de wereld te bereiken die door dc fhans gebruikte methodes der handcis politiek ontbreekt. In zijn antwoord zeide llitler dat alleen door vreedzamen arbeid de nooden der vol ken kunnen worden opgeheven. Duitschland is in overeenstemming met zijn economi sche structuur bedacht op een levendigon goederenruil met de wereld. De heer Fente ner van Vlissingcn wederom liet woord voerende, noemde de stabilisatie der valu ta's dc eerste voorwaarde voor een verbete ring der handelsbetrekkingen tusschcn de landen. Ten slotte gaf dc heer Fentener een uit eenzetting over de desbetreffende opvattin gen in enkele landen die voornamelijk bij den wereldhandel betrokken zijn. New-York, 26 April. (V.D.) Terwijl Dil- linger nog steeds ijverig wordt gezocht zon der dat eenig spoor van do bende kon wor- den gevonden, wordt thans bekend, dat Dillinger en zijn medeplichtige John Hamil ton op 13 Maart hebben deelgenomen aan een bankroof te Carson (Iowa). Daarbij wer den beiden door schoten in den schouder gewond. Zij dwongen de beambten van den stedelijken gezondheidsdienst te St. Paul hen te verbinden. Een beambte verklaarde thans voor de justitie, dat op 15 Maart in zijn kantoor drie mannen zijn verschenen, van wie een onder zijn jas een machine geweer verborgen hield. De mannen hadden hem gesommeerd hen opnieuw tc verhin den, wat hij ook heeft gedaan. De beambte had hun geadviseerd den volgenden dag terug te komen. Hij heeft intusschen de autoriteiten willen waarschuwen. De man nen zijn evenwel niet teruggekomen. IIij heeft niet geweten dat het Dillinger en Hamilton waren. De beambte heeft thans zelf ontheffing uit zijn functie verzocht. Rij de bankroof was 52.344 buit gemaakt. De overval werd uitgevoerd door zeven ban dieten, die ten declc met machinegeweren waren bewapend. 99 r „Een regeering, die 320 millioen Mark voor de armsten heeft uitgegeven, behoeft haar Christendom niet te bewijzen" Rijksminister Goebbelö liecf! in ecu rotlc- voering le UusseIJnrf o.m. het volgende ge- zegd Sedert de dagen van Maart 1933 ie» een jaar verloopcn De werkloosheid is met de helft verminder 1, liet bedrijfsleven begint weer op te leven Ie bianènlandschc poli tieke toestanden zijn gestabiliseerd. Wij hebber: het vMk opguoepen lot den groalen strijd tegen den nood Fr is nog veel, dal alles behalve verb t igend is, maar ieder heeft het vaste vertrouwen, dat het op waarts gaat. V. ij zijn gekomen lot een in nerlijke aaneengeslrtenhéid. Mij zijn niet meer object, maar subject van de interna tionale politiek. De zeven millioen wcrkloozen konden niet wachten, zij wilden brood en werk heb ben. \1 het anders moest achteruit gezet worden voor het probleem der werkloos heid. Om drie millioen rnan weer aan het werk te zetten, moesten wij grondstoffen hebben. Wij bobben grondstoffen inge voerd. Daar de wereld echter geen uitvoer uit Duitschland wil aanvaarden, had de regeering de plicht hier een evenwicht tot stand te brengen Do regeering zal nooit meer een inflatie in Duuschland dulden. Zij zal do valuta stabiel houden en zou eerder het vale tot gemeenschappelijke» strijd voor de veiligheid van dc valuta op roepen dan de valuta lot den speelbal van internationale beunsmanoeuvres te luien worden De regeering weigert schulden le maken cn duldt 11 el. dat het volk meer verteert dan liet -erdient. Maar wanneer de arbeider offers orengt, moet ook de on dernemer lot plicht hebben offers tc bren gen. Ken grootc Duitsche volksoorlog tegen den nood is uitgebroken en ook deze oor log heeft Zijn eigen wetten. In den oorlog tegen den nood mag niet ieder doen cn la ten wat hij wil en wij zullen niet toelaten, dat in dezen oorlog een nieuwe categorie O.W.-crs wordt gekweekt. Wanneer thans weer het centrum don nieuwen slaat tracht te sabotceren, moeten de hooye heeren to-h niet gelooven, dot zij onze meesters zijn. Wanneer zij zich \an daag met huicbelachligen schijn cn met een huichelachtig masker verbergen, toch zijn zij herkend, liet volk heeft voor den strijd, die zich In dc proteslanlschc kerk afspeelt in dezen ernstigen noodtijd, geen begrip. Het volk zou veel eerder begrijpen, dat de kerk zich bezig hield met het ware Chris tendom en vervuld zou zijn van dank, dat men haar behoedt heeft voor hot aanstor- men van de goddcloozen en het bolsjewis me. Het nationaal-socialismc staat op den bodem van het positief Christendom, maar het duldt geen gewetensdwang, doch han delt volgens het principe, dat een ieder op zijn eigen manier zalig worden moet. Hot volk is den strijd moe. 1-Iet wil den vrede, maar niet tegen den staat, maar voor den staat Een regeering. die 320 millioen mark voor de armsten des volks heeft uitgegeven, behoeft haar Christendom niet te bewijzen. Deze regeering mag het niet toelaten dat. nadat do klassenstrijd overwonnen is, het Duitsche volk in een godsdienststrijd gedre ven wordt. Wij laten de kerk met rust, maar de kerk moet ons ook met rust laten. Duitschland wil den vrede en moet den vre de willen, want Duitschland heeft tiental len jaren noodig om zijn groote binnen- landfrch-politieke taken te vervullen. Wanneer anderen aanvalswapenen heb ben, hebben wij er recht op juist zooveel wapenen te beziiten, dat wij onze grenzen kunnen beschermen. Wij zijn bereid tot het laatste geweer tc ontwapenen, wanneer de anderen hetzelfde doen. De bruine batail- lons zijn niet voor den oorlog, maar voor den vrede georganiseerd. Zij zijn het heir, dat voor altijd in Duitschland iedere poging tot omwenteling moet verhinderen. Op 1 Mei zal ons Duitsche volk voor de wereld treden, een nieuwe, groote golf van inncrlijken opmarsch zal over Duitschland vaan. Met de oude geestdrift en revolution- nair élan zullen wij de massa's met ons mee. sleepcn en wee dengenen, die gelooven zich le kunnen vergrijnen aan den nationaal- socialistischen staat. Wij staan op wacht. De revolutie is voor het volk gemaakt cn wordt voor het volk uitgevoerd. liet bruine leger is de garde van onze revolutie en is den staat en den leider onverbrekelijk trouw. Boedapest. 26 April (V.D.) De Bul ganrscho ministerpresident Moesjanof is he.Jen uil Rome te Boedapest aangekomen. Hij heeft Donderdagavond aangezeten aan een te zijner eere door den Hngaarschen premier Goemboes aangeboden maaltijd. Er zijn hartelijke toespraken gewisseld. Goemboes heeft vanmiddag een bezoek ge bracht aan Moesjanof waarna deze Goem boes in hot departement van den premier ging opzoeken. Lr werden economische kwesties besproken. EST JAPANSCH5 KABINET SPREEKT ZIJN VERTROUWEN UIT IN EIROTA. Tokio, 26 April. (V.D.) In dc lieden ge houden Kabinetszitting bracht de minister van buitenlandsche zaken, Hirola, verslag uit over den buitenlandschcn politioken toestand voornamelijk over dc Engelsche nota cn het onderhoud van den ambassa deur te Washington, Saito, met dc Amcri- k aap schc regcering. Het Kabinet sprak zijn vertrouwen in den minister van buitcnlandsche zaken uit. VIER ARABIEREN WEGENS MOORD TER DOOD VEROORDEELD. Bagdad. 24 April (V.D.). Het proces le gen de vier Arabieren, die den Duitscher Rudolf May cn den Amerikaan Fisher tij dens een kanotocht op den Tigris hebben overvallen, werd Dinsdag beëindigd. Do vier Arabieren zijn ter dood veroordeeld. Zij hekendon. Gelaten hooiden zij liet vonnis aan. DE VIERING VAN DEN EERSTEN MEI. Pa rij s, 24 April. (H.N.) De bond der vak verenigingen heeft een oproep gepubliceerd om op tc wekken tot de viering van den eersten Meidag, waaraan dit jaar bizonderc beteekenis moet worden toegekend. De ar beiders moeten protcsleeren tegen het ka pitalisme, dat verantwoordelijk is voor de corruptie, die algemeen merkbaar is ge worden, waardoor de eerlijke arbeider ver hinderd wordt de vruchten van zijn ar beid le genieten en het economische leven van het land vernietigd wordt. DP.IE RUSSISCHE SCHEPEN DOOR 'T IJS BEDREIGD Moskou, 26 April. (V.D.). Drie Russi sche schepen, de Stalingrad, de Smolensk cn de Sovjet, welke de bemanning der Tsjeljoeskin zouden afhalen, worden door het ijs bedreigd en kunnen niet voorwaarts komen. Officieel wordt medegedeeld, dat do bekende Russische ij6breker Krassin op 10 Mei in de St. Lawrencebaai zal aan komen crr. d? bemanning van de Téjeljoes- kin aan boo"d te nemen en te trachten de drie ingesloten 6chepen uit het ijs te be vrijden. BUITENLAND. De heer Fentener van Vlissingen door Hitier ontvangen. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Het 60 miliioen-plan in do Tweede Ka mer. (Tweede Blad, pag. 1). Directeur Plesman van de K.L.M. uit In* dié terug. (Tweede Blad, pag. Pleidooi in de zaak-Onncs. (Derde Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Luxe auto te huur. (Kantongerecht). (Eerste Blad, pag. 3). Vijftig jaar Reinigingsdienst. (Derde Blad, pag. 1). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te De Bilt. Hoogste barometerstand: 763.2 te Thors- liavn. Laagste barometereland: 750.8 te Yar mouth. Verwachting': Matige, aanvankelijk tijde lijk wellicht afnemende Zuid-Westelijke tot Noord-Westelijke of Noordelijke wind, ge deeltelijk bewolkt, aanvankelijk nog regen buien, vooral des nachts iets kouder. In het Westen zet de hc.oge druk stevig op.. Sind3 gisteren is over Ierland de baro meter 12 m.M. gestegen. Over IJsland daalt de barometer weer, doch het schijnt, dat de depressie aldaar zich Noordwaarts gaat bewegen. Over Scandinavië, Finland, cen- traal-Europa, Frankrijk cn onze omgeving steeg de luchtdruk. Dc depressie, gisteren over Engeland gelegen, verplaatste haar kern langzaam naar het Westen. Hier en daar waaien over de Britsche eilanden krachtige Noordelijke winden, welke afkoe ling brachten. Overigens is het vrij rustig weer, meest met zwaar bewolkten hemel en nu en dan buien. Te de Bilt werd 8 m.M. neerslag afgetapt. Behalve over Groot-Bri- tannic cn Ierland is ook over midden- en Zuid-Frankrijk dc temperatuur gedaald. In Duitschland is het warmer geworden. Ten onzent mag aanvankelijk nog buiig weer worden verwacht. Dc kans op nachtvorst neemt toe. RIJDT VEILIG! Geeft signalen steeds op tijd! Nimmer moogt ge dat verzaken. Doch geen enkele claxon Is bestemd voor herrie maken! LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 BOURETTE Chappezijdc 80 c.m. breed 65 ct. p. meter. Alle kleuren Waschecht en zeer sterk. VRAAGT PRIJS VOOR TOERRITTEN IN BINNEN- EN BUITENLAND. VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND VASTESTANDPLAATS TER LINKER ZIJDE VAN HOTEL MONOPOLE.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1