4000 EXEMPLAREN L J. LUYCX ZOON GARAGE NIC. BOVÉE DE ËÈMLANDÊÜ Woensdag 2 Mei 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32e Jaargang No. 256 Buitenland DE NIEUWE TOESTAND IN OOSTENRIJK Schoolkinderen in de politiek betrokken BETOOGINGEN TEGEN HET FASCISME GEKNOEI MET EFFECTEN DE VIERING VAN DEN EERSTEN MEI STARHEMBERG VICE- KANSELIER PBANO'S Fa.R.v. d. BURG Bnitenlandseli Overzicht Weerbericht 7 uur 55 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAX! TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093. KAMP 41 AMERSFOOMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand i 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer 1 elke regel meer f0.25. Llefdadighelds-advertentlën voorde helft van den prijs. Kleine AdvertentlCn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent elke regel meer 10 cent driemaal plaatsen t 1.—. Btwilsnummer extra f 0.05 Bezwaren van GrooUDuitsche partij en Landbond tegen de grondwet We en en, 30 April (V.D.). De Groot- Duitschc partij heeft voor de buitenland sche pers haar standpunt t.a.v. do nieuw grondwet als volgt uiteengezet: „De Groot-Duitsche partij heeft do regee ring aangeraden niet don weg der laatste parlemcntszitling te gaan. maar de grond wet door middel van een verordening in tc voeren. Dat zou een beteren indruk heb ben gemaakt. Ook een volksstemming heeft de Groot-Duitsche partij aangeraden. Geen der bestaande dictaturen heeft dezen we gevreesd. De thans gekozen weg is de oti zaligste van alle. Het buitenland zal thans zien, dat niet slechts de ontbonden revo lutionnaire partijen van het land. maar ook de conservatieve partijen, waarondei de Landbond. door het wegblijven van de zitting duidelijk de onwettigheid der ont wikkeling hebben aangetoond, ofschoon de Landbond voortdurend met de regeering n> samengegaan. De Grool-Duitsche Volkspar tij verdwijnt nu van het tooneel. Zij zal vroeg of laat verboden worden. Maar «lat speelt geen rol. Een conservatieve partij kan geen revolutie maken. De Groot-Duit sclie Volkspartij maakt plaats ten gun^tf- van de jeugd en haar revolutie, dio onver miidelijk moet komen." Ween en. 30 April. (V.D.). De afgevaar digden van den Landbond hebben Maanda; vroeg, voor de slotzitting van den Natio nalen Raad, den president van het parle ment een principieele verklaring over hun standpunt t.a.v. de nieuwe grondwet over Iiandigd met het verzoek, deze verklaring, ter kennis van den Raad tc brengen. De president heeft dit verzoek echter op for meelc gronden afgewezen. In de verklaring wordt er de nadruk op gelegd, dat dc Landbond de legalisering der noodverordeningen en der nieuwe grondwet in strijd met dc constitutie acht, Daarom kan de Landbond daaraan niet deelnemen. Verder is de Landbond van meening, dat de Nationale Raad in zijn tegenwoordige samenstelling geenszins in overeenstemming is met den geest der con stitutie. Aangevoerd wordt ook, dat de Na tionale Raad reeds in 1932 tot zijn ontbin ding heeft besloten. De afgevaardigden van den Landbond stellen vast, dat zij niet in staat zijn, evcn- tueele besluiten van den Nalionalen Raad te erkennen, waardoor de grondwet van 1929 wordt veranderd. W e c n e n, 30 April (Ii.N.). Het aantal iiationaal-socialisten, sociaal-democraten en communisten, dat met het oog op dc viering van den eersten Mei werd gearri s- teerd, is in den loop van den dag lot 4.500 gestegen. De overheid liccfLgelast, dat alle school kinderen, voor zoover zij geen vcrontschul diging wegens ziekte hebben, zich op 1 Mef naar het station te Weenen moeten b geven, teneinde daar aan een bctooging in vaderlandschcn zin deel te nemen. De be paling, dat alleen ziekte als vcrontschul diging geldt, is daarom gemaakt, omdat vele ouders hun kinderen dien dag thuis willen houden. Het is voor de eerste maal dat schoolkinderen in Oostenrijk gedwon gen worden aan een politieke betooging deel te nemen. Het concordaat met den Heiligen Stoel. Wecnen, 30 April. (V.D.). Bondspresi dent Miklas zal op 1 Mei, 5 minuten na middernacht, als eerste regeeringsdaad in het kader der nieuwe grondwet het con cordaat met den Heiligen Stoel ratificeerun Daarna zal onmiddellijk de uitwisseling der ratificatie-oorkonden tusschen bonds kanselier Dollfuss en den apostolischen nuntius mgr. Sabilia plaats vinden. Rati ficatie zoowel als uitwisseling der oorkon den zullen op plechtige wijze in de werk kamer van den president geschieden. Barcelona. 30 April. (II. N.) Zondag zijn in Catalonié overal betoogingen tegen liet fascisme gehouden. Tc Barcelona werd cep optocht van G000 personen gevormd, die naar het paleis van den president trok en daar een motie overhandigde, waarin ver klaard wordt, dat Catalonié den republi- keinschen regeeringsvorm wenscht te be houden. In den namiddag werden verschil lende vergaderingen gehouden, waarin tal rijke sprekers tot gewapend verzet tegen liet fascisme aanspoorden. Er hadden en kele incidenten plaats, die echter geen ern stig karakter droegen. ECONOMISCHE CONFERENTIE DER KLEINE ENTENTE. Boekarest, 1 Mei. (V.D.) De tweed» economische conferentie van de Kleine En ten te is gisteravond te Boekarest geopend, onder voorzitterschap van den Roemeen- schen minister van buitenlandsche zaken Titoelescoc. De conferentie stelt zich in het bijzonder voor bestaande moeilijkheden tengevolge van de invoer-beperking en re- ^Ieinenteering van de deviezenhandel te ontgaan. Voorts streeft men ernaar een hechtere samenwerking te verzekeren tus schen dc industrieën en dc emissiebanken in de drie landen. Wij publiceerden reeds een telegram van bet H.N onder liet hoofd „Obligaties ver- valscht". Thans wordt uit Brussel aan V.D. gemeld: Te Parijs is aangehouden een zekere Wiikin uit Molenbeek, die in de maand Juli 1929 was uitgeweken, omdat hij een straf moest, uitzitten wegens verduiste ring. Maandag heeft de politic te Brussel een zekere dc Talk in hechtenis genomen, cïie de „belangen" behartigt van een tc Elsene gevestigden wisselagcrit. Beiden zijn betrokken in een zwendelaffairc. Be gin April werd een geldswaardig papier aangeboden, voorzien van een officieel stempel, volgens hetwelk het in goud be taalbaar v as. Het betrof een stuk van dui zend dollar 7 Belgische leening van 1922. Gebleken is, dat het aangebrachte stempel valscli was. Bij een door het mi nisterie van financiën ingesteld onderzoek bleek, dat in den loop van den lijd nog meer effecten van valsche stempels waren voorzien, welke stempeling ten doel had aan te geven, dat het effect reeds in België in omloop was voor de daling van den dol lar. Wilkin heeft zich in deze affaire van een valschen naam bediend en bij arresta tie toegegeven, dat hij de effecten had ont vangen van dc Falk. Deze zegt, dat er slechts sprake is van een zestal effecten, welke hij van een onbekende zou hebben ontvangen. Voorts is in d£ze zwendelaffaire gearres teerd een zekere Delatmoy, een handelaar in schrijfmachines, dio zich meer in het bijzonder zou hebben toegelegd op knoeie rijen met de dollarlecning in 1926. Hij be kent twee valsche stempels te hebben laten maken. De Falk verklaart in Limburg zijn stem pel te hebben verkocht, waarbij hij zich van den naam Legrand zou hebben be diend. Met drietal heeft onlangs elf effecten van duizend dollar verkocht op de New- Yorksclic beurs met het doel ze in goud te incassceren, na de waardepapieren van valsche stempels te hebben voorzien. PALESTIJNSCH INVOERVERBOD. •Jeruzalem, 1 Mc i. (V. DDe Pa- lestijnsche regcering heeft den invoer ver boden van sinaasappelen en bananen van den Libanon, welke, naar men zegt. con currentie aandoen aan de Palcstijnsche markt en nadeel opleveren voor de natio nale producten N e w-Y ork, 3 0 A p r i 1. (V. D.) Voor dc 1 Mei-feesten waaraan naar schatting 250.000 personen zullen deelnemen, heeft dc politic uitgebreide voorzorgsmaatregelen ge troffen. De communisten zullen in optocht door de straten trekken, waarbij de moe ders der vijf tc Scotlsboro ter dood veroor deelde negers voorop zullen loopen. De stoet zal door 1175 politic-agenten begeleid worden. De socialisten marcliccren van de lidc straat naar Mndison Square. Dos avonds organiseeren de communisten een fceslvoorstelling van Maxim Gorki's „Stormvogels". Tc Chicago zijn de openbare gebouwen onder scherpe bewaking gcsield. B e r 1 ij n, 3 0 April. (IT. N.) Met betrek king tot de viering van den eersten Meidag is thans het programma vastgesteld. Even als verleden jaar zullen afdcclingcn van de Hitlerjeugd uit geheel Duitschland tegen middernacht op de Broeken bijeen komen. Do viering te Berlijn begint met een op tocht van de ambachten, om 9 uur gevolgd door een voorbijtrekken van do schooljeugd. Daarna heeft do ontvangst der arbeiders afgevaardigden plaats, die uit verschillende doelen van Duitschland por vliegtuig naar Berlijn komen. De groote gebeurtenis van den dag blijft de bijeenkomst op het Tem- pelhofer Fcld, waar Ilitler het woord zal voeren. Madrid, 30 A p r i 1 (II. N.) Het nieuwe kabinet heeft vandaag zijn eersten kabi netsraad onder voorzitterschap van presi dent Zamora gehouden. Er werd besloten dc viering van don eersten Meidag toe te staan, op voorwaarde, dat de arbeidersorga nisaties cr voor instaan, dat het feest waar dig gevierd zal worden. Moskou, 1 Mei. (V. D.) Het gchoele sovjetgebied viert vandaag den eeistcn Mei. In de steden en dorpen hebben manifesta ties plaats, welke gewijd zijn aan het feest van den eersten Mei, waaraan een buiten gewoon groot aantal personen deelneemt. Tokio, 1" M c i. CV. D.) De 1 Mei-dag is rustig voorbij gegaan, hoewel zoowel de ar beiders van links als rechts in twee groote groepen door de straten trokken. Dc demon stranten van links betoogden tegelijkertijd tegen het fascisme. „SAENGERHALLE" AFGEBRAND TE AUGSBURG. Boos opzei? Augsburg. 1 Mei. (V.D.) In den afge- loopen nacht is de „Saengerhallc" geheel afgebrand. Waarschijnlijk is hier sprake van brandstichting. De politie hoeft een premie van 10 000 R.M. uitgeloofd voor de aanhouding van dader of daders. Nader wordt gemeld, dat uit het onder zoek der deskundigen is gebleken, dat niet behoeft tc worden gedacht aan een aan slag met dynamiet of een liclsche machine. In tusschen is een groot aantal personen gearresteerd. ERNSTIGE BRAND IN EEN ENTREPOT. Straatsburg, 1 Mei. (V.D.) Een brand heeft een bij bet station gelegen entrepot geheel vernield, do brand was ontdekt door een ambtenaar van do spoorwegen, die vlammen uit het dak zag komen. Ilct gebouw dal uit vijf verdiepingen lol een lengte van 40 Meter, een breedte van 30 M. en een hoogte van 25 M. bestond, werd geheel vernield. De schade bedraagt meer dan 5 miliio«in francs. Weenen, 1 Mei. (V.D.) Bondspresident Miklas heeft heden op voorstel van bonds kanselier Dollfuss vice-kanselier Fey op diens verzoek van zijn ambt ontheven en in zijn plaats benoemd den bondsleider der Heimwehren, Starheinberg. Verder is Fey benoemd lot bondsminis- ter; hij heeft de leiding van het openbare veiligheidswezen gekregen Staatssecreta ris Karwinsky is tot assistent van kanse lier en vice-kanselier benoemd. AANSLAG OP DEN ITALIAANSCHEN CONSUL. Vergift bij een maaltijd. Denver (Colorado), 1 Mei (V.D.) Pietro Gerborc, de Italiaan sche consul voor de acht westelijke staten on 43 zakenlieden te Denver zijn ernstig vergiftigd bij een feest maal, dat verleden week is gegeven. Men verneemt dat zes doktoren, die op last van de politie de genuttigd© spijzen hebben onderzocht, or chcmischo vergiften en schadelijke bacteriën in hebben aan getroffen. Waarschijnlijk betrof hot «lus een aanslag op dep Italiaanschen consul. PRIESTER DOOR REVOLVERSCHOTEN GEDOOD. New-York, 30 April. (II. N.) Dit Jersey City wordt gemeld, dat een onbekende het huis van een katholieken priester is bin nengedrongen en dezen door revolverscho ten heeft gedood. De dader verwondde ook de vrouw van een broeder van den pries ter, die bij den priester inwoonde en op het geluid van de revolverschoten kwam toe snellen. De dader is gearresteerd. IIij wei gert de beweegredenen voor zijn daad mee to deelen. BECHSTEIN - IBACH - enz. Vraagt catalogi en Condities aan. ARNH.STRAAT. IDIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCUÈ GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. Starhemberg wordt vice-kanselier van Oos tenrijk. (Eerste Blad, pag. 1). Dc nieuwe toestand in Oostenrijk. (Eerste blad, pag. 1). Dc viering van den eersten Mei. (Eerste Blad, pag. 1.) j BINNENLAND. Drama te Kerkrade. (Tweede blad, pag. \)t Do strafzaak Onnes. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS. Dc viering van den 1 Mei-dag. (Eerste Blad, pag. 3). Samper Spaansch ministerpresi dent. „De zaak wordt op den zelfden voet voortgezet". Driemaal in zeven maanden lijds heeft in Spanje Lerroux een kabinet gevormd, driemaal ook heeft hij moeten aftreden. De eerste regeering kwam op 12 Sept. 1933 tot stand cn werd reeds op 3 Oct. ten val ge bracht. De tweede regecring-Lerroux hield het uit van 17 December 1933 tot 1 Maart 1934, maar keerde reeds op 2 Maart terug, zij het zonder de ministers Lara en Barrios, die tot den linker vleugel der radicale par tij behoorden. Dit derde kabinet moest reeds op 25 April van het tooneel verdwij nen cn wel, zooals wij tc dezer plaatse in dertijd uitvoerig hebben uiteengezet, we gens een conflict tusschen den premier Ler- oux en den president der republiek Za- mora over het vraagstuk der annestie. Voordat echter de maand April was ver streken, slaagde Samper erin een nieuw kabinet het zesde sinds Scpf. 1933, daar inmiddels ook nog Azana en Martinez Bar rios premier zijn geweest te formeeren. dat echter zooveel overeenkomst vertoont met zijn voorganger, dat men thans schertsenderwijs spreekt van het vierde ka- binet-Lerroux. Tot Ricardo Samper's kabinet behooren acht radicalen, twee onafhankelijkcn, één agrariër, één liberaal-democraat cn één progressist, hetgeen betcekent, dat er in de verhouding der partijen, die in de regeering zijn vertegenwoordigd, geen wijziging is ge komen, zoodat prrtctisch de zaken op den zelfden voet worden voortgezet. Dezelfde figuren keeren terug, op een paar uitzonde- ingen na. Alleen voor justitie, industrie n handel zijn nieuwe mannen aangewezen. In politieke kringen tc Madrid is men alge meen van oordeel, dat dc vorming van het kabinct-Sampcr 6lechts een noodoplossing i6. temeer daar de minister van buitenland sche zaken eerlang naar allo waarschijn lijkheid zal worden benoemd tot diploma- liek vertegenwoordiger van Spanje bij het Vaticaan. Dc afgetreden minister voor cul- tureele aangelegenheden, Madariaga, die Spaansch ambassadeur tc Parijs is geweest, zal hem vermoedelijk opvolgen. Men krijgt den indruk, dat vooral ge tracht is de crisis zooveel mogelijk tc be korten, daar het ten zeerste gewenscht waó. dat op den eersten Mei, den dag der de monstraties van links, wanneer het cr voor al op aankomt, rust cn orde krachtig te handhaven, Spanje weer over een nicer of minder stabiele regeering beschikte. Ondertusschcn zal ook in den vervolge de politieke koers van Lerroux, dus dc koers der radicale partij, zonder welker medewerking momenteel een Spaansch ka binet onbestaanbaar is, worden gc\olgd. Een oogenblik zag het ernaar uit, dat de radicalen Samper hun medewerking zouden onthouden, aangezien zij Lerroux weer met het premierschap wenschten tc zien belast, maar do afgetreden ministerpresident drong er bij zijn partijgenooten met groo- ten nadruk op aan geen crisis, die stellig tpt ontbinding van 't parlement zou hebben geleid, uit tc lokken. Lerroux' volgelingen gehoorzaamden tenslotte. Dc taak van Samper, die den leeftijd heeft bereikt van 45 jaar cn afkomstig is uit Valencia, waar hij als advocaat voora! specialist in economische aangelegenheden was bovendien was licm in 't heenge gane kabinet-Lerroux achtereenvolgens dc portefeuille van handel cn industrie cn die van arbeid toevertrouwd kan niet be paald aangenaam worden genoemd. Staats president Zamora verlangde aanvankelijk, dat hij een kabinet der republikeinsche concentratie met een uitbreiding naar links tot 6tand zou brengen, maar wel dra bleek, dat een dergelijke oplossing een onmogelijkheid was. Vooral dc persoon van, Maura, een naar link6 overhellende conser vatief, veroorzaakte moeilijkheden. Dc par tijen van rechts gaven duidelijk te ver staan, dat, mocht Maura het kabinet worden binnengeloodst, dit niet meer op haar steun zou kunnen rekenen. Bovendien herinnert dc ICöln. Ztg. eraan, dal, nog afgezien hiervan, Samper als ka binetsformateur weigerde de voorwaarden aan te nemen, die Maura stelde en welke hierop neerkw amen, dat Samper zich schrif telijk moest verplichten op te komen voor de zienswijze van den staatspresident met be trekking tot het vraagstuk der amnestie. Afgewacht moet nu worden, af Samper eland zal kunnen houden, wanneer de Mar xisten en de met hen één lijn trekkende links-gcorientccrdc burgerlijke groepen de oppositiepolitiek zullen gaan voeren, die zij roede hebben aangekondigd. Naar verluidt, zijn de socialisten voornemens het erop aan tc 6turcn, dat het parlement dc arbeid on mogelijk wordt gemaakt, terwijl zij het régime eveneens willen ondermijnen door het uitlokken van de ecne kabinetscrisis na dc andere. Op deze wijze liopcn zij liet ter rein te effenen voor een proletarische dic tatuur. In elk geval blijft de politieke toestand in Spanje gespannen. Wanneer Zamora zijn zin had gekregen en een althans iets meer naar links georiënteerd kabinet tot stand was gekomen, zouden de socialisten al thans een ietsje zijn gekalmeerd, doch in Spanje is er nog een andere sterke groep, bij wier-gratie Lerroux heeft geregeerd en bij wier gratie thans ook Samper, die tot de autonomistische radicale partij behoort, zal moeten regeeren: do Accion Popular, de Katholieke Volksactie, wier leider Gil Ro bles rustig don tijd beidt, waarop hij de teugels zelf in handen kan nemen. De si naasappelen zijn nu nog niet beelemaal rijp; daarom plukt hij ze nog niet, omdat ze hem misschiecn slechts zouden bekompn. Over cenigcn tijd vallen ze hem echter misschien „vanzelf", rond en rijp, in den schoot. Medegedeeld door het K.X.M.I. tc De Bilt. Hoogste barometerstand 761.7 le Valen cia. Laagste barometerstand 730.9 tc Aku. Verwachting: Zwakke tot matige wind, uit Westelijke richtingen, half tot zwaar bewolkt, of betrokken, nog kans op regen of onweersbuien, iets koeler. Nog steeds blijft het gchcclo Noorden in- ;cnomen door een uitgestrekt gebied van lagen luchtdruk, dat geheel Groenland cn een groot deel van de Poolzee omvat. Het diepste minimum bevindt zich nog steeds bij IJsland. Een tweede gebied van lagen luchtdruk ligt in het Westelijk deel der Middellundschc Zee. Tusschen beiden ligt een rug van hoogen luchtdruk van dc Oostzee tot de Azoren rnet groote warmte in het Oosten, en lage temperatuur in het Westen Op liet vaste land van ons werelddeel is do toestand voor dc vorming van locale on weersbuien gunstig, voornamelijk op dc scheiding van het warme cn het koude gebied, ilct is te voorzien, dat het warm- tcgehied zich meer naar het binnenland van Europa terug zal trekken en dat win den uit Westelijke richtingen liet weer Ion onzent en liet gehecle Westen koeler zul len maken. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 STOFFENWEEK Doet nu uw inkoopen. Onze Collectie is nu cp z'n mooist en deze week extra aanbiedingen. VRAAGT PRIJS VOOR TOÊRRITTÈN IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1