DE EEMLANDEQ Gr BROUWER Bmiteelaedscli Overzicht Buitenland Binnenland 4000 EXEMPLAREN Belangrijkste Weerbericht GARAGE NIC. BOVÉE L J. LUVOX ZOON Donderdag 3 Mei 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a Herriot's ministerschap Het onderzoek naar de affaire-Stavisky KRUISKAMP10» AMERSF0081 Geheimzinnige vliegers boven Norrlarid 32e Jaargang No. 257 7 uur 57 min. TEL. 1330 en 1093. AMERSFGORTSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»» Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRI K DFR AflVFRTFNTIFN vaD 1—4 regels I 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Lfefdadlghelds-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent elke regel meer 10 cent driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra 0.05 De houding der Japanners tegenover China. Amerika treedt fermer op dan Enge land Toen dc Japansche verklaringen, welkt! hierop neerkwamen, dat Tokio niet zou dul den, dat derden China hulp boden of zich met dit rijk bemoeiden op een wijze, die den Japanners niet aanstond, overal in de we reld de grootste verbazing, ontstemming en vcrontw nardiging wekten, daar de procla matie, van Japansche zijde, eener Aziatische Monroclccr indruf'iechte tegen de bestaande verdragen en de belangen van verschillen de staten in gevaar zou kunnen brengen, duurde liet niet al te lang. of Japan, blijk baar een .beetje schrikkend van den storm, dien zijn al dan niet met opzet loslippige staatslieden hadden ontketend, gaf in na dere verklaringen te verstaan, dat \\het niet •zoo erg bedoeld was' ln aanvullende kal mecrendc uiteenzettingen, liet uitvloeisel van stappen, die de vertegenwoordigers van enkele groote mogendheden te 'lokio hadden ondernomen, gaven de Japanners te kennen, dat zij er in de verste verte niet aan dachten in strijd te handelen met het beginsel der opcn-deur-politick in China, dat zij op onberispelijke wijze de hand zou den houden aan het verdrag der negen ran gcndheclcn en dat zij niets zouden doen waardoor de Onschendbaarheid va'il China, ill welk opzicht ook, in 't gedrang zou raken. Met andere woorden: Japan betoögde, dat liet in 't geheel geen hegemonicplanneii ten aanzien van China koesterde, een mede deeling, die, hoe ongelooflijk het. ook moge klinken, doof de Kngelsche regeering zoo maar werd „geslikt'. De Britschc minister van buitcnlniidschc zaken, sir John Simon gaf in het Lagerhuis als zijn mccning te kennen, dat er na Japans recente kajmee- rende uiteenzettingen geen aanleiding meer was ongerust te zijn. De zaak, aldus de strekking van zijn betoog, kon nu verder op haar beloop worden gelaten. Anders ge zegd: sir John Simon achtte het incident gesloten, een standpunt, dat, euphemisliscb gesproken, als onnoozel moet -worden go kenschetst, gezien het feit. dat in den loop der laatste jaren dc handelingen der Ja panschc 6laatsliedcn voortdurend in strijd zijn geweest met hun fraaie woorden. Tc Tokio lacht men waarschijnlijk in zijn vuistje, omdat men dc Britten op zoo go- makkelijke wijze heeft kunnen bedotten Het is dan ook niet óverdreven, wanneer men zegt, dat Japan met betrekking tot Engeland een belangrijk diplomatiek succes heeft geboekt, Gelukkig onder deze omstandighe den dat dc Vercenigdc Staten veel kor dater zijn opgetreden. Zij hebben niet ter stond genoegen genomen met het feit, dat de Japanners hun oorspronkelijke uitlatin gen, toen hun het vuur aan de schenen w erd gelegd, verloochenden. Zij hebben dan ook 'n conlraverklanng afgelegd, waarin wordt betoogd, dat de opzienbarende medcdeelin- gen van toonaangevende Japansche zijdeten aanzien van China Amerika ei-toe noopte het standpunt van de regeering der Ver stalen duidelijk vast te stellen. De betrek kingen der Verecnigde Staten met China worden zoo wordt gezegd evenals Amerika's relaties met Japan en andere landen bchecrsclit door de algeméén erken de beginselen van het internationale recht cn dc bepalingen der verdragen, welke Amerika beeft önderteckcnd. De Verecnigde Staten hebben, zoo wordt er aan locge yoegd, ten aanzien van China bepaald,? rechten cn verplichtingen; dc desbelreffcn de verdragen kunnen langs wettigen weg slechts gewijzigd of opgeheven worden door procedures, die door de contraclccren- dc partijen zijn voorgeschreven cn erkend Naar het Amcrikaansclic volk en de Amcri- kaansche regeering van oordeel zijn, kan geen land zonder toestemming der andere betrokken naties er op rechtmatige wijze naar streven zijn eigen wil door te zetten, wanneer de rechten, verplichtingen en ge rechtvaardigde belangen van. andere soeve reine staten daaronder lijden. Kortom: de Vercenigdc Staten zijn voor de Japansche intimidalicpoging niet ge zwicht. Amerika heeft even luid geblaft als de Japansche hond,-maar de Engelschv bulldog is met den staart tusschcn de bce ncn afgedropen. Feitelijk beeft C.root-Bri- tannië door zijn goedgeloovighcid China in den steek gelaten, maar Amerika heeft door zijn energiek optreden hetzelfde China een hart onder den riem gestoken. BARTHOU NAAR GENÊVE. Parijs, 2 Mei. (H. N.)' Barlhou, dc mi nister van buitenlandsclie zaken, zal zich op 11 Mei naar Gcriève begeven ter bijwo ning van dc vergadering van den raad van J den Volkenbond Ook op 29 Mei zal hij zich naar Genèvo begeven om aanwezig te zijn bij dc samenkomst van het bureau der ont wapeningsconferentie. Daarna zal bij het voorgenomen bezoek aan Boekarest en Bel j grado brengen. Er is ook sprake van, dat Barthou zich naar Rorne zal begeven, doch I de desbetreffende plannen hebben nog geen vasten vorm aangenomen. Ilij verdedigt zijn deelneming aan de regeering Bon, 1 Mei. (V.D.) Dc federatie van dc Rhone heeft een hartelijke ontvangst bereid aan Ilerriot, die dc omstandigheden cn dc redenen heeft uiteengezet van zijn aanwe zigheid in het miniétcric-Doumerguc. E2ERI0T. Het is door een unanieme beslissing van dc partij, die hij tevoren had geraadpleegd, dat, Herriot was opgedragen zijn medewcr king to verleenen aan Doumergue, een be slissing, welke bovendien werd ingegeven door dc gebeurtenissen zelf, omdat gekozen moest worden liisselien de samenstelling van een nieuw radicaal ministerie onino gelijke kwestie op dat oogenblik cn Ka merontbinding, welke misschien een bur geroorlog tot gevolg zou kunnen hebben gehad. Spr. heeft uiteengezet, dat naar zijn mee ning de gekozen oplossing de eenig moge lijke is geweest onder het presidentschap van oen man, die waardig is liet respect van allo Fransehen en alle republikeinen af te dwingen Oneenigheid in de parlementaire commissie Parijs, 2 Mei. (II. N.) In de parlemen taire commissie, welke een onderzoek in stelt naar de zaak-Stavisky, zijn politieke mceningsvcrseliillen merkbaar géworden, die wellicht zeer ernstige gevolgen zullen hebben. Linksclie krachten, waarachter men vrijmetselaars vermoedt, zijn aan het werk om de beschuldigingen tegen den vroege ren procureur-generaal Prcssard te ontzenu wen en hem zelfs weer in zijn vroeger ambt te herstellen. In verband hiermede zijn aan vallen gedaan op Lcscouvé, den voorzitter on de beide vicc-voorzittors van het hoogste gerechtshof. Van de zijde der rcchtsche par tijen wordt deze manoeuvre krachtig bestre den. Zelfs is deze manoeuvre sommigen vrijmetselaars te erg. Zoo schrijft dc vrij metselaar Loon Balby in. Lc Jour, dat een dergelijke maatregel een storm van veront waardiging zal veroorzaken, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Ook in dc commissie, die een onderzoek instelt naai de gebeurtenissen van G Februari, gist hel Verschillende linksche afgevaardigden heb ben het voorstel gedaan om alle patrioli- schc bonden te ontbinden, waarop de recht - sche afgevaardigden te kennen hebben ge geven, dat zij in dat geval ook de ontbin ding van de vrijmetselaarsloges zullen cischcn DE PAUS TEGEN HET HEIDENDOM. Vaticaanstad, 1 Mei. (V.D.} De paus heeft zich opnieuw gekeerd tegen het nieuwe heidendom, dat zich overal min of meer unt- wikclt cn dat absurde afmetingen aanneemi in dc gedachten wc re ld Een .ander ernstige consequentie, van de worsteling, welke men tegelijkertijd meemaakt, is liet a-katholioko en anti-katholieke proselitisme, dat zich zelfs zeer dichtbij den paus ontwikkelt. STAKENDE GEVANGENBEWAARDERS. Havanna, 1 Mei. (V. D.) Gevangenis bewaarders hebben geweigerd .salaris in ontvangst te nemen en bobben gedreigd in staking te. zullen gaan, omdat zij dc hun beloofde salurisverhooging niet hebben ont vangen VIER DOODEN BIJ VLIEGONGELUK. Londen, 1 Mei. (H.N.) Twee militaire vliegtuigen zijn boven Lincolnshire met elkaar in botsing gekomen cn neergestort. Dc vier inzittenden werden gedood. DE BLADVERLIEZENDE HOUT GEWASSEN IN HET VROEGE "VOORJAAR. De vorige wfeek" hebben we de aandacht gevestigd op tal van vroogblocieflde ïots- en alpenplanten, nu willen we het doen op al het móóis, dal we thans ónder dc houtgewassen '^ien Van dc bloeiende hees ters cn boompjes zijn 'cr enkele, welke wc veel zien aangeplant, en die dal ook waard zijn Noemen we allereerst het Chineesche Klokje. Forsilhia waarvan dc soort intcr- unedia wel het meest gcb'uikt "wordt Dc breed cn krachtig groeiende struikjes zijn, nu overladen met klokvormigc gele bocmp,cs. Plant daarvoor in het najaar eens een groep blauwe druifjes en ge zult eens zien welke mooie k'.curcncombinaic ge dan in uw tuin hebt. Als Uiplant tegen muur of schutting is F. suspensa bijzonder geschikt Niet minder mooi is Ribes san- guineum, een heestertje dat lol - hetzelfde geslacht behoort als onze bessen. De reuk van bad en hout verraad dit Jan ook Nu zijn dc struikjes overladen met roscroode bloemtrosics. Daar hel ccn turschgroeicnde heester is snoeien wc haar direct na den bloei llink terug opdat ze in an ze kleine tuinen niet teveel plaats gaat innemen. Bij zonder aandacht trekken dc nu bloeiende Japansche sierkers-.*n Prunus serrulatn, welke nu zeer rijk bloeien met grootbloe- migc bloemtrossen. De vroegst'jloeiendc is wel dc treurvorin P. scrrulata Miidaru Sa- kuri, met zacht rose bloemen Dc meest .voorkomende variëteit is P. s. Hisakura. welke iels later bloeit met donkerrose bloe men. De bladeren zijn bij net ontluiken bruinachtig groen waartegen de rose bloe men fraai afsteken-. Verder zijn «*r verschil lende andere variëteiten met wille cn rose bloemen. Plant onder de rose bloeiende variëteiten in het na.aar eens een groepje donkerroode tulpen en ge zult ^en /olgcnd voorjaar een schitterend plekje n uw tuin rijker zijn. Maak daarvoor nu aanteeke.nin- gen opdat ge een tu.panvarieleit kiest welke gelijktijdig bloeit, i'.ocmen we verder van dt thar.s oloeiende heesLers nu nog Amelan- chier canadensis, met .vitte k' Dg'Tit osjes, Fruinus triloba, het amandelboompjejnct helderrosé dubbeleh.oempjts laags 'e s'ake takken, Cyfisiis p.aecox dc zt.itgeci bloeiende brem, en dc variëteit alua biervan met witte bloempjes, Chaenome e.; japo.'iica ot Jap. sierpcc.- en Magnolia af 'ieverboom, ten onrechte ook wel 'i ul pen boom j;er.oemd Mén lette nu ook vooral or> ie .mooie, klcurennuances welke de anl uikenae l(ade ren ons te z en geven Zi.verjv t «:jn de jonge blaadjes van Sur bus Aria var. majestica dit is ook het geval met Po pa lus u'ba ot sneeuwabee! Hcnigszins bruinrood Tijn de longc blaadjes van Ailanlhus of l.cmclboom Rhus typhina ot tluweelboom, tal v in Popu lieren ea Geelbladerige soorten v.in Iepen, Liguslrum, Calalpa c.a zijn reeds bij het ontluiken geel. „Herse Weide" voor Uw planten Wat zy in haar branche offreert Wordt vakkundig en toch billijk En als 't best gegarandeerd. Geen inbeelding Men meldt uit Stockholm aan de N. B. C.: De militaire bevelhebber voor Bovcn- Norrland, generaal Reutersward, heeft thans ccnige mededeelingen gedaan over dé resultaten van hel onderzoek, dat de mili tairo en civiele autoriteiten hebben ince steld naar dc „spookvliegtuigcn", die om streeks Kerstmis cn in de eerste weken van dit jaar- geregeld nachtelijke vluchten tus schen dc Noorschc kust en dc Oostzee en over Norrland maakten en die onder de be volking van deze gewesten vrij veel onrust wekten. Uit het uitgebreide materiaal, dat de autoriteiten verzamelden, is gebleken, dat althans in Januari herhaaldelijk onge oorloofde vliegtochten boven Norrland en boven dc verboden zone van dc vesting Boden hebben plaats gehad, zoodat veler vermoeden, als zou men slechts met massa- suggestie te doen hebben, ongegrond is. Toen einde Januari dc militaire luchtbewa- king van Norrland word ingesteld, schijnt cr een einde aan dc geheimzinnige vlieg tochten gekomen te zijn; blijkbaar vonden de vliegers het toen beter dc vluchten, waarvan het doel nog niet bekend is, maar te staken. Generaal Reutersward betoogt verder dc noodzakelijkheid van liet voor bereiden van tegenmaatregelen, voor het geval de geheimzinnige vluchten hervat zouclcn worden. EOMMEN IN SPANJE. M a d rid, 1 Mei; (II.N.) Te Valencia zijn gisteravond IS bommen cn in ccn naburige gemeente G bommen ontploft. Een vrouw werd ernstig gewond. Te Saragossa zijn uit gebreide maatregelen met het oog op de 1 Meiviering getroffen. Enkele radicale lei ders zijn in hechtenis genomen. Ook hier werden bommen geworpen, waardoor ver scheidene personen gewond werden. NAAR ITALIË PER EXTRA TREIN Met de Nederlandschc Reis vereeniging als supporter van het Ncderlandsche Elftal. Men schrijft ons: Ter gelegenheid van de komende voet balwedstrijden in Italië om liet wereldkam pioenschap voetballen, heeft do Nederland sche Reisvërecniging een extra-trein 2c en 3e kl. georganiseerd. De organisatie is zóó, dat men kan deelnemen aan den treinrit alleen, of aan de zeer goedkoope cn attrac tieve gczelsehapsreis. Dut een lage reissorn en prima verzor ging hier lot een uitstekend geheel kon den worden gecombineerd, is vooral too to schrijven aan de zeer talrijke relaties, wel ke de N. R. V. met vervoer- en hótelon- dernemingen onderhoudt. Dc reistechnische leiding is in handen van do hoeren J. Panman en J. G. Beurs terwijl als voethal-technisch leider do heer A. v Welzenes zal optreden. Door bovenstaande regeling zullen hon derden in staat worden gesteld de zoo be langrijke wedstrijden hij te wonen en door hun enthousiasme ons nationale elftal een goeden steun zijn. Buitendien worden de deelnemers aan deze reis in de gelegenheid gesteld voor weinig geld een der mooiste streken van Zuid-Zwitserland—Italië tc bezoeken, n.l. hel prachtige meer van Lugano. Ken idealer combinatie is nauwelijk: denkbaar. Zeer belangrijk is verder nog. dat voor deze speciale gelegenheid dc deelnemers aan dc reis der N.R.V. op Bewijs van Nederlanderschap zullen kunnen reizen, wat voor vëleirVcif aanmerkelijke kosten besparing zal bcteekencn. NEDERLANDSCH ARTS VERMIST. Lil Wcenen wordt gemeld, dat dc Nocier- hmdschc geneesheer Dr. Adolf Bcrgmann, die op 2<s April j.l. aldaar aankwam om medische cursussen Ie bezoeken, sedert Maandagmorgen vermist wordt. Men vreest dat hem een ongeluk is overkomen. CORINTHIAN JUNIORES TOURNOOI. De loting. Zooals wij reeds berichtten wordt op Zondag a.s. op de terreinen van Robur ct Vclocitas te Apeldoorn een Corinthian Ju niores tournooi gespeeld, waaraan om. deelgenomen zal worden door een ploeg van Quick (Amersfoort). Dc deelnemende vereenigitigen zijn in twee afdcclingen ondergebracht, terwijl de speeltijd van eiken wedstrijd 2 X 15 minu ten bedraagt. Ilct volledige programma luidt* Atdeeling A. Be QuickQuick A. VitesseU.D. Quick A—Vitesse. U,D.Be Quick. VitesseBe Quick- Quick A—U.D Afdccling I2 Robur aRobur b. Quick NP.W. Robur bQuick N P.W.Robur a. Robur aQuick N P.W.—Robur b Finales. No. 2 Afd. A—No. 2 Afd. B. No. 1 Afd. A—No. 1 Afd. B. Als eerste prijs is beschikbaar gesteld een wisselbekcr benevens 11 zilveren draag- mcdaillcs. Dc tweede prijs bestaat uit een Zilveren Bal (wisselprijs) benevens 11 bronzén Jraagmedailles. Voorts zijn verschillende extra prijzen geschonken. Het vorige jaar wist dc ploeg van Vi tesse den eersten prijs tc bemachtigen, ter wijl Quick eveneens een goed figuur sloeg door met den derden prijs terug tc keeren. Voor het jeugdige Quick-elftal een aanspo ring om het resultaat van het vorige jaar to verbeteren. ATHLETIEK A. G. V. EXCELSIOR. Aan dc groote Nationale Athletiekwed- strijden te Amsterdam op 6 Mei, zullen een iertal ExceMörledën deelnemen. ID/T BLAD HEEFT EBN DAGEL1JKSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. De viering van den eersten Mei. Ern-» stige relletjes to Parijs. (Derde Blad, pag. 1). BINNENLAND. Huwelijksdrama te Den Haag. (Tweede Blad pag. 1)." Bankovorval te Amsterdam door wcrk-i looze. (Tweede Blad, pag. 1.) Zitting der Tweetic Kamer. (Tweede Blad, pag. 1.) Behandeling van het. rapport-Abrahams in den Amstcrdamsclicn gemeenteraad. (Tweede Blad, pag. 2.) UIT DEN OMTREK. Huldiging van Jen secretaris van Soest- bij zijn zilveren jubileum. (Eerste Blad pag. 2). STADSNIEUWS. Onze gouden Rcirrgingsdicnst. (Ecrslo Blad, pag. 3j. Vertooning van de Zonnestraal film. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door -het Kon. Ned. Met. In-, stituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 7G5.1 tc Ona. Laagste barometerstand 737.2 tc Reykja vik. Verwachting: Zwakke tot matige, Ooste lijke tof Noordelijke wind, zwaar bewolkt tot "betrokken, w aarschijnlijk regen- of on weersbuien, weinig- verandering in tempo ra tuur. De as van het lange gerekte gebied van beogen luchtdruk van do Azorcn lot Fin land verplaatste zich wederom naar het Noorden en nam in beteekenis toe. Het zwaartepunt ligt thans over Zuicl-Scandi- navië, waar dc luchtdruk nog overal sterk- stijgende. is. Dc centra van het gebied van lagen luchtdruk in bet Noorden, bewegen zich over IJsland in Noord-Oostelijke rich ting naar dc Poolzee. Het weer in onzo omgeving wordt geheel beïnvloed doorliet gebied van zomerwarmte en hoogen baro meterstand in Oost- cn Ceritraal-Europa en ccn vlak gebied van lagen luchtdruk over Frankrijk, begrensd door een vrij koelen luchtstroom in het Westen over de Noord zee, het Kanaal on dc Golf van Biscayc. Behalve plaatselijk onweer, bleef dc re* enval beperkt tot kleine hoeveelheden. In onze omgeving is aanhouden van het voch tige weer, met kans op onweer, waarschijn lijk. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFON8STE TAXI TAXI 6 CENT PER K.tVL VRAAGT PRIJS VOOR TOERRITTÈN IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. KAW3P 41 OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopcle. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 BADSEIZOEN 1934 Zeer groote keus in: BADPAKKEN, BADMUTSEN,, BADMANTELS Voordeelige Prijzen,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1