L. J. LUYCX ZOON Rotterdam en Den Haag 4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. BOVÉE DE EEMLANDEü Zaterdag 5 Mei 1934 Uitgave: VALKHQFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32e Jaargang No. 259 EEN HOND DOOD GEMAAKT EN WEER LEVEND EEN VER VOORUITZIENDE OVERHEID GIJ ZULT UW PRIJZEN AANPASSEN.... DAGELIJKS NAAR Fa. R. v. d. BURG 1788 BERG-HOTEL RESTAURANT Huize .DE STICHTSCHE HEUVEL" Aanbevelend Tel. 1515-1290 A. RICHTER Wij noodigen U beleefd uit onze groote verschei- S denheid in Confectie te bezichtigen. MANTELS, MANTELCOSTUMES, COMPLETS JAPONNEN EN HOEDEN Fa. DUIM-BURGER BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXi TAXI 6 CENT PER KM. TEL. 1830 en 1093. ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per 1 week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke oummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN vaD T-05 mct inbegrip van een bewijsnummer elke regtl meer f0.25. Llefdadighclds-advcrtentMin voorde helft van den prijs. Kleine AdvertentlCn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. eJice regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 IBN SAOED. Ibn Saoed boekt successen in den strijd tegen den imam van Yemen. Het is nog niet lang geleden, dat wij een overzicht wijdden aan den oorlog in Ara- bië, waar een ernstig geschil was gerezen tusschen Ibn Saoed, den koning der Waha- bicten en Jechia, den imam van Yemen. Men weet, dat eerst genoemde al jaren lang streeft naar de hegemonie over het geheele Arabische schiereiland. De jongste feilen, die zich hebben voorge daan, wijzen er op, dat Ibn Saoed's droom waarschijn lijk binnen afzien- baren tijd zal wor den verwezenlijkt, daar de havenstad I-Todeidah, zonder dat daarvoor een hevige strijd behoef de te worden gevoerd, door de troepen van Ibn Saoed is bezet. Bovendien schijnt de strijdmacht van Ibn Saoed. aan het hoofd waarvan diens zoon emir Feisal staat, thans op (e rukken naar de hoofdstad van Yemen, Sanaa, dat echter naar verluidt zoo krachtig mogelijk zal worden ver dedigcl. Men zint ondertusschen uit het bovenstaande, dat de imam van Yemen, die zoonis uit sommige berichten zou zijn af te leiden tot zijn actie tegen Ibn Saoed is bewogen door een Europeesche mogend- beid (Italic?) zich in een meer dan netelige positie bevindt: zelfs liecft Ibn Saoed al* voorwaarde voor het staken der gevechten bet aftreden van den imam gecischt; deze laatste echter schijnt zich tot het uiterste te willen verdedigen. Of hij hierbij succes zal hebben, kan niet met zekerheid worden voorspeld; wel zijn de strijdkrachten van den koning der Wahabieten blijkbaar tal rijker en beter uitgerust dan die van den Imam, doch daar staat tegenover, dat de Yemenieten geoefender zijn in de bergge vechten dan de Wahabieten. Bovendien be vinden zich tusschen het reeds bezette Hodeidah en Sanaa hooge bergketens, waarvan sommige toppen een paar kilo meter hoog zijn. Ibn Saoed's troepen zullen dus, willen zij Sanaa veroveren, zeer ern stige terreinmoeilijkheden moeten overwin nen. Het algemecne oordeel is echter, dat Ibn Saoed deze moeilijkheden fe boven zal komen en het dus geenszins uitgesloten is, dat binnen zekeren tijd Yemen bij het rijk der "Wahabiefen zal worden ingelijfd als een schatplichtig protectoraat of anderszins. Het behoeft geen beloog, dat niet in de laatste plaats de Engelschen met belang stelling de ontwikkeling van den strijd op het^ Arabische schiereiland volgen. In do buurt van Aden toch is Britscb proleclo- raatsgebicd gelegen, ten aanzien waarvan indertijd een schikking is getroffen tus schen den imam van Yemen en Groot- Britannië. Dat gebied is van het aller grootste belang in verband met de verbin dingen tusschen do verschillende deelen van liet Britsche wereldrijk. Een overwin ning van Jbn Saoed zou deze schikking wel licht op losse schroeven plaatsen. Maar ook Italië, dat groote belangen heeft in de Boode Zee, volgt met niet minder spanning hetgeen zich in 't Arabische gebied af speelt. Vandaar dat niet alleen Engelsche, maar ook Ifaliaansche oorlogsschepen koers hebben gezet naar Ilodeidah, tenein de een oogje in 't zeil te houden en te kun nen ingrijpen, wanneer de belangen der beide Europeesche mogendheden in het ge drang mochten geraken. Reeds nu zijn bui tenlanders veiligheidshalve aan boord van de oorlogsbodems gevlucht. Hoe dit ook zij, in Arabic vindt een ver schuiving van krachten plaats en het bui tenland kijkt geïnteresseerd toe op welke wijze een nieuw overwicht, waarvan het niet graag het slachtoffer zou worden, zal ontstaan. Uit het bovenstaande blijkt in middels, dat het pan Arabisch streven van Ibn Saoed, den ïieerscher over TTodjaz en Ncdzjd, tezamen de monarchie Snoedië vor mende, die niet alleen het Noorden. Wes ten en Midden van Arabic onder ziin mocht heeft weten te brengen, maar het er tevens op aanstuurt ook Yemen nan zich te on derwerpen, in beginsel kan leiden tot ge vaarlijke conflicten met Europeesche mo gendheden, die in deze streken en in an dere gebieden, die door Arabieren worden bewoond (Palestina, Syrië. Transjordanië en Irak) groote belangen hebben. VALSCH BANKBILJET VAN 1030 FRANCS. Brussel, 3 Mei. (H.N.) Uit Bergen wordt gemeld, dat vanmorgen op het postkantoor aldaar een valsch biljet van 1000 francs is aangeboden van de uitgifte van 1932. Dit is het eerste valsche bankbiljet van dien aard. dat aangeboden is. De politic werd terstond gewaarschuwd en heeft den man, die het bankbiljet aanbood, aan een scherp verhoor bnderworpen. De hoogleeraar, die dit experiment verrichtte, is ontslagen Prof. dr. E. Cornish, van de Universiteit van Californie te Berkeley, de stad aan de baai tegenover San Francisco gelegen, is ontslagen. Op dat ontslag was aangedron gen door besturen van genootschappen te gen de vivisectie en voor dierenbescher ming De raad van curatoren der universi teit was voor die protesten gezwicht en had prof. Cornish zijn congé gegeven Wat had hij gedaan? Een dier gedood en het weer levend gemaakt, hetgeen de curatoren veroordeelden als „onwaardig en aanlei ding gevend lot afkeurenswaardige publi citeit". Prof. Cornish doodde een hond door ver stikking in stikstof. Toen het dier vier mi nuten dood was geweest, gaf Cornish het een inspuiting met bloed van een anderen bond, waaraan een middel was toegevoegd om het optreden van stolsels tegen te gaan, voorts ccn middel «adrenaline) om de hart werking aan te zetten Voorts werd kunst matige ademhaling toegepast. De hond be gon na twee minuten weer- te ademen Fr werd voor gewaakt tegen een te groote he vigheid van den hartslag. De hond heeft nog tien dagen geleefd De dokter zei.de dat hij zijn proeven deed om middelen te vinden, om slachtoffers van hartaanvallen, eleclrïsche schokken, gasverslikking, efc. nog te redden. Toen het gerucht van opwekking uit den dood van dezen hond zich verspreidde, bo den zich menschen aan om op zich zelf dergelijke proeven te la Ion toepassen F.en dier lieden was bereid1 orn vrijwillig zelf moord to plegen. Thans is de hoogleeraar ontslagen. (Hot Vad V Plannen tot verruiming van Stockholm Stockhom, 3 Mei. (V.D) De commissie ter besludeering van de Stockholmsche ver- keerseischen, die in 1930 is ingesteld, beeft thans rapport uitgebracht aan den gemeen teraad. De commissie heeft de mogelijke verkecrsontwikkeling tot aan het einde de zer eeuw in studie genomen. Zij stelt voor het aanleggen van ondcrgrondsche wegen, de verbetering van centraal gelegen drukke punten, liet aanleggen van bruggen en de moderniseering van de hoofdwegen naar de provincie. De kosten van de plannen der commissie worden geraamd op ongeveer 100 millioen kroon, welk bedrag over 50 tot 70 jaar ver deeld zou moeten worden DE PAUS FELICITEERT MIKLAS. We en en, 3 Mei. (V.D.) Paus Pius XI heeft den Oostenrijkschen bondspresident, Miklas, een in het latijn gesteld telegram gezonden, waarin o.m. gezegd wordt: „dat de Almachtige het edele Oostcnrijksche volk, dat thans met den Apostolischen stoel ten nauwste verbonden is, met zijn zegen en met algemeenen welstand moge gelukkig maken". VLIEGTUIG IN ZEE GESTORT. R i o de Janeiro, 4 Mei (V.D.). Tus schen Rio de Janeiro en Porto Alegro is een watervliegtuig van den Braziliaan schen kustdienst van de Sindicato Condor Ltd. bij het dnlcn op zee over den kop ge slagen en in de diepte verdwenen. De Bra- ziliaansche bemanning, bestaande uit een piloot en een radiotelegrafist, kwamen om het leven. MEI. Nu: 't is Mei, volop! Gaat naar builen, waarheen gc ook ziet het is al (leur en geur en kleur, in uw tuin, waar de seringen al geuren en de sneeuwbal op opengaan staat boven de kleuren der bloeiende tulpen en wat niet al; op de wei, waar de duizenden panrdenbloemen wedijveren met de paarse pinksterbloemen en langzamerhand de gele boterbloemen hun plaats innemen tusschen de bloeiende grasstengels; langs de wegen met iluilekruid, wikken en viooltjes, in den bloeienden bongerd, ja waar al niet! Hoor ondertusschen naar de telkens weer variecrende vogelgeluiden, die nu al bijzon dere oplettendheid eischen wegens de vol heid van het koor. Dagelijks zijt ge in de gelegenheid u weer opnieuw te oefenen, bij ccn eenvoudige plant soenwandeling al, in het verschil tusschen de liederen van merel en zanglijster. Daar slaat de vink steeds door, daar fluit de boom- klever zijn schellen toon, daar zaagt de kool mees zijn „schiet in 't vuur" afgewisseld met dc zilveren klokjes van het pimpcltie, nu en dan begeleid door het gekoer van de bosch duif En dan in het bosch: de groene specht lacht u telkens weer uit, als ge hem ach.vr den boomstam wilt aantreffen, terwijl de groote bonte zijn keffende geluidjes maakt uit angst voor zijn nest Hebt ge de zwarte weer gezien? Zou die hier nog broeden? Boven de sloot de vlugge zwaluwen Wie zijn het? de melkmeisjes met hun wit of de langgestaarte boeren-dito met de bruine borstjes Nestelen ze al? Eindelijk nog de weide- en de heidcvogels Die een volgenden keer. Alles tc gelijk gaat niet: daarvoor is het in Mei te druk Geluk kige lijd voor wie het weer mag genieten A. JOMAN Italië pakt de zaak stevig aan Rome, 3 Mei. (V.D.) De actie der regee ring en der fascistische partij tot het be werken van een prijsverlaging wordt ener giek voortgezet. In verschillende steden hebben de autoriteiten bevel gegeven tot het sluiten van in a g a z ij n e n en winkels, die hun prijzen niet aanpas sen aan het door de regeering verlangde niveau. Verder zijn talrijke boeten opge legd, terwijl ook verschillende winkeliers door de autoriteiten zijn gesommeerd De secretaris der fascistische partij heeft een rondschrijven aan de federale secreta rissen doen toekomen, waarin hij ver klaart, dat zoo noodig overleg moet wor den gepleegd met de plaatselijke autori teiten. POOLSCHE JOURNALISTEN BEZOEKEN DUITSCSLAND. B e r 1 ij n, 3 Mei (H.N.) De Poolscho jour nalisten, die op liet oogenblik een bezoek aan Duitschland brengen, worden overal met de grootste hartelijkheid ontvangen. Na bun bezoek aan Berlijn, hebben zij een be zoek aan Hamburg gebracht, waar zij de haveninrichting en het vliegveld hebben bezocht. Vervolgens zijn zij naar Dusseldorf vertrokken, vanwaar zij een bezoek aan het industriegebied brengen en verschillen de fabrieken zullen bezichtigen. Het bezoek zal ongetwijfeld veel bijdragen tot de bevor dering van de toenaderingspogingen, welke op het oogenblik tusschen beide landen plaats hebben. Zondag hebben dienst do doktoren Breedveld, Kon. Wilhelminastraat 5; Tel. 547. Hendriks, Berkenweg 25; Tel. 1384. Batenburg, Utrechtscheweg 18; Tel. 448. Behoudens spoedgevallen boodschappen Zondagsmorgens vóór 10 uur melden Zondag en de geheele week 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma Kok, Langestraat 74; Tel. 165. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ZIJDEN ONDERJURKEN vanaf f 1.45. CAMISOLES vanaf 65 ct. Interlock 90 ct. Sterke kindertlirectoires vanaf 60 ct. ZUEDSINGEL 66-G7 Tel. 1118 401 De kleine CHALLEN VLEUGEL M. 1.29 lang, mahonie ol zwart kost slechts f 795. ARNH.STRAAT. Passagiers verzekerd G ct. per li.IV!. Tel. 1788 Vaste standplaats naast het tramstation. GROOTE BRAND BIJ HIRSCHBERG. II i r s c h b e r g, 4 Mei. (V.D.) In het na burige Roberroehrsdorf is Vrijdag een groo te brand uitgebroken. Door de groote droog te en wegens het gebrek aan water wordt evreesd, dat de brand zich zal uitbreiden, temeer daar in de buurt verschillende hui zon van stroodaken zijn voorzien. De blus- scliingwerkzaamheden zijn in vollen gang. FRANSCHE DIENSTTIJD TOCH VERLENGD? Parijs, 4 Mei. (H.N.) Ondanks de tegen spraak van het ministerie van oorlog houdt dc Populaire vol, dat de regeering van plan i«y den diensttijd tot 18 maanden of 2 jaar te verlengen. Amersfoort s SPORTBLOUSE anaf f 2.25 Arnhemscheweg 26 Telefoon 964 SPORTBROEKROK vanaf f 9.75 Hoogachtend, Dames-Confectie iDIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCBM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. Een oproer in Zuid-Wes t-Arabië? (Derde Blad, pag. 1). Dr. Schacht legt eenige verklaringen af. (Derde Blad, pag. 1). Benoemingen van deskundigen bij de Saarstcmraing. (Derde Blad, pag. J BINNENLAND. Arrestatie van een Groningsch veekoop man in verband met knoeierijen bij de leve-» ran ties voor de varkenscentrale. (Tweede Blad, pag. 2.) Valsch geld-wcrkplaats ontdekt te Irm sum. (Tweede Blad, pag. 2). De nieuwe Persil-fabrick te Jutphaas. I (Tweede Blad, pag. 1). 1 Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt Hoogste Barometerstand 772.3 te Vardö. Laagste Barometerstand 743.1 tc Lerwick* Verwachting: Meest matige Zuidelijke tot Zuid-Westelijke wind, zwaar bewolkt tot betrokken, regenbuien, tijdelijk opkla rend, weinig verandering in temperatuur. De depressie, welke gistermorgen over ona land lag, trok naar de Noordzee en loste op in het groote gebied van lagen lucht-« druk, dat het geheele Westen bedekt. Zij veroorzaakt thans onweer op de Shetlarids- eilanden. Achter do aftrekkende depressie breidde dc hooge druk zich over Frankrijk en Duitschland uit, zoodat zich weer een verbinding vormde tusschen den hoogen druk in Finland en dien bij de Azorcn. Met gebied van groote warmte trok zich een weinig naar het Oosten terug en bedekt nog de Ooafzcolandon. In het Westen veranderde de temperatuur weinig. liet verschil van temperatuur in dc vrije atmosfeer tus-. schen het Oosten en Westen bedraagt 6 8° Celsius. Dc zwaarste regen viel in onze omgeving cn in Ierland. Ten Westen van Ierland daalt dc luchtdruk nog snel. Het is te verwachten, dat het weer nog het onbetrouwbare karakteV zal behouden, met tijdelijke regen, gevolcrd door opklaring. RIJDT VEILIG! Breng in bochten, weggebruikers, Geen collega's in den nood. Bocht naar rechts moet altijd kort zijn, Bocht naar links steeds ruim en grootl VRAAGT PRIJS VOOR TOÊRRITTÈN IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. KARfi? 41 OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1