Met Bovée naar buiten Garage Nic. Bovée DË ËEMLANDEü Buitenland 8-7 PERSOOMS AUTOMOBIELEN 4000 Belaim Weerbericht Licht L J. LUYCX ZOON GARAGE NIC. BOVÉE ■EMEiifSPRUS per 3 rjsr.ndeo voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per weeV g r a 11verzekering tegen ongelukken! f 0A71/* Dinsdag 8 Mei 1934 HINDERPALEN OP DEN ONTWAPENINGSWEG Regeeringscrisis in Engeland te verwachten? Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a WAARNEMER UIT EEN VLIEGTUIG GEVALLEN IIANDELSOORLOG MET JAPAN DILLINGER IN VOLLE ZEE GEZOCHT De strijd in 't Saargebied 86 MIJNWERKERS OMGEKOMEN POOLSCH-RUSSISCH NIET- AANVALSVERDRAG 32e Jaargang No. 261 EXEMPLAREN 8 uur 5 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXS 6 CENT PER K.SVI. TEL. 1830 en 1093. AMERSFOOMSCH DAGBLAD Binnenland itsnco per per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 PRIJS DFR ADVERTENTIEN vaD 1 05 met inbegrip van eta fcew:jsnummer muu eike meef fQ25 L|e£dadlgheidf-advertcnti£b voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlün „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent elke reoel meer 10 cent driemaal plaatsen f I.Bewilsnumtcer extra f 0.05 Frankrijk blijft zich kanten tegen Duitschlands herbewapening Öe Petit Parisian schrijft, dat te vreezen te, dat de bespreking tusschen Henderson en Barthou ondanks den hartelijken toon de ontwapeningspositie weinig zal verbe icren. De Fransche regeering heeft hij de jongste kabinotszitting geen tijd gehad, zich oet het ontwapeninsprobleom te bemoeien. Onder deze omstandigheden zal Henderson waarschijnlijk uit Parijs een even onbe- stemden indruk meenemen als hij uit zijn besprekingen te Londen met sir John Simon «en Eden heeft' gekregen. Te Londen zou men hem hoopvol hebben gestemd, dat Frankrijk het kabinet-Macdonald een nieuw initiatief in de onlwapeningskwestic zou vergemakkelijken. In werkelijkheid hand iaaft Frankrijk echter zijn onbeperkte wei geringen, om buiten de hoofdcommissie der ontwapeningsconferentie ecnigerlci herbe wapening van Duitschland te legalisecren. Welke taktiek Barthou te Gcnève zal vol gen, kan dan ook nog niemand zeggen. De Morning Post schrijft, dat. wat het outwapeningsvraagstuk betreft, Macdonald sedert hij vijf jaar geleden de functie van ministerpresident aanvaardde, altijd wel willend tegenover het Duitsche standpunt heeftigcstaan. Een groote groep in het ka binet 6teunt echter de opvattingen, die men in bepaalde kringen van het Foreign Office heeft, n.l., dat het in het belang van Enge land is zoo nauw mogelijk samen te wer ken met Frankrijk. Het, blad schrijft, dat, toen de pogingen om sir John Simon te bewegen een andere functie te aanvaarden, in Februari j.l. op hielden. een wijziging van het kabinet in liet komende najaar onvermijdelijk werd geacht. Men twijfelt thans echter zelfs er aan, of de regeering in haar tcgenwoordi- gen vorm tot den herfst zal kunnen blijven voortbestaan. Do Romeinsche correspondent van de Petit Parisian had een onderhoud met den te Rome vertoevenden Franschen senator Bércngcr, over zijn politieke reisindrukken. Bércngcr gelooft, dat do Midden-Europec- sclie kwestie tot een zekere solidariteit tus schen Frankrijk, Italic en Engeland heb ben geleid en dat ook ten aanzien van de ontwapeningskwestie toenadering tot stand zal komen. Frankrijk wil niet ontwapenen en evenmin wil het een herbewapening van Duitschland. Ook Italic wil niet ontwape nen. Bérenger vroeg zich af in hoeverre in het verdrag van Locarno garantiemogelijk- heden gevonden konden worden, waardoor het pact diplomatiek, economisch en mili tair; ".versterkt zou kunnen worden. Naar zijn meening was daartoe in de eerste plaats de toetreding van Duitschland tot den Vol kenbond noodzakelijk. Brussel, 5 Mei. (V.D.) Aan de zeekust worden sinds eenigen tijd oefeningen met afweergeschut tegen vliegtuigen gehouden. Voor dat doel worden militaire vliegtuigen gebruikt, die een zak achter zich aan slee- pen, welke als schietschijf fungeert. Heden morgen was een dergelijk vliegtuig boven Middelkerke opgestegen, met aan boord een bestuurder en een waarnemer. Plotseling voelde de piloot een schok en omziende, be merkte hij, dat de waarnemer verdwenen was Hij zag toen, dat zijn medereiziger in zijn parachute daalde. Aan de machine kleefde bloed. Later heeft men den waar nemer zwaar gewond in een veld gevonden. Vermoed wordt, dat hij uit de machine is geslagen en met het hoofd tegen de borst wering is gekomen. TACHTIG MIJNWERKERS IN GEVAAR Karlsruhe, 7 Mei. (V.D.). In een mijn nabij Buggingen is tengevolge van kort sluiting een groote brand uitgebroken. Een groot aantal arbeiders konden zich onmiddellijk in veiligheid brengen, doch 80 man bevinden zich nog in de mijn. Ten gevolge van den hevigen rook kan men hen niet onmiddellijk te hulp komen en vreest men het ergste. HET PROCES TEGCV PE MARINE- OlTICIExtEn So er aba ja. 7 Mei OlreU). Tot dus ver teekenden al ie offini*r«T> van d° Zeven Provinciën appèl Ngeu de vonnissen van den Ze*krljg*Ta*u. B»halvc de luite nant ter 2ee laU Ien silo terecht gestaan hebbende luitenante ter zee 3de klesse. Voorts teekand# de i.ïvo.-aat fiscaal aan tegen alle v0rni:-:cn n<halve tegen die yan de luitcnan.s ter zee 3de klasse. Behalve de bekende 24 BOVEETJES hebben wij ook diverse beschikbaar voor* het maken van grootere toch ten. Tarief uiterst billijk. Zoowel per K.M., per uur, per dag, per week enz. Betrouwbare chauffeurs bekend in Binnen- en Buitenland Passagiers zijn in al onze auto's verzekerd. KAMP 41 Tel. 1093-1830. L o n d e n, 7 Mei (V. D.) De minister Yan Handel, Runcimnu, heeft Maandag in het Lagerhuis zijn met groote spanning ver wachte verklaring over de economische be sprekingen van Groot Briltannic met Japan afgelegd. Do mcdcdeelingcn van Runeiman komen neer op het verklaren van een han delsoorlog aan Jnpan, aangezien hij ter be scherming van de industrie van Groot- Brittannic en koloniën tegen de Japansche concurrentie nieuwe invoerrechten en con tingenten aankondigde. Runeiman zeidc: De Britschc regeering is tot de slotsom gekomen, dat zij, in de hoop op een overeenstemming, niet ver antwoord is. de .maatregelen ter hescher* raing van den handel van Groót-Brittan- niè uit te stellen. Ik heb den Japanschen ambassadeur de verzekering gegeven, dat de stappen, vvelko de Britsche regeering wil ondernemen, niet door onvriendelijkheid worden ingegeven. Ten aanzien van het Engelsch-Japansche verdrag ben ik er van overtuigd, dat de Britschc regecring zonder aankondiging voldoende maatregelen kan nemen ter be scherming van do handelsbelangen van Engeland. Ik zie derhalve geen reden het verdrag op te heffen. Do minister van financiën heeft den adviseerenden raad voor de invoerrechten verzocht zoo spoedig mogelijk rapport uit te brencrcn over de iii voerrechtcn op zijde. Bovendien zal de mi nister van Koloniën de regecringen der ko loniën en protectoraten verzoeken invoer contingenten vast te stellen, die behalve voor Wcst-Afrika, van toepassing zullen zijn op alle buitcnlandschc invoeren van katoenen en zijden sloffen, ten einde Enge land op deze markten weer in zijn vroegere positie to brengen. De contingenten zullen worden gebaseerd op den gemiddelden in voer over de jaren 1927/31, en zullen gelden van lieden, 7 Mei, af. Ten slotte zeide Runeiman, dat de En gelsch-Japansche overeenkomst, voorzoover deze West-Afrika betreft, is opgezegd. De maatregelen van West-Afrika zullen daar om beperkt blijven lot de Japansche pro ducten. Voorts merkte Runeiman op, dat de regecring zich er ten volle van bewust is dat dc Japansche concurrentie niet beperkt is tot kunstzijde en katoen. Zij overweegt de aangelegenheid ook voor de andere industrieën. Runeiman besloot: De Britsche regeering is natuurlijk te allen tijde bereid allo voorstellen, welke dc Ja pansche regeering zou willen indienen voor een tot oplossing brengen van deze moei lijke kwestie door vvederzijdschc overeen stemming, nauwkeurig te overwegen. New-York, 6 Mei (V.D.) Nadat reeds urscheidenc dagen geen enkel spoor van Dillingcr gevonden was, verzamelden zich Zaterdagmiddag plotseling krachtige afdce lingen politie in het Zudelijk gedeelte van den staat Wisconsin, daar geruchten opgc doken waren, dat Dillinger zich daar in een boerderij schuil hield. Het bleek, dat deze geruchten inderdaad op waarheid berust hadden, want de vrouw van den farmer, Bothgrcen, heeft voor het federaal gerechtshof in St.. Paul bekend Dil lingcr een tijdlang in haar woning te hebben geherbergd. Glasgow, 5 Mei. (V.D.). Op grond van de te Chicago verspreide geruchten, volgens welke de bandiet Dillinger zich aan boord van het s.s. Duchess of York' op weg naar Engeland bevindt, heeft de politie van Glas gow zich per radio tot den kapitein van dit schip gewend en hem gevraagd, of Dillin ger zich inderdaad aan boord bevond. Het schip is Maandag vertrokken uit Halifax op Nieuw-Scotland en zal Zaterdagmiddag in Schotland aankomen. De kapitein heeft geantwoord, dat hij het geheele schip grondig heeft laten on derzoeken, maar niets bespeurd heeft. Des niettemin zullen zich leden van de geheime politie aan boord begeven, zoodra het schip de Schotsche haven heeft bereikt. Een ver zoek tot arrestatie van Dillinger van de zijde der Amerikaansche regeering is bij dc autoriteiten te Glasgow niet binnen geko men. Z w e i b r c k e n~ -(Palts). Dc DuWKhers uit het Saargebied hebben vandaag een betooging gehouden te dezer plaatse onder het moto: Deutsch die Saai*. Rijksminister dr. Goebbels wijdde eeno redevoering aan de bevolking van het Saargebied. Dc Landesleiter van het Duitsche front van liet Saargebied, Joseph Pirro, las een proclamatie voor, waarin wordt verklaard, dat alle pogingen, om het Saargebied tot een politiek handelsobject te maken, te niet zullen worden gedaan De vraag, of de bewoners van het Saargebied Duit schors of Franschen zouden willen zijn, is volgens deze proclamatie overbodig Het referendum zou moeten eindigen met een ondubbelzinnige nederlaag van Frankrijk 155.171 stemgerechtigden staan bijna geor ganiseerd in dc rijen van het Duitsche front. Dit is 93 van alle stemgerechtig den in het Saargebied. De overigen zijn mannen van ons bloed, die door valsche profeten worden opgehitst en een terug keer van het Saargebied bij Duitschland niet willen verhinderen, doch slechts uit stellen. Zwcibrücken, G Mei. (V.D). Rijks minister dr. Goebbels heeft heden te Zwci brücken, gelijk hoven reeds is genoteerd, een door een groot aantal aanwezigen aangehoorde rede over de komende Saar- stemming gehouden, waarin hij verklaar de, dat het Saargebied Duitsch was en Duitsch zou moeten blijven. Dc Duitsche politiek is geen onderwerp van interna tionale wereldpolitiek, maar het Duitsche volk is vastberaden, waar het betreft, zijn eigen nationaal leven tegenover de wereld Ie verdedigen. Goebbels herinnerde aan een uitspraak van den voormaligen Italiaan- schen minister-president N'itti, dat in het Saargebied tegenover 700 000 Duitschers slechts 100 Franschen staan. Hij ontkende, dat er in Duitschland een terreur zou hccrschen, waarom de Saarbewoners zich beter onder bescherming van den Volken bond dan van het Duitsche rijk zouden kunnen plaatsen. Dc thans in het Saarge bied gevestigde emigranten, die dat bewe ren. zijn eigenlijk separatistische landver raders en hen zal men moeten ontmaske ren. Veruod van katholieke ra dio-uitzending. Saarbruecken, 5 Mei. (V.D.). In het kader van den Saardag zou ook een ka tholieke godsdienstoefening uit het Saarge bied met een toespraak van den bekenden geestelijke prelaat Schlich over de Duit sche zenders worden uitgezonden. De re- eeringscommissie heeft deze uitzending echter verboden. AARDBEVING IN CALIFORNIE N e w Y o r k, 7 Mei. (H.N.). Uit San Fran cisco wordt gemeld, dat in Californië ver scheidene aardschokken zijn waargenomen. Voor zoover op het oogenblik bekend, zijn geen menschenlevens te betreuren, doch de materieele schade is zeer belangrijk. Bij den brand in de kalimijn Buggingen Freiburg i m Breisgau, 7 Mei. (V.D.) Nadat het besluit was genomen, de brandende schacht van dc kalimijn Bu gingen af to sluiten, ontving Oberbcrgrat Ziervogel van dc mijndircctic Karlsruhe dc vertegenwoordigers van dc pers. Ilij deed medcdcelingen over de oorzaak en do uit werking van dc ramp. De brand ontstond onder dc op 793 M. gelegen gang door kortsluiting. Er was een defect in den kabel ontslaan. Do vcilig- heidsschakelaar werd losgeslagen. De clcc tricicn en een mjjnba&s bemerkten een 6 a M. lange steekvlam. Door deze steekvlam ontstond brand in een houten stelling. De vlammen sloegen tegen tien uur uil en werden direct bemerkt. Er ontstond een sterke rookontwikkeling. De uit 14 man bestaande reddingscolonne drong de bran dende schacht binnen. Dc rookontwikkeling was er zoo dicht, dat aan rcddingsmogelijk- heden met zuurstofapparaten, niet te den ken was. Do ochtendploeg, bestaande uit 150 man, was om zes uur in de mijn gegaan en werkte dicht bij de plaats, waar het ongeluk plaats vond. Het gedeelte, dat vóór deze plaats werkte, kon zich in vrijheid stellen, doch de anderen werden door een dikke rookwolk overvallen. Zij zijn door rook vergiftiging, in het bizonder door kooloxyd om het leven gekomen. De rcddingscolonnc kon niets anders doen dan dc mijn afslui ten, aangezien de mijninstallatie anders had kunnen instorten. Dc reddingswerkzaamheden. De alarmeoring der reddingsmanschap pen geschiedde binnen een minuut. Men probeerde langs telefonischen weg contact te krijgen met de ingeslotencn, hetgeen ook in een geval is gelukt. Latere pogingen hieven vergeefsch. Met groote waarschijn lijkheid kan worden aangenomen, dat de ingesloten mijnwerkers door kooloxyde zijn vergiftigd. Een uur na het uitbreken van den brand kon de bedrijfsleider nog een der ingcslotcnen levend bergen, zij het met ernstige vergiftiging en eenige brandwon den. De zwaargewonde stierf evenwel op weg naar het ziekenhuis. Hij is de eenige die men tot nu toe heeft kunnen bergen. Het personeel van dc mijn bestaat uit 450 koppen, die in twee ploegen werken. Deze mcnschen wonen meerendcels in de buurt. De mijn zal 10 a li dagen zoo goed mogelijk afgesloten worden. Pas dan zal kunnen worden overgegaan tot de berging der lijken Tot nu toe is vastgesteld, dat 70 80 personen in de mijn zijn. Dc autoriteiten zijn ter plaatse. Voor de mijn staan honderden menschen: vrouwen, kinderen en ouders der slachtof fers, die nog steeds op redding hunner be trekkingen hopen. Het bedrijf wordt tot nader order stilge legd, ten einde het gevaar te voorkomen, dat door vuur dynamictontploffingen zou den kunnen plaats vinden. 86 dooden. Het juiste aautal mijnwerkers, dat bij de ramp in de kalimijn le Buggingen niet meer kon worden gered is thans bekend: er worden 86 man vermist. Verlengd tot 1945 Warschau, 5 Mei. (V.D.) Te Moskou is heden in het commissariaat van buiten landsche zaken door den Poolschen ambas sadeur Loekasjewitsj en den Russischen volkscommissaris van buitenlandche zaken Litwinof een protocol g eteekend, waar door het Poolch-Russischc niet-aanvalsver- drag voor den duur van tien jaar, dus tot het jaar 1945, verlengd wordt. Ilct protocol bevat verder een bepaling, volgens welke het pact na afloop der tien jaren automatisch met twee jaar wordt ver lengd, indien geen opzegging liceft plaats gevonden. In het slotprotocol van liet ver drag wordt bepaald, dat de nota van den vroegeren volkscommissaris van buitenland- sche zaken, Tsjilsjeiin, van 28 September 1928, die aan de Litausche regeering werd overhandigd bij de orderteekening van bet non-agressie-pact, in geen geval zóó kan worden uitgelegd, alsof zij een inmenging van sovjet-Rusland in de regeling van terri toriale kwesties, die in deze nota wer len vermeld, ten doel beeft. Onder deze territoriale kwesties zijn te verstaan de gebicdsgeschillen tusschen Po len en Litauen. DRIE DOODEN BIJ VLIEGONGELUK. Parijs, 5 Mei. (t-~'kTï In Tunis is een vliegtuig verongelukt, -?arbij de bestuur der en twee inzittenden om het leven zijn gekomen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. Mijn-brand cischt 86 6lachtoffere. (Eersto Blad, pag. 1). Ilct vraagstuk der ontwapening: Barthou zal met Henderson spreken. (Eerste Blad, pag. 1), BINNENLAND. Opening van het Julianakanaal. (Tweede Blad, pag. 1). j De brand aan dc Weteringschans. (Tweede Blad, pag. 2). De huldiging van Willem Ivloos. (Twcedo Blad, pag. 2). Koninklijk bezoek aan Limburg. (Twcedo Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Verzwegen inkomens en vermogens in do inspectie Amersfoort. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K.N.M.I. te Dc Bilt Hoogste Barometerstand: 774.2 te Hennes Laagste Barometerstand: 736.1 te Reyki javik. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richting, licht tot lialf be wolkt, droog weer, warmer. De uil het Zuid-Westen opkomende hoo- gc drukking heeft zich tot over Engeland en ons land uitgebreid en do uitlooper van lage drukking, welke in Duitschland gis teren onweer bracht, vult snel op, terwijl dc hoogc drukking in Scandinavië weinig afneemt. Dc depressie op den Oceaan heeft alleen op IJsland daling van beteekenis gegeven, zoodat dc vooruitzichten voor de eerste dagen gunstig zijn cn stijging van temperatuur te wachten is. In Ierland en Schotland valt regen bij krachtige Zuide lijken wind. Frankrijk heeft grootendcels kalm weer, met veel zonneschijn in liet Zuiden. In WcstrDui(schland valt nog lichte regen, na sterke afdoeling, maar zal het later opklaren. In het Oosten duren dc abnormaal hoogo temperaturen voort, even als in Zweden cn Finland, zoodat ora do Oostzee nog onweer te wachten is. RIJDT VEILIG! Rijdt verstandig en bezadigd, Doe niet mal of stapeldol. Ziekenhuizen komen ook wel Zonder Uw grimassen vol! LAHGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 HET STOFFENHUIS Daar moet U zijn! Om de sorteering. Om den prijs. Om de kwaliteiten. Bovendien: De andere afdeeiingen verschaffen u al wat er bij noodig is, wij helpen u, zelfs gratis, aan een uitstekend patroon en ons atelier werkt de zaak af met ajour, smal. feston, plisee, en vervaardigen van stof" knoopen. VRAAGT PRIJS VOOR TOÉRRITTÈN IN BENNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. KAMP 41 OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Mon^jole.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1