DË EEMLANDEQ 4000 EXEMPLAREN L. J. LUYGX ZOON GARAGE NIC. BOVÉE Vrijdag 11 Mei 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a CRISIS OP ONTWAPENINGSGEBIED DE MEENINGEN BLIJVEN VERDEELD HANDELSSTRIJD TUSSCHEN TOKIO EN LONDEN FRANSCH VLIEGTUIG VERONGELUKT Opzienbarende moord in Frankrijk OPNIEUW GROOTE BRANDEN 32e Jaargang No. 263 8 uur 10 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093. KAM? 41 AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 1 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 5IJ PRIJS OER ADVERTENTIEN van l~"*re9€lj '-05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25. Llefdadlghelds-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" by vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1,—. Bewijsnummer extra I 0.05 Vele Engelschen achten een beperkte overeenkomst nog altijd beter dan in 't geheel geen conventie De Oeuvre wijdt een beschouwing aan de crisis der ontwapeningsonderhandelingen. I-Iet gehcele sedert het sluiten van den viede met zoo groot enthousiasme opge bouwde internationale systeem gaat stuk voor stuk verloren, zonder dat tot nog too lets nieuws ervoor in de plaats is gekomen. Bij de eerste besprekingen met Douraer guo en Barthou heeft Clerk, do Kngelsche ambassadeur te Parijs, te kennen gegeven, dat de afwijzende laatste Fransche nota de Engelscbe regeering in pijnlijke verlegen heid heeft gebracht. Men heeft den Brit- schen ambassadeur waarschijnlijk erop op merkzaam gemaakt, dat Frankrijk Engel scho voorstellen inzake veilighcidsgaran ties met aandacht cn gunstig zou ontvan gen, ook al heeft men op 17 April de zooge naamde uitvoeringsgaranties afgewezen. Do Echo de Paris gelooft, dat Frankrijks houding inzake her. ontwapeningsvraagstuk slechts gewijzigd kan worden, wanneer En geland bij wijze van veiligheidsgarantie toe zeggingen doet inzake een bondsgenoot- schap. Wanneer Frankrijk do zekerheid heeft Engeland aan zijn zijde te vinden in elk geval van gevaar, zou liet misschien be roid zijn het voldongen feit der Duitsche be wapening le legaliseeren, op voorwaarde, dat Frankrijk, zoowel wat betreft zijn effec tieve legersterkte als het materiaal, vrijheid heeft, naar eigen mccning voor zijn eigen landsverdediging te zorgen. Het zou echter absurd zijn, dergelijke voorstellen van En geland to verwachten. De diplomatieke medewerker van de Daily Telegraph schrijft, dat in diplomatieke kringen thans wordt toegegeven, dat Frank rijk bij het weder-bijeenkomen der algemee ns commissie der ontwapeningsconferentie op 29 Mei zal blijven weigeren ook maar eenige «vermindering van zijn tegenwoordi ge sterkte goed te keuren. De Morning Post schrijft, dat men in poli tieke kringen groot» beteekenis hecht aan het besluit, dat het kabinet heden inzake do ontwapeningspolitiek cn de toekomstige Britsche buitenlandsche politiek zal nemen. Eden zal Maandag bij de opening van de zitting van den Volkenbondsraad Groot- Bi i tannic vertegenwoordigen. Simon zal zich in den loop van de weck bij hem voe gen. Algemeen neemt men aan, dat do En- gelschc regeering ter ontwapeningsconfe rentie niet opnieuw ccnig initiatief zal nemen en men gelooft, dat de groote meer derheid: van het kabinet voor een nauwe samenwerking met Frankrijk is. In een brief aan de Times schrijft lord Lothian, dat de poging, om veligheid te be reiken door algemecno ontwapening en al gemeen geldende garanties, mislukt is. De in artikel 16 van het Volkcnbondshandvest genoemde economische sancties zijn doel loos, wanneer zij geen algcmcene geldigheid hebben en dat hebben zij niet, wanneer vier groote mogendheden buiten den Volkenbond blijven. De cenige ontwapeningsmaatrege- len, die nog mogelijk zijn, zijn de afschaf fing van het luchtbombardement en de toe passing van den dwangmaatregelen tegen overtreders der verdragen. Europa bevindt zich in een overgangstoestand van een stel sel van stabiliteit door het militaire over wicht van Frankrijk en zijn bondgenooten naar een stelsel van stabiliteit door even wicht. Zoodra dit evenwicht bereikt is, zal er geen bewapeningswedstrijd meer zijn, in dien cn zoolang geen groote mogendheid probeert de bestaande orde met geweld te verstoren. De practische kwestie is than* of Groot-Britannië het Fransclie overwicht zal blijven steunen of deel van een nieuw Euro- peesch machtsevenwicht zal uitmaken •Beide richtingen brengen automatisch ver plichtingen mee, die naar de meening van lord Lothian tot ernstige verwikkelingen voor Groot-Britannië met de dominions en ói Vereenigde Staten kunnen leiden. De schrijver is van meening, dat Groot-Britan nic het verdrag van Kellogg tot grondslag van zijn politiek moet maken en met de Vereenigde Staten moet samenwerken. De Times wijdt 'in hetzelfde nummer een hoofdartikel aan de beschouwing van lord Lothian en schrijft, dat, wanneer het even wicht hersteld is, Engeland bereid moet zijn, zijn deel aan de handhaving van het even- wicht'bij te dragen. Het sluiten van een be knopt verdrag tot verbod van luclitbomDar- dementen acht het blad zeer wel mogelijk. Ook ziet het geen reden, waarom geen ont- werpconventie tot stand zou kunnen komen, die betrekking heeft op den opleidingstij d der troepen, do geleidelijke afschaffing der zware'wapenen en de controle op de be wapening der scmi militaire organisatie. Het blad schrijft, dat Frankrijk misschien bezwaren tegen de afschaffing der zware wapencategoriecn zal maken, doch dat in elk.geval Duitschland zich bereid beeft ver klaard in de komende vijf jaar dergelijke wapenen niet aan te maken. Het tegenwoor dig tijdvak is uiterst critiek. Een zeer een voudige overeenkomst op korten termijn is oneindig veel beter dan heelemaal geen. Wanneer thans een gelegenheid tot overeen stemming op een enkel punt slechts zou worden verzuimd, weet men niet, wanneer zij ooit weer terugkomt. Engeland verwacht, dat de Britsche regeering in de komende kritieke weken haar rol zal blijven spelen. Verder schrijft de Times, dat do minis ters zich ervan bewust zijn, dat de vooruit zichten om het doode punt te overwinnen, gering zijn. Bovendien wenscht geen land den schijn op zich te laden, verantwoorde lijk tc zijn voor een ontijdig einde der ont wapeningsconferentie. Daarom zou Enge land bereid zijn elk nieuw plan, dat nog geopperd mocht worden, opnieuw to onder zoeken. Pessimistische verklaring van Henderson. Het Engelscbe kabinet heeft in zijn Woensdag gehouden plenaire zitting kermis genomen van een rapport der sub-commis sie, welke zich in de laatste weken heeft bezig gehouden met de ontwapeningskwes- tic. Lord-grootzegelbe waarde Eden zal Zaterdagochtend naar Parijs vliegen en van daar met den nachttrein naar Genève ver der reizen, om de zitting van den volken bondsraad bij te wonen. Naar thans verluidt, zal Simon pas einde der volgende week naar Genève vertrek ken. De president der ontwapeningsconferen tie, Henderson, verklaarde voor zijn vertrek \an Londen naar Parijs; Wij behoeven ons geen illusies meer te maken over den ern- stigen toestand van de conferentie. Wan neer de plenaire zitting niet een volledige wijziging van den toestand teweegbrengt, zal men opnieuw moeten toegeven, dat de volkenbond er niet in is geslaagd, de ontwa pening tot stand le brengen. Deze misluk king zou een zeer ernstige fase van rivali teit inleiden, welke tenslotte slechts catas- trophale gevolgen zou hebben. De gevolmachtigde der rijksrêgeering, van Ribbentrop, heeft zich voor korten tijd naar Londen begeven om er zich op de hoogte te stellen van de Britsche opvatting omtrent onwtapeningskwesties. landgoed, dat hij kortgeleden gekocht had. Tien gasten vertoefden in liet landhuis. Toen Gèttle niet een vriend, na gezwommen tc hebben m een prieel traden om zich w eer tc klecdcn, sprongen do beido gemaskerde bandieten te voorschijn, knevelden de beide mannen, bonden den vriend van den mag naat aan een boom vast en sleepten Gettle in een auto, waarmede zij pijlsnel verdwe nen. De zegsman van licl Japansche ministe rie van buitenlandsclio zaken verklaarde: „De Engelscli-Japanschc ihdustrieclo confe ren tie, dio door Engeland was bijeengeroe pen, mislukte ccnigèn tijd geleden en in aansluiting hierop begonnen onderhande lingen tusschen de regeeringen. Natuurlijk verwachtten wij, dat Groot-Britannië, het welk liet initiatief tot de conferentie had genomen, concrete voorstellen zou doen Dit is reden, waarom Japan Groot-Britan nië op 31 Maart mededeelde, dat het bereid was alle voorstellen, die van Engclsche zijde zouden worden gedaan, in overwe ging te nernen. In plaats van voorstellen te doen, heeft Engeland echter plotseling dras tische maatregelen genomen. Japan over weegt maatregelen, die het in verband met den nieuwen toestand zal moeten treffen. Wij moeten de uit onze verdragen voort vloeiende rechten beschermen en verder nagaan, of de Britsche actie de Engelsch- Japunschc handelsrelaties aantast. Het is te hopen, dat er tusschen de beide staten met bun lange traditie van samenwerking spoedig weer overeenstemming zal heer- schen." OLIEMAGNAAT DOOR BANDIETEN ONTVOERD. Los Angeles, 10 Mei (V.D.) Een der biutaalste ontvoeringen van den laalsten tijd is liier door tw.ee gemaskerde cn bewa pende mannen gepleegd. Zij ontvoerden n 1. den millionnair en oliemagnaat William F. Gettle, terwijl hij een partij gaf op zijn ONTVOERDERS VAN EEN KIND OP HET SPOOR. Mexico C i t y, 8 Mei (V.D.). Te Cana- nea (staat Sonora) is vastgesteld, dat twee mannen er tot voor twee dagen hebben doorgebracht met de ontvoerde zesjarige June Robles. Onmiddellijk werd een gewel dige klopjacht georganiseerd, welke herin nerde aan de tijden der rooversvervolgingcn in Mexico. Mxicaansche militairen, met de bajonet op het geweer, zwaar bewapende gendarmen en grenspolitie hebben het ge hcele district omsingeld, hebben alle wegen afgezocht cn overal huiszoekingen gedaan. Mcn'is er van overtuigd, dat do kidnappers zich nog in het district ophouden. DE LEVIATHAN WEER IN DIENST. N c w-Y o r k, 9 Mei. (V. D.) Het Ameri- Uaansche mailschip Leviathan, dot in Mei \an het vorig jaar is opgelegd, zal weer m dienst worden gesteld en op 20 Juli a.s. voor haar eerste reis uit Southampton naar dc Ver. St. vertrekken. De strijd om het Saargebied. Dr. Goebbels' rede Knox' brief. Tc Zwcibrücken heeft, korten tijd gele den, een manifestatie plaats gevonden ten gunste van den terugkeer van het Saargo bied tot Duitschland. Bij deze gelegenheid heeft de Duitsche rijksminister voor pro paganda, dr. Goebbels, een rede gchoudeü. waarin bij volgens sommige lezingen niet alleen moet hebben verklaard, dat Duitschland, nu de partijen cn klassen zijn opgedoekt, een eensgezind en vastaaneen- gesloten natie en volk is geworden, maar levens moet hebben opgemerkt, dat de tij den voorbij zijn, waarin Duitschland slechts object der wereldpolitiek was. Hij zou hier nog aan hebben toegevoegd, dat er een Duitschland is opgestaan, dat wat ook moge gebeuren in staat is zoo wel Frankrijk als den Volkenbond weer stand le bieden. De Franschen hebben uit deze zinsnede onmiddellijk afgeleid, dat Duitschland desnoods met geweld en in strijd zoowel met letter als geest der ver dragen er naar zal streven te bereiken „wat het redelijkerwijze slechts van het recht kan verwachten." Hierbij is nu nog gekomen, dat de voor zitter der regeeringscommissie van het Saargebied, Knox, aan het secretariaat van den Volkenbond een brief heeft gezonden, waarin hij gewaagt van geruchten omtrent een coup d'état in het Saargebied. Deze brief komt den Franschen buitengewoon te stade cn h.i. bevestigt de inhoud daar van volkomen liet commentaar, dat de Fransclie pers aan de rede van dr. Goeb bels heeft gewijd. Trouwens: regeerings- commissaris Knox heeft vroeger wel eens eerder stappen ondernomen, waarmee de Fransclie politici buitengewoon in hun nopjes waren. Zijn jongsten brief beschou wen zij dan ook, zooals sommige Duit- schors het uitdrukken, als een geschenk des hemels. Vooral de kritiek, die Knox heeft ge oefend op liet Saarlandschc politiecorps, is dc Fransclie regeering buitengewoon welkom. Zooals men zich wellicht herin nert, hebben de Franschen steeds de op vatting verdedigd, dat er op het oogenblik ui het-Saargebied niei voldoende waarbor gen bestaan voor de verzekering der veilig heid, zoodat men het van Fransche zijde als twijfelachtig beschouwt, of onder dn huidige omstandigheden dc a.s. stemming wel ordelijk cn eerlijk zal verloopcn. En Goebbels' rede én Knox' brief zijn voor de Franschen nu opnieuw een gretig aange grepen aanleiding om voor de zooveelste maal een pleidooi tc houden ten gunste van het sturen eener internationale politie macht naar het Saargebied tijdens dc pe riode der stemming, waarvan de Duit- sellers echter niet willen weten, daar zij zooiets beschouwen als een vermomde be zetting door vreemde troepen. Engeland heeft hiervoor ook nooit bijster veel gevoeld maar de Franschen hopen nu, dat men te Londen, dank zij Goebbels en Knox, zijn standpunt zal herzien. In Duitschland be weert men zeer nadrukkelijk, dat Goebbels' rede is „verdraaid" cn ten aanzien van Knox' brief wordt er van dezelfde zijde op gewezen, dat de commissaris zelf heeft toegegeven, dat hij voor zijn alarmeerende mededeelingen geen enkel bewijs beeft. In de week, die weldra aanbreekt, zal, gelijk men weet, de Volkenbondsraad zich moeten bezig houden met het rapport der Saarcommissie, aan het hoofd waarvan de Italiaan Aloisi staat. De conclusies van dit rapport zijn nog niet bekend, maar de Franschen zijn reeds bij voorbaat ontevre den over den inhoud, ten aanzien waarvan reeds het een en ander schijnt te zijn uit gelekt. Te Parijs neemt men algemeen aan, dat de Volkenbondsraad, na het rapport te hebben aangehoord, een nieuwe commis sie in het leven zal roepen, dio zich naar het Saargebied zal begeven om den gehce- len toestand ter plaatse te onderzoeken. Het gevolg van een dergelijke procedure zou zijn, dat een beslissing geruimen tijd wordt uitgesteld cn wel tot de volgende bijeenkomst van den Raad, dio in Septem ber zal worden gehouden, aangezien een dergelijke commissie, die overal in liet Saargebied poolshoogte moet nemen, eerst weer een verslag zal moeten redigeeren, welk rapport moet worden voorgelegd aan don Volkenbondsraad, dio daarna zijn standpunt bepaalt. Deze procedure draagt nauwelijks de goedkeuring weg der Franschen. die liever zouden zien, dat de door ben voorgestane wijze van verzekering der veiligheid niet wordt uitgesteld tot September, maar op staanden voet ten uitvoer gelegd. Zij zul len dan ook stellig gebruik maken van Knox' brief en ongetwijfeld laten uitko men, dat de spanningen in het Saargebied te hevig zijn dan dat men tot de volgende zitting van den Raad zou kunnen wach ten met de veiligheidsmaatregelen, die men te Parijs volstrekt noodig acht. Zes dooden Een II.N.-bericht uit Parijs meldt: liet Fransche driernotorige handelsvlieg tuig, dat Woensdagmiddag 12 u. 19 naar Croydon vertrok met drie man equipage, en 3 passagiers aan boord, is waarschijnlijk verongelukt. In den loop van den middag maakte men zich reeds ongerust en des avonds werd een telegram uit Croydon ontvangen, meldend, dat een verkenningsvliegtuig het wrak 18 mijl ten Noord-Westen van Boulogne heeft gesignaleerd. Men vermoedt, dat het vliegtuig in zee is gestort. Omtrent het lot der inzittenden ver keert men nog in het onzekere. Parijs, 10 Mei. (V.D.). Aan boord van het gisteren onderweg van Parijs naar Lon den vergane Fransche vliegtuig bevonden zich, naar thans vaststaat, twee Fransche passagiers cn een Zwitser; verder de be1 stuurder, do telegrafist cii een Engelschc steward. De lijken der slachtoffers zijn nog niet gevonden. Parijs, 9 Mei. (V. D.) Frankrijk wordt opnieuw in beroering gebracht door een moord, welke gepleegd is op het buitengoed Kcrbennec bij Lorient, waar de 23-jarige Michel Ilcnriot een zilvervossenfokkerij heeft. Bij zijn thuiskomst vond hij zijn 19 jarige vrouw door vijf schoten doodclijk ge wond. Twee kogels hadden haar in het hoofd en drie in het lichaam getroffen. De schoten waren gelost uit een karabijn, welke zich in huis bevond en vermoedelijk door een bedelaar of landloopcr, wien de jonge vrouw iets had geweigerd, was afgevuurd. Michel Hcnriot legde zijn vrouw op bed. waar zij stierf, voordat hij om hulp had kunnen telcfonccren. Toen hij dit probeer de, merkt hij dat het telefoontoestel omver was geworpen en dat hij geen verbinding kon krijgen. Hij moest loopen naar het dichtstbijzijnde huis, dat 800 meter van het zijne was verwijderd. Een buurman met con fiets waarschuwde de politie, die weldra ter plaatse was. Het onderzoek beeft tot nog toe geen enkele opheldering gebracht omtrent de identiteit van den moordenaar. I-Iet jonge paar bewoonde pas sedert twee weken het eenzaam gelegen huis, waar zij geen ander personeel dan een jeugdig dienstmeisje hadden. De jonge vrouw is het nichtje van het Kamerlid Ilenriot, die in do afgeloopcn maanden in de Kamer op den voorgrond trad door de onthullingen, die hij deed over het schandaal-Stawisky. Kopenhagen, 8 Mei (V.D.). Tengevol ge van de aanhoudende droogte van de laatste dagen zijn gisteren in verschillende deelen van Jutland hosch- en heidebran den uitgebroken. In dc nabijheid van Aal- borg is een gebied van duizend morgen hei de door bet vuur vernield. Een groot aan- lal vrijwilligers heeft gisteren getracht uit breiding van den brand te voorkomen door het graven van greppels. Men verwacht, dat het vuur echter nog geruimen tijd zal blijven woeden. Bij Kjulstrup brandde een voornamelijk met jeneverbesstruiken begroeid terrein van 25 morgen grootte af. Hier slaagde men er echter in het vuur weldra te doo- ven. K a 11 o w i t z, 8 Mei (V.D.). In het dorp Czarowicz (district Bendzin) is Maandag door tot nu toe onopgehelderde wijze* brand uitgebroken. Tien boerenhofsteden met 20 gebouwen zijn een prooi der vlammen ge worden. De schade bedraagt G0.000 zloty. In het in hetzelfde district gelegen dorp Buchalowicz zijn 11 hofsteden in de asch gelegd. Bij de blusschingswerkzaamheden is een persoon ernstig gewond. De aange richte schade bedraagt in dit geval 50.000 zloty. Boekarest, 8 Mei (H.N.). In de oud- Roemeensche stad Kampolung is een brand uitgebroken, die tengevolge van den he- vigen wind en de buitengewone droogte zich zeer snel uitbreidde, zoodat vanavond in het geheel 50 gebouwen in het centrum van de stad in vlammen stonden. O.a. is een museum en een ziekenhuis verwoest. Onder de patiënten brak een paniek uit, doch allen konden gered worden. Een ex- tratrein met de brandweer van Boekarest is vanmiddag vertrokken om assistentie te verleenen. Daar alle telefoon- en telegraaf lijnen onbruikbaar zijn geworden, is men zonder directe verbinding met de stad, IDJT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN STADSNIEUWS. Zandbergen bestaat GO jaar. (Eerste Blad, pag. 3). Vergadering der Calvinistische Juristen- Verccniging. (Eerste Blad, pag. 3). Nationaal Concours van Wilskracht. (Eerste Blad, pag. 2). SPORT. De Oranje-hemden met 54 door Frank'-» rijk geklopt. (Derde Blad, pag. 1 en 2). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In-» stiluut le de Bilt. Hoogste barometers!. 771.1 te Groningen. Laagste barometerst. 750.6 te Jan Mayen. Verwachting: Zwakke tot matige Oostc* lijko tot Noord-Oostelijke wind, heldor tot half bewolkt, droog weer, weinig verandc-» ring in temperatuur. Sinds gisteren vertoont het lioogc druk-» gebied zijn normale karakter, nadat dö vochtige luchtmassa's door Oostenwinden uit onze omgeving zijn verdreven. Het cen trum van den hoogen druk verplaatst zicli naar de Noordzee en nadat de depressie van IJsland naar Noord-Scandinaviö is ge trokken, breidt de hoogo druk zich daar sterk uit. Nieuwe depressies van betcekc* nis hebben zich nog niet aangekondigd. A1-» leen in Schotland en in dc golf van Bis- cave daalt de barometer. Engeland, ons land, Duitschland, Frank rijk en Zuid-Scandinavië hebben fraai weer onder invloed van de hoogc drukking. In Noord-Scnndinavië waait het krachtig uit het Westen en Noord-Westen cn valt in het Noorden sneeuw. De hooge temperatuur is geheel uit Zwc* den verdreven, maar handhaaft zich nog i in Duitschland tot groote hoogte, waarbij in Hamburg tot op 20 K.M. hoogte Oosten winden waaien. In Schotland valt lichte regen. Voorloopig blijven de vooruitzichten voor het weer gunstig. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 HANDSCHOENEN Moderne Genres, met sierlijke kappen. Stof, Zijde en Leder. VRAAGT PRIJS VOOR TOERRITTÈN IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zUde van hotel Monopole. Boekarest, 8 Mei (V.D.). Het Tarta- endorp Ifatmandgea in dc DobroedS/* is door een vreeselijken brand geteisterd; 50 boerenhuizen zijn volslagen in de asch ge legd. De schade is zeer groot. De bevolking is wanhopig, darr al haar bezittingen eu oogstvoorraden een prooi der vlammen zijn géworden, St, Louis, 8 Mei (V.D.): In een graan silo heeft een hevige ontploffing plaats ge had, ten gevolge waarvan één arbeider is gedood en tien zijn gewond, van wie vijf ernstig. De kracht der ontploffing was zoo hevig, dat het bovenste gedeelte van het pakhuis uit elkander is geslagen. Tegelij kertijd is brand uitgebroken, waardoor een groote hoeveelheid graan verwoest is.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1