DE EEMLANDEli 4000 EXEMPLAREN L. J. LUYCX ZOON GARAGE NIC. BOVÉE Maandag 14 Mei 1934 Uitgave: IfALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 265 1NTWAPENINGSKANSEN TOT MINIMUM TERUGGEBRACHT „Engeland moet zijn blik omhoog richten" RACE-AUTO IN DE TOESCHOUWERS TORGLER IN VRIJHEID? DE ZOMERTIJD GAAT VANNACHT IN! NIEUW KABINET IN POLEN SCHEEPSBOTSING OP DE WESER AMERIKA ONVERZOENLIJK OP BETALINGSGEBiED 8 uur 15 tuin. BRAND EVSELDE RfiEN AAN DE TELEFON0STE TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093. KARA? 41 AMERSF0ORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (me» gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17l/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN vaD 1—4 regels L05 mct inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Liefdadighelds-advcrtcntlën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlên „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke reael meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 htjes iep! si. :p! vakkt: loi-d! ulerlwH Britsche pleidooien ten gunste van de uitbreiding der luchtvloot out' m,.| De Daily Herald weet mode tc deelcn, jat alle gesprekken in het Fransche mi listerie van builcnlandsche zaken ziek 'utcr oncentreeren om de Russische ambassade idt-0 Parijs, waar in de laatste dagen vooit- lurend vooraanstaande Fransche handels kringen inSen uitgingen. Alle ondcrdeelen iouden reeds besproken zijn, zoowel be- reffende de economische als de diplorna- ieke en militaire samenwerking. Elk on- Icrhoud werd door de vertegenwoordigers 'an beide staten bevredigend geacht. Wat Ie militaire zijde betreft, hebben de Fran- che deskundigen, die onlangs in sovjet-Rus- an'd waren, zeer gunstige rapporten uit- - ;ebracht over de sterkte, discipline cn be- vapening van het roode leger en de Rus- ïn nnische luchtmacht. eau J De geheele Engclsche pers wijdt groote landacht aan de verklaring van Baldwin, lat Engeland zijn luclitstrijJmacht zul uit- weiden tot de sterkte der Fransche lucht- loot, indien geen ontwapeningsovereen- iomst tot stand komt. De Daily Telegraph zegt, dut men geen ïnkel tecken van vooruitgang ziel. Z»*lfs van een beperking der bewapening, laat staan van vermindering der bewapening als tegenprestatie voor nieuwe veilig- neidsgaranties, is thans geen sprake nu-er. Het ziet er naar uit, alsof de politiek der Fransche regeering de strekking heeft wel niets te eischen, doch ook niets toe te staan en haar eigen weg to blijven volgen. .'Gezien het antwoord van Barthou aan /s' Henderson is dit ook het Fransche staml- punt inzake' de bewapening in de lucht In een jaar van buitengewone financieele moeilijkheden heeft Frankrijk 20 millioen francs voor nieuwe vliegterreinen en de outillage daarvan en iO millioen francs voor nieuw materiaal en dc decentralisatie der Fransche vliegtuigindustrie uitgegeven, p— Engeland zal ongetwijfeld een laatste poging doen om lot een conventie voor te de luchtmacht tc komen. Doch Baldwin's is'waarschuwing is volkomen duidelijk. En- at!" geland moet thans zijn blik omhoog rich re: ten, zooals het vroeger den blik naar zee hc-eft gericht. MOF Pcrtinax fechrijft in de Daily Telegraph, xlat Henderson in zijn gesprek met Barthou _er op heeft gewezen, dat Engeland niet Aliaan nieuwe verplichtingen op het conti nent denkt, doch eventueel een nieuwe in- ii terprctatic van dc uit het verdrag van et6 Locarno voortvloeiende verplichtingen zou sp kunnen gev en. ;c, Op Henderson's vraag, of Frankrijk in ce een dergelijk geval als tegenprestatie zou loestemmen in een vermindering van zijn e; ibewapening, heeft Barthou zich liet ant- gewvoord voorbehouden, doch tegelijk liet denkbeeld aangemoedigd, dat de Locarno- ljvérplichtjpgen van Engeland en in het bij- n ttzonder do verplichtingen van het Rijn land-pact oen doelmatiger cn duidelijker re .interpretatie zullen krijgen. Volgens do News Chroniclo zal Eden waarschijnlijk geruimen tijd met Barthou spreken over een versteviging van het ver drag van Locarno. Frankrijk is nog altijd meer geïnteresseerd bij bondgenootschap pen en een overwicht over Duitschland, dan bij collectieve veiligheid cn rechtsge lijkheid. Tot nu toe zeven dooden Parijs, 13 Mei (V.D.). Bij dc autorennen, wélke Zondag door de automobielclub ,,lle de France" te Fonlaincblcau zijn gehouden, is de door Eric Lora bestuurde „Bugatti- aulo" op 300 M. voor de finish door tot nu toe onopgehelderde oorzaak tusschcn de toeschouwers terecht gekomen. Er zijn reeds zes dooden bekend, o.w. twee solda ten. Tol van personen zijn gewond. Lora is stervende. Zeven dooden te Fonlainebleau. Parijs, 13 Mei (V.D.). Tiet ongeluk te Fonlaincblcau heeft zeven personen het le ven gekost. Dc bestuurder van den veron gelukten wagen. Lora, is in het ziekenhuis aan do opgeloopen verwondingen overle den Gebleken is, dal Lora een pseudoniem was voor den militairen vlieger Cochin. Tri de dooden behooren voorts twee vrouwen. De oorzaak. De oorzaak van het ongeluk is nog niet nauwkeurig vastgesteld. Een hond zou het afgezette baangcdeelto hebben overgesto ken De toeschouwers probeerden door ge schreeuw en ge wuif den coureur op den hond opmerkzaam te maken. l)e bestuurde werd door deze signalen plotse.ing afge leid, zoodat hij de macht over zijn stun»- verloor. Mot een snelheid van 180 Iv.M. kwam de auto in de menigte terecht. B e r 1 ij n, 11 Mei (H.X.) In bevoegde kringen wordt opu'euw verzekerd, dat de communislischo Ie.dor ForgïeV. die cl nor het Rijksgerechtshof in het proces van der Lubbe is vrijgesproken. doch zich nog steeds in hechtenis bevindt, binnenkort in vrijheid zal worden gesteld. Wij herinneren er onze lezers aan, dat morgen de Zomertijd in gaat. Men denke er dus aan hedenavond zijn uurwerken een uur vooruit te zetten! De oude regeering afgetreden Warschau, 13 Mei. (V. D.) Het kabinet Jondrzcjcwicz is vanochtend afgetreden, na dat nog oen ministerraad was gehouden. Dc samenstelling van bet nieuwe mi nisterie. dat andere bewindhebbers zal bren gen voor ier departementen, zal vandaag worden gepubliceerd. Minister-president wordt prof Leon Kozlowski, oud-minister voor de Landbouw hervorming on onderstaatssecretaris van Financien: minister van Industrie en Han del dr Floyar Heichmann. onderstaatssecre taris van dit ministerie; van Arbeid en So ciale Voorzorg Georges Paciorkowski. wojwodc van Kielcc, cn van Landbouw Julien Poniatowski. oud-minister van Land bouw. In politieke kringen wordt opgemerkt, Jat de wijzigingen in hoofdzaak dc ccono mischc departementen betreffen, hetgeen een bewijs zou zijn voor do waardccring, welke de nieuwe regeering voor deze pro blemen heeft. In de binnen en buitenland sche politieke koers zal geen wijziging wor den gebracht. GROOTE PETROLEUMERAND Stamboel, 13 Mei (H.N.). Een reus achtige petroleumbrand is uitgebroken in het piaatsje TsjDbocktoe, dat ongeveer 20 kilometer van Stamboel is gelegen. De brand woedt in de groote tanks van de Standard Oil Company. Een reusachtige vlammenzuil rijst ten hemel cn verlicht de omgeving tot kilometers in den omtrek De brandweer van de maatschappij cn die van de omliggende plaatsen is druk doende te trachten het vuur te localiseerciï, daar dooi den sterken wind groot gevaar voor uit breiding bestaat. VERDEELDHEID ONDER DE RADICAAL-SOCIALISTEN. Parijs, 13 Mei. (II N.) Op den heden gehouden partijdag van Je radicaal-socia listische partij werd met algemeene stem men de uitsluiting van de leden Garard en Bonnaut bevestigd. Verscheidene leden zijn uitgetreden omdat zij zich niet met dc politiek om het kabinet Doumerguc te steunen konden vereenigen. Sleepboot gekapseisd. Acht opvarenden \-erdronken B r cm e rh af en, 12 Mei (V.D.). Vanmid dag raakte de sleepboot „Mcrcur" bij het afsleepcn van het stoomschip Albert Bal lm", van dc Hapag. voor den boeg van het schip, nadat de trossen reeds los gegooid waren cn de sleepboot reeds langszij wilde gaan. Door de botsing kapseisde de sleep boot, waarna bij onmiddellijk zonk. Vijf 1c den der bemanning, o.w. de kapitein, kon den gered worden. De andere zeven matro zen en de vrouw van den kok. die zich toevallig aan boord bevond, zijn nog in het gezonken schip opgesloten. Zij geven nog tcckenen van leven. Bergingsvaartuigen en duikers zijn ter plaatse, maar over het lol der opgeslotenen bestaat nog geen zeker lieid. Uit Bremerhafen wordt nader gemeld, dat dc bergingswerkzaamheden bij de Mer- cur moesten worden opgegeven. Het scliip is gekapseisd De twee machinisten, twee stokers, de kok en diens vrouw worden als verloren beschouwd. De bergingswerkzaam heden zijn nochtans Zondag voortgezet. Wellicht zal Engeland op 15 Juni in 7 geheel niets overmaken De Engelsche minister van builcnland sche zaken, sir John Simon, heeft zich in een rede te Manchester gericht tegen de Amcrikaanschc critiek, die een ongunstige vergelijking trok tusschcn het huidigo En gclsche begrotingsoverschot en Engelands standpunt inzake de schulden. Simon ver klaarde, dat bij deze groote betalingen niet de vraag was, of een land een begrootings- overschot had of niet, doch dat het voor naamste punt de schade was, die de wereld handel cn het wereldhcrstel door het over maken van dergelijke groote bedragen on dervond. Met groote belangstelling volgt men te Londen de berichten uit Washington over liet Amerikaansche standpunt ten aanzien van de kwestie der oorlogsschulden. Eeni- ge officieele Amerikaansche mededcclin- gen, dat Washington een nieuwe Engelsche „erkenningsbetalii.g" in Juni a.s. als be- talingsvcrzuim zal beschouwen, heeft men te Londen nog niet ontvangen. De Times meldt uit Washington, dat de vertegenwoordigers van minstens vijf sta ten, waaronder Engeland, van do Ameri kaansche regeering mededeel ing hebben ontvangen, dat Amerika wel „erkennings- betahngen" op 13 Juni zal accepteeren, doch niettemin dc betrokken staten zal bo schouwen als in verzuim zijnde. Deze mcdedecling is gedaan aan de ver tegenwoordigers van Frankrijk. Italië, Bel gië, Tsjecho-SIowakije en Duitschlnnd. De Daily Mail meldt, dat de Enaelsche regeering waarschijnlijk op 13 Juni in het geheel niets zal betalen, indien Amerika geen nieuwe onderhandelingen voor een definitieve regeling aanbiedt. ERNSTIG SPOORWEG-ONGELUK. Twintig zwaar gewonden. P a r ij s, 12 Mei. (V D.) In het station te- La Roebelle is een rangeertrein met een snelheid van 50 K M. op een stilstaanden personentrein gereden. Twintig personen werden zwaar gewond, ecnigen van hen verkecren in levensgevaar. De machinist van den rangeertrein had geen acht gesla gen op de signalen. GOERING VLIEGT NAAR ATHENE. Berlijn, 12 Mei. (II N.) Ministerpresi dent Goering zal zich op 18 Mei per vlieg tuig naar Athene begeven. In enkele berich ten wordt verklaard, dat dit bezoek een par ticulier karakter zal dragen, doch naar an derzijds verluidt, heeft de reis ten doel de mogelijkheid te bcsludeeren voor eon ver lenging van dc Duitsche autowegen, om aansluiting te verkrijgen op de luchtlijnen naar Constantinopel en zelfs naar Indie. HAGELSTORM TE ROME. Rome, 12 Mei (V.D.). Vanmiddag heeft tc Home een hagelstorm gewoed, zooals in tientallen jaren niet is voorgekomen. In verschillende deelcn van do stad werden ruiten en het glas van straatlantarens ver niel J. de boonien werden bijna volkomen van hun bladerdos beroofd, terwijl de ha- gclstecncn nog uren long eenige duimen dik op do straten bleven liggen. Hier en daar werd bet tram- cn busverkeer ge stremd. Nog steeds strijd om den Gran Chaco. Bolivia en Paraguay fel tegenover elkaar. Ofschoon er zoo iets als dc Volkenbond bestaat, die gekant is legen regeling van geschillen tussclien landen anders dan langs vreedzamen weg, zijn wij de laatste jaren niettemin getuigen geweest van en kele ernstige gewapende conflicten. In de eerste plaats denken wij daarbij aan de ge vechten, die tussclien Chincezcn en Japan- iiWs zijn geleverd; officieel is dc oorlog wel- is-waar nooit verklaard, maar dc krijgsver richtingen droegen desniettemin een vol maakt oorlogskarakter. Aan dezen gewa- penden slrüd is al geruimen tijd een einde gekomen. uil Verder ia Arabic, waar Ibn Saoed, do •lollvoning der Wahabieton, overhoop ligt met uilen iniarn van Yemen, den laatsten tijd het looneel.van een verbitterden strijd, al v?-6cliijnt volgens dc laaiste berichten het slui- )eDtcn van een wapenstilstand dc voorwaar r, den te scheppen voor een definitieve beëin- n xliging van den oorlog. Ten derde bestaat er nog een gespannen toestand tussclien Bolivia en Paraguay, die ''^elkaar het bezit van den Gran Chaco be urtwisten en die elkander nog steeds op felle lU' wijze beooi logen Zelfs is er sprake van. dat Asuncion, dc hoofdstad van Paraguay, 'yan de lucht uit zal \torden gebombardeerd door Boliviaanschc vliegers. Bolviancn beweren n.l. te hebben vernomen, dat krijgs gevangenen, die in banden van Paraguay zijn gevallen, op schandelijke wijze zouden zijn terechtgesteld. Paraguay zou volgens sommige berichten tot de executie zijn over gegaan, omdat Boliviaanschc aviateurs op steden in Paraguay, die niet Versterkt wa ren. bommen hebben laten vallen, een be schuldiging, die door Bolivia wordt gede menteerd: i.p.v. onversterkte stéden zouden hetgeen in den oorlog wél geoorloofd is slechts forten zijn gebombardeerd. On dertusschcn verklaart de staatspresident van Paraguay, Ayala, dat cr geen enkele terechtstelling heeft plaats gevonden, maar dat tot deze executie inderdaad zal worden overgegaan, wanneer bommen boven Asun cion mochten worden uitgestrooid. Het „toeval" wil nu, dat vandaag dc Vol kenbondsraad bijeen komt, juist ter behan deling o.a, van bet geschil om den Gran Chaco. De zaak komt dus op een zeer kri tiek oogenblik aan de orde en het is tc ho pen, dat men tc Genèvo middelen zal weten te vinden om het conflict bij tc leggen. Aan interventie van verschillende zijden heeft liet tot dusver waarlijk niet ontbro ken, maar aan dc halsstarrigheid der be trokken partijen is het te wijten geweest, dat deze bemiddeling geen enkele gunstige uitkomst heeft opgeleverd. Ook de Volken bond zelf heeft een poging gedaan om de beide landen, die elkaar al maanden lang bestrijden, zoodat voortdurend liet bloed blijft stroomen en onnoemelijk veel leed wordt veroorzaakt, tot inkeer tc brengen. De desbetreffende missie i* één groote mis lukking geworden, gelijk de feiten bedroe vend duidelijk aantoonen: ongeveer medio Maart keerde de Volkenbonclscommissic naar Genève terug cn nu, twee maanden later, is nog steeds liet woord aan het ge weer, liet kanon en de bom. Toch is die reis der Volkcnbondscommis- sic leerzaam geweest. Er is n.l. gebleken, dat, al beschikt noch Paraguay, noch Bo livia over industrieën, die het oorlogstuig kunnen aanmaken, niettemin de legers der oorlogvoerende partijen ruimschoots zijn voorzien van wapens en munitie en het merkwaardige hierbij is, dat al dit materi aal van dc modernste constructie is. Aangezien deze wapenen niet zoo maar uit dc lucht komen vallen, ligt de gevolg trekking voor de hand, dat van „welwillen de zijde, d.w.z. van een zijde, die er zich goed voor laat betalen, leveranties op groo te schaal plaat6 vinden. Inderdaad hebben de onderzoekingen aangetoond, dat de Ver- cenigdc Staten, waar men liet bolsjewisme lievig verfoeit, maar desniettemin terwille van den ronden buidel, terwille van baat cn buit, er niet tegen opziet de sovjetunie tc er kennen, er voortdurend voor hebben ge zorgd, dat dc Bolivianen en Paragueezcn den oorlog behoorlijk konden voortzetten. Nu geschiedden deze leveranties wel niet rechtstreeks door de Amerikaansche regee ring dit ware liet toppunt van cynis me! maar zij werden niettemin door de regeoring-Roosevelt gedoogd. Europa slaat nauwelijks een beter figuur: hetzelfde Euro pa, waar de Volkenbond i3 gevestigd, heeft eveneens in ruime mate het zijne er toe bijgedragen, dat dc oorlog om den Gran Chaco, die anders „vanzelf" zou zijn ge ëindigd niet faute de combattants, maar toch bij gebrek aan vcchtmatcriaal op frissclie en vroolijke wijze kon worden ge rekt en verlengd. In het verslag, dat dc Volkenbondscommissie heeft opgesteld, wordt dan ook zoo rechtstreeks mogelijk te. kennen gegeven, dat het voortduren van den moordenden oorlog is tc wijten aan de Amerikaansche en Europecsche landen, dank zij hun onverantwoordelijke leveran ties van wapens en munitie. Het voorzien der strijdende partijen van wapens is clan ook een on vcnschelijk be drijf, waarvan de gevolgen mettertijd nog noodlottiger kunnen worden, daar steeds dc mogelijkheid bestaat, dat dc strijd niet gc- localiseerd blijft, maar een uitbreiding on dergaat, doordat andere staten erbij worden betrokken. Dit zou wel een kolfje zijn naar de hand der invloedrijke wapenfabrikanten, maar een nieuwe bron van leed zijn, waar voor geen woorden zijn tc vinden. Het is dan ook te hopen, dat te Genève krachtige stemmen opgaan tegen den onge- limiteerdcn wapenimport in de beide oor logvoerende staten, die zichzelf door dc krijgsverrichtingen moreel en materieel vol komen ruïneeren. Is het niet een ten he mel schreiend feit, dat in de beide staten de universiteiten moesten worden gesloten, aangezien er geen studenten meer zijn, daar dezen door hun rcgccringen voor oorlog voering zijn opgeroepen, teneinde hun leven te laten in moerassen en oerwouden? Ge nève hcrstelle haar teloorgegane prestige door ten aanzien van het Chaco-conflict maatregelen te nemen, die neerkomen op een belemmering van den ongebreidclden wapenverkoop aan de beide 6taten. die an ders tot zicltogens toe blijven voortvechtcn DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJESCUM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. Scheepsramp op do Wescr. (Eerste Blad, pag. 1.) Tc Fontainebleau is een race-auto op de toeschouwers ingereden. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Roofoverval lo 's-Gravenhage. (Tweede Blacl, pag. 1). Iloogc onderscheiding voor Mengelberg. (Tweede Blad, pag. 1)A. Hoogste barometerstand 768.6 tc Aku- reyri. Laagste barometerstand: 715.2 te Skudos- naes. Verwachting: Meest matige Noordelijke tot Noord-Westelijke of Westelijke wind, gedeeltelijk bewo'kt, waarschijnlijk weinig of geen regen, ie's koeler, vooral des nachts. Ilct hooge drukgebied in liet Oosten is geheel verdwenon, dat in het Westen nam in beteekenis af over de Britsche eilanden» doch handhaafde zich over den Oceaan cn breidde zich naar IJsland uit. Thans daalt over IJsland de barometer weer. Een de pressie-kern vcrplautste zich van IJsland af Oost-Zuid-Oostwaarts en ligt thans over het Noorden van de Noordzee. Over Denemarken daalt thans dp baro meter het krachtigst, zoodat liet minimum waarschijnlijk wel Oostwaarts zal trekken. Over het Noorden van dc Britsclic eilan den waait hot hier cn daar krachtig uit •het Noord-Westen Ook ean onze kust groeide de wind krachtig aan, hier en daar tot 5 of 6 Beaufort. In het overige gebied waaien matige lot zwakke- winden. De de pressie heeft uit liet Noorden koude lucht- massa's aangevoerd, zoodat over vrijwel het geheele gebied dc temperatuur gedaald is. Aan dc Schotsclic kust cn op dc Fa- roer valt zelfs.hic. en daar sneeuw. Do grootste nceislag-hoeveelhetlcn werden over het Noorden van Gr'oot-Britannic af getapt, waar do achterkant van het dc- pressicgebicd buiig weer bracht en over Zuid-Scandinavie aan den voorkant van het deprcssicgebied. Er is voor ons land aanhouden van het gure weer tc verwach ten, met verdere afkoeling, vooral des nachts (nachtvorst). Do regenkansen zijn betrekkelijk gering. Dc bovenlucht is vrij droog en de daling van den luchtdruk op IJsland doet afnemende buien verwachten. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Zie onze goedkoope PINKSTERAANBIEDINGEN in de CORSET AFDEELING. VRAAGT PRIJS VOOR TOËRRITTÈN IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRiJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1