DE EEMLANDEU 1 n Oost^Imdaë 4000 EXEMPLAREN Licht op GARAGE NSG. B9VÉE L. J. LUYCX ZOON Donderdag 17 Mei 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 268 WAT DE VOLKENBOND DEED EN NIET DEED AANSLAG BERAAMD OP VENIZELOS WEER EEN TREINRAMP IN DUITSCHLAND HET NEDERLANDSCH TWAALFTAL 9 uur 19 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093. KAM? 41 ht (iia ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukkenl I 0.17 nnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Llefdadlghelds-advertentün voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlfcn „KEITJES* bl) vooruitbetaling 15 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra I 0.05 sn 10 rJj ïbrachi BS2E3- 1 het Er behoeft.niet over te worden gestreden: t gaat den Volkenbond op dit oogenblik t goed. Datgene wat zij, die het door den ____^lkcnbond betreden gebied kenden, reeds Ew *en tevoren voorspelden, is uitgekomen: IN eurstellingen zijn er en staan nog lel- ns voor de deur. Dat kan niet verbazen or wie erkent, dat do verwachtingen, in IESTÜ'9 van den Volkenbond gekoesterd, te og gespannen waren. Voor wio beseft bij ie ontzaggelijk groot de problemen zijn, ULK'S n den Volkenbond ter oplossing over- Voor wie gevoelt, dat het niet. erenl0^ om flen Volkenbond te Genève, het 1 Gr in 'n ieven geroepen. iftr om de Volkcnbonds g e d a c h t e, die Caid is als de eeuwen I veri/De Volkenbond heeft reden tot teleurstel- ig gegeven in den loop der laatste jaren, ikte Reinigen reajiseeren zich, dat de Yolken- kerij, nd werd opgericht na en als gevolg van k n oorlog, die politiek en ethisch, sociaal tit ScV eronornisch dc oaet zorg georganiseerde Cl-reld had omver geworpen. Zoo is be- ijpehjk, dat de economische moeilijkhe- d,e gevolg zijn van den oorlog, op ie ./')0udcrs van dcn Volkenbond worden ge- ü\hovcn' .on cIat ln geval het dezen ten rade wórdt geduid, dat geen sneller wer- jndo hulpmitlrlelen aanwezig zijn. Slechts .ïinigen beseffen, dat het tusschen China SO! Japan ontstane conflict gevolg is van 11 psychologische ontwikkeling der dingen 91 C\ bet Oosten van Azië. Zoodoende kan het et verbazen.-dat zij den Volkenbond daar IW6?en°ver een betrekkelijk nieuw probleem steld wanen, en den indruk hebben, dal D3df9'probleem door den Volkenbond niet kon prden opgelost, omdat er grootc Mogend pgÜfliden bij zijn betrokken. Niet velen beden n, dat de strijd voor ontwapening, niet Jt scheiden van de zgn. veiligheid, de strijd om den Volkenbond zelf, om de grondbe- nsclen van de internationale samenlc- "g. Zoodoende kan het alweer niet ver- L^zióndercn, dat velen, die hot ontwapenings- rne ^aa£stuk als een op zichzelf 6taand vraag- ers zien, .den Volkenbond beschuldigen daciLin gebrek aan kracht en initiatief. Zij al- OLSTin verzuimen daarbij te bedenken, dat de is muMkenbond niet is een superstaat, niet r-r-jgïeft een eigen wil en een eigen gezag, _aar is wat de leden ervan maken, en tdrukking geeft aan de mate van objec- cve samenwerking, waartoe de Staten en ^'1 volken thans rijp zijn. Maar zij, die grieven uiten, hebben ch te bedenken, dat men billijk behoort cc zijn, zelfs tegenóver den Volkenbond. obbcn te bedenken, dat de Volkenbond r Ncu<st zoo .werkloos hoeft ncergezeicn in Ge- &ve als men het veelal voorstelt, en ook ——<!et zoo resultaatloos zijn werk heeft ge- ïan. Hebben te bedenken dat: l/PWDc Volkenbond een reeks ernstige ge- 1 :hillen heeft bijgelegd, waardoor als in het ■val van het Itnliaansch-Grieksche (1923), at Grieksch-Bulgaarscho (1925), het En- dsch-Turksche 192G), het 'Pöolsch-Lithau- ïsche (1929), en liet Zuid-Amerikaansche 932'34) gevaar voor oorlog acuut bestond gevaar door den volkenbond is afge- „'-'énd; De Volkenbond heeft gesticht het Pcr- r goat.ancnlc Ilöf van Internationale Justitie /.V.,5 's-Gravenhage, het eerste werkelijk in- r A^rnationalc gerechtshof, dat door een lange :ek$ van vonnissen en adviezen de vvaar- e van zijn bestaan reeds heeft bewezen; De Volkenbond is belast met de beschor- ing der nationale Minderheden in het iotste deel dpr Europeesche landen en doende kan medewerken lot het voor men van conflicten, uil de aanwezigheid er Minderheden voortspruitende; De Volkenbond toezicht oefent op dc erkzaamheden der zgn. mandatarissen, jic dc administratie verkregen van gebic- ~n, zijnde lyrocgere Duitschc koloniën of urkeéh territoir; De Volkenbond arbitrage 011 verzoening Ijccft bevorderd, zoowel door tractatcn tus- chen de landen onderling als door dc Al- ^^omcene Acte van Arbitrage van 1928, die (cheidsrcchtclijke uitspraken zelfs in be- nigengeschillen mogelijk maakt; De Volkenbond liet vraagstuk der ontwa pening in permanente studie heeft behou- .on, waardoor in elk geval de Öntwape- kon worden samengeroe- 'cn en een, samenstel van maatregelen kon vorden voorbereid, die in een tractaat als lat betreffende het voorkomen van oorlo- cn een voorloopig hoogtepunt vinden; De Volkenbond door middel van de Ar- «.^•eidsorganisaties arbeidswetgeving heeft •evorderd en een centrum van inlichtingen ^-oor arbeidsvraagstukken heeft geschapen; JOE De Volkenbond zoowel in 1920 als in 1927 inancicele en economische conferenties leeft samengeroepen, welker waarschu wende stem, ware zij gevolgd, luid genoeg .leeft gesproken tegen den ingeslagen weg autarchie; Do Volkenbond financieele hulp heeft Torlecnd, in het bijzonder aan Oostenrijk (lfit ^n Hongarije, welke landen daarvoor van ion dreigenden financieelen ondergang zijn jered; Dc Volkenbond de internationalisatie van ïqt verkeer, zoowel over de groote rivieren DEilhlp over de spoorwegen, zoowel voor de binnenvaart als voor het autoverkeer heeft aevordërd; j J De Volkenbond door middel zijner hygiö- ni'sche organisatie een netwerk van hy- [giënische" afweèrmaatregclcn heeft gespan- _oen over geheel dc wereld: Dc Volkenbond den handel in blanke sla vinnen met kracht heeft bestreden en een factor is in den strijd tegen de slavernij, gelijk in Liberia en Abessinië in gebleken niet zonder succes; Do Volkenbond den strijd tegen opium- misbruik en aanverwante middelen met kracht heeft ter hand genomen en doorge voerd De Volkenbond door middel van de com missie voor de intelicctueele samenwerking heeft gearbeid aan dc betere samenwerking der intellectueelen; De Volkenbond heeft verkregen dc bevrij ding van de krijgsgevangenen, die nog in Siberië vertoefden en millioencn vluchte lingen naar eigen huis heeft teruggebracht, De Volkenbond het internationaal pri vaatrecht heeft gesteund, cheque- en wis selrecht heeft bevorderd, cn tal van maat regelen heeft voorbereid op aanverwant ge bied; De Volkenbond, teneinde het stelsel der gohcirae diplomatie te bestrijden, de open bare registratie van tractaten tot een aan tal van bijkans 2500 heeft in de hand ge werkt; Dc Volkenbond tenslotte door middel van de regelmatige samenkomst zijner organen, in dc eerste plaats Assemblée cn Raad, een practische samenwerking der vooraan staande staatslieden heeft tot- stand ge bracht, waarvan dc resultaten zich in me nig gqval reeds hebben doen gevoelen. Of dit alles dc aanwezigheid van den Vol kenbond wettigt, de kosten, die voor een lichaam van zoodanige taak toch waarlijk niet zoo hoog zijn, billijkt? Het antwoord op vraag is niet moeilijk te geven, het antwoord kan niet anders dan beves tigend luiden, omdat gedachten als in den Volkenhond belichaamd, eerst langzaam en geleidelijk in de samenleving der men- schen doordringen en vasten vorm aanne men. Omdat tientallen jaren, zoo niet eeuwen zullen moeten voorbijgaan, voor dat men het zoeken naar samenwerking zelfs in de schijnbaar voor oplossing niet vatbare conflicten als een even natuurlijk iets beschouwt als thans liet volgen van len eigen souvercincn wil. Eeuwen zijn voorbijgegaan, voordat de individuen, lot aller gemeenschappelijk belang, in de sa menleving van nationale Staten organisa torisch zijn ondergebracht. Waarom zou de evolutie daarbij hebben stil te staan? Als wij op dit oogenblik, bijkans 15 ja ren nadat de Volkenbond werd opgericht, dc teleurstelling in dc resultaten van zijn. arbeid sterk gevoelen, is dit mede, zoo niet hoofdzakelijk gevolg van het feit, dat wij onze vorwachtingen te hoog hadden gesteld. Dat wij niet voldoende hebben acht gesla gen op dc waarschuwende stem, in hel bij zonder van insiders, die het internationale, leven en zijn talloozc moeilijkheden zoo gced kenden. Stemmen, die niet moede wer den ons toe te roepen, dat verwezenlijking van zoodanige gedachten tijd vcrcischt naast goeden wil. De omstandigheden zijn daarbij den Volkenbond niet gunstig ge weest, en het is een veel voorkomend ver schijnsel, dat men dan bij voorkeur gaat tornen aan wat de grondslag der organisa tie is. Heeft men niet hetzelfde gedaan toen de waarlijk geenszins volmaakte Unie van Utrecht niet bleek te beantwoorden aan do behoeften; dio langzamerhand in het Nederlandsch Staatsbestel waren opgeko men? En is tenslotte uit deze Unie van Utrecht niet voorgekomen dc alleszins vol waardige Nederlandsche Staat? De Volkenbond is niet tot stand geko men, dank zij den wensch van enkelen. Hij is tot stand gekomen, omdat de tijden zijn aanwezigheid vcreischten, omdat de samen leving der volken, door techniek steeds nauwer toegehaald, behoefte heeft aan een orgaan als dit. Voor een ieder, die, den oor log erkent als een ramp, als een ramp voor geheel dc internationale samenleving, zal wel vaststaan, dat versterking van den Vol kenhond bcteekent krachtdadigr tegen stand tegen de herhaling van deze ramp. Een effectief middel tot afwering van deze ramp alleen dan, wanneer de Volkcnbonds gedachte gedragen wordt door geheel Je openbare mecning. Dat het daartoe eens, in alle landen ko men mag, is de inzet van eiken 18-Mci- Volkcnbondsdag. Het netelige vraagstuk der ont wapening. Nog kansen op een accoordL Al eenige jaren lang lijdt de ontwape ningsconferentie een ziek en sukkelig be staan en onder deze omstandigheden be hoeft het niet tc verbazen, dat plotseling het bericht van de United Press uit do lucht kwam vallen, hetwelk behelsde, dat do meest op den voorgond tredende staten in principe overeenstemming hadden bereikt ten aanzien 'eener verdaging, sine die, van de ontwapeningsconferentie. Van alle kan ten zijn daarop tegenspraken losgekomen, hetgeen bcteekent, dat men den patient w il trachten in het leven te houden. Eigenlijk is deze scherts niet op zijn plaats, want van het al dan niet 6lagen der ontwapeningsconferentie hangt het toe komstig geluk, de vrede en veiligheid, de welvaart én beschaving van Europa, van heel de wereld af. Een échec te Genève zal 'atuomati6ch leiden tot een bewapenings wedloop en bewapeningswedloop is steeds de inleiding voor een oorlog. Het is dan ook te verklaren, dat blij kens een bericht uit Londen de aarts bisschop, met bezorgdheid den ernst van den internationalen toestand gadeslaande, nogmaals een beroep op de mcnschhcid heeft gedaan ten behoeve van den vrede. Hij sprak bierbij niet louter cn alleen uit zijn eigen naam, maar tevens vertolkte bij hierbij dc gevoelens van de vertegenwoordi gers van uitecnloopcnde Christelijke kerken in Groot-Britannic. Dc aartsbisschop geeft als zijn opvatting te kennen, dat het van essentieel belang is, dat men het te Genève eens wordt over een werkelijke vermindering en beperking der bewapening, terwijl z.i een controlesysteem op dit gebied cvenoens noodzakelijk is. Een cventJeclen bewapeningswedloop ken schetst hij terecht als een niet te vergeven verraad, gepleegd ten aanzien van dc ver wachtingen en hunkeringen der geheelc menschheid. In verband hiermee heeft hij eraan her innerd, dat het te Versailles gesloten ver drag, dat een eind aan den wereldoorlog maakte, van Duitschland vergde, dat het zijn bewapening in zeer aanmerkelijke mate zou inkrimpen. Deze ontwapening zou, zoo werd overeengekomen, dc inleiding vor men eener algemeene beperking der bewa pening, waartoe alle naties zouden over gaan. Tegelijkertijd heeft sir John Simon, de Engelscho minister van buitenlandschc za ken, in een toespraak, die hij tot vrouwen richtte, nogmaals verklaard, dat zijn re geering alles zou blijven doen. wat in haar macht is, om een ontwapeningsovereen komst tot stand te brengen, hoe moeilijk cn verward de toestand op dit gebied ook mo ge zijn geworden. Deze verklaring kan te vens worden beschouwd als een antwoord op den stap eener delegatie, bestaande uit vertegenwoordigers der Labourpartij en de Trade Unions, dio Maandag j.l. in Downing Street den eersten minister Macdonald cn sir John Simon een resolutie hebben voor gelegd, waarin verzocht wordt op de Gc- neefsche conferentie alle krachten in te 6pannen, teneinde de kansen ten aanzien van een ontwapeningsconvontic te vergroo- ten. Ook de Engelsclie Volkenbondsliga be gint zich tc roeren en schijnt voornemens te zijn een soort plebisciet op touw te zetten, waarbij het Engelsche volk drie vragen zul len worden voorgelegd, uit welker beant woording achtereenvolgens kan blijken, of tiet Engelsohc volk in zij.»'meerderheid voor of tegen den Volkenbond, de voortzetting der ontwapeningsconferentie en de particu liere vvapcnfabricage is. Inmiddels heeft liet evenzeer zin kennis te maken niet de uiteenzettingen, die begin dezer week dc financieele secretaris van het Engelsche ministerie van oorlog. Duff Coo per, in een vergadering van studenten ten beste heeft pegeven. Hij stond vooral stil bij den toestand, waarvoor de Engelsche regee- ring zich zou zien geplaatst, wanneer hetgeen hij blijkbaar niet denkbeeldig achtte dc ontwapeningsbesprekingen ten slotte inderdaad op niets mochten uitloo- pen. In den beginne koos hij positie tegen al degenen, die beweren, dat bewapeningen „an sich" voor de oorlogen verantwoordelijk zijn. Houden dc particuliere wapenfabri kanten door middel van corruptie den oor logszucht ige 11 geest wakker, zooals onder meer beweerd wordt '111 een oud rapport van een Yolkcnbondsconiitë? Uit Duff Cooper's woorden viel af te leiden, dat hij een tegen overgestelde mecning was toegedaan. In aansluiting hierop deed Duff Cooper tevens een aanval op mcnschen als lord Boavcr- brook cn diens vrienden, die wcnschen, dat dc Britsche regeering een politiek voert, waarbij zij zich 7.00 weinig mogelijk be moeit met dc aangelegenheden op het vasteland van Europa. Een dergelijke isole- mentspolitiek zou z.i. leiden tot het opgeven der steunpunten in Gibraltar, op Malta cn in het Verre Oosten. Zeer positief was hij. toen hij verklaarde, dat Groot-Britanniê niets anders te doen stond dan, mocht er yveer eon oorlog uitbreken, daaraan deel tc nemen. Het valt te begrijpen, dat men voor al in Frankrijk een dergelijke uitlating ten zeerste toejuicht. Inmiddels blijkt uit het bovenstaande, dat het uiteenloopen der gezindheden en opvat tingen ten aanzien van de ontwapening cn veiligheid, aan het vraagstuk een zeer inge- 'wikkeld karakter geeft, dat nog gecompli ceerder en onoplosbaarder wordt, als uit vloeisel van het wantrouwen, waardoor de aangelegenheid als door een wolk van gif gassen wordt omringd. Maar reeds nu is een zekerheid, dat het evcntueele falen van Genève binnen afzienbaren tijd een wereld ramp zou uitlokken. Athene, 17 Mei. (V.D.) Dc politic heeft een samenzwering ontdekt tegen het leven van den voormaligcn premier, thans leider der oppositie, Venizclos. Het voornemen was een aanslag op hem te plogen, wan neer hij in den Piraeus aankwam van een tocht naar het buitenland Hoewel er nog geen arrestaties zijn verricht, deelt de politie mede tc weten wie de samenzweer ders zijn. Vier dooden en een groot aantal zwaar gewonden Karlsruhe, 17 Mei. (V.D.) Hedenmorgen tegen half zeven is op het station Pforz heim een rangeerende locomotief den bin nenkomenden personentrein 2302, van Mühlacker naar Pforzheim komende, in de flank gereden. Daarbij werden drie per sonenwagens losgerukt cn een vierde zwaar beschadigd. Door dc botsing werden vl. reizigers gedood en, voor zoover het tot dusver kon worden vastgesteld, 10 zwaar gewond. Bovendien werd een groot aantal perso nen licht gewond. Spoedig na het ongeval kwamen docto ren en verdere medischo hulp te plaatse aan. Dc gewonden werden snel per auto naar het ziekenhuis gebracht, enkele licht gewonden konden huiswaarts keeren. Dc matcrialo scl ade is niet onaanzienlijk. KORFBAL Het Nederlandsche Twaalftal, dat 3 Juni op Iloutrust in den Haag tegen het Belgi sche twaalftal zal uitkomen, is als volgt samengesteld: Aanval: dumes G. Voordenberg (Deetos) en M. Moos (D.V.D.); heeren G. Seits en L. Wedcmcyer (Deetos) Midden: dames L. Dijkman en W. Dou- wes (Blauw-Wit); heeren A. de Cocq van Dclwijnen (Blauw Wit) cn G. Mulder (Koog Zaandijk). Verdediging: dames S. Teysse (Blauw wit) en R. Looyse-v. d. Bruggen (K.V.D.); heeren B. Dorsman (Hot Zuiden) en A. Hen- driksen (Olympia). Invalsters* mej. M. Flietman (Wesler- kwartier) en mevr. B. Rictveld-Bruggeman Invallers: W. Kat (Koog Zaandijk) en H. Siebenlist (Westerkwartier). Aanvoerder is de heer B. Dorsman. GESN GOEDE KOLONISATIE- RESULTATEN. Soerabaja, 16 Mei. (Ancta). De „In dische Courant"' verneemt uit Ternate, zulks in tegenstelling met een bericht in een der Nederlandsche bladen, eenige maanden geleden, over de schitterende ko lonisatie-resultaten op NieUw-Guinea be reikt door de Ilollandschc boeren Wayen- berg en Bart. dat dit bericht schromelijk is overd reven. Beiden willen werken, doch kunnen geen koopers vinden voor de door hen gekweek te groenten. Zij verkoopen de melk aan de zending en maken daarvan gemiddeld 19 per maand, hetgeen vrijwel hun eenige in komsten vormt. De menschen willen gaarne terug, na a! hun spaargeld te hebben laten zitten in dit avontuur DE OFFICIEREN DER ZEVEN PROVINCIËN Batavia, 1G Mei (Ancta). De door den zeekrijgsraad tc Soerahoia veroordeelde of ficieren van dc Zeven Provinciën zullen waarschijnlijk 4 Juni as voor zoover hun zaken in hooger beroep worden behandeld, voor het hoog mil. ger. hof terecht staan MASSA-ARRESTATIE Cheribon, 16 Mei. (Aneta) Acht per sonen. afkomstig uit eenige dessa's uit het onderdistrict Weroe, regentschap Che ribon. zijn in preventieve hechtenis gesteld op grond van art. 169 Wetboek van Straf recht, voor de deelneming aan de vereeni- ging Gagak Solo Pomhrani, met het oog merk een misdrijf te plegen. VALSCHE MUNTERIJ ONTDEKT Soerabaja, 16 Mei. (Aneta). De poli tie, die op zoek was naar een arakstokerij. ontdekte een valsche munterij Kwartjes en halve guldens, ter waardo van f 130. matrijzen en ander materiaal werden in beslag genomen. Twee Chineezen werden gearresteerd. REGENT VAN SOERABAJA. Buitenzorg, 16 Mei. (Aneta). Ver leend op verzoek eervol ontslag met ingang van 31 Mei 1934 aan den regent van Soera baja R. A. A. Nitiadiningrat, onder dank betuiging voor de langdurige diensten den lande bewezen. DIT BLAD HEET7 EEN DAGELIJKSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. Spoorwegongelukken in Duitschland. (Eerste Blad, pag. 1 cn Derdo Blad, pag. 1). Toch nog een accoord terzake van do ontwapening? (Derdo Blad, pag. 1). Uitzonderingstoestand in Letland in vor* band met voorgenomen staatsgreep. (Derde blad. pag. 1). Het plebisciet in 't Saargebicd. (Derde Blad, pag. 1)« De mijnramp in Henegouwen (Derde Blad, pag. 1)'. BINNENLAND. Huiselijk drama te Eindhoven. (Twcedo blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Het 60-jarig bestaan van „Zandbergen." (Eersto Blad, pag. 2.) Jaarvergadering van „Kindcrzorg." (Eersto Blad, pag. 2.) Vijftien jaar Raad van Arbeid. (Eerste Bind, pag. 2.) Medegedeeld door hot K. N. M. I. te Dd Bilt. Hoogste barometerstand TCi.l te Akureyri. Laagste barometerstand 739.2 te Lerwick. Verwachting: Meest matige Westelijke lot Zuidelijke wind gedeeltelijk bewolkt, aan vankelijk nog kans op regenbuitjes, latei* waarschijnlijk weinig of geen regen, kou der des nachts, Overdag waarschijnlijk zachter. Do depressie over dc Noordzee is met haar kern Noord-Noord-Oostwaarts naar dc Shetlandsche eilanden verplaatst. Een ander daalgebied trok naar Zuid-Skandi- navie. Tijdelijko drukopzet vertoonde zicli over dc Britscho eilanden, doch ten Westen van Ierland vertoont zich weer een nieuwo depressie. Over Frankrijk is do luchtdruk thans snel stijgende, dc rug van hoogen druk, welke zich hier vormt, houdt verband met den Azoren-hoogcn druk cn schijnt zich verder Oostwaarts uit to breiden. Ten gevolge hiervan zal de wind waarschijnlijk krimpen. Aanvankelijk blijft de kans op buitjes nog bestaan, doch voor mor gen overdag zijn de nccrslagkanscn gering. De nacht zal waarschijnlijk kouder zijn, ter wijl overdag dc temperatuur zal 6tijgcn- Vooral over dc Britsche eilanden, onze om geving en Denemarken viel plaatselijk zware neerslag. Dc temperatuur is met uit zondering van Duitschland nog overal be neden haar normale waarde. Sinds gisteren is zij over dc Britsche eilanden, onze om-» geving cn Frankrijk weer flink gedaald. VRAAGT PRIJS VOOR TOERRITTÈN IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Zie onze Plnksteraanbiedlng ln de STOFFENAFDEELING Eenheidsprijs I 1.95 per meter Een groot aantal chique dessins in de hetero kwaliteit MATCREPE en andere soorten. Het betere voor den laagsten prijs.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1