Fa. DUIM-BURCER uit modi Amersfoort l. J. LUYCX ZOON RUIME KEUZE IN ORGANDIE EN TAFZIJDENBLOUSES Boltenlandsch Overzicht Buitenland Medische v* Licht DAMESCONFECTIE DE EÊMLANDEU Naar Utrecht en terug AÜÏÜÏMSÏ VAN DOORN 4000 EXEMPLAREN Belangrijkste Nieuws Weerbericht GARAGE N8C. BOYÉE Saterdag 26 Mei 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. «s» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 275 MASARYK'S HERKIEZING Tel. 1788 «A minstens 3 x per dag GROOT CONCOURS-HIPPIQUE BÜSSÜM Zaterdag 9 JUNI GROOTE CORRUPTIEZAAK TE KIEW LANDBOUW GETEISTERD DOOR DROOGTE 9 uur 31 min. 3RAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE SPORTIEVE JASJES a f 8.25 ARNHEMSCHEWEG 26 TELEFOON 964 TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093. KAMT5 41 AMERSFOORÏSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pc' 3 naandt0 vo°' Amersfoort 2.10 ptr maand 0.75. cv -weck (mal jialli verztkcring legen ongelnkkenl I 0.l7'/r Binnenland franco per post per 3 maanden 13.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TEI.EFOON INTERC 51J PRIJS DER ADVERTENTIEN van reflel4 1 105 mct ,nbcQrtP van cco bewijsnummer elke regel meet f 0.25 Ltefdadlghelda-advertentKo voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertenties „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regela 50 cent elke regel meer 10 cent driemaal olaatsen f I.—Bcwtlcnummer extra f 0.05 Frankrijks buitenlandsche po. litiek. Toelichtingen van Barthou Eon reeks interpellaties is voor Barthou den Franschcn minister van buitenlandsche zaken, aanleiding geweest, zijn standpunt in de Kamer nog eens te preciseeren. In dit verband worde erop gewezen, dat één der interpellanten zich erover beklaag de. dat de regcerng van Ili Her ij verg bezig is de bewapening uit te breiden, dat dc mo gendheden van liet Westen met elkaar over hoop liggen, dat de verwarde toestand op een oorlog dreigt uit te loopen en dat de Roemenen, .Tongo-Slaven en Tsjecho-Slowa ken ten zeerste verontrust zijn, orndat door Honearije.de herziening der verdragen met zoo eroot.cn nadruk wordt bepleit. Hij voegde hier noe aan toe. dat wel-is-waar de eerste aanval der nazi's on Oostenrijk is uiteploonen on een mislukking, maar dat reeds epn nieuw offensief is ingezet. Hij achtte dit bedenkeliik. daar z.i. de onafhan kelijkheid van OofiferP'iik de hoeksteen der Fransche nolitiek in Midden-Europa dient te ziin. Hii stelde zich echter de vraag of Frankrijk nog op Polen staat kan maken en was er niet zeker van of er tusschen Warschau en Berliin geen geheime over eenkomst ten aanzien van den corridor was gesloten, die nadoelie voor Oostenriik zou kunnen ziin Ook in den verderen loon van de internellatié werd. mede aan de. hand van ciifers. die betrekking hadden on het Du if «oho hewaneningsneil. d£ beducht' beid te kennen gegeven, dat Duitschlands leger misschien al binnen een iaar tijds sterker zou zijn dan de Fransche weer macht Een tweede intcrnellant gispte vooral d houding der Fransche regeering on het stuk der ontwanening, waardoor Frankrijk ge heel geïsoleerd in de wereld is komen te staan: de eeue staat na den anderen keert Frankrijk den rug toe en z.i. sponnen slechts de bewapeningsindustricelcn hier zijde bij. Barthou. ingaande op de uiteenzettingen der interpellanten, liet onder meer uitko men. dat ten aanzien van Oostenriik al t groote vrees niet op baar plaats is, daar Frankrijk,. Italië en Engeland te dezer zake één lijn trekken, hetgeen onder meer tot uiting zfou,.komen, wanneer de Oostenrijk- sche kwestie - evenals de houding, die Duilschland te dezer zake aanneemt te ee.niger tijd voor den Volkenbond mocht worden gebracht. Tevens bracht hij ziin rei=; naar Warschau, waardoor de Fransch-Pool cehe betrekkingen waren verinnigd, ter sprake, terwijl hij tevens wees op dc wen- schelijkheid van de toetreding der sovjet unie tot den Volkenbond, een aangelegen heid, die door Litwinof met de Fransche autoriteiten reeds breedvoerig is behandeld, Aan do duurzame trouw van de staten der Kleine Entente zeide Barthou evenmin te twijfelen, waarmee hij blijkbaar wilde ac- centueeren, dat het met de vereenzaming van Frankrijk, waarover zoo dikwijls wordt gesproken, zoo'n vaart nog niet loopt. De vriendschappelijke relaties met Turkije wa ren biervan naar zijn gevoelen evenzeer een bewijs. Barthou loochende eveneens, dat de ont- wapeningspolitiek van zijn kabinet afweek van die der vroegere regeeringen: zij was daarvan z.i. slechts de voortzetting. De voor- itter der ontwapeningsconferentie, Ilender- :on, heeft indertijd naar Barthou in her- nnering bracht gevraagd of het niet be er zou zijn de conferentie tc Genèvo tijcle- ijk te vervangen door rechtstreeksche on- erhandelingon tusschen de regeeringen. [Jarthou heeft toen op de Quai d'0r6ay het uitwerp-ant woord van zijn voorgangers ntdekt en daarin slechts veranderingen •ingebracht, die volgens hem van bijna een betcekenis waren, zoodat het antwoord véngöed van Daladier of Boncour afkom- tig had kunnen zijn. Barthou wees dan ook p de continuïteit der Fransche buitenland- che politiek, die kan worden samengevat de woorden: vermindering der bewape g, rechtsgelijkheid en effectief gewaav- )orgde veiligheid. Al de nota's, die in de loop van dit jaar van de Quai d'Orsay zijn litgegaan en die bctrekkng hebben op hot raagstuk der ontwapenng, ademen volgens hem denzelfden gee6t, een opvatting, die echter dit dieno onzerzijds te worden aangeteekend niet alleen in Duitschland, doch evenzeer in Engeland geenszins wordt edeeld. Frankrijk, aldus do stichting van Barthou's betoog, wenscht geen bewape- nings-, maar nog steeds een ontwapenings- politiek te voeren; ook ontkende hij, dat al lo deuren die van den Volkenbond en die dor ontwapeningsconferentie reeds dicht waren geslagen. Vooral zong hij den lof van den Volkenbond, die door hem één der zekerste waarborgen voor den wereldvrede wordt geacht. Een vrede buiten bet kader van den Volkenbond kan Barthou naar hij gisteren nog eens met grooten nadruk liet uitkomen zich niet denken. liet lag voor do hand, dat Barthou even eens de Saarkwcstie aanroerde en in herin nering bracht, dat de bevolking van dit ge bied, hetwelk thans van Volkcnbondszijde wordt bestuurd, binnen afzienbaren tijd op grond van bet vredesverdrag zich erover moet uitspreken, of zij den tegenwoordigen status gehandhaafd wil zie.n, weer inge deeld wil wordefi bij het Duitsche rijk of zich Frankrijk wenscht aan te 6luiten. Ook nu weer stelde Barthou op den voorgrond, dat het ten aanzien van dc te houden stem ming absoluut noodzakelijk is, dat bepaal de veiligheidsmaatregelen worden geno men, opdat er waarborgen bestaan, dat de stemming geheim is en zonder eenige inti midatie geschiedt. Tenslotte worde nog aan Barthou's be schouwingen de uitspraak ontleend, dat de Fransche regeering alles in liet werk zal stellen om oorlog te vermijden. Aandacht trok telkens het streven van Barthou om tocli maar duidelijk to laten uitkomen, dat hij geen andere buitenland sche politiek voert dan zijn voorgangers. Hij was daarom steeds zoo handig voort durend zich te beroepen op Daladier en Paul Boncour, een manoeuvre, waarvan het klaarblijkelijke doel was zich den steun cn de genegenheid te verzekeren van de mid den-groepen cn de gematigde linkerzijde. Plechtige beëediging Praag, 24 Mei (VD). Na de verkiezing van Masaryk wcrcl de zitting van de na tionale vergadering onderbroken voor de plechtige inhaling van den president. Nadat de zitting heropend was, verscheen dc herkozen president der Tsjecho-Slowaak- scho republiek in dc Wladislaw-zaal, waar hii met een minuten durende ovatie werd begroet. Dc voorzitter der vergadering, dr. Sianck, verwelkomde den herkozen presi dent uit naam van de bevolking als hoofd van den door zijn Jeidcrkracht herschapen staat en sprak den wensch uit, dat president Masaryk ook in den vervolge in goede ge zondheid zijn hooge functie tot welzijn van volk en staat zou mogen uitoefenen. De voorzitter van het Huis van Afgevaar dicdcn richtte hierop tot president Masaryk het verzoek den consiitutioncelen eed af te leggen. Met de - hand op de grondwetsoor Uonde legde president Masaryk hierop den eed af, waarop 4iij stormachtig en I&ngdu rig door dc vergadering werd toegejuicht Dr. Stabek wenschto vervolgens president Masaryk 'geluk met iijn herkiezing, waarna déze, begeleid door den voorzitter, die het presidium aan vice-president Stivin over droeg en verder door den minister-president, den minister van binnenlandsehe zaken, den minister van nationale verdediging en zijn gevolg, de Wladislaw-zaal verliet. Om 10.55 uur verklaarde vice-president Stivin de zit ting der Tsjecho-Slowaakschc Nationale ver gadering gesloten. De communisten en dc nationale liga wa ren niet aanwezig bij het tweede gedeelte an de zitting. Praag, 24 Mei (VD). Donderdagmidda; hebben de. vertegenwoordigers van het corps diplomatique 'te Praag op den Burcht al daar president Masaryk gelukgewenscht met zijn herbenoeming tot p.esidcnt der Tsjecho- Slowuaksche republiek. De doyen van het corps, dc Duitsche gezant dr. Koch, hield een toespraak, waarin hij herinnerde aan le Onvermoeide werkkracht van den grijzen president voor het welzijn van zijn volk en wees op de vruchten, die deze arbeid voor et. oog der geheel*1 wereld afwierp. President Masaryk dankte voor do tot hem gerichte woorden en verklaarde in de bin- nenlandschc politiek naar samenwerking der maatschappelijke klassen cn in dc buiten landsche politiek naar vreedzame en vriend schappelijke samenwerking met alle volke en zonder onderscheid te zullen streven. Praag, 24 Mei (VD). Toen President Ma- saryk den Burghof betrad, maakten 21 ka nonschoten de bevolking zijn herkiezing be- cnrl. Tegen den middag trok de president met zijn gevolg, begeleid door bereden po- tie en twee esea.drons cavalerie, naar het Altstaedter Raadhuis, waar hij verwelkomd erd door den minister van defensie, den generaal-troepeninspecteur en den chef van den generalcn staf, benevens door den bur jemeester van de hoofdstad. Nadat de presi dent bij bet graf van den onbekenden sol daat een krans had neergelegd, vertrok hij JONG GOED. De laatste week van Mei was voor mij steeds „de week der jonge vogels", speciaal der kieviten cn graag gaf ik daarvan een paar dagen om er dan in een weide of op een geschikt heideterrein van te genieten. Wat toch is het geval? Van de kieviten leest men jaarlijks allerlei artikelen in bla den en tijdschriften in verband met hun lek kere eitjes en de kunst om die machtig te worden. Van het interessante kievitenleven na dien, wordt in alle talen gezwegen. Ik wil daarvan nu iets vertellen: Als in het eind van April de ijverige baat zuchtige eierzoekers de laatste eitjes van den vroolijken buitelaar geroofd hebben, dan kunt ge vaak hier en daar het droevig ge schrei in mineur booren van de beroofde wijfjes. Een dag of tien duurt dat. Dan wor den ze weer stil, zooals gebruikelijk is in den tijd dat ze eitjes hebben. Dan maken ze weer aanslag met de manlijke vertegen woordigers van hun soort en... beginnen een nieuw nestje te vullen met de vier peervormige eitjes. Meestal hebben ze die in vijf dagen gelegd. Dan breekt weer de broeitijd aan, die volgens sommige boeken zestien a zeventien dagen duurt, maar die nooit zoo vlug verloopt. In ongeveer tachtig gevallen heb ik in een serie van jaren ge- contateerd, dat er drie en een halve week mee gemoeid is. Vier en twintig of vijf en twintig dagen na het leggen van liet vierde ei, komen de jonge kieviljes uit den dop Reeds binnen een etmaal kuieren ze dan uit het nest om onder leiding van de ouders te leeren hoe ze den kost moeten ophalen. Komt ge dan in de nabijheid dan hoort tfe het angs'ig gekrijt der beide ouders, die daarmee hun kinderen opleggen: „Bliif zitten waar je zit en verroer je niet'" En of die de les opvolgen! Onvindbaar ziin ze. Wilt ge daar wat v^n beleven, ga dan eens nu de wei in. Maar neem een kijker mee en verstop U goed, want anders krijgt ge er zeker niets van te zien. Eerst als de ouders meenen, dat ge verdwenen ziit, zwii- gen ze en komt er weer beweging in de schattige kleinjes. Probeert U maar eens daar wat te zien. A. JOMAN. Zondag hebben dienst do doktoren Batenburg, Utrechtseheweg 18, Tel. 448. Duyvfs, UUcchtscheweg 145, Tel, 3S6. Kolk, Berkcnweg 15, Tel. 579. Zondag en de gcheclo week 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma v. d. Bovenkamp, Utrechtschestraat 45a, Tel. 63. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen Mcj. v. d. Grient, Brecstraat 8B en Mevrouw Daams, Puntcnburgerlaan 21. Passagiers verzekerd 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 a 7 pers. wagens- Vaste standplaats naast het tramstation- ZUIDSINGEL 66-67 Tel. 1118 401 u uin.1.11 II III DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ RSCMM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. Barthou spreekt in do Fransche kamer over do buitenlandsche politiek. (Eersto Blad, pag. 2). BINNENLAND. Avonturen van de postjagors. (Tweede Blad, pag. 1). 1 De fraude bij het abattoir te Rotterdam. (Tweedo blad, pag. STADSNIEUWS. Geen „briefjes'* meer voor bet gymnasium, doch verplicht toelatingsexamen. (Eerste Blad, pag. 2). Het onderhoud van onze gasovons. tEcrsto Blad, pag. 3). C.33t:cli programma: Aanvang 1sto ged. Spring concours 11 u v.m. Aanvang Hoofdprogramma 1.45 u. nm. Toegangsprijzen: f 0.50 tot f 3.00 voor een rondrit door de feestelijk versierde siad, uitbundig door de bevolking toege juicht. In talrijke steden en gemeenten werden op het oogenblik der verkiezing plechtige be- tcogingen gehouden. Moskou, 24 Mei (V.D.). Op bevel van den procureur generaal der sovjetunie Akoelof, den chef van dc Gcpeoc, Jagoda en den volkscommissaris van justitie Kry- lenko is een commissie van onderzoek in gesteld naar een groote corruptie zaak te Kiew, waarbij tal van hoogo ambtenaren van justitie, bedrijfsleiders en beambten van rle Gepeoe betrokken zouden zijn. Tot nog toe zouden reeds 120 personen zijn ge arresteerd. Naar verluidt, zijn ook ambte naren der coöperaties, van het volkscom missariaat voor verkeerswezen en van an dere staatsorganen bij de zaak betrokken. De leden deV commissie van onderzoek, die reeds te Kiew zijn aangekomen, ver klaarden. dat het proces in het openbaar zal plaats vinden en dat men een voor beeld zal stellen om in de toekomst herha ling van dergelijke aangelegenheden tegen te gaan. De staat zou bij de onderhavige affaire een schade van 2 A 3 milliocn roe bel hebben geleden, terwijl ook het aanzien der Gepeoe ten zeerste door het gebeurde heeft geleden. De gearresteerde Gepeoe- beambten zullen voor een speciale Gepcoe- rechtbank terecht staan. Op het door hen epleegde vergrijp staat de doodstraf. Steunactie in Amerikaan sche stalen Washington, 24 Mei. (V. D.) Het mi nisterie voor sociale aangelegenheden heeft onder leiding van den departementsdirnc leur Hopkins in do laatste twee dagen be sprekingen gevoerd met delegaties uit land bouwkringen in de stalen Noord- en Zuid Dakota, Nebraska, Kansas, Montana, Utah, Jaho en Texas. De delegaties gaven een o\erzicht van den noodtoestand in deze staten tengevolge van de voortdurende droogte. De regeering tc Washington heeft in verband hiermede thans een grootsch opgezette hulpactie aangekondigd. Groote voorraden vee zullen worden opgekocht om tot geconserveerd vleesch voor de werkloo zen te worden verwerkt, terwijl bovendien in de getroffen gebieden gratis zaai-koren en veevoer zal worden verdeeld. De aan deze hulpactie verbonden kosten zullen on- ovecr 50 nnllioen dollar bedragen. NA DEN ONDERGANG VAN DE TSJELJOESKIN. Moskou, 25 Mei. (VD.) Volgens een radiobericht uit Nome (Alaska) heeft de ijsbreker Krassin Donderdag Nomo verla ten en is huiswaarts vertrokken. Professor Schmidt en kapitein Oesjakof zullen Vrijdag in New York aan boord gaan. om dan via Berlijn naar Moskou te rug te keeren. Medegedeeld door bet Kon. Ned. Met. In stituut te de Bilt. Hoogste Barometerst. 773.8 te BlacksocL Laagste Barometerst. 752.1 te Vardö. Verwachting: Matigo tot zwakke, later waarschijnlijk weer toenemondc Noorde lijke tot Westelijke wind, gedeeltelijk be wolkt, waarschijnlijk weinig of geen regen, kouder des nachts, overdag iets zachter. Over de Britsche eilanden heeft het hoo- gc-druk-gebied zich weer hersteld en breidt zich vooral naar onze omgeving cn Frank rijk uit. Over Scandinavië vult de depressie sieebts langzaam op, nabij IJsland naderen nieuwe flinke luchtdrukdalingen. Waar schijnlijk zal bij ons dc wind gaan krimpen cn hoewel de bovenlucht hedennacht weer kouder geworden is, mag dan voor morgen, overdag een langzame aanwarming ver wacht worden. De nacht zal nog wel koud zijn. Over het algemeen is de temperatuur over het geheele gebied beneden haar nor male waarde. Sinds gisteren is zij alleen in Zuid-Engeland en Denemarken van betee ken is gedaald. Het weer is rustig over de Britschc eilanden, waar plaatselijk eenige regen viel en over Frankrijk en Zuid- Duitschland. Over Scandinavië en Noord- Duitschland waaien krachtige winden. Aan dc Noorsche kust sneeuwt het hier cn daar. RIJDT VEILIG! Wielrijders, rijdt nimmer met meer dan twee naast elkander. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Vindt u ergens een ZOO UITGEBREIDE SORTEERING IN FANTASIE ZIJDE? En de prijzen vallen org mee, want het is PER METER. VRAAGT PRIJS VOOR TOERRITTÈN IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1