DË EEMLANDEh GARAGE NIC. BOVÉE 4000 L. J. LUYCX ZOON Maandag 28 Mei 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 276 ARBEIDSMOEILIJKHEDEN IN DE VER. STATEN EEN AUTOBUS IN VLAMMEN BARTHOU'S VERKLARING LOKT KRITIEK UIT TAXI TAXi 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093. KAMT* 41 EXEMPLAREN ■"wdiéeehóo Licht op 9 uur 35 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE AMERSFGORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS f*' 3 ™aandcn vo°' Amersfoort 2.10. per maand i 0.75. per week (met gratli verzekering tegen ongelukkenl I 0.I71/, Binnenland franco per post per 3 maanden t 3.-. Afzonderlijke nommers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG $13 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0-25 Llcfdadlghelds-adverteot&o voorde helft van den prijs. Kleine Adverteotiëo „KEITJES' bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal olaatseo f I.—. Bewllcnummer extra i 0.05 Spannende dagen te Genève. Het lot der ontwapeningsconfe rentie staat op het spel. Wij. bevinden ons aan den vooravond van de meest spannende zitting der ontwape ningsconferentie: vanmiddag komt het bu reau bijeen ter voorbereiding van de bij eenkomst der algemeene commissie, welke op Dinsdag is bepaald. Ofschoon Woensdag daarop de Volkenbondsraad vergadert, op welks agenda ongetwijfeld belangrijke pun ten voorkomen de Hongaarsch-Joego- Slavischo grensincidenten, de oorlog in den Gran Chaco tusschcn Bolivia cn Pa raguay cn dc voorbereiding der in 't Saar- gebied te houden volksstemming gaat toch de voornaamste belangstelling uit naar dc ontwapeningsconferentie, omtrent wier definitieve lot waarschijnlijk weldra een beslissing zal vallen, een beslissing, waarvan het wel en wee der wereld kan afhangen. Trouwens: reeds uit het feit, dat talrijke kopstukken der Europeeschc en buiten-Europcesche diplomaten zich naar Genève hebben begeven, kan worden afge leid, dat er groote dingen op til zijn. Het is feitelijk een overbodige mededee ling, dat het er sinds geruimen tijd met de ontwapeningsconferentie uiterst slecht uitziet; dc besprekingen zijn vastgeloopen men bevindt zich in een beangstigend nauw slop, waar men haast niet meer kan ademhalen. Zullen de vele hooggeplaatste politici, onder wie zich ettelijke ministers van buitenlandsche zakeil bevinden, er te elfder ure eigenlijk om vijf minuten voor twaalf in slagon dc conferentie weer op gang Ic brengen, al is bet voor- loopig maar een klein beetje, zoodat dc wa gen tenminste weer rolt? Gcneefschc be richten lichten erover in, dat vooral de Britten en Italianen er bitter weinig voor voelen den tegenwoordigen kwijnenden toestand te bestendigen. Ook verluidt, dat de Russen, die hierin, naar het heet, ge steund worden door do Franschen, van zins zouden zijn, met een nieuw plan voor den dag te komen, dat onder meer een verdrag tot wcdèrzijdschc steunverlecning béhelst. BbveiïtHcn zou men van zekere zijde de .conferentie, willen, noodzaken. al haar- aan dacht te wijden aan de contróle van den handel in cn de vervaardiging van wapens. Tc dozen aanzien zouden de Amerikanen een voorstel in petto hebben. Eveneens breekt~men er zich blijkbaar het hoofd mee hoe Duitschland weer bij de Geneef- schc besprekingen kan worden betrokken. 4)at laatste punt is vooral van groot be lang. Intusschien wordt van verschillende Engelschc zijden het aan Frankrijk gewe ten, dat Duitschland zoo abrupt met Genè ve heeft gebroken cn met man en macht verzet men zich tegen een ontwapenings- overccnkomst, waarbij Duitschland niet is betrokken. Het is in elk geval beter, zoo wordt geredeneerd, beter ook voor Frank rijk, wanneer de herbewapening van Duitschland wordt beperkt en gecontro leerd door een overeenkomst, die Duitsch land zelf heeft onderteekend, dan wanneer Ket ontbreken eener conventie Duitschland in staat stelt zich op een wijze cn in een mate, dio aan elke controle ontsnapt, tc bewapenen. Frankrijk is het aan de be schaving verplicht, aldus wordt zelfs opge merkt, een zoodanig initiatief tc nemen, dat een conventie binnen het bereik der mogelijkheden geraakt. Onloochenbaar is bet, dat, wanneer de mogendheden niet tot een schikking komen, een bewapenings wedloop een gevaarlijke onvermijdelijkheid wordt, dio den kiem van een verschrikke lijk,en oorlog in zich draagt. Er is reeds rekening gehouden met de •vontualiteit, dat het ontwapeningsvraag- •tuk terug zal worden verwezen naar den Volkenbondsraad dit zou vrijwel neer komen op een mislukking der conferentie maar dc voorzitter der conferentie, Hen derson, is nadrukkelijk te velde getrokken tegen dit denkbeeld. „Er moet een con ventie tot stand worden gebracht". Zie daar, kort samengevat, dc strekking van zijn zienswijze. Trouwens, de Rus Litwinof en dc Amerikaan Norman Davis nemen een overeenkomstig standpunt in. Aantrek kelijker is dan ook do tweede mogelijkheid, waarmede men rekening schijnt te houden: het opstellen van waarborgen ten behoeve van de veiligheid, hetgeen vooraf zou moe ten gaan aan de vaststelling der bewa peningen voor de verschillende landen. Dat de conferentie opnieuw zal worden verdaagd, m.a.w. dat voor den zoovcelsten keer een beslissing zal worden uitgesteld, is nauwelijks aan te nemen. Daarentegen acht men het niet uitgesloten, dat de con ferentie, welker oorspronkelijke taak be stond in het beperken en vaststellen der bewapening, haar mandaat niet „ohnc We is teres'.1 zal teruggeven, maar zal ver zoeken haar een mandaat op te dragen van beperkter omvang en bijgevolg zich alleen nog maar zou hebben tc wijden aan de vaststelling der bewapening. Wanneer men dezen weg bewandelt, kunnen twee vliegen in. één klap worden geslagen: men zou dan immers aan Duitschland cn de andere sta ten, die den wereldoorlog 19141918 hebben verloren, kunnen veroorloven hun bewa pening tot zekere grenzen uit te breiden, terwijl tezelfdcr tijd Frankrijk en andere landen, die ferm bewapend zijn, hun weer macht op peil zouden kunnen houden. Een bepaald elegante, oplossing is dit niet, maar een half ei is ook hier beter dan een leege dop. Voorloopig heeft men echter nog slechts met vermoedens en combinaties te doen Ecnige zekerheid bestaat nog in geen en kel opzicht. De optimisten achten de zaak cchiter nog niet verloren; o.m. bouwen zij hun bescheiden verwachtingen op Bar- thou's uitspraak, dat dc deuren nog niet gesloten zijn. Zelfs heeft men dc hoop nog niet opgegeven Duitschland weer naar Ge nève te lokken door nogmaals de verkla ring der algemeene commissie van 11 Dec. 1932 betreffende de Duitsche rechtsgelijk heid binnen 't kader van een veiligheids stelsel te aanvaarden. Het is onder meer Henderson, die een dergelijke procedure voorstaat. Daar de beslissende bijeenkom sten te Genève binnen zeer afzienbaren tijd worden gehouden, zullen wij heel spoedig weten, of dc laatste reddingspogingen dc conferentie is een drenkelinge, die groote quanta water heeft ingekregen al dan niet lukken. Benieuwd is de wereld, of de kunstmatige ademhaling, die Litwinof e.a. zullen toepassen, de bcvvustelooze drenke linge in 't leven zal kunnen houden. De stakingsgolf slaat nog steeds over het land Washington, 2G Mei. (V. D.) Vcront rust door dc felle stakingen cn dc wassen de onrust in de arbeiderswereld, heeft dc arbeidscommissie van den Senaat Vrijdag met uiterste inspanning gewerkt aan de vol tooiing van de nieuwe wet op de indus triecle aanpassing. President Roosevelt oefende bovendien nog druk uit op de werk zaamliedcn door te verklaren, dat het Witte Huis volledig achter het wetsontwerp stónd en dat het wetsontwerp groole verheldering zou brengen ih de thans bestaande ver warden toestand niet betrekking tot het op treden bij stakingen. Roosevelt zeidc verder o.m., dat hij den stakingstoestand van zeer nabij volgde en daarbij vooral zijn aan dacht gevestigd hield op de wanordelijkhe den in Toledo. Dc minister van arbeid, Frances Perkins, verklaarde na oen telefonisch onderhoud met Charles Taft, den advocaat uit Cincin nati, die bijzonder bemiddelaar is in liet conflict in Toledo, dat zij goede hoop had betreffende een oplossing. De voorzitter van de arbeidscommissie van den Senaat Walsh verklaarde, dat. een meerderheid Van dc leden voorstander was van dit wetsontwerp, waarbij een penna nentc industriecle instantie wordt gescha pen ter vervanging van de tijdelijke Natio nal Labor Board, die onder leiding staat van senator Robert Wagner. Wanneer men deze wet goed zal hebben begrepen en wan neer de werkgevers hun ongerustheid daar omtrent cenigszins te boven zullen zijn ge komen, zal men algemeen inzien, dat de wet zoowel voor werkgevers als werknemers gunstig is. Toledo, 20 Mei. (V. D.) Een optocht van stakers is Vrijdag de benedenstad van To ledo binnengetrokken. Voor hen uit liep een olkomcn ontkleed stakingsbreker, die zij gegrepen hadden, toen geruchten de ronde deden, dat dc botsingen en het vuren uit de fabriekswijk naar de woonwijken was overgeslagen. Zij beroofden den man van zijn kleercn cn dwongen hem voor den stoet uit te loopen door dc gcheelo zaken wijk. Door dezen optocht bestond gevaar, dat de geheele stad tot het terrein van den ver bitterden strijd zou worden. Nationale gar disten, die gedurende twee dagen dc fabrie ken tegen de voortdurende aanvallen der stakers hadden beschermd, werden door dc stadspolitie tc hulp geroepen om de betoo- gers in dc benedenstad in bedwang te hou den. Inlusschen gingen dc gevechten bij dc fabrieken voort, waarbij minstens vier per sonen zwaar gewond zijn cn tientallen an deren lichte verwondingen opliepen. Uit New-York: Ondanks alle inspanning der regeering is er nog geen groote ver betering gekomen in den algemeenen sta kingstoestand. Weliswaar is de staking m Minneapolis door een vergelijk beëindigd, de stakers in Toledo weigeren echter iedere poging tot verzoening. In den nacht op Za terdag hebben weer botsingen plaats gehad met de nationale garde, welke verscheidene salvo's in de lucht loste, nadat zij door sta kers weer met stecnen was gekogeld. Ook dc kansen op een beëindiging van de taking onder de havenarbeiders aan de Westkust zijn nog steeds zeer gering, ter wijl evenmin in New Orleans een vermin dering van de staking onder de dokwerkers kan worden vastgesteld. Zelfs zijn daar hef tige botsingen ontstaan, in den loop waar- an verscheidene arbeiders gew ond werden. In verband met deze botsingen heeft dc po litic tweehonderd arrestaties verricht. Dertien personen gedood Parijs, 27 Mei (V.D.) Bij een vrccselijk auto-ongeluk, dat op 70 K.M. van Mont de Marsan in het departement Landes gebeurd is, hebben 13 personen den dood gevonden Een autobus met 17 Inzittenden, welke op weg van Madrid naar Parijs, kwam in bot sing met een telegraafpaal en viel om, waar bij brand ontstond. Dertien passagiers kwa men in de vlammen om. Ook de chauffeur van dc autobus werd gewond. Naar het schijnt is het ongeluk veroorzaakt door het springen van een band. De" inzittenden maakten deel uit van een door een Madri leensch dagblad georganiseerd reisgezel schap. De brand schijnt bij het omvallen van de autobus ontstaan te zijn door een ontploffing in het benzinereservoir. Bran dende stukken van do auto vlogen in een nabij liggend bosch, dat onmiddellijk vlam vatte. De boschbrand breidde zich spoedig zoo zeer uit, dat men niet meer tot de plaats van het ongeluk kon doordringen. Do telefoonverbinding lusschen Bordeaux en Lipostley in de nabijheid waarvan het ongeluk geschiedde werd verbroken, daar den schok waarmede de autobus tegen den telegraafpaal botste, de telefoondraden bra ken. Parijs, 27 Mei. (V.D.) De verongelukte autobus ligt nog steeds als een rookende puinhoop op den straatweg bij Liposthey, Een boom, waartegen de wagen terecht kwam, heeft verhinderd, dat het voertuig heelemaal omsloeg. Het voorste gedeelte van de caro6serie is geheel van het chassis gescheiden. De geheele carosseric is ver brand en niets meer dun een verkoolde massa, waaruit nog steeds een dichte rook dringt. De dertien reizigers hadden klaar blijkelijk tengevolge van de botsing tegen den boom zoodanige verwondingen opge loopen, dat zij zich waarschijnlijk niet meer in veiligheid konden brengen, toen de vlammen met groote snelheid orn zich heen grepen. Misschien ook zijn zij door de uit laatgassen bedwelmd. Naar thans gebleken is, vervoerde de autobus 19 passagiers. Vijf gewonden zijn naar het naastbijliggende ziekenhuis over gebracht. Eén hunner is stervende De ge wonden hebben waarschijnlijk vooraan in de auto gezeten, waardoor zij eruit konden 6pringen of eruit geslingerd werdeu. Een wielrijder, die het ongeluk zag ge beuren, haalde onmiddellijk hulp, doch deze kon slechts weinig uitrichten, aangc zien de 400 liter benzine, die in den wagen waren, een zoodanige vlammenzee veroor zaakten, dan men het voertuig niet naderen kon. De door den brandenden wagen veroor zaakte boschbrand nam een zeer grooten omvang aan, zoodat alle beschikbare krach ten gerequireerd moesten worden om het vuur te bestrijden. Men kon echter niet voorkomen, dat een oppervlakte van 12 bec tare met pijnboomen beplant bosch geheel werd vernield. Dc chauffeur van dc verongelukte auto bus, een 27-jarige Spanjaard, is door het gebeurde geheel in dc war, zoodat men hem nog geen verhoor kon afnemen. Het parket heeft de bij het onderzoek betrokken deskundigen verzocht-, een verklaring op té stellen. De Spaanschc consuls te Bordeaux- en te Bavonne zijn van de ramp op de hoogte gesteld. Parijs, 28 Mei (V.D.) Het onderzoek naar dc oorzaak van het ernstig ongeluk bij Liposthey, waarbij dertien personen levend zijn verbrand en verscheidene anderen zwaar werden gewond, heeft nog geen de finitief resultaat opgeleverd. De chauffeur van de autobus die inmiddels is gearres teerd, verklaarde, dat het ongeluk to vvij- ten is geweest aan het springen van een band, waartegenover echter de verklarin gen staan van de overlevenden volgens wel ke de chauffeur zóó moe is geweest, dat hij is ingeslapen. Onderweg van Madrid naar San Sebastian was Zaterdag reeds het zelfde geschied De chauffeur bestrijdt niet, dat hij Zaterdag buitengewoon moe was geweest, maar verklaarde, dat het ongeluk van gisteren in geen geval kan worden ge weten aan oververmoeidheid. Het is nog niet mogelijk gebleken alle slachtoffers te identifiteeren. INCIDENT AAN DE HONGAARSCH— ZUID-SLAVISCHE GRENS. Donderdag is een Hongaar, Stephen Lfcn- gyel, bij de Zuid-Slavische grens door grenswachters van Zuid-Slavie doodge schoten. Lengyel was kantoorbediende in Boedapest cn wilde zonder pas met Pink steren de Zuid-Slavische grens overschrij den. Hij werd door de Zuid-Slavische po litic gearresteerd en verklaarde, dat hij op weg was naar bloedverwanten en geen geld had gehad om een pas en visa te be talen. Tot Woensdagavond werd de man vastgehouden en vervolgens naar de grens terug geleid. Volgens dc verklaringen van dc grens wachters trachtte Lengyel op bet laatste oogenblik fc ontsnappen, waarop zij het vuui openden cn hem neerschoten. DE CRISISGERUCHTEN IN ROEMENIE. Het regceringsdémcnti van Vrijdag heeft blijkbaar den binnenlandschen politieleen toestand niet volkomen opgehelderd, aldus werd Zaterdag uit Boekarest gemeld. Men verwacht, dat de politicko besprekingen zullen worden voortgezet. Intusschcn heeft zich echter een gebeur tenis voorgedaan, welke waarschijnlijk remmend zal werken op de verdere ont wikkeling. De echtgenoote van maarschalk Avarescu is n.l. Zaterdagochtend overle den. In verband daarmede heeft de maar schalk, die thans zoozeer op den voorgrond staat, ieder politiek optreden onderbroken. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat de besprekingen pas na do orthodoxe Pink sterdagen cn na do rouwplccb.tighedcn voor mevrouw Avarescu zullen worden hervat. De Duitschers ontevreden, omdat de Franschen aan de goede trouw der regeering*Hitler twijfelen De Berlijnsche pers bespreekt driik do redevoering van Barthou, den Franschen minister van buitenlandsche zaken, waar bij zij vooral kritiek oefent op Barthou opmerking, dat hém, wat het Saargcbied betreft, dc verzekeringen der Duitsche re gecring inzake de amnestie niet voldoende zijn en dat hij materieelo waarborgen ver langt. De Völkische Beobachtcr schrijft o.m., dat het wel zal moeten worden geweten aan dc klaarblijkelijke opwinding van Barthou, dat hij twijfel heeft uitgesproken aan het woord van de rijksregecring. In het belang van Frankrijk, aldus het blad, is liet',waarschijnlijk beter, wanneer het geen discussie over trouw aan do verdragen uit lokt. Na de bekende dreigementen van den mijndirecteur Guillaume moest Duitsch land eigenlijk vragen, welke waarborgen de Volkenbond biedt, dat door do tallooze Fransche ambtenaren in alle takken van bestuur en vooral door bet Fransche staats- mijnbehcer geen druk meer kan worden uitgeoefend op mijnwerkers cn employé' Het Duitsche standpunt in de kwestie der stemming is ondubbelzinnig en gaat uit van.het beginsel, dat de vrijheid der stem ming moet. worden gewaarborgd. Duitsch land is derhalve binnen liet kader der ver dragen bereid dienovereenkomstige garan ties te geven voor de stemgerechtigden. Wanneer Frankrijk bovendien voor zekere dementen, die niet in het Saargebied thuis hooren en die het daar onderhoudt om op te ruien, dezelfde waarborgen eischt cn bij niel-nakoming van zijn cisch dreigt de stemming te sabotceren, pleegt het duide lijk inbreuk op do bepalingen van het verdrag van Versailles met betrekking tot de onafhankelijkheid en vrijheid der stem ming. Wanneer de Fransche minister van buitenlandsche zaken meent zich bij het z.g. in gevaar brengen van de onafhanke lijke stemming te kunnen beroepen op de caricatuur, welke in een der Duitsche bla den is verschenen, moet in dat verband gezegd worden, dat, geheel afgezien van het imaginaire karakter van iedere cari catuur, ook het speciale object van deze, Matz Braun, niets heeft uit tc staan met dc stemming en de Ier beveiliging daarvan te nemen maatregelen. De Deutsche Allgemein© Zeitung noemt do uitlating van Barthou, dat de toezeg gingen der Duitsche regeering in de ara- ncstiekwestie niet voldoende zijn, een on gehoorde aanmatiging en legt er den na druk op, dat do werkelijke oorzaak voor de verdaging van de beslissing van den Volkonbondsraad inzake vaststelling van den datum der stemming, gezien moet wor den in liet feit, dat Frankrijk met zijn eischen liet kader van 't verdrag van Ver sailles beeft overtreden. WILLY POST KRIJGT EEN MEDAILLE VOOR 1933. Ook Smirnoff voorgesteld. Parijs, 26 Mei. (V.D.) De Internationale Luchtvaartvereeniging, die heden onder voorzitterschap van prins Bibescoe heeft vergaderd, heeft dc gouden medaille voor 1933 toegekend aan Willy Post. Als candidaten waren ook voorgesteld de Ncderlandsche vlieger Smirnoff, maar schalk Balbo en kapitein Darius. VRAAGT PRIJS VOOR TOERRITTÈN IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole. IDIT BLAD HEET! EEN DAGELIJKSCMi GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. Dertien personen omgekomen bij een auto-ongeval in Frankrijk. (Eersto Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Vechtpartij onder fascisten te den Haag. (Derde blad, pag. Ij. Auto te water bij Nieuvversluis. Twee dooden. (Derde Blad, pag. 1). UIT DEN OMTREK. Vergadering van do U.M.O. (Tweede Blad, pag. 4.) STADSNIEUWS. Conferentie van de Broederschapsfedera tie. (Eerste Blad, pag. 3.) Uitvoering van Toonkunst. (Eerste Blad, pag. 3.) SPORT. Nederland verliest te Milaan met 32 van Zwitserland. Tweede Blad, pag. I). Tcrreinrit van de U. P. M. C. op dc Leus* derheide. (Tweede Blad, pag. 2). De Singelloop te Utrecht. (Tweede blad, pag. 3). Medegedeeld door het K.N.M.I. tc De Bilt Hoogste Barometerstand 771.3 tc Valcntia, Laagöto Barometerstand 752.4 te Ilclsing- fors. Verwachting: Zwakke tot matige Noord-Westelijke tot Westelijke wind, ge deeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, iets zachter overdag. Dc hoogc drukking handhaaft zich ten Westen van Ierland. Do uitbreiding naar Frankrijk is niet voortgegaan. Ook do de pressie in het Noord-Oosten hoeft zich ge handhaafd cd brengt zelfs regen in bijna geheel Duitschland, maar een nieuwe be langrijke daling op IJsland doet verwach ten, dat dc temperatuur in de bovenlucht zal gaan 6lijgcn cn dit werd door dc vlieg tuigopstijging hier tc lande bevestigd. In Noord- cn Oost-Duitschland is dc tem peratuur ver onder normaal, ook Noorwe gen bleef koud cn beeft plaatselijk sneeuw. In Zuid-Frankrijk blijft het warm. Regen viel vooral in Noord-Duitschland en aan dc Noprsche ku6t. Op de Britsche eilanden is het kalm, droog weer, met weinig zonne schijn cn ongeveer normale temperatuur. RIJDT VEILIG! Niet schuins, maar steeds loodrecht Een rijweg oversteken. Nadat ge eerst geducht De straat hebt afgekeken! LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Vindt u ergens een ZOO UITGEBREIDE SORTEERING IN FANTASIE ZIJDE? En de prijzen vallen erg mee, want het is PER METER.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1