BROUWER DÊ EEMLANDED L. J. LUYCX ZOON GARAGE NIC. BOVÉE Buiitemlaedsch Overzicht Binten ila,nel 4000 EXEMPLAREN Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht Dinsdag 29 Mei 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 277 HENDERSON EN DE ONTWAPENING KRÜISKAMP10- AMERSFOORT DE STAKINGSGOLF IN AMERIKA CODOS EN ROSSI GEDAALD ROEMEENSCHE REGEERING BLIJFT 9 uur 36 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093. KAM? 41 AMERSFOORTSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75, per 1week (met gratis verzekering tegen ongelukken) I O.I7Vr Blaoealand franco per port per 1 saandca t X-, Ahondcrll|ke nummer. f 0.05. rOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC JIJ PRIJS OER ADVERTENTIEN vaa *re9«l» L05 met »>b«flrtp van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Llefdadighelds-advertenrtéa voorde helft van den prijs. Kleine AdvertenfiCn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Be wil «nummer extra f 0.05 Duitschlands eventneele terug keer naar Genève. Een be schouwing der Kölnische Zei- tung. Nadat wij gisteren te dezer plaatse zelf hebben uiteengezet, wat er vastzit aan de hervatting der Gcneefsche besprekingen over het vraagstuk der ontwapening, heeft het stellig zin kennis te nemen van het geen een gezaghebbend orgaan als de Kol nische Zeitung hedenochtend over deze aan gelegenheid schrijft. Het blad herinnert o.m. aan het voorstel van verschillende in stanties, die bezield zijn door den wensch den terugkeer van Duitschland naar de «mtwapeningsconfercntic mogelijk te maken door een plechtige herhaling van de ver klaring omtrent de Duitsche rechtsgelijk heid, niet slechts door de vier groote mo gendheden, maar door de geheelc ontwape ningsconferentie. Een dergelijke handeling zou het de regeering-Hitier ongetwijfeld ge makkelijker maken weer naar Genève terug te keeren, maar volgens de K. Z. zou niet temin een succes der daarna opnieuw be ginnende werkzaamheden pas gegarandeerd lijn door de practischc toepassing van dit beginsel, waarbij men zou moeten uitgaan van dc nieuwe redactie van Macdonald's plan d.d. 29 Jan. 1934, terwijl tevens reke ning zou moeten worden gehouden met de elschen, vervat in de verschillende Duit- scho memoranda, die sindsdien tot de Fransche en Engelschc regecring zijn ge richt De Fransche nota van 17 April heeft echter zoo wordt opgemerkt ten aan zien van een dergelijke actie der ontwape ningsconferentie feitelijk alle hoop vernie tigd. De strekking dezer nota is ondubbel zinnig, want Frankrijk proclameert daarin op een wijze, die niet verkeerd kan worden begrepen, den terugkeer tot het verdra; van Versailles. Zoolang Frankrijk in deze houding volhardt, is de kloof, die het van Duitschland scheidt, op het gebied der ont wapening onoverbrugbaar. De Duitsche regeering toch, vroegere Duitsche standpun ten herhalend, heeft in haar memorandum aan do Fransche rcgcering van 13 Maart j.l. vastgesteld, dat „voor Duitschland onder geen enkole omstandigheid meer ccn bc wapeningspeil, zooals in 't verdrag van Versailles werd vastgesteld, in aanmerking kan komen; dit is een feit, dat reeds lang van alle zijden is erkend." Wat is Frankrijk voornemens? Wanneer het van zins mocht zijn om op grond van art 213 van 't verdrag van Versailles, dank zij een eventueel meerderheidsbesluit van den Volkenbondsraad, een onderzoek in Duitschland in te stellen, teneinde inbreu ken op dc ontwapeningsbepalingen vast tc ftellen, dan is het volgens dc K. Z. reeds twijfelachtig, of het deze meerdering tot Itand kan brengen en nog meer Is de ▼raag of het een dergelijk besluit zou kun nen verwezenlijken. De Belgische minister president De Broqucville heeft begin Maart In de rede, welke hij in den Senaat hield, de toepassing van dit artikel een illusie ge noemd en Paul Boncour, de voorganger van Barthou als minister van buitenland- 8che zaken, gaf midden November 1933 in de Kamer toe, dat hij dc grenzen kende van de toepassingsmogelijkheden van art. 213: men moest cr z. i. voor oppassen, door tot dit artikel zijn toevlucht te nemen, een weg te bewandelen, die misschien niet tot het doel zou leiden. Paul Boncour herhaalde zoodoende hetgeen hij als ministerpresi dent op 22 Dec. 1932 heeft betoogd: „Er zijn teksten, waarvan dc levende substantie, om zoo te zeggen, verdwijnt, zooals de een zijdige contróle van art. 213, die in verval is geraakt; dit is niet de schuld van dezen of genen politicus, maar van allen, die el kaar op de regeeringsbank hebben opge volgd." Het Duitsche blad zegt aan deze verkla ring van den ministerpresident en den mi nister van bultenlandschc zaken Paul Bon cour vooral tc herinneren, aangezien Barthou in zijn jongste Kamerrede met bij zonderen nadruk heeft gewezen op de „con tinuïteit" van Frankrijks ontwapeningspoli- tiek. Een scherper tegenstelling tusschen twee opoeavoLaende rcgceringcn, van wie de tegenwoordige art. 213 nog meent te kun nen toepassen, terwijl dc voorafgaande dit- zolfdc artikel beschouwt als zijnde teniet gedaan, is nauwelijks denkbaar. Het con trast dezer opvattingen karakteriseert tege lijkertijd twee politieke methodes en twee werelden. Terwijl de openingsbalans van de nieuwe bijeenkomst der ontwapeningsconferentie dus volkomen negatief is, kijkt men met des te grooter verlangen uit naar „nieuwe initiatieven". Kan een boodschap van Roosevelt, die reeds werd aangekondigd, nog redding brengen? Zal een voorstel van Litwinof inzake een algemeen pact voor wederzljdschen bijstand dc grondslag kun nen zijn ecner ontwapeningsovercenkom.st? De K. Z. gelooft niet, dat op deze wijze iets te redden is, zoolang Frankrijk geen tege moetkomendheid aan den dag legt. Ook verwacht het blad geen heil van besprekin gen op een ander internationaal terrein, daar de Fransche regeering gebroken heeft met de opvatting, dat de ontwapenings kwestie in wezen een Duitscb-Fransch vraagstuk is. Daarom stond het erop, dat de besprekingen zouden v orden voortgezet binnen het kader dér conferentie. Aan 't stellen van 't probleem wordt daardoor echter niets veranderd; binnen welk raam de onderhandelingen ook plaats hebben, men zal telkens weer voor dezelfde feiten komen te staan. Vorderingen zijn volgens het blad niet mogelijk, zoolang Frankrijk niet tot het inzicht komt, dat het tijdvak van Versailles een stuk verleden is gewor den. Hiertoe kan Frankrijk echter niet ko men en zoo, aldus de conclusie, gaat dc wc rcld opnieuw ccn tragische ontwikkeling tegemoet. Zitting van het presidium der ontwapeningsconferentie G en v e, 28 Mei. (V.D.) In de middag zitting van het presidium der ontwape ningsconferentie verklaarde Henderson, na dat hij de in den laatsten tijd gewisselde nota's had gememoreerd: Ten aanzien van de in het Fransche me morandum van 17 April tot uitdrukking ge brachte meening scheen het dat de diplo matieke onderhandelingen tusschcn do mo gendheden niet zouden kunnen worden voortgezet. Om een duidelijker voorstel ling te verkrijgen van de meeiiingon der verschillende regeeringen, heeft Henderson in Mei te Londen besprekingen gevoerd rnct Sir John Simon en Eden, met den Ita- liaanschen onderstaatssecretaris Suvich en met den Italiaanschen ambassadeur Gran- di. Vervolgens heeft Henderson to Parijs verschillende besprekingen gehad met den Franschen minister van buitenlandsche za ken, Barthou. Deze wees er op, dat de Fransche politiek ongewijzigd is gebleven, sedert de conferentie haar politieke activi teit heeft gestaakt en de directe besprekin gen heeft aangevangen. Barthou bevestig de Henderson voorts den inhoud van de Fransche nota van 17 April, die Barthou beschouwt als een natuurlijke uitvoering van zijn op 10 Februari aan Henderson ge- rjcht schrijven, waarvan do cssonticclc in bond is: „Dc Fransche regeering kan gei-n directe vérmfndering hnrer bewapening aanvaar den,, wanneer zij plaats vindt inet een ge lijktijdige kwalitatieve herbewapening der door de militaire bepalingen der verdragen tot ontwapening verplichte staten. In dit verhand hciinncrde Henderson het presidium er aan. (lat de hoofdcommissie op 26 October tot haar verdaging heeft be sloten om mogelijk tc maken, dat door verdero bemoeiingen de bestaande mee- i'iingsverschillen zouden worden overbrugd. Tegelijkertijd werd het presidium gemach tigd verder dc noodigc maatregelen te tref fen om de hoofdcommissie in slaat tc stel len dc tweede lezing van do ontwcrp-con- ventie aan tc vangen op dc basis van een herzien en aan den huidigen toestand ge heel aangepast ontwerp. Henderson besloot zijn redevoering met de volgende woorden: „Het is thans zaak van het presidium den toestand te onderzoekon en te besluiten, dat do procecluro mot het oog op de re cente gebeurtenissen der hoofdcommissie in haar zitting van morgen zal worden aanbevolen. Het presidium achtte het raad zaam de verklaringen van diegenen, die actief hebben deelgenomen aan de particu liere besprekingen in de hoofdcommissie af tc wachten en pas dan een werkplan voor de toekomst aan te bevelen. Veroorlooft mij tot slot nog een enkel woord: Over de toekomst der conferentie zijn tal van verklaringen in omloop gebracht, daaronder eenige die een defaitistisch ka rakter schijnen te hebben. Ik durf hopen, clat het presidium do hoofdcommissie al gemeen op het hart zal drukken, dat de ernst van den toestand raecr dan ooit een onbuigzame vastberadenheid vereischt om onze bemoeiingen voor dc tot stand bren ging van een conventie overeenkomstig de der conferentie verleende opdracht voort te zetten". Toespraak van Barthon. In het officmele communique der zitting wordt medegedeeld, dat Barthou er in zijn verklaring op heeft gewezen waarde to hechten aan do constateering. dat do hou ding van Frankrijk sedert dc onderbreking der politieke activiteit van de ontwape ningsconferentie en ook sedert het begin der conferentie ongewijzigd is gebleven. De ontwapeningsconferentie mag ondanks al les niet als een afgedane zaak worden be schouwd. Men moet naar haar succes stre ven. Namens zijn regeering verklaarde hij met zijn geheelen wil en zijn gansche over tuiging de door den president geöischte be moeiingen te zullen steunen. WEGENS BELEEDIGING DER N.S.D.A.P. VEROORDEELD. Brunswijk, 26 Mei (V.D.) De land bouwers Wilhelm cn Frits Hoppe zijn we gens beleediging van dc nationaal-socialis- tische partij en haar leden veroordeeld tot twee en twee en oen halve maand gevan genisstraf. Zij hadden in cafés den Duit schen groet belachelijk gemaakt cn de leden der nationaal-socialistische partij proleten genoemd. In deze weken worden de meeste boonen gelegd. Reeds cmde April of begin Mei heb ben we een weinig gelegd voor vroegen pluk, maar nu leggen we datgene waarvan we der hoofdpluk verwachten cn waarvan we dan ook willen inmaken. Met de boonenteclt ziju we al heel erg van 't weer afhankelijk en wan neer 't in deze maand koud en nat is verrotten veel boonen in den grond of komen met kwade harten boven. Vooral op fijnkorrelige gronden, welke bij eenigen regenval spoedig dichtslaan, hebben we daar veel last van. Voor alle zekerheid leggen we dan ook steeds een nestje boonen dicht bijeen, hetzij buiten of onder glas, om de open gebleven plaatsen in te boeten. Bij gunstig warm weer zaaien we ook een weinig postelein. Over den vooraf fijn verkruimelden grond strooien we het zaad uit dat slechts even met aarde wordt bedekt. Licht doorharken is al vol doende. Bij droog scherp weer leggen we een zak of mat over het gezaaide. Zoodra het zaad begint op te komen wordt deze bedek king direct weggehaald. Wie leege ramen heeit kan daarin zeer goed postelein zaaien. Wel kan hierin de aarde soms te droog zijn en zullen we deze voor het zaaien doornat moeten maken. We zaaien nu ook boeren kool cn koolrapen om op laat vrijkomend (and uit te planten. De onlangs gezaaide sluit koolplanlen staan nu juist boven den grond. Misschien hebben ze veel te lijden van aard- vlooicn welke kleine springers de jonge blaadjes vaak deerlijk havenen, ja dikwijls het zaaisel doen mislukken. De beste manier om de plantjes te helpen is: een overbeme - ting met Chilisalpeter, ongeveer 2 ons per 10 M*. en bij droog weer ccn paar maal daags sproeien. Aardvlooien minnen droogte en de plantjes zijn juist gebaat met vocht en een stikstofbemesling die ze spoedig door dc gevaarlijke kinderperiode heen helpt. Nu de kans op het doorschieten van spinazie groo ter wordt zaaien we ter vervanging van deze bladgroenten snijbiet. Deze zaaien we op rijen welke 30 c.M uiteen komen. Hiervan kunnen we de jonge blaadjes den geheelen zomer oogsten. Dc onder glas gezaaide, en verspeende knol- en bleekselderij planten we in ondiepe voortjes op een afstand van 40 c.M., op de rij komen ze 25 c.M. vaneen. Bleekselderij planten we in greppeltjes ter diepte van 15 c.M., welke 60 c.M. uiteen komen, op de rij geven we ze een afstand van 30 c.M. Ook de onder glas gezaaide to maten komen nu buiten. We planten ze uit op circa 60 c.M. afstand. Bij ongunstig weer leggen we ook enkele komkommers cn augurkenpitlen. Alleen in een warmen zomer kunnen we deze gewassen met succes buiten teelcn. Horse Weide" voor Uw planten Wat zy in haar branche offreert Wordt vakkundig en toch billyk En als 't best gegarandeerd. Groote economische verliezen Ne w-Vork, 26 Mei. (V.D.). Naar uil 1 ledo in 01»io wordt gemeld, hebben de slu- kingsonluston tot dusverre twee dooden en 200 gewonden geèischt. Dc nationale garde heeft de afzettingen heden verscherpt, na dat in den nacht meermalen brand was gesticht. Bij twee huizen en een vrachtauto werden in petroleum gedrenkte lappen in brand gestoken, doch het vuur kon steeds snel worden gebluscht. Bij stakingsonlusten to New-Philadelphia in Ohio zijn zes per sonen gewond. Volgens een bericht uit San Francisco schat de Kamer van Koophandel aldaar do verliezen, op twee millioen dollar. In het havengebied heeft de politie een onbeheerd staande auto met 210 patronen gevonden. PERZIE EISCHT DE BAHREIN- EILANDEN OP. Londen, 26 Mei (V.D.) Naar uit Tehe ran gemeld wordt, heeft do Perzische minis ter van buitenlandsche zaken Vrijdag in het parlement medegedeeld, dat de Perzische regeering aanspraak maakt op de Bahrein- eilandengroep in de Perzische Golf. De Ameri-kaansche Standard Oil Maat schappij, aldus verklaarde de minister, heeft geen recht dc oliebronnen op deze eilanden tc exploitecren. Perzië ra* deze kwestie derhalve langs diplomatitrvcn weg ter sprake brengen en zich tot den Volkenbond wenden met den eisch, dat de concessie van de Standaard Oil geannuleerd wordt. Codos en Rossi hebben radiografisch rac degedceld, dat zij ccn onbeteekenend defect aan een der motoren van hun vliegtuig heb ben cn zullen probceren dit in de lucht tc herstellen, terwijl zij anders op het Floyd Bennett-viiegveld tc New York zullen da len. Op dit vliegveld worden thans voorberei dingen getroffen voor dc ontvangst der Fransche piloten. CODOS. X e w Y o r k, 28 Mei (V.D.). Nader wordt omtrent de vlucht der beide l'Yanschc vlie gers Codos cn Rossi gemeld, dat zij om 1 uur 32 min. pl. tijd (5 uur 52 Amsterd. Zo mertijd) boven het Floyd Benuett-vliegveld zijn verschenen en even later zijn gedaald ROSSI. New 5 o rk, 23 Mei (V.D De beide Fran sche vliegers Codos cn Rossi hebben hun tocht van ongeveer 3700 mijlen afgelegd in 38 uur en 28 minuten. Een bericht, dat de beide vliegers ergens in Massachusetts zou den zijn gedaald, is niet juist. De kustwacht heeft een ontvangen radiogram verkeerd bo- repen Kabinetscrisis voorloopig van de baan Boekarest, 28 Mei (V.D.). In politieke kringen is men van mecning, dat (Je regee- ringscrisis voorloopig van de baan is. De opheldering van den toestand werd bcspoe digd door het feit, dat de audiëntie van den ministerpresident bij den koning, welke oor spronkelijk op Dinsdag was vastgesteld, na een voorbereidende ontvangst van den mi nister van Binnenlandsche Zaken en den minister van Verkeerswezen reeds Maan dag kon plaats hebben. Na het verlaten van het slot verklaarde de minister-president, dat de regeering niet zal aftreden. liet parlement zal onverwijld voor een buitengewone zitting worden bijeengeroe pen, ten einde te 6temmen over de staats- begrooting. Uit mededeeJingen van bevoegdo kringen zou blijken, dat een mutatie in het ministe rie van Oorlog met groote waarschijnlijk heid tc verwachten is. Voorts 6taat vast, dat van den ministerpresident een voorstel is binnengekomen, waarbij deze zelf de por tefeuille van legcrzaken zou willen aan vaarden. In ieder geval schijnt het zeker, dat met het aanblijven der regecring Tatarescoe de politiek van Titoelescoc zal worden voort- czet. IDJT BLAD HEEFT EEN DAGELJJKSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENGEWONE CONFERENTIE VAN OOSTENRIJK'S BISSCHOPPEN. Wecnen, 26 Mei (V.D.) Heden heeft onder voorzitterschap van kardinaal-aarts bisschop Innilzer in het aartsbisschoppelijk paleis tc Weenen een buitengewone bis schopsconferentie plaats gehad, waaraan werd deelgenomen door de vorstbisschop pen van Klagenfurth, Graz, Linz, St. Poelten en Salzburg. Over den inhoud der beraadslagingen wordt zooals gebruikelijk, het stilzwijgen bewaard. Slechts wordt medegedeeld, dat besproken zijn de gevolgen van het concor daat, aangelegenheden van huwelijksrecht en kwesties betreffende Katholieke organi saties. Men noemt echter aan, dat ook de algemeene politieke toestand uitvoerig is besproken. BUITENLAND. Codos en Rossi over den Ocaan. Eerste Blad. Pag. 1. Een rede van Mussolini. (Eerste Blad. Pag. 2). BINNENLAND. Beleediging van den burgemeester van Laren. (Tweede Blad. Pag. 1). Afscheid van den burgemeester van den Haag. (Tweede Blad, pag. 2.) Met de N.R.V. naar Milaan. (Tweede Blad. Pag. 2). Do fraudes bij het Rottcrdamsche abat toir. (Tweede Blad, pag. 2.) (Medegedeeld door het K.N.M.I. te Do Bilt). Hoogste baromoler6tand 768.0 tc Holy head. Laagste barometerstand 751.8 tc Isafjord. Verwachting: Zw akkc tot matige Noord-Westelijke tot Noord-Oostelijke wind, licht tot half bewolkt, waarschijnlijk droog weer, iets warmer, vooral in het Zuiden. liet gebied van hoogon luchtdruk in het Westen verplaatst zich Oostwaarts en vormt een uitloopcr naar bet Noord-Oosten over Scandinavië. In liet Zuid-Westen vormt zich ccn vlokkc depressie, welke waarschijnlijk etationnair zal worden In de Golf van Biscaye cn over het Zuid-Westen en misschien in hot Zuiden van ons land Oostelijkcn wind zal veroorzaken mot zach ter weer. Boven het. gehcclo Noorden on in Centraal Europa blijft bet weer nog koel, overal komen echter opklaringen voor. In het Oo6lzeegebied viel zware regen. In Frankrijk en Zwitserland is de temporatuur minder laag. In het Middcllandsche Zee gebied beerscht zomerwarmte. Het i6 te ver wachten, dat het weer geleidelijk minder koel zal worden en dat het hoofdzakelijk in het Zuiden warmer zal worden. RIJDT VEILIG! Rijdt bezadigd en verstandig, Als ge tuft door 'n drukke straat, Als ge al te hard gaat rijden, Komt ge absoluut te laatt LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Vindt u ergens een ZOO UITGEBREIDE SORTEERING IN FANTASIE ZIJDE? En de prijzen vallen erg mee, want het IS PER METER. VRAAGT PRIJS VOOR TOÊRRITTÈN IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1