Opening Seizoen SCHERP WOORD VAN BARTHOU DE EEMLANDEU „De Stichtsche Heuvel" LA FUENTE 4000 EXEMPLAKEN Belangrijkste Weerbericht L. J. LUYCX ZOON GARAGE NIC. BOVÉE Donderdag 31 Mei 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 279 TEGEN DUITSCHLAND GERICHT MORGEN HUIZE EN Z'N BAND ADMIRAAL TOGO OVERLEDEN GEEN WAPENS NAAR DEN CHACO Roemeensche crisis voorbij Spanje en de Heilige stoel dit blad heefi een dageluksou SCHOONE WOORDEN... HITTE TEISTERT DE WERELD VOOR EEN STERKER LEGER 9 uur 38 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093. KAM-» 41 AMERSFOOMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pci 3 maandeD vooi Amersfoort 2.10 per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken1 f 0.l7'/r Binnenland franco per post o«r 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS OER AOVERTENTB van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25 Llefdadlghelds advertentHtn voor d« helft van den prijs - Kleine Advertentlën „KEITJES bl) vooruitbetaling I 5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal olaatseo f I.—. Bewilsnummer extra f 0.05 „Er zijn oogenblikken, waarop men alles moet zeggen" G e n v c, 30 Mei. (V.D.) In de zitting van lieden van de Hoofdcommissie der Ontwa peningsconferentie was het eerst liet woord aan den Britschen minister van Buiten- landsche Zaken, Sir. John Simon, die wees op den ernst van den toestand waarin zich niet alleen do Ontwapeningsconferentie, maar het geheele systeem der samenwer king. hetwelk sedert den oorlog de basis der internationale politiek is geweest én waarmede de vooruitzichten op een duur- zamen vrede ter wereld ten nauwste zijn verbonden, bevindt. Het komt er thans op aan. nauwkeurig vast te stellen, hoe de conferentie er werkelijk voorstaat, orn zich een duidelijk oordeel te kunnen vellen over de wezenlijke en beslissende feiten. v SIR JOHN SIMON. Sir John Simon legde er den nadruk op, dat volgens de mecning der Engelsche re geering het plan Macdonald nog steeds cle beste oplossing schijnt. Sir John Simon gelooft niet. dat wanneer het der conferentie niet mogelijk zal zijn het eens te worden over de voorstellen, wel kt» luiden, zooals in het Bntsche memoran dum, een oiitwaperiingsconvcnlie verwezen lijkt kan worden. De Britsche regeering wordt in dezo op- xatting gesterkt door hel zeer interessante memorandum, dat op deze conferentie is ingediend door do delegaties van Denemar ken. Spanje, Noorwegen, Zweden en Zwit serland. De belangrijkste richtlijnen van dit document schijnen die van het Engel sche memorandum nabij te komen. Dok moet Simon constateeren. dot in deelen van het plan-Macdonnld de veiligheid wordt behandeld op een wijze, waarvan hij hoopt, dat zij de sympathie en medewer king der Vereenigde Staten zal vinden. De Britsche regeering is vastbe sloten haar geheele kracht en haar geheelcn invloed aan te wenden, opdat een algemeen internationaal verdrag onder de bestaande om standigheden op een of andere wij ze kan worden tol stand gebracht. Wanneer de ontwapeningsconferen tie slechts voor discussiedocleinden in het leven zou worden gehouden, zouden wij ons den weg sluiten voor alle nieuwe pogingen, welke even tueel nondig zouden kunnen zijn. Doch wanneer de conferentie geen werkelijken stap voorwaarts kan doen, worden niettemin de voor waarden ter wereld gewijzigd Euro pa moet mot nieuwe gevaren reke ning houden. Tenslotte wekte Simon op do conventie van 1925 direct te ratificeeren en van kracht te verklaren. Redevoering van Barthou. Barthou, die hierna aan het woord kwarn verklaarde, dat de moeilijkheden, \v«lke zich voordoen, betrekking hebben op de drie punten van de redevoerinu van Hen derson, n I. dat ecu overeenkomst in ^ake de luchtvloten slechts kan worden bereikt, wanneer het probleem der nationale vei ligheid wordt opgelost. De recente nota wisselingen tusschen de betrokken regee ringen en andere aanwijzingen toonen op duidelijke wijze aan. dat dit probleem de basis vormt van de geheele ontwapenings- k west ie. De verwarde toestand eischt een conven tie. Men mag do moeilijkheden niet ver bergen achter onbepniilde optimistische fra ses Het program is uitstekend Wat wil men? Men zegt het: een ontwnpenincsplan dat snoedig zal worden aangenomen en lovaal uitgevoerd Gelooft U. mijnehocren. aldus vervolgt Barthou. dat ik mij aap deze debatten wil onttrekken? Gelooft U dat ik van plan ben te verzwijgen, wat gezegd moet wor den? Gelooft U dat ik uit naam van Frank rijk naar hier ben gekomen, om een dis crete en gemaskeerde toespeling te maken en den werkelijken stand van zaken en daarmede den geheclen ernst van den toe 6tand te verheimelijken? Ik houd geen re quisitoir tegen iemand, omdat ik niemand haat toedraag. Doch ik heb de waarheid hartstochtelijk lief. Ook voordat ik do eer had hier fo spreken, heb ik steeds geloofd, dat men de waarheid moet zeggen. Ik begrijp wel, dat men uit voor zichtigheid kan dralen zich uit te spreken, doch er zijn oogenblikken, waarop men alles moet zeggen. Wat mij betreft ik zal viorzichtig, doch vastberaden alles zeggen. Duitsch- land is uit den Volk°nbond getre den. Zijn daarom de princines van 14 October 1933 niet meer geldig? Toch is het zoo: de groote mogend heden zijn in vervolg op langdurige pogingen thans eensgezind over een verstandig, onpartijdig en aanneme lijk systeem Duitschland weigert ep omdat Duitschland weigert /ouden wij \Villen proclameeren. dat dit sy steem onaannemelijk is? Zijn wij zoo ver gekomen, dat er een mo gendheid is, die tegelijkertijd on zichtbaar en tecenw-nnrdig is. en wanneer IJ mij toestaat dit beeld te gebruiken, juist door haar afwezig heid aanwezig is?, dus een mogend heid die niet hier is, die uit den Volkenbond is getreden, die daar om geen verantwoordelijkheid hoeft en die alle rechten zonder overecn- komslige plichten heeft. Zijn wij zoover, dat wij geen systeem heb ben, waarover wij kunnen beraadslagen? In ieder geval gelooft Barthou. dat andc re plannen bestaan behalve het laatste plan. IJ zult reeds hebben geraden wat ik thans wil zeggen: Frankrijk blijft het standpunt getrouw, dat liet sedert de ope ning der ontwapeningsconferentie heeft in genomen. n.l dat der Ontwapenigsconfe rentie zelf. Dit standpunt is gebaseerd op art. 8 van het pact. dat president Hender son gisteren heeft aangeroerd. Sir John Simon heeft gesproken van de noodzakelijkheid van een brug. IIij wilde Frankrijk over deze brug laten gaan. opdat het den anderen never bereikt. Ik neem dit voorstel gaarne aan. doch ik stel daarbij de voorwaarde dat niet door de schuld van andere regeeringen ik be doel niet de Engelsche regeering ergens een val is, welke'ons in het water doet vallen want er zijn baden, die ik niet wil nemen. Ik ben voor de eerste rnaal liicr en heb namens Frankrijk te zeggen, dat de Ont wapeningsconferenlie haar werk za| voort zetten en ik voeg daar met oprechte over tuiging aan toe, dat dit werk tot het doel zal leiden BARTHOU. Eindo Maart heeft de Duitsche regeering haar begrooting gepubliceerd. Daarin stond verborgen, dat de Duitsche regeering voor 1934 haar militaire uitgaven ik wijs er op slechts van deze te spreken met 2J4 milliard Mark verhoogde. Wij waren toen bezig de k wratje der uitvoeringsgaranties te regelen Wij stonden toen met de Brit sche regecring in onderhandeling, welke tol. een oplossing zou hebben kunnen lei den. Dit is de situatie en wij zouden toege ven? Wij zouden afzien van ieder systeem, dat niet direct en ab-siluut door Duitsch land wordt goedgekeurd? De situatie zou worden dat een mogendheid, omdat zij de ontwapeningsconferentie bruusk en bru taal had verlaten, ons commandeert, ons haar wil opdringt. Wat mij betreft, ik wei ger zulks. De zitting is verdaagd tot Vrijdagmiddag. KERKELIJK BLAD VERBODEN. Munster 29 Mei. (VD) De hier ver schijnende „Evangelische Noch rich ten" zijn door den opperprjsident van de provincie Westfalen voor den tijd van drie weken verboden. STUDENTEN IN STAKING. M on te-Video, 30 Mei. (V. D.) In ver band met een nieuwe regeling betreffende de examens, zijn de studenten in staking gegaan Eens Japans meest beroemde vlootvoogd, overwinnaar uit den Russisch;Japam schen oorlog Uit Tokio wordt gemeld, dat Groot-admi- raal graal Togo is overleden. Over den levensloop Van Admiraal Togo kan worden gemeld, dal hij zich in den Russisch—Japanschcn oörlog door de over winning, door de Japansche vloot onder zijn leiding behaald bij Toesjima, een we reldroem verwierf. Geboren in 1847 als zoon van een vazal van geVingo beteekenis. kwam hij al op zijn 16de jaar in zeedienst Van 1871 tot 1878 zette Togo lator graaf Heibatsjiro Togo zijn maritieme studiën voort in Eeeland Tot dusver had Togo zich in niets onderscheiden, maar in 1394 kwam zijn kans nog voor het uitbreken van den oorlog met China 6laagde hij er in als ge zagvoorder van den kruiser Naniwa een Chineesch troepcntransportschip, do Kow- sjing, in den grond te boren. De tien jaren die nu volgden, waren voor Japan jaren van voorbereiding van dc groote krachtmeting met Rusland. De oorlog kwam in 1904 en Togo werd aangewezen als Japansch opper bevelhebber van cle vloo'f Dc Russen zon den een groot leger en een groote, inaar niet behoorlijk uitgeruste en allerminst he hoorlijk aangevoerde vloot naar het Verre Oosten. Bij aankomst in de Japansche wa leren, waar Togo met zijn vloot op de loer lag, werd de Russische Armada niet alleen verslagen, maar vernietigd. De eer van de overwinning komt vooral toe aan het geniale beleid van Togo, Ja pan was niet ondankbaar en in 1907 werd Togo tot graaf verheven. Toestemming van 22 der 31 staten binnengekomen De X.R.Ct.-correspondcnt le Gcnève meldt: Nog tien andere stalen hebben zich ge voegd bij cle 12, die in de vorige week aan den Volkcnb >nd hebben toegezegd aan het verbod van uitvoer en wederuitvoer van wapenen en munitie naar Boliviö en Para guay mee te werken. Een onvoorwaarde lijke toezegging is ontvangen van de rqgee- ringen van China, Denemarken, Neder land, Spanje en de Vereenigde Stalen, ter wijl de regeeringen van Engeland, Noorwe gen, Polen Tsjechoslowakije en Uruguay hun medewerking hebben afhankelijk ge- stael 1 van de deelneming van een vol doend aantal andere staten aan den voorge nomen maatregel. De toestemming van 22 der 31 uitgenóoiigie staten is than*» ont vangen, o.a. ontbreekt nog de bereid ver klaring tot medewerking van Brazilië, Duitschland en Zwitserland. Het parlement wordt bijeen geroepen Boekarest, 30 Mei. (V. D.) De eerste minister Tatarescu is gistermiddag weder om door den koning in audiëntie ontvan gen. Na de audiëntie verklaarde hij, dat het kabinet zou aanblijven cn dat met toe stemming van den koning was besloten het parlement bijeen te roepen voor een bui tengewone zitting op 14 Juni a.s. Dc ware reden tot het laten varen van het Averescu plan, is niet officieel bekend, doch men meent te weten dat de oorzaak moet wor den gezocht in den krachtigen tegenstand van de liberalen en de nationale boeren partij. Algemeen heerscht er gevoel van verlichting over het voorbijdrijven van de crisis, te meer daar de veelvuldige kabi netswijzigingen een onaangenamen indruk bij het publiek wekken. GECONTROI.EF.RDE OPLAAG VA* Een concordaat op den grondslag van scheiding van Kerk en Staat Madrid, 30 Mei. (V.D.). De minister van buitcnlandscho zaken, Pita Romaro, is naar Home vertrokken, waar hij als bijzonder gevolmachtigd gezant, zal trachten te on derhandelen over een concordaat met het vaticaan, op den gondslag van scheiding van kerk cn 6taat, gelijk deze in de grond wet is opgenomen. Deze poging om tot een overeenstemming met het vaticaan te ko men, vormt een verdere stap op den weg der verzoening met de Roomsch Katholie ken, welke weg door de republiek i6 ingc 6lagcn, en wat de tweede periode kan wor den genoemd. Rusland en Japan zijn vriendelijk jegens elkaar Tokio, 30 Mei. VD) Alhier liecft de jaarlijksche vergadering plaats gevonden van de vereeniging Sovjet-Rusland—Japan. Do voorzitter prins Kanin heeft naar aan leiding daarvan een receptie gehouden, waar door Saito het woord werd gevoerd. Deze verklaarde, dat de vriendschappelijke betrekkingen tusschen Rusland en Japan hechter, en dc economische betrekkingen nauwer werden aangehaald De Russische ambassadeur Joercn f sprak een rede uit. waarin hij als z.ijn overtuiging tot uiting bracht, dat men de werkzaamheden der ver ecniging, welke teil doel heeft do verster king van de betrekkingen van goede nabuur schap tusschen Rusland en Japan optimis tisch kan beschouwen En nn de praktijk! Moskou, 30 Mel. (V.D.) De Pravvdo meldt, dat de Nanking regeering voorne mens is, oen nieuwe veldtocht te beginnen tegen die gebieden in China, waar het sov jet-régime vasten "oet heeft verworven. Ditmaal zal du eerst kort geleden uit Europa naar China teruggekeerde Tsjang Tsfoe Liang, de voormalige bewindvoerder over Mandsjoerijt. do leiding op zich ne men. Tfljang Tsjie Liang heeft reeds een conferentie bijeengeroepen, waaraan 20 Chineesche generaals hebben deelgenomen. Hevige branden in Engelsch lndië en in Canada Londen, 30 Mei. (V.D.) Volgens alhier ontvangen berichten uit Madras bedroeg de hitte aldaar bijna 10 gr. Fahrenheit. Men acht deze buitengewone hitte mede ver antwoordelijk voor den rampspoedigen brand te Surampnlli, nabij Bezwado, waar bij 12 personen den dood in dc vlammen vonden, welke 300 huizen vernielde. Ten gevolge van de lange drcogte was er vrij wel geen water beschikbaar voor blus- sching van het vuur Boschbranden in Amerika en Canada. N e w-Y o r k, 30 Mei. (V. D.) De bosch- brand in de Ariondack-bergen heeft zich ontwikkeld tot dc grootste welke sedert 1908 is voorgekomen. Reeds is een ontzag gelijke hoeveelheid waardevol hout geheel vernietigd. Twee plaatsen worden door Je vlammen bedreigd. Ook uit Canada komen berichten over groote boschbranden in Oost-Manitoha en Noord-Ontario. In Norwalk in Ohio woedt eveneens een groote boschbrand, welke talrijke nederzet tingen in gevaar brengt. In Charleston in Zuid-Carolina heeft een tornado groote schade aangericht Dc wer velstorm ging gepaard ir.ct een springvloed Washington, 29 Mei. De minister van oorlog Dern heeft Dinsdag voor dc commis sie voor militaire zaken in het Huis van Afgevaardigden verklaard, dat volgens zijn meening het bondsleger in zijn tegenwoor dige samenstelling niet zou kunnen voldoen aan de hem gestelde taak van landsverdedi ging. Dc minister beval de commissie aan het wetsvoorstel Thompson aan te nemen, waardoor het leger, dat thans uit T30.Ó00 man bestaat, versterkt wordt tot 179,000 man. (Hbld.) BUITENLAND. Scherpe woorden van Barthou to Gcnève. (Eersto Blad, pag. 1.) Admiraal Togo overleden. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Do uitwijzing der vier Duitschers. (Eersto Blad, pag. 2.) Overzicht van pas-, visum en douane voorschriften. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS. Uitvoering van Handel's Judas Maccabaus door Toonkunst. (Eerste Blad, pag. 2.) Nabetrachting over den gemeenteraad. (Eerste Blad, pag. 3). Het jaarverslag der Levensverzekering- Mij. Ons Belang. (Eerste Blad, pag. 3), Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Hoogste barometerstand 768 7 te Stettin. Laagste barometerstand 731.9 te Isafjord. Verwachting. Zwakke tot matige Ooste lijke wind, helder tot licht of half bewolkt, droog weer, behoudens geringe kans op on weer in het Zuiden, Iets warmer. Do hooge luchtdruk heeft zich vooral over Scandinavië uitgebreid en de depressio in het Noord Westen trok Westwaarts terug. Over Frankrijk cn do golf van Biscaye ligt een uitgebreid gebied, vranr de barometer overal ongeveer op 761 m.M staat en waar slecht op een enkele plaats regen van be- téekenis wordt gemeld. Toulouse had 9 m.M.) Dc Oostenwinden zullen in onze om geving aanhouding cn verdere stijging van temperatuur brengen. Geheel Duitschland heeft zonnig weer met liooge temperatuur in het midden en Zuiden. In Frankrijk cn Zwitserland is de lucht grootondcels be dekt, maar is opklaring to wachten. Ook dc Britsch eilanden hebben grootendeels fraai weer. In Scandinavië is dc lucht nog bedekt en valt nog regen in het Noorden. RIJDT VEILIG! Rijden op de linkerweghelfi is verboden in bochten binnen be' bouwde kommenin onoverzich lelijke bochten daarbuiten en bij het inhalen van tramrijluigen LAHGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Vindt u ergens een ZOO UITGEBREIDE SORTEERING IN FANTASIE ZIJDE? En de prijzen vallen erg mee, want het is PER METER. VRAAGT PRIJS VOOR rOÉRRiTTÉN IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole. VLIEGTUIG VERONGELUKT. New-York, 30 Mei. (V.D.). In de nabij heid van Bethel in Connecticut is een vlieg tuig hedenmorgen vroeg bij een noodlan ding vernield. De piloot van het vliegtuig een toestel van dc United Airway Line, en zeven passagiers wellen --aar "©wond.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1