DE ËEMLANDEU Opening Seizoen RUIME KEUZE IN ORGANDIE EN TAFZIJDENBLOUSES De verklaring der neutralen Medische „DE STiCHTSCHE HEUVEL" LA FUENTE 4000 EXEMPLAREN L. J. LUYCX ZOON DAMESCONFECTIE GARAGE NIC. BOVÉE Zaterdag 2 Juni 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 281 Rede van Sandler DE ZON BRANDT OP AMERIKA Tel. 1788 v* i 6 ct. per K.NI. Tel. 1788 ONTPLOFFING AAN BOORD VAN EEN SCHIP HUIZE EN Z'N BAND UIT HET VERRE OOSTEN Eeiaogrijksfe SPORTIEVE JASJES a f 8.25 Fa. DUIM-BURGER Weerbericht 9 uur 41 min. 3RAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE ARNHEMSCHEWEG 26 TELEFOON 964 TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093. KAM"» 41 AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNËMEN [SPRIJS pt' 3 °>aapdcl> vo°' Amersfoort 2.10 per maand 0.25. par w«k (mei gratis verzekering tegen ongelukken' I 0.171/, Binnenland franco pet post per 3 maanden I 3.-. Afzonderll|ke nummert 10.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 511 PRIJS OER ADVERTtiJTIEN van inbegrip var» t«u Deanjsnumraer 1elke regel meer f0 25 Liefdadigheids ddvcric;tlto voorde helft van den prijs Kleine Advertentlën „KEITJES bl) voorultbetbling 1—5 regelo 50 cent elke regel aieei 10 cent driemaal olaotseo f I.Ëewllcoummei extra f 0.05 Sir John Simon ge.ft den moed op en zal Genève verlaten Genève, 1 Juni (V.D.). Sir John Simon zal Genève spoedig verlaten, aangezien men van Engelsche zijde de mogelijkheid gering acht, dat alsnog overeenstemming in de Ontwapeningskwestie zal worden be reikt SIecbt6 zeer bizondere feiten, aldus wordt verklaard, zouden wijziging kunnen brengen in het besluit van den Britschen 6taatsman. Bij het begin van de zitting van heden legde Henderson een verklaring af, waar in hij op den uiterst critekcn toestand dor conferentie wees. Niettemin hoopt Hender 6on. dat het mogelijk zal zijn een weg te vinden, waarlangs men voorwaarts zal kunnen gaan. Hij meent niet, dat het een ijdele wensch behoeft te zijn, dat do con ferentio zal slagen. Rede van Beek. Vervolgens was het woord aan den Pool- schen minister van Buitenlandsche Zaken Beck, die er op wees, dat ter conferentie* algemeen een pessimistische stemming heerscht. Minister Beek zette vervolgens het stanu punt der Poolscho regeering uiteen. Hij wees er op, dat de Poolsche delegatie van den aanvang der conferentie af, van mee ning is geweest, dat deze een duidelijk omschreven laak heeft, n.l. de beperkin* en vaststelling der bewapening. In dezen geest is de Poolsche regeering steeds werk zaam geweest. Volgens onze meening kun nen wij slechts dan concrete resultaten be reiken, wanneer wij ons geleidelijk bezig houden met de problemen, welke het be grip veiligheid in alle staten kan bescher men. De Poolsche regeering is bereid tot lederen maatregel op het gebied van ver mindering op beperking der bewapening, welke een algemeen karakter draagt en op alle staten van toepassing zal zijn. In het verdere verloop van de zitting der hoofdcommissie sprak de Chineesche gedelegeerd Wellington Koo, die wees op het lot van zijn land, en een systeem van veiligheid eischte als voorwaarde van ont wapening. Hierna was het woord aan den Zweedschen minister van Buitenlandsche Zaken, Sandler. De houding der nentralen. Sandler verklaarde o.m., dat het onmo gelijk- is zelf6 van de verschillende ge zichtspunten der wapeningsbeperking te komen tot een alle wapeningscategorieèn omvattend verdrag. Overal ter wereld wordt herbewapend en .het is een belang rijke taak der conferentie deze feitelijke herbewapening in ieder geval te regelen De ontwapening zou het juiste middel zijn om de rechtsgelijkheid tot stand te brengen. Onder de huidige omstandigheden moet en behoort nog steeds een beslisscn- den stap worden gedaan in de richting van gecontroleerde gelijkheid. Wie begrijpt niet, dat een volk verbolgen moet gera ken, wanneer het wordt gehouden in een toestand van minder recht. Nopens de vei ligheid zou het doelmatig zijn de aandacht te richten op een punt, n.l do uitvoerings garanties. In ieder geval zou Zweden nieu we verplichtingen op zich nemen ten aan zien van de veiligheid mits effectieve ont wapeningsmaatregelen worden ingeleid Slechts een algemecne ontwapening zou ten 6lotte een veilgheidssysteem voor allen beteekenon. Vervolgens las Sandler een gemeenschap pelijke verklaring voor van de delegaties van Nederland, Denemarken, Noorwegen. Zweden, Zwitserland en Spanje. In de ver klaring wordt er de nadruk op gelegd, dat deze landen hun in het memorandum van 14 April 1931 neergelegde opvatting vooral nopens de ontwapening, veiligheid en rechtsgelijkheid handhaven. Op deze basis leggen zij de hoofdcommissie o.m. de vol gende overwegingen voor- Een bizondere commissie moet er mee worden belast on verwijld de kwestie der uitvoeringsgaran ties der toekomstige conventie te bestu deeren. Het presidium moet onverwijld de kwes tie der instelling van een strenge controle van den handel in en de fabricage van staatswege en door particulieren van vva pens en oorlogsmateriaal overwegen. Het presidium moot worden opgewekt zoo spoedig mogelijk den tekst van het ontwerp verdrag van 27 Januari 1933 mits gaders de door den Engel6chen minister van Buitenlandsche Zaken in zijn rede van 30 Mei genoemde problemen te bestudee- ren. In het bizonder moet rekening wor den gehouden met een onvoorwaardelijk verbod van bombardement uit de lucht cn iedere voorbereiding daarvan. De vernietiging van een voor iederen 6taat te bepalen aantal vliegtuigen, welke volgens het Britschc ontwerp worden ver boden. Onderzoek der maatregelen tot ver hindering van het gebruik van particulie re vliegtuigen voor militaire doeleinden. Vernietiging van tanks en zware veld artillerie. Met het oog op de noodzakelijkheid inde ren betrokken staat aan deze maatregelen deel te doen hebben en met het oog op het feit, dat Duitschland niet deelneemt aan de conferentiewerkzaamheden, moet het presidium worden gemachtigd ieder geschikt geachten maatregel te nemen, welke het mogelijk zou maken, dit ont werp tot alle staten uit te breiden. Het zal voorts zaak van het presidium zijn de hoofdcommissie te zijner tijd bijeen ie roepen opdat definitieve besluiten wor den genomen. Litwinol. opnieuw aan het woord. Hierna was het woord opnieuw aan den Sovjet Russischen Volkscommissaris van Buitenlandsche Zaken, Litwinof, die ten aanzien van de drie door Simon ter sprake gebrachte punten opmerkte, dat de che mische oorlog reeds bij verdrag van 1929 is verboden. Slechts eenige staten hebben dit verdrag geratificeerd Tot de staten die het niet hebben geratificeerd, behoort een die thans niet aanwezig is en men moet zich afvragen, hoe een dergelijk verdrau •ioor dezen staat wordt opgevat. Hetzelfde geldt voor de publicatie der uiteraven voor bewapening Nopens het derde punt ver klaarde Litwinof dat het beter zou zijn ie goheele conferentie permanent te ver klaren en niet slechts een commissie, mits de conferentie werkzaam zij en niet ledig De tank der permanente conferentie zou moeten zijn de organisatie der veiligheids- en vr°desgarnnties naast d<> verdere be handeling der ontwapeningskwestie. Een groot gedeelte van de oogst dreigt te mislukken Vrijwel geen water meer! Chicago, 1 Juni. (V.D.) De gewel dige hitte in de stated van het midden westen, waaroij op enkele plaatsen tem peraturen van 109 tot 110 gr. Fahrenheit werden bereikt, dreigt een zeer groot ge deelte van den oogst te doen mislukken. In een dozijn staten is thans door deze droogte-periode, welke de eerste is sedert 50 jaar, vrijwel geen water meer beschik baar. Reeds heeft men de maatregelen ge troffen, om de farmers te ontheffen van hun verplichting tot productie beperking en men acht het niet uitgesloten, dat het congres nog voor zijn verdaging aanzien lijke sommen ter beschikking zal moeten stellen, ter leniging van den nood. In het zwaarst getroffen gebied van Zuid- Saskatohewan verwacht men dit jaar 6lechts een opbrengst van vier millioen bushel in plaats van de gewone 44 mil lioen. DE FRANKFURTER ZEITUNG ONDER ANDEREN INVLOED. Frankfort a.d. M a i n, 31 Mei. (V. D.) Naar de Frankfurter Zeitung meldt, is de uitgeverij van dat blad overgegaan in het eigendom van dengene. die jarenlang eige naar is geweest der minderheid van de aandeelen. De leden der .stichtersfamilie mevr. The resa Simon-Sonneman, dr. Hans en dr. Kurt Simon hebben thans geen aandeel cn invloed meer bij het blad De redactioneele leiding blijft dezelfde als tot nu toe. KONINGINNEPAGE. Voor den tweeden keer binnen enkele maanden uereikt me het bericht van de vangst van t-en iwoii.uginuepagc, een vlinder, dien we hier nog nooit zagen vuegcu en trie eigtmijK meer tiiuis noon in net oosten van ons lanu ,waar we hem vaak ooven de uil- gesueKte roggevelden zagen zweven in een statige viuclit, nu en dan slechts even klap wiekend. Mij uraagt zijn naam niet alleen uaar aan leiding van zijn statig Dcwegen en zijn vor stelijk kiced, maar ook omdat de achter- vieugeis in een staartje eindigen, uat doet denaen aan de sappen der livreien vau de lakeien der adellijke huizen uit de middel eeuw eu. Wat een pracht beest, grootcr nog dan Ataianta ot i\.oo>wilje en ouitengcwoon mooi geteekend. met zoo eeer het ooute dei kleuren spreekt hier, als wel de artistieke leekening, hoo.dzaKeiijk uitgevoei i in gee- met zwart in allerlei overgangen spreek» hier. Up de acnterv»eugeis oovendien nog een rij van biauwc maantjes en een helden- ioodc stip. Wie het dier voor het eerst zie» denkt daarbij altijd aai. iets deitigs, iets ooven het gewone uitgaand, iets adaenijks o. rvoninkiijks, oeen wonder, dat ik me verheug over de twee gemeide vondsten, nietwaar-' Evenwel, ook al komt het dier hier nu voor, het zal wel zoo zeldzaam zijn dat we het niet gauw zullen zien vliegen. Maa» wat wel »s aan te treilen, dat is de rups die leelt op allerlei schermbloemige planten en door mij altijd werd gevonden op wortel- liedjes. Daar moeten we dus nu eens op iet ten, of we cr algcgelen looi vinden en in de nabijheid daarvan dan groene rupsen me' zwarte dwarsbanden, waarop oode lippen Ze kunnen uit de hals een vlcczig vorkje uitsteken, dat een geur verspreidt die aaD de bekende zuurtjes doet denken lk hoop dat u het geluk moogt hebben er Ie vinden en dat U mij dan met het bericht cr van wilt verblijden A. JOMAN Passagiers verzekerd Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens- Vaste standplaats naasl het tramstation Zondag hebben dienst de doktoren kinschoten, Soes ter weg 329; Tel 112. Lubsen, Snouckaertlaan 12; Tel 230. Blees, Utrechtscheweg 122; Tel. 1733. Boodschappen, behalve spoedgevallen, te melden Zondagsmorgens vóór 10 nor Zondag en de geheele week 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma Ten Brink en Vermolcn, Varkensmarkt 19a Tel. 160 en De Soester Apotheek, Socster- weg 97; TeL 70D. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen Mej. v. d, Griendt, Breestraat 8B en Me vrouw Daams, Puntcnburgerlaan 21. Gent, 1 Juni. (V. D Aan boord van de Fransche tanklichter „Rafal", welke te Bagatelle nabij Gent benzine aan het laden was, heeft Donderdagavond een explosie plaats gehad, waardoor het schip, dat on ongeveer 300 ton meet, geheel is uitgebrand De voorraad benzine, welke verloren js ge gaan, bedraagt 150 ton. Bij een aan boord ingesteld onderzoek heeft men in het ach teronder het lijk gevonden van een 21 ja*i gen Belgischen schipper. Het tweede lid van de bemanning was, toen de brand ont stond, aan den wal. De sleepboot „Orion" heeft de Rafal naar Gent gesleept. ONTWAPENING! Kruiser te water gelaten. Nagasaki, 31 Mei. (V. D.) De nieuwe kruiser Mikoema, een zusterschip van de Mogami, is to water gelaten. De oorlog» bodem heeft een waterverplaatsing van 8500 ton en ontwikkelt een snelheid van 33 knoopen, terwijl de bewapening bestaat uit 15 stukken geschut van zes inches. Japansche wapens voor den Balkan. Osaka, 31 Mei. (V. D.) De Kamer voor Industrie en Handel heeft een telegram uit Athene ontvangen met bet verzoek wapens cn munitie te willen leveren, o.m. vliegtui gen, duikbooten, welke naar het schijnt zul len worden doorgezonden naar de Balkan- staten. Japan is weer actiefOnlusten tusschen Mongoley en Russen Sjanghai, 1 Juni (V.D.) Volgens al hier mtvangen berichten zijn do hoofd- strljdkrnchten van de zevende Japansche divisie geconcentreerd in het Oosten van de provincie Tsjahar, tusschen Dolonor en Koejoean. De Japansche troepen handha ven een bijzonder strenge discipline. Vlieg tuigen doen voortdurend verkennings vluchten. Volgens het blad Tsjoensjoeoskibaoc zij» er ernstige botsingen voorgekomen tus schen Japansche troepen on Chineesche boeren in Dol mor. Onlusten tusschen Mongolen en Russen. Moe k den, 1 Juni. (V.D.) Naar uit Tsjitsjikar wordt gemeld, zijn bij een po ging om huisdieren in beslag te nemen, ernstige onlusten uitgebroken. Ten Zuid- Oosten van Oerga s het tusschen Mongo len en Russen tot botsingen gekomen, waarbij 30 Russen werden gedood. Sovjet- Russische troepen die derwaarts werden gedirigeerd, zouden volgens alhier ontvan gen beriohten met verliezen zijn terugge slagen. DfT BLAD HEEF1 ERN DAGELIJKSCHM GRCONT ROI.EERDE O Pt.A AG VAN BUITENLAND. Verklaring der neutralen te Genève. (Eersto Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Nederland—Curasao 16341934. Her denkingsbijeenkomst in do Ridderzaal te Den Ilaag. (Derde Blad, pag. 1). Chauffeur van een tractor te Nijmegen levend verbrand. (Tweodo Blad, pag. 2.) Opening der luchtlijn EeldeTwente— Eindhoven. (Tweede Blad pag. 2). STADSNIEUWS. De Aannomersbond adresseert. (Eerste Blad, pag. 3.) Aantrekkelijke tentoonstelling in de Ambachtsschool. (Eerste Blad, pag. 3.) LAKGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Onze Zwempakken zijn GOEDKOOP en GOED. BADSCHOENTES vanaf 50 ct Modegedeeld door het Kon. Ned. Mot, In stituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 772.7 te Aberdeen en Stornoway. Laag6to barometerstand: 757.3 te Jan May en. Verwachting: Zwakke tot matige Ooste lijke tot Noordelijke wind, licht tot half bewolkt, waarschijnlijk droog weer, iels koeler. Geen groote verandering te wachten. De 6tijging van de luchtdruk in het Wes ten ging regelmatig voort. De hoogste ba rometerstanden worden thans in Schotland gevonden. De depressie bij IJsland bleef hoog in het Noorden en doet zijn invloed gevoelen op het weer in Noord-Scandinaviè. Over het Zuid Westen blijven de ondiepe o n\y ears-depressies, die nog plaatselijk on- weers regen6 gaven in Frankrijk cn gerin ge hoeveelheden tot over het Zuiden van ons land. Het gebied van groote warmte verplaatste zich nnat* het Oosten en ligt thans in Oost-Duitschland. In het Westen veranderde de temperatuur weinig. Op IJs- lang steeg zij tot zomerwarmte in het bin nenland. Behalve de onweersregens in Frankrijk, viel nergens regen van beteeko- nis en is het wee overal zomers warm en zonnig Voorloopig zijn er nergens groote veranderingen te wachten. RIJDT VEILIG1 Trams en militaire colonnes gaan steeds voor. ook al komen ze van links; heizelfde geldt voor begrat fenissen, optochten en dergelijke stoeten. VRAAGT PRIJS VOOR rOERRlTTÈN IN BINNTN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker z|]de van hotel Monopole.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1