Fa.' DUIM-BURGER DË EEMLANDEü Amersfoort RUIME KEUZE IN ORGANDIE EN TAFZIJDENBLOUSES uit mooi oarage nic. BOVÉE DAMESCONFECTIE Weerbericht l j. lüycx mm v' VACANTIEGOEDEREN Het cijfer Zondags kinderen 4000 EXEMPLAREN Zaterdag 9 Juni 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 287 Beateinlandlsclh TER REDDING VAN DE CONFERENTIE verzendt men per VAN DOORN Nooit anders! Medische voor de Ernstige bomaanslagen in Oostenrijk TAXI TAX 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093. SPORTIEVE JASJES a f 8.25 Belangrijkste Nieuws ARNHEMSCHEWEG 26 TELEFOON 964 uur 47 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFON8STE Tel. 1788 6 ct. per K.M. Tel. 1788 AMERSFÖOMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pei 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 1 0.75. per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken» f 0.17'/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3--. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN vao ,~4rc9els 105 mc' ,Dbe9rtP van een bewijsnummer c||<e regel mcer f 0.25 Llefdadlghcids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine AdvertentlëD „KEITJES' bi) vooruitbetaling 1—5 regela 50 cent elke reael meer 10 cent. driemaal plaatsen I.Bewilcnummer extra f 0.Q5 Ietwat gunstiger berichten uit Genève. Dc ontwape ningsarbeid werdt voortge zet. Wanneer men in dc ochtendbladen de grooie koppen leest en getroffen wordt door de woorden „Overeenstemming' tc Genève bereikt", dan heeft het niettemin zin de zaak nuchter tc bekijken en te bedenken, dat men nog steeds ver van een ontwape ningsconventie is verwijderd, liet ccnige resultaat, waartoe men na zeer moeizame onderhandelingen is gekomen, bestaat hier in, dat een nieuwe grondslag is gelegd voor de voortzetting der ontwapeningsconferen tie. Aan den anderen kant mag de beteekc- nis hiervan natuurlijk niet worden onder schat, daar het cr de laatste dagen tc Ge nève zeer bedenkelijk uitzag en dc. scherpte der tegenstellingen deed vreezen, dat de conferentie haar werkzaamheden definitief zou staken, of, wat vrijwel op hetzelfde neerkwam, voor onbepaaldcn tijd zou wor den verdaagd. Zoover is het, gelukkig, niet gekomen: de algemcene commissie der ontwapenings conferentie is het gisteren n.l. mogen ge lukken tot een accoord tc komen ten aan zien van het toekomstiir werkplan der con ferentie en wel op den grondslag ccner compromis-resolutie, die op haar beurt was gebaseerd op een ontwerp van Barthou, dat echter aanmerkelijke wijzigingen onder ging, welke rekening hielden met Bilge)- schc en Amerikaansche verlangens. Sinds 29 Mei, toen de besprekingen te Genève werden hervat, zijn dus toch eenisrc vorde ringen gemaakt, nadat velen reeds alle hoop hadden opgegeven, dat een nieuwe basis voor den ontwapenirrgsarbeid zou kunnen worden gevonden. Van belang is tevens, dat de gewijzigde resolutic-Barthou eerst door het bureau en daarna door de nlgemecne commissie feitelijk unaniem is aanvaard, zij /liet. dat een paar landen ton aanzien van sommige punten cenig voor behoud hebben gemaakt. In elk geval kan men Maandag vol goeden hioecl beginnen met de concrete uitwerking van het ar- bc.idsplan. Zooals men weet, zal een viertal commis saris haai* best doen met betrekking tot de taken, diÖ~ baar zijn opgedragen, een ac coord te bereiken. Deze commissies zijn die voor luchtvnartaangelcgcnheden. die voor den handel in en vervaardiging van wapens, alsmede twee commissies, welke nog in 't. leven moeten worden geroepen en welke zich onderscheidenlijk zullen bezig houden met regionale veiligheidspactcn en de z.g. uifcvoeringswaarborgcn. Ondertusscben is één zeer groote moei lijkheid blijven bestaan: Duitscbland, het welk nog steeds ontstemd is, omdat men bet de toegezegde rechtsgelijkheid practisch is blijven onthouden, heeft nog niet de min ste neiging aan den dag gelegd naar Ge nève terug te kceren. Juist deze terugkeer, dien de Franschen nadrukkelijk blijven erschen, is thans een zeer belangrijke voor waarde voor 't cventueelë welslagen der conferentie geworden. Dc Engelschen en Amerikanen zouden het liefst hebben ge zien, dat via bet bureau der ontwapenings conferentie op Duitschland een beroep werd gedaan om het verbroken contact met Ge nève te herstellen, maar Frankrijk kantte er zich mét-man en macht tegen, dat Vol- kcnbondsinstantics Duitschland zouden verzoeken den abiupten stap, dien Berlijn indertijd deed, ongedaan te maken. Duilsch- Innds terugkeer achten de Franschen vol strekt noodzakelijk, maar zij kunnen met de verwerkelijking van dezen vvensch al leen genoegen nemen, wanneer Duitschland uit zich zelf weer naar Genève terugkeert, of wanneer het hiertoe overgaat, nadat af zonderlijke regeeringen contact met Berlijn hebben gezocht en aandrang op de Duilsche regeering hebben uitgeoefend. In elk geval gaat dc nlgemecne commissie, nadat dc bovenbedoelde commissies zijn ingesteld, Maandag- uiteen om pas weer bijeen te komen, wanneer rnen erin is geslaagd bet Duitsche verzet te breken, m.a.w.: wanneer Berlijn heeft verklaard, dat liet. bereid is weer in Genève te onderhandelen. IIet is nu nog tc vroeg om te voorspellen, of Duitschland al dan niet halsstarrig zal blij ven. In elk geval is cr tc Genève thans een veel prettiger sfeer geschapen. Bovendien ademde de- rede van Barthou gisteren een vrij verzoenenden geest; in dit verband worde eraan herinnerd, dat hij nog eens met klem verklaarde, dat Frankrijk in de verste verte niet dacht aan een tegen Duitschland gerichte omsingelingspolitiek. Ook Eden heeft laten uitkomen, dat dc compromis-resolutie derwijze is geredigeerd; dat Duitschland, zonderdat zijn prestige daardoor in het gedrang geraakt, naar Ge nève zal kunnen tcrugkceren. Ilct wooi'd is dus nu aan Duitschland. dat waarschijnlijk eerst dc kat uit den boom zal kijken en ongetwijfeld pas aan dc conJcronlictat'el weer plaats zal nemen, wanneer het. niet alleen ervan verzekerd is, dat het Frankrijk meenens is met de vermindering en beperking der bewape ning, waartoe het zich opnieuw hij monde van Barthou bereid heeft verklaard, maar tevens over waarborgen beschikt, dat de beloften inzake de- Duitsche rechtsgelijk heid werkelijk worden ingelost. i horman Davis als bemiddelaar Parijs, S Jjni. (V.D.) De Geneefsche correspondent van do Chicago Tribune schrijft le hebben vernomen, dat de ont- werp-resolutie, waarover ir.cn te Genève tot overeenstemming zou zijn gekomen, te dan ken is aan de bemiddeling van Norman Davis en dc volgende vijf punten bevat: I. Erkenning van de noodzakelijkheid van deelneming van Duitschland aan de ver dere werkzaamheden van de conferentie. II. Onderhandelingen ten behoeve van het tcrugkceren van Duitschland langs di plomatieken weg en niet meer door tus- schenkomst van conferentie-organen, gelijk de Engelschen oorspronkelijk wensoliten. III. Erkenning van de noodzakelijkheid con comnvssio te vormen ter bestudeering van dc controle en de veiligheid in den vorm van uitvoerings-garantics \oor een toekomstige conventie. Men gelooft, dat de door B us land voorgestane regional# veilig heidspalen officieel zouden moeten wor den xastgelegd in een vorm van onderhan delingen. welke evenwijdig moeten loopen met die van de conferentie. IV. Instelling van een commissie ter be- studcering van concrete^'entwapenirigsvoor- stéllen, d w.z. tor harmoniseering van dc verschillende aan dc conferentie voorge legde memoranda en resoluties met betoog op de uitwerking van oen overeenkomst. V. Verdaging, tot de president en het bureau der conferentie gelooven, dat in bo vengenoemde vier punten voldoende vorde ringen zijn gemaakt, om een wcerbijecn roeping van de conferentie te veroorloven De correspondent van do Chicago Tnbuno wijst er op, dat de sovjet-Russische gede legeerde afwijzend staat tegenover deze ontwerp-reeolutie, en dat men in zekere kringen verwacht, dat sovjet-Rusland uit Genève "zal vertrokken, wanneer het ön'G werp mocht worden aangenomen. Korte verdaging der con ferentie? Genève.' 8 Juni (V.U.). Naar thuis wordt bevestig»!, is na onderhandelingen, welke gisteravond tot één uur duurden, tusschen de gedelegeerden van Engeland, Frankrijk en de Ver. St een gemeenschap pelijke resolutie uitgewerkt, welke nun vandaag aan het presidium en de hoofd commissie van do ontwapeningsconferentie hoopt voor ts leggen. Allereerst is deze overcenstemmingsfoririule nog to-gezon den aan de regearingen van de drie mogend heden, teneinde deze in de gelegenheid te stellen en haar goedkeuring aan te hech ten. Dc tekst van de resolutie is nog niet bekend. Ilct schijnt echter vast te staan, dat het tcrugkceren van Duitschland daarin op den voorgrond wordt gesteld. Ook zou den de Franschen hebben toegegeven dat Duitschland uitdrukkelijk wordt genoemd, hetgeen in de tot dusver opgestelde ontwer pen niet hel geval was Op grond \*an dc bijzondere instructies van do Engelsche delegatie, die na de zit ling van den Engelschen kabinetsraad wa ren verstrekt, hebben de Engelschen hard nekkig vastgehouden aan dit punt. In de resolutie zou echter worden erkend dat zonder een terugkeer van Duitschland, het voortzetten van de werkzaamheden ook van dc commissies niet kan worden ver wacht. Tegelijkertijd zouden op een verder punt onderhandelingen met Duitschland, ten doel hebbende zijn terugkeer tot dc confe rentie, worden voorgesteld. De Franschen hebben echter, naar men verneemt, legen een uitnoodiging van Duitschland door de ontwapeningsconfe rentie zelve of een barer organen met suc ces gestreden, zoodat dc onderhandelingen langs diplomalickcn weg kunnen worden KLAPROZEN. Men beweert wel, dal dc eerste lettergreep van den naam dezer schitterende onkruiden ontleend is aan het feit, dat, wanneer men dc bloemblaadjes in dc holte van de vuist legt en er daarna met de vlakke hand op slaat, dit een helderen knal veroorzaakt, waarbij het blaadje stuk klapt, 't Is niet onmogelijk, ofschoon, „wij jongens" dat kon den demonslreercn met lal van andere blaad jes Evenwel, dc kwestie zal ons niet ver ontrusten En zeker zullen we om heel andere redenen ons tot de prachtige wilde papavers voelen aangetrokken, dan om het knaleffect der bloemblaadjes. Meer trekt hun schitte rende kleur ons aan en zeker zullen we daar, waar we ze tegen komen, graag een bouquelje meenemen ter. versiering van onze woning. Daarbij nemen we dan het volgende in acht. Wonen we ver van de groeiplaats der klap rozen, dan bedenken we wel, dat ze erg gauw verslappen en wc dus enkele voorzoigen in acht hebben te nemen. Daarom plukken wc liefst geen open bloemen, maar knoppen, en dan het liefst zulke, die al recht op 6taam Klaprozen hebben namelijk als bijna alle Papaveracceën knoppen, die hangen, m.a.w staan aan omgebogen steeltjes. Eerst tegen dat zc open zullen gaan, heffen zich die knoppen omhoog. Weldra vallen dan dc beide kelkblaadjes af en de tot nu toe ineen- gefrorameldc vier bloembladen ontplooien zich en slaan weldra als een vlammende ver siering om de doosvruchtachlige stamper en de vele zwarte meeldraden. Men zegt, dat er roomsche en protestanlsche klaprozen zijn. De eersle zouden zich onderscheiden van de laatste doordat aan den voet der vier bloem bladeren een zwarte vlek voorkomt, die te zamen een kruis vormen. Ik geloof eigenlijk, dat men daarbij wel van twee verschillende soorten moet uitgaan, want behalve de ge wone Papaver Khoeas zijn er nog meer soorten. Wilt ge lang plezier hebben van uw klap rozen, sla dan de stengels, voor ge ze in het water zet, van onder een beetje plat. En steek er al verzamelende wat bloeiende gras sprieten tusschen: het zal het effect vanuw bouquet zeer verhoogen. A. JOMAN. ZUIDSINGEL 66-67 Tel. 1118 401 gevoerd. De andere deelen der overeen komst houden in zoover rekening niet het Fransche standpunt (lat de behandeling van het veiligheidsvraagstuk geplaatst wordt voor dc behandeling van do ontwa pening en er zal worden beraadslaagd over waarborgen voor dc veiligheid en de uit voering van het accoord door de politieke commissie van de ontwapeningsconferen tie en over voorbereidende werkzaamheden in hot ontvvapeningsvraagstuk door de hoofdcommissie van do, conferentie. Naar liet schijnt, zal op een verder punt van da overeenkomst een korte verdaging van de conferentie worden voorgesteld, zoo dat practisch diplomatieke voorbesprekin gen nog niet zijn uitgesloten. Ook liier moeten bijzonderheden nog worden afgewacht. Een verdaging is des tc waarschijnlijker, daar niet alleen do gedelegeerden van de groote mogendheden, maar ook een reeks andere gedelegeerden den wensch hebben uitgesproken, nog einde van deze week uit Genève te vertrekken. Men streeft er echter naar, deze verda ging zoo kort mogelijk te houden. Zondag hebben dienst de doktoren: Mertens zur Borg, Laantje 5; Tel. 1225. Nicolaï, Lange Bergstraat 41; Tel. 653. Kamerling, Utrcchtschewcg 35; Tel. 142. Boodschappen, behalve spoedgevallen, te melden Zondagsmorgens vóór 10 uur! Zondag en de geheele week 's nachts heelt dienst de apotheek van de firmr Ittmann, Langestraat 9; Tel. 104. We en en, fl Juni. (V.D.). In den afge- loopón nacht zijn twee ernstige bomaan slagen gepleegd op spoorbruggen van de groote internationale lijnen. Bij Vöckla- markt op dc lijn WecriehSalzburg— Inns bruckZurich is een bom geworpen op dc spoorbrug, waardoor \olgcns mcdedccling van de politie te brug zoodanig is bescha digd, dat het verkeer waarschijnlijk zes (lagen niet zal kunnen plaats vinden. De sneltrein WeenenParijs, welke tien mi nuten na den aanslag ter plaatse arriveer de, kon nog juist bijtijds tot staan worden gebracht. Een tweede bomaanslag is gepleegd op de lijn Weenen—Triest tusschen Somme ring cn Breitcnstein. Weenen, 9 Juni. (V.D.). De beide laal- sto spoorwegaanslngcn hebben in Oosten rijk groot opzien gebaard. De aanslagen waren ditmaal veel grondiger voorbereid dan de aanslagen tijdens de Pinksterdagen Ilct verkeer is dan ook veel ernstiger ver stoord. Op dc West-bahn moeten de treinen tot aan de vernielde brug van VÖcklamarkt rijden; daar moeten dc reizigers uilstap pen en via een vlug gebouwde noodbrug naar den anderen kant gaan, waar zij dan kunnen overstappen op een gereedstaanden trein. Op dc Süd-bahn is liet internationale D-treinvenkcer omgeleid naar de West-balm v ia BruchLebbenSeltztal. Dat betcekcnt voor alle uit het Zuiden komende treinen een vertraging van vele uren. Hedenmor gen hebben deskundigen een onderzoek in gesteld, teneindo na tc gaan, binnen hoe veel tijd men het viaduct van de Semmc- ring, dat vernield is, weer voor gebruik gereed kan maken. Het personenverkeer wordt door over stappen in stand gehouden. Het onderzoek naar. de daders is onverwijld ter bond ge nomen. VRAAGT PRIJS VOOR TOERRITTÈIV IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. KAM? 41 OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCBM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. Ken nieuwe gemeenschappelijke resolutie te Genève. (Derde Blad, pag. I). 3INNENLAN-. Het „Generaal pardon' brengt voor de schatkist 10'/: millicen op. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Het zomerfeest van de V.A.R.A. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te Dc Bilt. Hoogste barometerstand: 77-4.9 le La Alcu- reyri. Laagste barometerstand 7C1.G tc War schau en La Corunha. Verwachting: Zwakke tot matige Ooste lijke tot Noordelijke wind, licht tot half be wolkt, later wellicht toenemende bewol king, aanvankelijk droog warm weer, la ter koeler. Kansen op afkoeling, zonder regen of onweer. Het gebied van boogen luclidruk in het Noorden nam iets in beleekenis af en ver legde zijn kern naar IJsland. Eon secun dair maximum ligt over do Noordzee. Daal- gebieden van den luchtdruk trokken hoog door het Noorden en doen in Scandinavië den barometer geleidelijk dalen. Zij zullen tenslotte de nog steeds aanwezige depres sie in bet Oosten weer versterken en de wind ook hier te lande naar het Noorden doen teruggaan, wat een inval van koude in het. vooruitzicht stolt. Do depressie in het Westen houdt In Engeland cn om het Kanaal de wind op Oost. In ons land en in Frankrijk werd het iets warmer. In Zweden verdwijnt, de hooge temperatuur langzamerhand. Er viel nergens regen van beleekenis. Het is niet waarschijnlijk, dat dc te ver wachten afkoeling met regen of onweer gepaard zal gaan. RIJDT VEILIG! Rijdt verstandig en bezadigd, Doe niet mal of stapeldol. Ziekenhuizen komen ook wel Zonder Uw grimassen vol! LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 VOILE PIQUÉ is voor zomerkleeding een gewild artikel- Het is niet duur. Het blijft goed cn er zijn veel mooie patronen in. 65, 75, 85 ct. per Meter. Passagiers verzekerd Vraagt prijs van onze 6 a 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het tramstation.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1