DE EEMLANDEIi Buitenland 4000 EXEMPLAREN Belangrijkste Nieuws Weerbericht Maandag 11 Juni 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 288 STEEDS NIEUWE AANSLAGEN IN OOSTENRIJK HARDNEKKIGE LEIDERS VAN VAKVEREENIGINGEN BARTHOU'S POLITIEK GOEDGEKEURD Tel. 1788 „4, DE KABINETSFORMATIE IN BELGIE De Auto met Geheel Nieuwe Eigenschappen 9 uur 49 min. 3RAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10 per maand 1 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) I 0.171/». Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN wan '-05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Llefdadlghclds-advertentlto voord# helft van den prijs. - Kleine AdvertentlSn ..KEITJES' bij vooruitbetaling 15 regel» 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal olaatsen f 1.—. Bewllcnummer extra I 0.05 Buitengewone poliiiemaat regelen in Weenen Weenen, 9 Juni (V.D.). Noc steeds wor den nieuwe aanslagen in het geheele land gemeld. Tc Bregenz is op ccn gang van den regeeiïngspersdienst in een lasch dynamiet gevonden. Geruchten,vol gens welke dynamiet gevon den was in de kamer van vice-kanselicr Starhemberg, worden van officiccle zijde als volkomen onjuist gedementeerd. Tc Kapfcnberg is een aanslag gepleegd op ccn bootenhuis van den plaatselijken leider van het vaderlandsche front, waarbij in één der vertrekken een groot gat werd geslagen. De vrouw ■van don leider kreeg een zenuw schok. Dit is de vierde aanslag, die in enkele we ken tijds op dit huis is gepleegd. In Marchtrcnk is door een aanslag op een bezitting van den burgemeester ernstige schade aangericht. Uit alle doelen van het land wordt gemeld, dat in de laalste dagen vele nationaal socia listen zijn gearresteerd en naar Wocllersdorf overgebracht. Te Weenen hoeft de polilie buitengewone veiligheidsmaatregelen getroffen. De open bare gebouwen, pleinen en kruispunten wor den door sterke afdeeling polilie en gendar nierie bewaakt. Bijzonder scherp worden de grooto spoorbruggen en andere bruggen be waakt. Traangasbommen in schouwbur gen. In den Staatsopera tc Weenen is onder een voorstelling \an Die Walküre een traan gasbom ontploft. Do daders konden niet wor den vastgesteld. Het zelfde geschiede in het Skalatlieater. Weenen, 9 Juni. (V.D.). Over den aan slag op de spoorbrug bij Voecklamarkt wordl medegedeeld, dat de schade niet volledig is vastgesteld. Het herstel zal waarschijn lijk 8, dagen duren; in deze periode wordt liet verkeer erjcgdf zoodat het gehandhaafd blijft. De politie stelt een omvangrijk onderzoek in, maar tot dusverre is nog niets over het vesultaat bekend. Verder wordt gemeld, dat bij den aanslag op de Semmeringbrug even voor het slation Semmering gesteenlo is losgeraakt, waar cloor do ingang tot den grooten tunnel werd versperd. Het valt nog niet tc zeggen, wan neer het verkeer hier weer normaal zal zijn. Aanslag op den stroomtoevoer der Aribergbaan. Bregenz, 9 Juni. (V.D.). Volgens een of ficiccle mededeeling is te middernacht ccn aanslag gepleegd op de buisleiding van de groote cenlralem, die door waterkracht de Aribergbaan van stroom voorziet. De schade wordt begroot op 250.090 schilling. De aulo- 2 it ei ten hebben zich ter plaatse begeven. Beide buisleidingen der centrale zijn be schadigd; de buizen vertoonen op drie plaat sen gaten van ongeveer 30 c.M. De aan slag heeft plaats gehad ongeveer in het mid den van de 'JOO M. lange leiding. De machi nerie is onbeschadigd gebleven. Het ver keer op dit traject wordt aan det gang ge houden, doordat stroom wordt toegevoerd van de Ructz-centrale in Tirol. Dc politie zoekt naar vier mannen, die van den aanslag werden verdacht. De aanslag te Vöcklamarkt. Betreffende den aanslag op de spoorbrug hij Vöcklamarkt verluidt nog, dat onmiddel lijk na de ontploffing de naderende Parij sohc sneltrein bijtijds door signalen op het dreigende gevaar opmerkzaam is gemaakt. Men heeft daardoor den indruk gekregen, dat de aanslag wellicht niet den sneltrein betrof, maar slechts een demonstratie be doelde te zijn. GRAF ZEPPELIN WEER NAAR ZUID-AMERIKA. F r i e d r i c li s h a f e n, 9 J uni (V. D.) Vanavond te 20.12 is de Graf Zeppelin voor zijn tweede Zuid-Amerikatoclit van dit jaar vertrokken. Aan boord bevinden zich li- passagiers, onder wie de heer Bronsing, di recteur van dc Stoomvaart Maatschappij Nederiand, dc heer De Boer, de heer Ivipf- mellcr directeur van de ITapag en de deel nemer aan de Engelscbe Mount Everest- expeditie, kolonel Either ton. BOUWWERK INGESTORT. Madrid, S Juni (V.D.). Nabij Iluesca is een in aanbouw zijn bouwwerk ingestort. Het was een aquaduct, waaraanop het oogenblik van dc ramp ongeveer zestig ar hc-iders werkten. Verscheidene hunner ver dronken. Het aantal gewonden is groot. OVERVAL OP SCHUTZCORPS. Weenen, 9 Juni. (V.D.). In den afgeloo pen nacht is bij Lueg een Schutzcorps patrouille overvallen. Een schulzcorps-mari werd gedood, een tweede zwaar gewond. DRIE GIDSEN VAN EEN BERG GESTORT. Andermatt, 10 Juni. (V D.) Aan de Zuidelijke helling van de 3300 Meter hooge, zelden bestegen Glelschhorn in het kanton Uri zijn Zondag drie Zwitsersche gidsen omlaag gestort. Reddingsploegen zijn on derweg, er bestaat echter weinig hoop dat men de neergeslorten nog zal kunnen red den. f; Het conflict in de AmevU kaansche staalindustrie New York, 9 Juni (H.N.). Gisteren ver voegde zich een delegalic der vakvereeni- singen van de arbeiders in de slaalnijver heid op het Witte Huis, waar zij echter president Roosevelt niet tc spreken kon krij gen. De delegatie verwijderde zich eerst, doch keerde later terug en verklaarde, .lat zij niet zal weggaan voordat president Roo sevelt zich bereid zal hebben verklaard, een conferentie bijeen te roepen Ier behan deling van het conflict, op. welke conJcren- lio de vertegenwoordigers der arbeiders dezelfde rcchlcn als de werkgevers moeien hebben VEERBOOT GEKAPSEISD. Vermoedelijk bij de 100 dooden. Calcutta, 9 Juni (V.D.) Vanmorgen is op de IToogly in de nabijheid der SI ad ccn groole veerpont bij een plotselingen wind stoot gekapseisd. Er bevonden zich 200 n,m- schen aan boord. In de verwarring kon nog niet vastgesteld worden, hoe groot In t aan tal slachtoffers is; men vreest cclr.rr, iat liet aantal de 100 zal benaderen. DE OUDSTE MAN TER WERELD „SLECHTS" 120 JAAR. Is tan boel, 8 Juni. (V.D.). Zaro Aglia, „de oudste man ter Wereld", is volgens een rapport van Turksehe medici niet, zooals men geloofde, 1G0 jaar oud, doch „slechts" 120 jaar. Tijdens zijn verblijf in een zieken huis ontstond er twijfel hij de behandelende genecshceren aan Zaro Agha's bewering dat 1 ïij 30 jaar voor den slag bij Trafalgai geboren was en maakten zij cenige Ront- genopnamen van zijn beenderenstelsel, waar uit zou zijn gebleken, dat zijn werkelijke leeftijd niet liooger dan 120 jaar kon zijn. Dc Röntgenfoto's zijn Yoor verdere bestu deering naar den verjongingssjiceialist dr. Voronof te Parijs gezonden. Zaro Agha beeft indertijd ccn aanbod van dr. Voronof, die hem met ccn van zijn sera wilde behandelen, afgewezen. BOTSING TUSSCHEN SMOKKELAARS EN GRENSPOLITIE. K a 11 o w i t z, 8 Juni. (V.D.). Donderdag is het bij Arzcgow in de buurt \an dc Duitsch-Poolsclie grens tot ccn ernstige bot sing gekomen tussGhen smokkelaars en grenspolitie. Toen dc politic wilde optreden, begonnen de smokkelaars met steenen te gooien. Aan de sommatie der politic, dut cle smokkelaars zich moesten verspreiden, werd geen gevolg gegeven. Er werd toen van de vuurwapens gebruik gemaakt. Twee perso non zijn gedood. Het aantal gewonden is niet bekend. Dc meeste smokkelaars zijn ont komen. De bemiddelingsrol van Italië tusschen Frank -ijk en Duitschland Parijs, 9 Juni (V.D.) Dc Fransolie mi nisters zijn vanmorgen in kabinetsraad bij een gekomen. Zij hebben een uitvoerig rap port van Barthou aangehoord en de pre mier heeft den minister van buitcnland- schc zaken uit naam der regeering dank gebracht voor den tc Gcnèvo verrichten ar beid. Op voorstel van den minister van buiten- landscho ztken is besloten, dat a.s. Vrijdag het debat over do buitenlandschê politiek in de kamer zal worlcn voortgezet. Minister Sarraut is gemachtigd, een wets voorstel in te dienen over de organisatie der passieve verdediging tegen luchtaanvallen. Parijs, 9 Juni (V.D.) Barthou heelt vanmorgen in den ministerraad uitvoerige mcrledoelingon gedaan over dc twee uit- uood'gingen, die hem zijn geworden. Mac- donald heeft hem uitgenoodigd naar Lon den te kon en. terwijl Mussolini een uit- noodiging tot hem heeft gericht voor een samenkomst tc Venetië of tc Rome. Vo gens de „Intransigeant" zal een reis van Barthou uvu* Ilalië op zijn vroegst in October plaats vinden. Intusschen 'aldus het blad zou lla- iië een belangrijke rol kunnen spelen door te bemiddelen tusschen Frankrijk en Duitschland. Indien Mussolini in dezen zin werkt, kan hij vee! voor den vrede doen. JAPANSCHE CONSULAIRE AMBTENAAR VERMOORD. Tokio, 10 Juni (V.D.) Volgens ee.» i/fi- eieel rapport, dat op het ministerie vm Builcnlandsche Zaken op 9 Juni is on .wan gen wordl Ilideaki Koeróniatoe, ambtenaar op hel Japanschc consulaat geneni-i' te Nanking, sedert S Mei vermist. Een nauwkeurig onderzoek lieeft uitgo- wezen, dal Koeramaloe ontvoerd is. Japan- sche autoriteiten gelooven, dat hij het S.lctchioffer is geworden Yap het feit, dat het. Jaiiaansche consulaatgincraal zulke hechte relaties onderhoudt met de Cbinee- sche gendarmerie. EXECUTIES IN SING-SING. ♦1 Passagiers 4^% verzekerd \r 6 ct. per K.M. Teï. 1788 Vraagt prijs van onze 6 a 7 pers. wagens Vaste standplaats naast het tramstation Brussel, 9 Juni. (V.D.) In den ochtend achtte men het zoo goed als zeker, dat bin nenkort de volgende lijst van ministers zou worden gepubliceerd. Prmier: De Broqueville; Buitenlandscha Zaken: Jaspar; Financiën: Sap; Bimienlandscho Zaken: Pierlot; Landbouw, Nijverheid en Handel: Van Cauwelaert; Arbeid en Sociale Voorzorg: Van Jsacker; Koloniën: Tchoffen; Onderwijs: Maistriou; Openbare Werken- Ingenblcek; Verkeer cn P.T.T. Dierckx. Justitie: Bovesse; Defensie: Devèze; Minister zonder portefeuille:- Van Cee land. Later op den avond deden echter gcruch ten dc ronde, volgens welke er moeilijk heden zouden zijn ontstaan, zoowel van persoonlijken aard als betrekking hebben de op het politieke, programma. DOQDELIJK ONGEVAL BIJ HET KUNST VLIEGEN. Parijs, 10 Juni (V.D.) Te inoci'.nes werden heden wedstrijden in liet knn&lviie- gen gehouden, waarbij een doudelijk onge val plaats vond. Midden tijdens een oefe ning stortle dc Poriugcesche vlieger l'Abrcu naar beueden. Het looste! ging 111 vlammen óp'. d'Abreu was op slag dood. Het mag nog een gelukkige om-Man Mg- ncid worden genoemd,-dat liet ongïval ho ven hol veld zelf en niet boven dc tribunes heeft plaats gevonden. De wedstrijdcommissie besloot 11a het ongeval om de wedstrijden voort ti» :.ct- len. New-York, S Juni. (V.D.). Drie wegens een moord ter dood veroordeelde gevan genen zijn gisteravond om elf uur 111 do Sin-Sing-gevangenis op den electrisclien R BB O stoel ter dood gebracht. Een vierde, die' Lui ÜA fcvvli# eveneens ter dood veroordeeld was, kreeg op het laatste oogenblik uitstel van exe cutie voor den lijd van twee weken, daar men ccn onderzoek wenschle in te stellen naar zijn geestelijken toestand. BE STAKINGSACTIE TE BOMBAY NEEMT AF. Bombay, 9 Juni (V.D.) In de afgeloo- pon week is de stakingsbeweging onder de textielarbeiders eenigszins verminderd. Twee katoen fabrieken hebben gisteren '1 be- d rij f weer geopend, zoodat thans in totaal weer 28 kaloenfabrickcn aan het werk zijn. DE ONGEREGELDHEDEN IN OLYMPIA HALL. Londen, S Juni (V.D.) Dc érnstige on geregeldheden tijdens de bijeenkomst der 'fascisten in Olympia Hall werden vandaag door den politierechter behandeld; 21 arres tanten zijn veroordeeld tot gevangenisstraf- ten van een maand of minder. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 VOILE PIQUfi is voor zomerkleetling een gewild artiksl Het is niet duur. Het blijft goed en er zijn veel mooie patronen in. 65, 75, 85 ct. per Meter, De kabinetscrisis in België. Het vlot met de oplossing van de kabi netscrisis niet zóó, als wij aanvankelijk hadden verwacht. De eerste pogingen van De Broqueville om zijn kabinet te recon- strueeren liepen dermate van een leien dakje, dat men binnen enkele dagen meen de een hernieuwd kabinet to zien verschij nen Zaterdag deed al een voorloopige lijst van ministers door cle pers do ronde. Edoch de liberalen hebben naar 't schijnt op het laatste oogenblik nog weer spaken in 't wiel gestoken. Zij maken cr Dc Broque- villo een verwijt van dat hij teveel aan dacht heeft geschonken aan de personen- kwestie cn te weinig aan de politieke pro grams, inzonderheid het liberale Voorts verwijt men hem dat liij gevolg heeft ge geven aan den eisch van katholieke zijde g-ïsleld tegen Senator Dierckx als even tueel minister van Onderwijs, wijl hij on langs zeer scherp stelling heeft gchomen iegen bet katholieke onderwijs. Vervolgens zijn dc liberalen bevreesd voor de protec tionistische polilick van minister van Cau welaert. die speciaal voor Antwerpen ge- varen kan opleveren. En deze grieven zijn niet de cenige... Het is dus zeer waarschijnlijk, dat de op lossing van cle crisis nog eenige dagen wórdt verschoven, als tenminste De Bro queville er niet heelemaal den brui aan mocht geven. Zoo absoluut onwaarschijnlijk is dit niet. Zaterdagmiddag zou hij al ge dacht hebben aan bet neerleggen van zijn laak als kabinetsformateur. Waar de zaken zoo staan, voelt men wel duidelijk dat deze crisis méér is dan oen toevalligo samenloop van tijclelijko ont stemmingen en incidenteele beslissingen, maar diepere achtergronden heeft. Aanvankelijk is de door Do Broqueville en zijn „kabinet van sterke mannen" ge volgde deflalie-palitiek met instemming in den lande ontvangen. Maar de stemming is al heel gauw bekoeld, toen er. persoon lijke offers werden geëischt. In de wereld der export-industrie bleef men een inflatie doeltreffender achten om met bet buiten land le kunnen concurreeren. De banken hebben de politiek van renteverlaging, door de kredietinstellingen van den Staat be gonnen, niet gevolgd. De socialisten, tot nog toe heftige voorstanders van een vaste valuta, gingen het cleflatie-program van de regeering bestrijden, toen bleek dat daar mee gepaard ging een korting op de loo- ncn en op de sociale voorzorg. In zekeren zin kan dus het échec van de regeering als een triomf van cl® inflatie-voorstanders worden beschouw*!. Ilot spreekt welhaast vanzelf dat ook do worsteling tusschen Vlamingen cn Walen aan deze politieke gebeurtenis niet vreemd is. Do Walen oefenen den laatsten tijd weer een extra sterken druk op cle Regee ring uit. Daar zij in getalsterkte steeds dui delijker overtroffen worden cloor de Vla- men, pogen zij hun positie te versterken door de Regoering in ccn stelselmatig enger contact te brengen met do Fransche poli tiek. In November 1932 hij dc laatste om vorming van het kabinet is de woordvoer der van de Waalschc beweging uit de Re geering gelreden. Sedert het nationaal- socialismc in Duitschland aan het bewind kwam, hebben do Walen een succesrijke propaganda gevoerd voor versterking van de militaire vcrdecligingszóne aan de Oost grens, en zoowel do minister-president als dc minister van builcnlandsche zaken Ilymans hebben heel wat aanvallen te ver duren gehad, omdat zij niet meer zoo innig naar Marianne keken als vroeger wel het geval was. Men herinnert zicli nog do op vallende rede, die De Broqueville in Februari j.l. gehouden heeft, waa*»n hij zich voor een daadwerkelijk begin der ont wapening uitsprak, en het Fransche toover- woord „veiligheid" achteraan liet komen. Het is in dit verband wel heel op merkelijk dat do aftreding van het kabinet zoo snel volgde na den terugkeer van mi nister Hymans uit Genève, waar hij niet deelgenomen liad aan de gecombineerde actie van Frankrijk, Rusland en Turkije. DIT BLAD HEEF1 EBN DAGELIJ hSCBM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. Veerboot bij Calcutta gekapseisd. Ver-» moedelijk bijna 100 dooden. (Eerste Blad, pag. 1.) Barthou's politiek goedgekeurd. (Eerste Blad, pag. 1.) Nog steeds bomaanslagen in Oostenrijk. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND Ernstig motorongeluk bij Heemstede; twee dooden. (Tweede Blad, pag. 1.) Ernstigo autobotsing te Nieuwersluis. (Tweede Blad pog. 1), STADSNIEUWS. Twintig jaar volkszang. (Eerste Blad, pag. 2.)' Verkeersagent door auto aangereden. (Eerste Blad pag. 2). SPORT. Grasbaan-raccs van Dc Pedaalridders. (Derde Blad, pag. 2). A. Z. cn P. C. I verliest met 4—0 van ZwcmJust I. (Derde Blad, pag. 2). Italië behaalt met 21 het wereldkam pioenschap voetbal. (Derde Blad, pag. 1.)! Medegedeeld door het K.N.M.I. te Dc Bilt Hoogste barometerstand 767.3 to Tliors-. liavn. Laagste barometerstand 752.7 to Riga en Koningsbergen. Verwachting: Meest rnatigo Noord-Wes telijke tot Noord-Oostclijken wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, wei nig verandering in temperatuur. Het mooie koele zomerweer zal waarschijnlijk aanhouden. De daalgebiedcn van den luchtdruk van uit het Noorden Scandinavië binnentrek kend, vormden een afzonderlijko depressie in het Noord-Oosten, welke gistermorgen over Finland lag en heden over het Ooste lijk Oostzee-gebied. Het doordringen dezer depressie deed do laatste resten der abnor male warmte, welke een tijdlang in Scan dinavië beeft gchcerscht, verdwijnen. Do hooge druk in het Noord-Westen blijft sta- lionnair cn blijft omgeven door gebieden van lagen luchtdruk, welke Noordelijk om Groenland heentrekken en een stationnai- re depressie tusschen Ierland en de Azoren. In Frankrijk, Zweden cn Zuid-Duitsch- land is het mooi zomerweer met droge en niet to groote warmte. De koele luchtmas- sa's, welke zich rondom de depressie in het Noord-Oosten bewegen, zullen waar schijnlijk in Oost-Duitschland koel en buiïg weer veroorzaken. Het buiige weer zal ech ter niet tot onze omgeving reiken, en al leen krachtige zonnestralen overdag zullen in staat zijn in ons land zomertemperatu- ren te veroorzaken, terwijl de nacht koel zal blijven. RIJDT VEILIG! Steeds goed rijden en goed loopen Is uitstekend Bovendien Is het zaak dat weggebruikers Ook bedenken goed te „zien".

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1