DË ËEMLANDEU 4000 EXEMPLAREN Naeiuws L. J. LUYCX ZOON Maandag 18 Juni 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 294 STAALSTAKING UITGESTELD Predikanten veroordeeld PROTESTEERENDE STUDENTEN IN BONN RUMOERIGE ROUW Tel. 1788 -4* V" 6 ct. per K.M. Tel. 1788 HITLER TERUG Garage Mae Bovée 9 uur 51 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE DEZE WEEK COUPONS Extra voordeelige ZOMER STOFJES AMERSF00R1SCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 1 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/». Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 515 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels I 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Llefdadlgheids-advertentiën voorde helft van den prijs - Kleine Adverteotien ,.KEIT|ES' bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal olaatsen f I.Bewllcnummer extra f 0.05 Merkwaardige berichten uit het Derde Rijk. De redevoering van von Papen. Niettegenstaande de berichtgeving uit en over Duitschland uit den aard der zaak aan strenge censuur is onderworpen, komen er den laalsten tijd (och telkens weer berich ten uit het derde Rijk, die wijzen in een richting, welke toch voor de huidige heer- schers minder aangenaam moet zijn. Het spreekt vanzelf, dat bij lal van zulke be richten, vooral als zij uit min of meer roo- den hoek komen, dikwijls de wensch de va der van de gedachte is, waarbij de betrok ken vader zich dan kan verheugen in een oogenschijnlijk welgeschapen kind, dat ech ter na ecnige dagen een volslagen misbak- cel blijkt te zijn. Wij hebben dan ook aan tal van die berichten geen aandacht ge schonken, omdat de meesten dat niet ver dienden. Maar den laatsten lijd komen er toch tijdingen over de grens, die wel even de moeite van het beschouwen waard zijn Daar is in dc eerste plaats het merkwaar dige bericht van ongeveer li dagen geleden, dat de SA door Roehm met verlof is ge zonden. Dat is weer een van die nieuwtjes, waarmede men op liet oogénblik. dat men ze binnen krijgt ter redactiekamer, aanvan kelijk geen raad weet, omdat zich direct dc vraag voordoet: wat zit er achter, of: zit er totaal niets achter, en is het inderdaad een vacantie zonder meer, gelijk Roehm eigenlijk te duidelijk heeft doen uitkomen? Wij willen het laatste voorloopig aannemen, omdat verder nog uit niets is gebleken, dat men met de SA jets „van plan" is. SA en SS passen te zeer in het kader van den Na tionaal Socialistischen staat, dan dat zij zonder meer zouden worden ontbonden Maar men zal zich in Duitsche regeerings- kringen toch ook wel gerealiseerd hebben clat er op het moment weinig of niets meer te doen is voor de SA, gelijk die met arbeid overkropt was in de dagen vlak voor en di reet na do revolutie. 1-Iaar werkzaamheden zijn op het oogénblik vrijwel afgedaan, on in dit licht moet wellicht de „vacantie" wor den bezien, wellicht ook in verband met het feit, dat alles, wat men de SA laat doen. per slot van rekening geld kost In de tweede plaats is er het bericht, dat enkele Duitsche gezanten terug geroepen zullen worden. Nadolny gaat Moskou ver laten. eu het gerucht gaat, (lat ook Luther de ambassade te Washington zou moeten ruimen. Deze beide berichten hebben een dieperen ondergrond, als men weet, dat het beleid van buiténlandsclie zaken in het al gemeen, en dus ook dc benoeming van ge zanten in het buitenland, na de revolutie nog vrijwel geheel in handen van Rijkspre sident von Hindenburg is gebleven, een toe stand, dien Hitier bij zijn benoeming tol Rijkskanselier heeft beloofd te zullen be stendigen. Vandaar liet verschijnsel, dat tal Van Duitsche gezanten in bet buitonland geen nationaal socialisten zijn. wat bij Luther al heel sterk spreekt. Zouden dus deze berichten wijzen op een mogelijk ver schil van meening tusschen Rijkspresident en Rijkskanselier? En dat nog wel op het stuk van bet buitenlandsche beleid? Het zijn alweer niet meer dan gissingen, die. in dit verband gedaan kunnen worden, maar misschien zullen de komende weken ook op dit punt een antwoord geven. Ten derde hebben we de redevoering van von Papen, die hij gisteren heeft gehouden, en waarin hij wel wat openhartiger is ge weest, dan zijn mederegeerders allicht wel gevallig zal zijn. Er is dan ook direct een verbod van publicatie uitgevaardigd aan de Duitsche bladen; zij mogen den tekst van dc rede van den vice-kansellcr niet opne men. Wij hebben in den tekst, dien wij van deze toespraak ontvingen, naarstig gezocht naar de oorzaak van dit verbod, en wij mee- nen die ten slotte te hebben gevonden in den aanhef, waarin von Papen heeft gezegd: „Nu de geestdrift is verslapt". Maar daar naast blijkt toch ook wel uit wat von Papen verder heeft gezegd, als men zoo tusschen de regels door leest, dat hij niet erg content is met den huidigen gang van zaken in het derde Rijk Wat te denken bijvoorbeeld van deze tirade: „Het volk weet, dat zware of fers gevraagd worden. Het zal ze dragon en den leider volgen, mits niet elk woord van critiok als kwaadwilligheid wordt uitgelegd en mits vertwijfelde patriotten niet als staatsvijanden worden bestempeld". Als de vice-kanselier zulke dingen zegt, dan zal er toch wel wat van aan zijn, te meer, als dan de publicatie van zijn rede maar zon der meer wordt verboden. Al deze feiten werpen wel een eenigszins eigenaardig licht op dc toestanden in het Duitschland van beden. NADOLNY VRAAGT ONTSLAG H e r i ij n, 16 Juni (V. D.) De Duitsche ambassadeur te Moskou, Nadolny, heeft zijn ontslag gevraagd. In diplomatieke kringen te Berlijn onderstelt men, dat 1it in verband staat met meeningsverschillen, die zich tusschen Nadolny cn de Duitsche regeering zouden hebben geopenbaard. Volgens moeilijk controleerbare geruch ten zou ook de Duitsche ambassadeur te Washington, Lu tb er, zijn post weldra moo ten verlaten. Roosevelt erkent het recht van de arbeiders hun eigen vertegenwoordigers te kiezen Pittsburg, IC J u n i. (V. D Op voor stel van den voorzitter van de Amerikaan- sche Federatie van den Arbeid heeft de vak vereen igïng van staalarboiders besloten de voorbereidingen voor een' algemeene staking nog even op te houden, hangende een nieuwre poging om tot een compromis te komen met de werkgevers. Bijna 200 gedelegeerden, die de Amalga mated Association van arbeiders in ijzer- staal- on tin Industrie vertegenwoordigen, hebben dit besluit genomen, nadat Green had verklaard, dat de lijd niet eunstie was voor een staking. Zij besloten verder een tussclierikomst van de regeering af te wachten. Green wees er vooral op. dat de grieven der arbeiders, die bun zwaartepunt vinden in hun recht om vak vereen igingen te organisecren en erkend te krijgen, de volledige aandacht hadden van president Roosevelt en dat de betrokken voorstellen van den president door de Administration zeker zouden worden goedgekeurd. De nieuwe arbeidswet van Roosevelt. W a s b i n g t o n, 10 Juni. (V. D.) Gis leren is in bet congres ingediend het wets ontwerp van president Roosevelt, dat ten doel beeft mogelijkheden te scheppen ter behandeling van arbeidsconflicten in de industrie Naar aanleiding van het verzoek van Roosevelt om nog wetgevende maatre gelen op dit gebied gereed te maken, voor het congres op reces gaat. hebben de lei ders van do beide Huizen een gezarnenliikp resolutie ingediend, waardoor Roosevelt gemachtigd wordt een commissie of com missies te benoemen ter bemiddeling in arbeidsconflicten. President Roosevelt verklaarde, dat deze wetgevende maatregelen nood in, waren om duidelijkheid te brengen in do bepalingen van de Recovery" Act met betrekking tol collectieve onderhandelingen, waarin den arbeiders liet recht wordt toegekend hun eigen vertegenwoordigers te kiezen. De president wees er op. dat talrijke en met elkaar in strijd zijnde interpretaties van de thans bestaande bepalingen gegeven waren. Nogmaals legde Roosevelt den na druk op het recht van de arbeiders hun eigen organisatie te vormen en vertegen woordigers te kiezen om te onderhandelen met de werkgevers. Voftral met het oog op den dreigenden toestand cn de hangende staking van de staalindustrie zette Roose velt de noodzakelijkheid van een spoedige beslissing in het licht. Een proefproces'? Berlijn, 1G Juni. (V.D.) In Schwerin is een proces geëindigd dat van groot belang kan worden voor het conflict in de Duit sche protestantsche kerk. Zeven jonge Mecklenburgsche predikanten waren ervan beschuldigd opgeruid te hebben tot onge hoorzaamheid aan de wet, geweigerd te hebben vanaf den kansel de aankondigin gen van het Centrale Kerkbestuur voor te lezen en verzekerd te hebben, dat door de Duitsche Christenen en het Kerkbestuur dwang was uitgeoefend. Deze feiten waren het vorig jaar voorgevallen on komen neg steeds voor als normale verschijnselen in de Oppositiebeweging, gelijk dr. Niemöllcr in zijn getuigenverklaring uiteenzette. De vlugschriften die door de beschuldigde pre dikanten verspreid waren, waren niet an ders dan de gedrukte circulaires van den Pfarrcr Notbund, die door dr. Niemöllcr zelf waren opgesteld, tegen wie geen ge rechtelijke aanklacht is ingediend, in tegen deel dr. Niemöller preekt nog steeds, m°t ondersteuning van zijn gemeente te Dah- tem ondanks het feit, dat hij geschorst is. In oppositie-kringen neemt men aan, dat het proces legen deze zeven betrekkelijk onbekende plattelandsprcdikanten, welk proces in een niet-opvallende plaats en zonder eenige publiciteit gehouden is, slechts 'als proefneming gevoerd is. De zaak werd behandeld voor eon van de spe ciale gerechtshoven, die na de revolutie zijn ingesteld, en van welks uitspraken m »n niet in hooger beroep kan gaan. Naar ver luidt is in den loop van do behandeling aan het licht gekomen, dat het proces is gevoerd meer op instigatie van kerkelijke dan van pclitieke autoriteiten. De uitspraak is gisteravond bekend gemaakt. Drie predikanten werden respectie velijk veroordeeld tot zes, vier en drie maanden gevangenisstraf cn boeten van 1000 R.M.. Twee anderen tot een maand gevangenisstraf en 700 R.M. boete. Een predikant.word vrijgesproken. MUSSOLINI NAAR BERLIJN? Berlijn, 16 Juni. (H.N.) De B.Z. am Mittag publiceert een bericht van zijn cor respondent te Venetic, volgens hetwelkHit- Ier Mussolini uitgenoodigd heeft een be zoek aan Berlijn te brengen. Er beslaat grond om aan te nemen, dat Mussolini voor dit geval van zijn tot nu too gevolgde ge woonte, om geen bezoek aan liet buiten land te brengen, zal afwijken cn liet bezoek van den Duitschen rijkskanselier zal beant woorden. Voorts wórdt in bevoegdo krin gen te Berlijn verklaard, dat het doel van Hitiers bezofck' stechts was, met Mussolini van gedachten te wisselen en niet een of ander pact of verdrag le sluiten. Tusschen do Duitsche en de Italiaanschc regepring bestaat reeds overeenstemming over de voornaamste vraagstukken van - de Euro- pcesche politiek en wat Oostenrijk betreft, is de toestand daar te verward, dan dat men op rhct oogénblik een overeenkomst zou kunnen treffen. Zij krijgen een gevoelige reprimande Frankfurt, 16 Juni. (V. D.) F.on aan tal leden van de Studenten Corpora van de Universiteit van Bonn zijn gisteren ostentatief weggeloopen van een bijeen komst in de op^n iucht, welke georgani seerd was door de Hitler Jiuend in het kader van de campagne tegen de reactie, de critici en de pessimisten. Zii 'ionen wee op het oogénblik. waarop de voornaamste spreker felle critiek uitoefende op de excessen van de Duitsche Studenten Cor pora en verklaarde dat 'de Hitler Jugend niet zou rusten voor de. laatste vertegen wootdiger van clat sludententypo uitge roc id was In verband met deze feiten heeft dc lei der van de studenten van Bonn heden een bevel uitgevaardigd, waarin liet aan alle Studenten Corpora wordt verboden hun kleuren te dragen tot nader order. Door het prcvocoerende optreden van gisteren aldus dit bevel, hebben eenige studenten openlijk getoond, dat zii dc beteekenis van de nationale eenheid niet willen begrijpen noch ile beteekenis van dc nationaal socia listische jeugd en dat zij een blaam hebben geworpen op de eer der Duitsche studen ten. Warschau, 16 Juni. (V. D.) In ver band met den moord op den minister zijn in den loop van gisteravond protest demon stralies gehouden door den Strzelcc, die achter Pilsoedski staat cn liet Jonge Lc gioen. De jongelieden trokken door ilc stra ten, zongen het lied van de eerste brigade van legionairs en eischten dat «n cafö's en restaurants ten teeken van rouw allo mti ziek gestaakt zou worden. Ook de biosco pen werden voor een deel gesloten. De ven sterruiten van de redacties der nationaal democratische bladen „Gazeta Warszwas- ka", „ABC." en „Kurjer Warszawski" wor den ingegooid. Het lokaal van dc radicaal nationale organisatie is door de politie ge sloten en verzegeld. Ook uit andere steden komen berichten over roowdemonstraties ter eere van den vermoorde. De regeerings gezinde bladen publiceren uitvoerige art; kelen gewijd aan het leven van den ver moorden minister, en eischen zoo noodig moedoogenloos ingrijpen, om ieder opvlam men van een terreur in den kiem tc smo ren. De vermoorde minister zal op slaatskos ten cn met militaire eer ter aaide worden besteld. TEGEN ONTVOERING VAN ROOSEVELT'S KLEINZOON. Schuttingen die onder stroom staan. Hoezeer rijke cn op den voorgrond treden de Amerikanen zich moeten verdedigen te gen het gevaar van ontvoering, blijkt wel uit de maatregelen die genomen zijn ter be scherming van den kleinzoon van president Roosevelt te Philadelphia. Het geheele huis is omringd door grachten die weer omheind zijn door onder electrischen stroom staande schuttingen, terwijl zwaar gewapende detec tives voortdurend op wacht staan. EEN HOOGTERECORD. Op het vliegveld te Montecelio hebben de beide Italianen Angclo Tivegna en Maria Curumpa met een Sa\öya-Mnrchctti S. 72 het hoogtorecord voor vliegtuigen met een belasting van 5000 k g. verbeterd cn ge bracht op 6100 meter. Het oude record stond sedert 1925 op naam van den Franschman Bossoutrot met een hoogte van 3586 meter. 4*%* Passagiers verzekerd Vraagt prijs van onze 6 4 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het tramstation Engclsche tevredenheid Venetië, 16 Juni. (V.D.) Hedenmor gen om S uur is Hitier niet zijn gevolg in drie vliegtuigen vertrokken. Op het vlieg veld waren Mussolini met zijn vrouw ver schenen. Het afscheid tusschen dc beide staatslieden was zeer hartelijk. Münclien, 16 Juni. (V.D.) Om 9.50 uur zijn dc drie vliegtuigen, waarmede Hit ler cn zijn gevolg uit Venetië vertrokken was, op het vliegveld alhier geland. Een enthousiaste menigte was ter verwelkoming aanwezig. Telegrammen van Hitier. Ililler heeft bij het verlaten van den Haliaanschen grond het volgende telegram tot den koning van Italië gericht: „Bij het verlaten van het schoonc land Italië heb ik de eer Uwe Majesteit, met mijn diepgevoelden dank voor dc gastvrije ontvangst, mijn eerbiedige wenschen te doen loskomen" Aan Mussolini seinde Hitier: „Terwijl ik 'Uwe Excellentie nogmaals mijn hartelijke» dank betuig voor do min zame gastvrijheid cn dc buitengewoon vriendelijke ontvangst, welke mij bereid is, •zond ik U bij liet verlaten van Italië mijn hartelijke groeten." Engclsche tevredenheid. Londen, 16 Juni. (V.D.) Dc Engel- sche pers toont groote genoegdoening over iict verloop der besprekingen tusschen Hit- lor en Mussolini. Algemeen zijn de bladert von meening, dat de hoop op pacificatie van Europa nieuw voedsel heeft gekregen in de hartelijke gedachten wisseling der beide .staatslieden. De „Times" schrijft, dat in het ontwapc- ningsvraagstuk groote mate van overeen stemming in de opvattingen van Duitsch land en Italië gebleken is. Mussolini cn Hitier. aldus dit blad, zullen bij toekomstige beslissingen in de voornaamste Europcc- scilio problemen het voordcel hebben elkan ders standpunten te kennen. Uit de verkla ring van Mussolini) dat luj niet een samen komst niet llillcr liceft gehad orn de poli tieke landkaart van Europa tc hervormen, concludeert het blad, dat de kwestie van verdragshcrzicning op liet oogénblik niet op den voorgrond staat. Een belangrijke plaats in dc besprekingen heeft zeker hel Russische voorstel betreffende dc Oost- Europceschc veiligheidspactcn ingenomen. Het schijnt, dat inderdaad een ver-gaande overeenstemming tusschen Hitler en Musso lini in dit opzicht verkregen is. Duitschland is voorstander van non-agrcssiopacten ge lijk de Roolsehc overeenkomst toont. Duitschland heeft ook niet in te brengen tegen consultatieve verdragon ofschoon de ze waarschijnlijk op een realist als llitlcr geen al tc groote indruk maken. Ook over liet plan van een Middellandschc Zee locar- no is waarschijnlijk in Stra gesproken, of schoon Duitschland op het oogénblik in dit opzicht niet kan bijdragen. De bijdrage, die Duitschland voor de veiligheid en ontwape ning moet geven, heeft dc Engelsche pre mier aangeduid, toen bij zeide, dat Duitsch-. land geen twijfel moet open laten, om trent zijn toekomstige politiek. Het blad wijst in dit verband op dc Fransche ongerustheid betreffende dc niili tail-georganiseerde Duitsche organisaties en verklaart, dat deze organisaties niet gewa pend zijn Hitier heeft verklaard, bereid te zijn erin toe te stemmen, dat zij nooit zullen worden bewapend. Den Italiaanschcn zoowel als den Duitschen staatsman wordt de ernstige wensch toegeschreven, naar een regeling in zake de bewapeningen'. Beide zijn mannen van de daad. Zij zullen de gclukwenscchen van de wereld verdienen, wanneer hun bij eenkomst de vervulling van deze. groote doelstellingen nader gebracht heeft. WATER EN ZELFS TE VEEL! Santiago, 16 Juni. (V.D.) Dc omge ving van Santiago de Chile vvoidt op het oogénblik geteisterd door hevige overstroo mingen, die haar ontstaan vinden in aan houdende krachtige» regenval. Verschei dene personen zijn verdronken. Dc matc- ricclc schade is aanzienlijk. In de straat Magalhaens woedt op liet oogénblik een zware storm, waardoor groo te \ertraging in dc scheepvaart is ontstaan. DIT BLAD HEEF! EEN DAGELIJ KSCHi GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Kamp 41 Te!, nos. 1830 en 1093 De populaire Taxi 6 cent per K.M. Dag en nacht geopend Toerritten in Binnen- en Buitenland. Luxe 6 en 7 pers. wagens. Tel. 1830 en 1093 BINNENLAND. Massa-vergiftiging door ijsgebruik. (Derde Blad, pag. 1). Een groot aantal vcrdrinkingsgovallen. (Derde Blad, pag. 1). Doodelijke ongelukken bij den Bosch cn te Apeldoorn. (Derde Blad, pag. 1). SPORT. Dc Olympia-dag. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS. Jubileum Pesie's Bad. (Eerste Blad, pag. 2). Wij gaan naar dc kermis toe.... (Eerste Blad, pag. 2). Medegedeeld door liet Iv.N.M.T. te Dc Bilt. Hoogste barometerstand: 7G8.6 te Wecnen. Laagste barometerstand: 751.5 tc Haparanda. Verwachting: Zwakke tot matigo wmd uit Westelijke richtingen, toenemende be wolking, waarschijnlijk nog droog, behou dens toenemende kans op onweer, aanvan kelijk nog warm. Komt er een eind aan da hitte? De hoogo drukking welke zicli gisteren weer over de Britsche eilanden uitbreidde, trekt zich nu naar Midden-Europa en Spanje terug. De depressie in Scandinavië breidde zich over de Zuidelijke Oostzee uit, die op den Oceaan neemt bij Ierland toe, zoodat over enkele dagen een onderbreking van de droge periode waarschijnlijk wordt. In Frankrijk en Zuid-Duitschlaiid, Zwitser land cn Oostenrijk is liet windstil, zonnig warm weer. In Ierland neemt dc bewol king toe, in Noord-Scliotland valt lichte regen. Scandinavië had .op de Westkust zware regen en is behalve in het Zuid-Oos ten sterk afgekoeld. Terwijl deze afkoeling ook daarheen zal doordringen, om later Oost-Duitschland te bereiken. Na passee ring van de liooge drukking, die thans over Engeland ligt, neemt, ook bier lc lande, do kans op onweer cn afkoeling toe. RIJDT VEILIG! Wielrijders, rijdt nimmer met meer dan twee naast eikandet. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1