BAKKERIJ „DE LUXE" DE EEMLANDEU V' 4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. BOVÉE L. J. LUYCX ZOON Vrijdag 22 Juni 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 298 ONTPLOFFING EISCHT 78 SLACHTOFFERS TREIN OP STOOT- BLOK GEREDEN BOLIVIA AANVAARDT BEMIDDELING HITLERNAAR HINDENBURG LIBERALE TRIOMF IN CANADA GANSCHE STREEK IN GAS GEHULD JAPAN KOLONISEERT VON PAPEN EN HITLER Staat Hindenburg achter Yon Papen? Tel. 1788 -4* WIELRIJDERS DE CHINEESCHE PIRATEN De 40-urige werkweek ingetrokken P. F. A. VAN DAAL ALS EXTRA RECLAME Idjt blad heeft een dagelijkschm TAXI 6 CENT PER TAXI K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 9 uur 54 min. AMERSFOORT5CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. FOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIE!! van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Ltefdadlghdds-advertcotRo voorde helft van den prijs. Kleine AdvertcntiEn ^KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke re oei meer 10 cent* driemaal plaatsen I t»—Bewijsnummer extra i 0.05 Chemische fabriek in Rusland gedeeltelijk verwoest R v a 121 Juni. (V. D.) -Naar uit Mos kou wordt gemeld, heeft 16 Juni in een der grootste chemische fabrieken der Sovjet- Unie, de fabriek „Froense", een ontzetten- do ontploffing plaats gehad. Een vleugel van de reusachtige fabriek, vier verdiepin gen hoog, is geheel verwoest. Nauwkeurige cijfers over het aantal slachtoffers zijn nog niet hekend, maar men zegt, dat 78 perso nen gedood of gewond zijn. Het ongeluk, dat tot dusverre door de autoriteiten geheim is gehouden, schijnt door ccn daad van sabotage veroorzaakt to zijn. De GPoe heeft onmiddellijk het go- heelc fabrieksterrein afgezet en een on derzoek ingeleid, waaraan behalve door de justitie wordt deelgenomen door vertegen woordigers van het commissariaat van oor log. Volgens dè medcdcelingen, die tot 'dusverre zijn binnengekomen, hebben reeds verscheidene arrestaties plaats gehad. O.a. zijn eenige directeuren en ingenieurs gear resteerd, die voor de ramp verantwoorde lijk worden gesteld. Een officieel© mededec- ling over dc catastrofe wordt in den loop van morgen verwacht. De fabriek „Froense" produceert hoofd zakelijk chemicaliën voor industrie en landbouw. Vier dooden te Mühlhausen Parijs, 21 Juni. (V.D.) Hedenmorgen is een trein tegen ccn ötootblok gereden in het station in Mühlhausen. De eerste vier personenwagens schoven in elkaar en wer den vernield. Voor zoover thans reeds is .vastgesteld, zijn vier personen gedood en vier zwaar gewond. Talrijke anderen be kwamen lichte kwetsuren. Ne w-Vork. 20 Juni (II.X.) Volgens een bericht uit La Paz heeft de Boliviaansche regeering aan de regeeringen van Peru cn Chili laten weten, dal zij dc voorstellen tot bemiddeling in het Gran Chaco-geschil aan\ aardt. Rapport over Venetië Berlijn, 21 Juni. (V.D.) Hitier heeft zich voor een kort bezoek aan rijksprcsidonl Von Hindenburg naar Oost-Pruisen bege ven. In zijn gevolg bevinden zich de hoe ren, die ook mee naar Italië zijn gegaan. Bezicht verboden. Berlijn, 21 Juni. (V.D.) Een uur nadat bekend was gemaakt dat Hitler naar Neu- deck was vertrokken, werd de pers meege deeld, dat het verboden is, dit bericht te publiceercn. Rapport over Venetië. Berlijn, 21 Juni. (V.D.) Nadat eerst tvas verboden berichten te publiceercn om trent het bezoek van Ilitler aan Von Hin denburg, werd later toestemming gegeven tot het publiceercn van een bericht in den volgenden vorm: Rijkskanselier Adolf Hitler heeft zich naar Neudeck begeven, teneinde den rijkspresident rapport uit te brengen över de bijeenkomst in Venetië. ZOO ZIJN ONZE MANIEREN.... Saarbrücken, 20 Juni. (I-ï N.) Nadat In den gemeenteraad van Saarbrücken alle nationaal-socialistische voorstellen waren aangenomen zonder eenige rekening te hou den met de door de oppositie ingediende amendementen, oefende een socialistisch gemeenteraadslid kritiek op de wijze van behandeling der voorstellen. Deze spreker ,werd daarop door clc politic uil de zaal ver wijderd. TWEE PASSAGIERS VAN DE „DRESDEN" OVERLEDEN. Bremen, 21 Juni. (V.D.) Door de Nord Deutsche Lloyd wordt inzake het ongeval met dc „Dresden" medegedeeld, dat daar bij twee vrouwen zijn overleden. Zij zijn echter niet verdronken, maar op het Noor- sche stoomschip ten gevolge van hartzwak te gestorven. De overige passagiers bevin den zich in goede handen. Ook allo leden der bemanning zijn gered. De Dresden zelf is gezonken. In de provincie Ontario van 15 tot 65 zetels gestegen! Ottawa, 21 Juni. (V.D.) In Ontario en Saskatchewan heeft de liberale partij bij de provinciale verkiezingen overweldigende meerderheden behaald. Te Ontario hadden de liberalen bij dc ontbinding van de vertegenwoordiging slechts 15 zetels. Bij de verkiezingen hebben zij G5 zetels behaald, terwijl vier liberaal- „progressieven" en een liberaal-arbeider met de liberalen zullen samenwerken. De conservatieven hebben 53 zetels ver loren en keeren met slechts 17 afgevaardig den terug. De liberalen zijn sedert 1901 in Ontario in dc minderheid geweest. De liberale leider Hepburn, die slechts 38 jaar oud is, behaalde in zijn district een meerderheid van 2.849 stemmen. De huidige premier Henry, die met zeer kleine meerderheid is gekozen, heeft ver klaard dat do nederlaag hij deze verkiezin gen, slechts drie ministers behouden hun afgevaardigden-zetels terwijl acht wer den „verslagen" aan drie factoren is toe te schrijven: de economische depressie, het niet ter stembus gaan van zeer veel con servatieven on de beschuldigingen, dat het aftredende ministerie corrupt zou zijn ge weest. In het geheel zijn uitgebracht 1.211.591 stemmen, waarvan ole liberalen verkregen 569.023 stemmen, de conservatieven 483.603 stemmen en dc C.C.F. 94.252 stemmen. Vlammen van eenige honderden meters boven kraters Boekarest, 21 Juni. (V.D.) In de aan Methaangas zeer rijke streek van Copslia- mica in Zevenburgen, is een krater thans reeds bijna een geheel jaar op buitenge woon felle wijze aan het branden, waarbij vlammen van verscheidene honderden me ters omhoog schieten. Op een afstand van 300 K.M. in den omtrek kan men het vuur nog waarnemen. Er zijn thans twee nieuwe kraters ontstaan, die naar schatting een hoeveelheid gas van 2 millioen kubieke meter per dag uitspuwen. Volgens verkla ringen van geologen is in de streek vol doende methaangas aanwezig om een even tueel ontstaande brand gedurende acht eeuwen voedsel te geven. De boeren zijn gedwongen hun woonhuizen te verlaten. De overheid heeft uitvoerige maatregelen ge nomen, ter voorkoming van 'n catastrophe. In de gedemilitariseerde zóne van China Sjanghai, 21 Juni. (V.D.) Volgens een bericht van de Sjocnpao, zijn in het district Loeangdoen, dat- zich in de z.g. gedemili tariseerde zone bevindt, 350Ü man Japan- echo troepen aangekomen. Volgens dit blad hebben deze troepen opdracht, de streek te koloniseeren. Binnenkort zullen andere troepen Japanners naar het district Tient sin worden gedirigeerd. ALLE POLITIEK UITGESLOTEN. De voorbereidende vloot- besprekingen. Tokio, 21 Juni. (V.D.) Alhier wordt be kend gemaakt, dat in hei onderhoud tus- schen den Engelschen premier MacDonald en den Japanschen ambassadeur Matsoe- dcira van 18 dezer is overeen gekomen, dat do thans plaats vindende voorbereidende vlootbe6prekingen en de vlootconferentie van 1935 beperkt zullen blijven tot beraad slagingen over de technische kwestie van vlootbeperking, en dat alle politieke pro blemen van dc agenda zullen worden uit gesloten. De viceikanselier heeft aam- geboden om af te treden Londen, 21 Juni. (V. D.) Omtrent den door de redevoering van Von Papen ont stallen toestand meldt dc Bcrlijnsche cor respondent van dc Times o.m. het vol gende: Het onderhoud, dat Dinsdag lussclien Ilitler en Von Papen heeft plaats gevonden, had een zeer levendig karakter cn heeft omstreeks drie üur geduurd. Intusschen heeft dat geenszins den cenigszins gespan nen toestand, welke geschapen is door de redevoering van Von Papen te Marburg op gebolderd. Er bestaat goede reden aan te nemen, dat men tot de conclusie is geko men, dat het conflict te ernstig was om on middellijk te worden geregeld en dat Ilitler cn Von Papen beiden een bezoek zullen brengen aan president Von Hindenburg op zijn landgoed „Neudeck" Wat het onderhoud tusschcn Ilitler en Von Papen betreft, verneemt de correspon dent van de Times, dat Hitler, die groote moeite hoeft gehad eenige van zijn radi cale luitenants in te toornen, zijn ernstige ontstemdheid over een optreden, dat ern stige oneenighcid jn zijn partij en in de be weging kan veroorzaken, niet heeft ver heeld. Naar verluidt, heeft, hij gewezen op de onmogelijkheid om toestemming te geven van publiceering van een zoodanige rede voering. liet schijnt echter dat Von Papen niet erg onder den indruk daarvan is gekomen, aan gezien hij weloverwogen zijn critiek van wat hij en vele anderen beschouwen als te kortkomingen van hel huidige systeem heeft uitgesproken, teneinde eenige bewe ging te veroorzaken. Wel heeft de vice-kanselier aan- ..--geboden af te treden, doch dit aan bod is om redenen, welke nader hand duidelijk werden, afgewezen. Aan het einde van het onderhoud heeft Ilitler, naar verluidt, toegegeven, dat hij het eens was met eenige van de dingen, die Von Papen heeft gezegd, ofschoon hij liet oneens was met de formulcering daar van en de omstandigheden waaronder zij gezegd zijn. Inderdaad zijn er aanwijzingen geweest, welke hij zonder ecnigen twijfel naar voren heeft gebracht en die wijzen op het feit, dat Ilitler dc noodzakelijkheid heeft ingezien van het herstellen van meer normale omstandigheden in eenige gebie den van het nationale leven. Tenslotte heeft Ilitler aan Von Papen volgens berichten uit be trouwbare cn gezaghebbende bron dc verzekering gegeven, dat zekere verbeteringen zouden worden aan gebracht, in economische zaken en in de behandeling der kerken. Na het onderhoud heeft Hitler de bespre king met een kleine groep oudere nat.-soc. leiders behandeld. Uiteraard is niet precies bekend wat hij ze heeft medegedeeld. Vol gens een lezing echter, die in partijkringen is aanvaard en die wel niet ver van de waarheid zal zijn, heeft hij hun te verstaan gegeven, dat naar zijn meening er iets waars was in de critiek van den vice-kanse lier, ofschoon natuurlijk de wijze waarop hij die openbaar heeft gemaakt, onmogelijk kon worden goedgekeurd. Voor het overige, aldus wordt verklaard, kan nauwelijks worden opgetreden met liet oog op het feit, dat de rijkspresident den tekst van de redevoering tevoren heeft ingezien en dat na dc redevoering, n.l. op Maandag, Von Papen oen gelukwensch- telegram heeft ontvangen van Neudeck. Terzelfder tijd heeft men in partijkringen den indruk, dat Ilitlor persoonlijk het inci dent beschouwt, als iets, in den geest van een verbreking van trouw, aangezien hem niet te voren de tekst is voorgelegd. Men weet thans dat de redevoering eenige weken geleden is geschreven. Voor het oogenblik kan over de gevolgen van de redevoering niet veel zekers worden gezegd. Er bestaat thans geen twijfel aan, dat de rede van Von Papen ten doel had een beweging te inspireerën, welke Hitier zou kunnen helpen overdrijvingen van zijn bewe ging tegen te gaan en zekere fanatieke ele menten te loozen. Intusschen wordt de vol ledige tekst van de rede van Von Papen ge drukt bij de uitgeverij, die de Germania (het Katholieke dagblad) publiceert, waarbij Von Papen betrokken is, en verspreid in den vorm van een pamflet. NIEUWE GRIEZELIGE VONDST. Londen, 20 Juni. (H. N.) Detectives van Scotland Yard hebben te Brighton dicht bij de plaats, waar de koffer met een vrouwen romp werd gevonden, een tweeden koffer met het lijk van een kind ontdekt. Men weet niet, of deze twee vondsten met elkaar in verband staan. Passagiers verzekerd 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 a 7 pers. wagens. Voste standplaats naast bet tramstation. Het rljwle.pad is uits.uitond voor U: de rijweg elochta gedeeltelijk. Uw eigen veiligheid eiecht, dat GIJ zooveol moge lijk rechte rijdt. Zwermt niet uit, rijdt niet met drieën of meer naast elkaar. Verblindt Uw tegenligger niet. Britsche protesten en eigen machtig optreden van Japan Londen, 20 Juni (V.D.). Het Britsche gezantschap heeft in zeer krachtige ter men protest ingediend bij het Chineeschc departement van buitenlandsche zaken in verband met een overval van Chineeschc zecroovors op het Britsche (dus töch weet „Britsch"!? Red.) stoomschip „Shun- ticn" en er bij dc Chineesche autoriteiten op aangedrongen alle mogelijke maatrege len in het werk te stellen om de invrijheid stelling van de gevangen Engelscben te verkrijgen. Het vliegtuig-moederschip „Eaglc" en twee Destroiers uit Weihaiwei zijn in de richting van dc Gele rivier ver trokken waar de zeeschuimers hun gevan genen hebben meegenomen. Vliegtuigen zul len gebruikt worden voor verkenningswerk Japansche oorlogsschepen in de weer. Tokio, 20 Juni (V.D.). De Japansche ad miraliteit heeft alle in de Chineesche wa teren gestationeerde oorlogsschepen opge dragen, zich aan te sluiten bij de klopjacht op de Chineesche zeeroovers, eventueel zonder overleg met dc Chineeschc autori teiten. Berlijn, 20 Juni. (V. D.) De ïijksmi- nisters van financiën en arbeid deelen mede, dat nu de helft der werkloozen, die het Rijk indertijd telde, weer in het productie proces is opgenomen, en thans in verschil lende takken van bedrijf reeds gebrek be staat aan vakmenschen, zijn de bepalingen inzake de 40-urige werkweek in onderne mingen, die niet betrokken zijn bij de werk verschaffingsmaatregelen, niet meer noo- dig. Met ingang van heden worden zij inge trokken om het even of de opdrachten reeds zijn of nog moeten worden verstrekt. ITALIAANSCHE SMOKKELAARS BETRAPT. Twee dooden. Rome, 21 Juni. (V.D.) Een groep Italiaan sche smokkelaars, die bezig waren groote hoeveelheden tabak en koffie Italië binnen te smokkelen, zijn door de Italiaansche grenswacht in de bergen nabij Monte Alba- no in Val Morobbia betrapt. Een gevecht ontspon zich, in den loop waarvan twee smokkelaars werden gedood en twee ern stig gewond. Kapelweg 58 Tel. 690 een pond heerlijke ALLER HANDEN KOEKJES 50 ct. p. p. Tevens onze bekende heerlijke gebakjes 10 voor 60 cent. GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGERS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole. BUITENLAND. Een onderhoud tusschon Hitier en Von Papen. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Zitting der Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag, 1). Nasleep van het Onnes-proces. (Tweede Blad, pag. 2). Geweldige brand te Nijmegen. (Tweede Blad, pag. 2). liet afscheid van dr. C. J. K. van Aalst als president der Ned. Handel Maatschap pij. (Tuxedo Blad, pag. 1.) STADSNIEUWS. Smokkel van vlecsch en aardappelen. (Eerste Blad, pag. 2). Do vergadering van „Nederlandsch Fabri kaat." (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Ncd. Met. Instituut te Do Bilt. Hoogste barometerstand 786.7 te Toulouse. Laagste baromet;*6tand 741.8 to Shields. Verwachting* Krachtige tot matige, later afnemende Westelijke tot Noord-Westelijke wind, betrokken tot zwaar bewolkt, later opklarend, aanvankelijk nog regenbuien rnet kans op onweer, iets koeler. Geseind van De Bilt hedenmorgen 8.55 uur aan alle posten: „Wcest op Uiw hoede!" Opklarend en koeler weer op til. De depressie in het Westen trok in recht Oostelijke richting over de Britsche eilan den naar de Noordzee. In het Oosten daalt do luchtdruk nog. In het Westen ls hij reeds sterk stijgende. Dc depressie over Scandinavië vult langzaam op en veroor zaakt langs haar Oostzijde een zeer war men luchtstroom naar -do Poolzee, welke o.a. op Spitsbergen temperaturen van 12° Celsius geeft. De hoofdkern der Noordelijke depressie beweegt zich Westwaarts en doet den barometer dalen in het Noorden van IJsland. Het gebied van hoogen luchtdruk in het Zuid-Westen houdt 6tand, evenzoo dat ten westen van IJsland. De Noordzee- depressie gaf lang6 haar baan zwaren re gen; het meest in Schotland en Ierland en in het Noorden van ons land, echter ook in het Kanaal. De krachtige luchtstroom langs haai zuidzijde bracht veel warmere luchtmassa's over West-Europa. Het is te verwachten, dat dc wind aanvankelijk nog krachtig zal blijven en het weer buiig, doch de windsterkte spoedig weer zal afnemen cn het weer opklarend cn iets koeler zal worden. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 CORSET AFDEEUNG. Bijzonder voordeelige aanbieding in Corselettes, HenpvormCrs, Jarreteliehonders en Bustehouders, VOOR EIGEN VEILIGHEID?..., Karlsruhe, 20 Juni. (H. N.) De geeste lijke van Staufen in Baden is voor zijn eigen veiligheid aangehouden, daar de be volking een vijandige houding tegen hem aannam.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1