ELEGANTE ZOMERCOMPLETS DE EEMLANDEG uit mooi Amtrsfgdrt FIRMA DUIM BURGER Bofltenlandlsclh Overzicht 4000 EXEMPLAREN Medische Hulp GARAGE NIC. BOVÉE Belangrijkste Weerbericht L. J. LUYCX ZOON Zaterdag 23 Juni 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 299 DE KLEINE ENTENTE SCHEVENINGEN VAN DOORN Tel. 1788 f4 V' BESTUURDERS VAN MOTORRIJTUIGEN OPNIEUW AANSLAGEN IN OOSTENRIJK DE RAMP VAN DE DRESDEN TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 9 uur 54 min. 3RAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE DAMES-MODE ZAAK ARNHEM SCHE WEG 26 AMERSFOOMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75. per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN vaD l-4regels f 1.05 met inbegrip van een bcwusnummef elke regel meer f0.25 Liefdadlghelds-advertentièn voord* helft van deD prijs. Kleine AdvertentiCo „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel* 50 cent elk» regel meer 10 cent. driemaal plaatsen t Bewilonummer extra I 0.05 Dr. Schacht verdedigt nogmaals het Duitsche transfermorato rium. Hoe Engeland reageert. Ten aanhoore van buitenlandschc diplo maten en mannen der pers heeft dr. Schacht, de president der Duitsche rijks bank, het Vrijdag nuttig en noodig geacht opnieuw in een rede, die nogal een fel en provoceercnd karakter droeg, de afkondi ging van het Duitsche transfermoratorium te verdedigen. In verband met het niet-he talen der schulden door Duitschland heeft Engeland terstond op een zeer duidelijke en nadrukkelijke wijze gereageerd, n.l. door de indiening van een wet, waardoor het aan de ministeries van handel en financiën mo gelijk wordt gemaakt beperkende bepalin gen af te kondigen ten aanzien van voort brengselen, die Duitschland van zins mocht zijn in Engeland in te voeren. Het is dan ook begrijpelijk, dat Schacht's scherpe rede vooral legen Engeland was gericht. Eel keerde hij zich tegen de in 't buitenland (niet in de laatste plaats in Grout-Britannic) opgedoken plannen om door middel van een z.g clearingstelscl voor de houders \an Duitsche leeningen de noodigc deviezen te verwerven langs den weg van dwang en aan de Duitsche regeering de betaling der exporteurs over te laten. Dr. Schacht ver wachtte van een dergelijke methode inetter tijd de algeheele stopzetting van den han del met Duitschland, hetgeen de verscher ping van de crisis in den wereldhandel nog meer in de hand zou werken. De president der rijksbank herinnerde eraan, dat het be drag der Duitsche politieke schulden de tien milliard overschreed. Zoodoende had Duitschland in 't buitenland enorme bedra gen moeten opnemen, maar aangezien men Duitschland na den oorlog van geheel zijn buitenlandse!) bezit had beroofd, konden de vorderingen van het buitenland uit deze de posito's niet meer worden vereffend. Schacht verlangde dan ook teruggave der uitgebreide grondstoffonmarklen, hetgeen een ander woord i6 voor koloniën. Ook legde hij er den nadruk op, cfat, wan neer men wenscht, dat Duitschland ooit weer schulden en renten in deviezen zal betalen, niet alleen de ondragelijke rente voet rnoet worden verminderd, maai Duitschland tevens weer grooto quanta wa ren op de wereldmarkt moet kunnen afzet ten. liet verwijt, tot Duitschland gericht, dat het veel te veel invperde kwade tongen fluisteren; „vooral voor bewapening'* trachtte Schacht te ontzenuwen, door te verklaren, dat Duitschland deze grondstof- fenhoevcelheden voltstrekt noodig heeft om den rcusachtigen werkverschaffingsarbeid, dien liet ter hand heeft genomen, tot een goed einde te brengen. Alleen wanneer dit laatste lukt, is Duitschland niet slechts bij machte te exporteeren, maar tevens zijn schuld en rente aan 't buitenland af te doen. Telkens opnieuw suggereerde Schacht, dat de wereldeconomie een grootc chaos zou worden, wanneer represaillemaatrege len tegen Duitschland mochten leiden tot een formidabelen handclsoorlng. Nog een ander gevaar zou z.i. dan onmiddellijk hot hoofd opsteken: het communisme, door 't nationaal-socialisme overwonnen, zou zich dan op de andere cultuurstaten wer pon. Het spreekt vanzelf, dat. men zich in Engeland zoowel met Schacht's rede als met de Britsche voorstellen inzake een clcaringsysteem druk bezig houdt Het blad der Engelsche socialisten, de Daily Herald acht den toestand zeer ernstig, maar spreekt niettemin de hoop uit, dat in do weck, die nog rest voor onderhandelingen, hot Britsclic ultimatum en „de ergste economi sche oorlog der moderne geschiedenis" geen feit zullen worden en alsnog een accoord zal worden bereikt. Bij een lian- delsoorlog met Engeland alleen, zoo wordt betoogd, zou Duitschland in een zwakke positie verkecren, doch liet Britsche rijk in zijn geheel verkoopt meer aan Duitsch land dan Duitschland van 't Britsche rijk koopt. In elk geval zou 't stopzetten van den handel een ramp beteekenen, omdat zoowel duizenden Britten als duizenden Duitschers zoodoende weer ingedeeld zou den worden bij 't heirleger der werkloozen Even scherp als Schacht in zijn Berlijn sche rede was, zijn sommige Engelschen die Schacht voor de voeten werpen, dat hij er op uit is tweedracht te zaaien tusschen het Britsche moederland en de dominions door de laatste te dreigen met een stop zelling van "t handelsverkeer. In dit ver band wordt dan ook van intimidatie ge sproken. Algemeen betreurt men het och ter. dat een nieuwe barrière dreigt te wor den opgericht voor den internationalen handel, die toch al met zulke ernstige moei lijkheden heeft te kampen; Engeland, zoo wordt echter van vele zijden gezegd, kon moeilijk anders handelen dan het (leed daar liet er zich toe bepaalde rechtvaar digheid te eischcn voor zichzelf en zijn staatsburgers. Nochtans zijn er verschil lende, vooral financieele Britsche bladen die, ofschoon in beginsel zich vereenigend met de instelling van liet clearingsysteem. niettemin de dreigementen der Engelsche regeering niet op hun plaats achten en vooral bezwaar hebben tegen liet dreigen met weerwraakmaatrcgeJen, zooals ge schied is in het wetsontwerp. Wanneer men zoo redeneeren zij ongeveer wil dreigen, moet men wel bedenken, dat, wan neer dit dreigement in daden wordt omge zet, de toestand in Engeland in plaats van te verbeteren, nog slechter zal worden. Ook van deze zijde wordt echter de opmerking gemaakt, dat er gelukkig nog tijd voor overleg is. De jongste nota echter, die sir John Simon aan den Duitschcn gezant te Londen heeft overhandigd, draagt nog al een po sitief en 6cherp karakter; vooral wordt geaccentueerd, dat de rechten der Brit sche obligatiehoudei'6, vooral .die der Young- en Daweslccningen, door de Brit sche regeering krachtig zullen worden ver dedigd. De regeering-Macdonald zal de ma terieel© discrimineering der Britsche cre diteuren door speciale maatregelen verhin deren. Hierbij wordt natuurlijk gedoeld op het clearing-apparaat. Nochtans is Enge land bereid geheel deze deviezenclcaring achterwege te laten, wanneer Duitschland over de brug komt. In dit verband heeft Engeland dc regeering-Hitier verzocht ge delegeerden naar Londen te zenden. liet woord is dus nu weer aan Berlijn De besluiten van den Per manenten Raad Boekarest, 21 Juni. (II.N.) De perma nente raad der Kleine Entente heeft gis teren .ie bijeenkomst te Boekarest besloten met het aannemen van enkele moties. O.a. werd besloten alles in het werk te stellen, om dc ontwapenings conferentie tot oen be vredigende overeenkomst te doen leiden, in alle vraagstukken van de organisatie der veiligheid 6amen te werken, het sluiten van regionale overeenkomsten tc bevorderen en mede te werken tot het economisch her stel van Europa in overleg met do dveriee landen. De raad betreurt de houding door Hongarije aangenomen, waardoor Honga rije zich zelf van de samenwerking voor den wederopbouw uitsluit. Met voldoening werd kennis genomen van de hervatting der diplomatieke betrekkingen tusschen Sovjet Husiand eener en Roemenie en Tsje cbo Slowakije and .."zijds, evenals van bet sluiten un het Balkanpact pn rle ratifica tie van dit pait door Roemenië. De besluiten van den H-onomischen raad der kleine entente werden door den per manenten raad geratificeerd en zullen ann do regeeringen ter goedkeuring worden voorgelegd. DE UITGIFTE VAN DEVIEZEN DOOR DE RIJKSBANK. B e r 1 ij n, 2 3 Juni. (V. D.) De hache lijko toestand van dc deviezen der Rijksbank maakt bet noodzakelijk de dage- lijksche verstrekking van deviezen zooda nig te beperken, dat niet meer deviezen worden uitgegeven dan ontvangen. Deze maatregel zal met ingang van 25 Juni a.s. worden toegepast. Bij de vordee- ling zal rekening worden gehouden met verschillende omstandigheden, o. m. welke deviezengroep het betreft. Postwissels naar het buitenland zullen niet meer toelaatbaar zijn. Per 1 Juli as zal een nieuwe regeling ingaan voor de financiering van het warenverkeer. AARDSCHOK IN ITALIË Possimbrone, 22 Juni. (V D.). Giste ren i6 de omgeving hier opgeschrikt door een aardschok van golvend karakter, welke was vooraf gegaan door zwaar onder- grondsch gerommel Voor zoover tot dusver bekend is, zijn geen persoonlijke ongeluk ken voorgekomen en is geen schade aan gericht CHINEESCHE BANDIETEN ROEREN ZICH. Mo ek den, 22 Juni. (VI).) Chineesche bandieten hebben in de nabijheid van Kirin een spoorbrug in dc lucht laten vliegen, Een goederentrein met 38 man personeel stortte in de diepte. Ongeveer 2000 Chinee sche bandieten hebben getracht, een stad in bet Soongarigebied binnen te dringen. Tusschen hpn en de Mandsjoerijscho troe pen is hef daarbij tot gevechten gekomen. SINT JAN. 24 Juni, dan is het Sint Jan, een der merkwaardigste dagen van het jaar, voor namelijk in verband met veel natuurgebeu ren. Deze datum is vooral bij den boer en land- ol tuinbouwer een critische: Men mag lot Sint Jan boontjes gaan leggen; later gelegde gedijen niet zoo goed, zagt de tuin man, Andijvie, vóór Sint Jan gezaaid, geeit geen goede struiken, schiet door. Buiten, in het bosch, vertoont zich het Sint-Janslot, de nieuwe scheuten, die, voral bij het eiken hakhout blijk geven van een krachtigen na- groei. Let maar eens op, of u er in deze droge dagen, al iets van kunt bemerken. Sint Jan was een mystieke datum: veel bijgclooi stond met Sint Jan in verband: De vurens, die rnen nooit bloemen zag dragen en die toch telkens weer uit zaad opschoten, biociden in den nacht van Sint Jan. Bij klokslag van twaall uur s nachts verscheen plotseling dc bloeiende varenbloem en tege lijkertijd was het zaad rijp. Het was de moeite waard, dit zaad te veroveren, wat lang niet gemakkelijk was, daar allerlei machtige geesten dit logenwerkten. Had men het echter weten te krijgen, dan was men goed al; men kon dan de taal der vogels verstaan, allerlei gebeuren vooraf waarne men, zich onzichtbaar maken, enz. Men was helderziende. Ook het Sint Janskruid was zoo n mys tieke plant. Het bloeit nu en zeker zult ge het langs den spoorweg naar Utrecht, bij Birkhoven, in de buurt van Bavoort en de 1 reek, op dea Liniedijk, niet vergeefs zoe ken. liet is kenbaar aan zijn gele bloemtros sen op halve meter hooge stengels en meel draden in drie bosjes. Maar het best aan de blaadjes, die, legen het licht gehouden, gaatjes lijken te hebben en daarom aan de plant den naam Hypericum perforatum gaven. Echter zijn het geen gaatjes, maar olie- puntjis. Die „gaatjes heeft de duivel er in geprikt. Het kruid heette ook wel Jacht den duvel en werd gebruikt om den duivel uit te bannen. Het moest echter op Sint Jan ge plukt zijn. Wilt ge het dus aanwenden, neem dan morgen uw slag waar A JOMAN. Uw bagage naar per Dagelijkschc directs dienst» Zuidsingcl 66—67 TeL 401—1118. Passagiers verzekerd IDIT BLAD HEEF7 EEN DAGELIJ KSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 A 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast bet tramstation- Neemt nimmer risico achter het stuur. Woest meester over Uw snelheid. Te snei en gewaagd rljdon verraadt gewoon lijk den beginneling. Onthoudt U voor en tijdens het rl|den van alkohol ge bruik. Zijn uw remmen, stuur nrlchting en signaalgever wel in orde? We en en, 21 Juni. (V.D.) Volgens offi cieel*) mededeelingen is iu den loop van den nacht over (lc lichtleiding van een electrische centrale een draad geworpen, waardoor de stroomtoevoer naar het dorp Ranstndt in Salzburg cenigcii tijd onder broken werd. Bij Braniberg in Salzburg is een waterbassin van de electrische centrale door kwaadwilligheid leeggeloopen, waar door eveneens de stroomtoevoer verbroken werd. In Breitenslein in Neder Oostenrijk is do electrische leiding stukgetrokken. De schade kon pas na eenigen tijd hersteld worden. In den loop van den nacht zijn weer ver scheidene bommen ontploft, o.a. voor de kloosterkerk te Leoben. waar aanzienlijke schade werd aangericht Verder zijn in de voorsteden van Weenon op verschillende plaatsen in den loop van den nacht papie ren hommen tot ontploffing gebracht Voor een meubelzaak in de Brünerslrasse is een papieren bom ontploft, waardoor twee ven sterruiten werden vernield Verder hebben onbpkende daders bommen geworpen in een melksalon in hot. Wahringer Park, waar door veel schade werd aangericht. W e e n e n, 21 Juni. (IIN.) De Weeneche politie meent thans het centrum van de nationaal-socialistische terroristische actie ondekt te hebben. Drie opslagplaatsen van ontplofbare stoffen zijn ontdekt. Vastge steld is. dat alle scheikundige producten, die in deze opslagplaatsen aanwezig waren, uit Duitschland afkomstig zijn. Uit ver schillende declen van het land worden nog steeds terroristische aanslagen gemeld. Zondag hebben dienst de doktoren: Linschoten, Socstcrweg 329; Tel. 112. Batenburg, Utrechtscheweg 18; Tel. 448. Kolk, Bcrkenweg 15; TeL 579. Boodschappen, behalve spoedgevallen, to melden Zondagsmorgens vóór 10 uur! Zondag en de gehcele week 's nachts heeft dienst de apotheek van d e lirma Cramer, P. Buyslaan 93; Tel. 902. Het schip gezonken. Twee vrouwen bij 'f ongeval overleden Bremen, 21 Juni. (V.D.) Door do Nord Deutsche Lloyd wordt inzake het ongeval met de Dresden medegedeeld, dat daarbij twee vrouwen zijn overleden. Zij zijn echter niet verdronken, maar op het Noorsche stoomschip tengevolge van hartzwakte over leden. De overige passagiers bevinden zich in goede handen. De Noorsche overheid heeft zich met de meeste energie en beste zorg over hen ontfermd Gen enkele pas sagier wordt vermist. Ook allo leden der bemanning zijn gered. De Dresden zelf is gezonken. Veertien vrouwen en de kok bevinden zich met lichte verwondingen in het hotel. De kok heeft eenige ribben gebroken, een vrouw heeft arm- en beenbreuken gekre gen Oslo, 21 Juni. (V.D.) Ilct Noorsch Tele- grafagentschap meldt nog over de rami), dat bij het in de booten gaan van de pas sagiers twee reddingsbooten van do Dres den kenterden, onmiddellijk nadat zij te water waren gelaten Het gelukte echter de inzittenden te redden, behalve twee vrou wen, die verdronken Ken aantal passagiers moest naar het ziekenhuis in Stavanger worden gebracht. Ilct aantal in het zieken huis opgenomen personen bedraagt in het geheel 15. Dc eerste passagiers van do Dresden werden door de reddingsboten van de Dresden zelf aan land gebracht. Het uitzet ten van de booten, was volkomen ordelijk geschied. Later kwamen Noorsche stoom schepen langszij de Dresden liggen en na men de passagiers terstond over. Hetzelfde werd gedaan door het Fransche inspectie- schip Ardent, dat toevallig in Stavanecr lag. Van de in liet hospitaal opgenomen personen zijn slechts drie zoodanig ge wond, dat zij niet onmiddellijk met de Stuttgart de thuisreis kunnen aanvaarden. Levensgevaar is echter voor hen niet aan wezig. Nader is nog gebleken, dat niet twee, maar éón reddingboot bij het tc water laten is omgeslagen. Bremen, 22 Juni (H.N.) Het stoom schip Stuttgart met de passagiers en de bemanning van het verongelukte stoom schip Dresden wordt Zaterdagmiddag te Brcmerhafen verwacht. In tegenstelling mot het oorspronkelijke plan om de passagiers le Emden te landen, zal de ontscheping te Bremerhafen geschieden Dc passagiers zullen dan gelegenheid hebben met extra- treinen naar hun woonplaatsen terug te keeren. Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole. BUITENLAND. De ramp met de Dresden. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Belgische missie te den Haag. (Tweede Blad, pag. Zitting der Tweede Kamer. (Tweedo Blad, pag. 1)'. Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Iloogsto barometerstand: 764.7 te Aberdeen. Laagst© barometerstand 750.4 te Isafjord. Verwachting: Zwakke tot matige Noor delijke tot Oostelijke wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, weinig ver-» andering in temperatuur. De depressie trok dwars over Jutland naar liet Oostzeegebied en neemt in diepto af. Het stijggcbiecl van den luchtdruk, dat do barometerdaling aan do voorzijde van de depressie op den voet volgt, ligt thans over de Noordzee. Een strook van hoogen luchtdruk strekt zich uit van den Oceaan bezuiden IJsland tot de Alpen. Over Groen land nam de luchtdruk af. Evenzoo maak te de hooge druk in de golf van Biscay© plaats voor een uitgebreide vlakke depres sie met een secundaire bij Biarritz, dio waarschijnlijk in Zuid-Europa zal binnen dringen. Het gevolg van deze laatste wijzi ging in de luchldrukverdccling zal zijn. dat in liet geheele Westen de wind door Noord naar Noord-Oost en Oost zal gaan en dat de voortschrijdende depressie in het Zuiden groote verwarring en onweersre gens zal brengen, terwijl het in het Noor den droog zal blijven, met betrekkelijk koel weer. Behalve langs de Duitsche Oostzee kust zijn de stormachtige winden alle weer tot matige afgenomen. In Ierland en Engeland ging do wind om naar Oost en geeft de nieuwe depressio reeds regen. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 HANDSCHOENEN Moderne genres. Zijde met kanten Kap. Varkensleer, Suede en Nappa

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1