DE EEMLANDEU GEVAREN VOOR 'T DERDE RIJK v* Belangrijkste Weerbericht Licht op L. J. LUYCX ZOON 4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. BOVÉE ABONNEMENTSPRIJS 3 maandcn voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75. oer PRIJS OER ADVERTENTIEN T"Tl"TTbew'>SD"®m" Dinsdag 26 Juni 1934 Uitgave: HALKHQFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32e Jaargang No. 301 GOEBBELS TEGEN DE „VOORNAME HEEREN" In het zicht van het Saarplebisciet RUDOLF HESS SPREEKT Tel. 1788 4 DE GROOTE ZEGE DER BOLIVIANEN Buitenlamdsch TAXI 6 CENT PER TAXI K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 9 uur 54 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE AMERSFOORTSCH DAGBLAD week (met gr.tli vertekcelng tegen ongelukken) I 017'/_ Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers (0 05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 - elke regel meer f0.25. Llefdadlghcids-advcrtcntHln voor d« helft vao dco prijs. Kleine Advertentlên „KUTJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke read meer 10 cent. driemaal plaatsen I I.Bewilcnummer extra i 0.05 „Zij zitten in hun muizenholen en wachten, tot hun uur slaaf' Essen, 21 Juni (V.D.) Rijksminister dr. Goebbels heeft heden op den gouw-partijdag der N.S.D.A.P. te Essen een rede gehouden, waarin hij o.a. zcide: „Niemand geloove, dat de beweging en het volk in de toekomst van crises en geva ren verschoond kunnen blijven. Voor dc tegenwoordige generatie zal er geen uur zijn, waarop gezegd kan worden: Nu is de strijd ten einde, nu kunnen wij ons zeker van de overwinning en den vrede wanen. Ik ben echter van meening, dat er geen door de menschcn uitgedacht ongeluk is, dat ook niet door menschcn overwonnen kan worden. Het gaat er slechts om, alle actieve krachten te mobiliseeren. Ik ben van meening, dat het verloop der nationaal- sociali6tischc revolutie tot nog toe niet slechts ons zelf, doch het gehecle Duit6che volk ten zeerste heeft verwend. De revolutie had een geheel ander verloop kunnen heb ben. Velen van onze menschcn stelden zich het uitbreken van de revolutie voor als een inflatie, economisch verval, burgeroor log, invasie, Roerbezetting, enz. Van dat al les is niets gebeurd. Zouden de zorgen, die ons heden drukken, nog wel een rol hebben gespeeld, wanneer gebeurd was wat had kunnen gebeuren? Als wij nationaal-socialisten een gevaar hebben gezien, hebben wij het daardoor reeds overwonnen. Niemand geloove, dat onze vijanden zich voor goed hebben verborgen in hun muizen gaten. Zij zitten daar, maar zij wachten tot hun uur slaat. Als wij ze met rust laten, is het slechts om hen uit hun holen te lokken. Hun wordt niets geschonken. Ik ben van meeriing, dat het nationaal-socialistische opvoedingswerk het grootste succes heeft geboekt bij de arbeiders. De arbeider is ver standig. Hij weet, geschoold door een perio de van leed van tientallen jaren, te goed, dat hem de gebraden duiven niet in den mond vliegen. Dc val van het nationaal- socialisme wordt niet gewcnscht door de arbeiders, maar door dc voorname heeren, die het nationaal-socialisme slechts als iets tijdelijks zien. Toen do revolutie uit brak, liepen zij met vliegende vaandel naar ons over en toen zij zagen, dat zij niet met open armen ontvangen werden, trokken zij zich in hun pruilhoek terug. Daar opponee- ren zij in heel kleinen kring. Men over schatte hen niet, want zij hebben geen mo gelijkheden het volk te beïnvloeden. Zij treden bovendien in verschillende vormen op: nu eens als reserve-officier, dan weer «'ils intellectueel, als journalist, als geeste lijke. Men moet goede oogen hebben om dat soort menschcn te herkennen. Het zou ab soluut verkeerd zijn, wanneer het nationaal- socialisme met deze clique ging twisten. Het nationaal-socialisme moet het volk over deze heeren voorlichten. Het volk moet deze lieden leeren kennen en het volk moet we ten, dat Uit eigenlijk dezelfde clique is, die Mij voor cn tijdens den oorlog hebben mee gemaakt. Zij heeft niets geleerd en zal van daag precies hetzelfde doen wat zij giste ren gedaan heeft. Als men mij thans verwijt, dat het natio naal-socialistische economische program nog niet vervuld is, dan kan ik rustig er kennen, dat dit het geval is, omdat het na tionaal-socialisme er de kan6 nog niet toe had. Een enkele verkeerde handeling zou bet gehecle economische leven kunnen ver nietigen. Wij moeten in de crisis, die wij niet slechts nu, doch ook nog in de komen de tien of twintig jaar te overwinnen zul len hebben, niet optimistisch zijn zooals de Duitschers dat in 1918 waren, doch we zul len moeten inzien, dat het gevaar nog niet geweken is cn dat een ieder op zijn post moet zijn, omdat het hoogste op het spel staat. Als wij voor latere tijden den Duit- schen levensstandaard willen verhoogen, is dat een loffelijke zaak, die het nastreven waard is. Als wij de werkloosheid geheel overwonnen hebben, zullen wij een nieuw vierjarenplan uitvoeren om tot verhooging van den levensstandaard te komen. Kort cn goed: dc nationaal-socialistische beweging moet juist cn psychologisch verstandig ge leid worden en zal dan nooit het Duitsche volk verliezen. Zoo is het ook op andere gebieden. Ik Meet beter dan alle anderen, dat ook op het gebied der cultuur-politiek nog veel veran derd moet worden cn ook op het gebied van dc pers is niet alles zooals het zijn moet. Ik kan wel perswetten, maar geen journalisten maken. Die moeten in hun nieuwe taak in groeien." Minister Goebbels besprak verder de cri tiek, die op het nationaal-socialistische werk werd geoefend. Het recht van critiek bestaat in de N.S.D.A.P. in voldoende mate cn wordt ook door dc partij ten volle er kend. Goebbels achtte het echter onjuist de bezwaren van de leidende kringen voor een ieder publiek te maken. Iemand, die aan een misverstand niets veranderen kan, be hoeft er niet over te praten. Als de pers te eenvoudig en daardoor te eentonig wordt, wat ook de mecning van dr. Goebels is, dan ligt dat niet aan den lezer, maar aan den journalist, die frisschcr moet worden. Hetzelfde geldt voor de kerken. Duitsch- land staat op den bodem van het positieve Christendom en kan zich niet aan één con fessie binden. Wij zijn niet Katholiek, niet Protestantsch, maar Duitsch, verklaarde dc minister, die over deze kwestie o.a. nog zeide te weinig asceet te zijn voor een nieu we reformatie, zoodat hij zich met zijn aard- 6che taak tevreden voelde. Met dc kerk wenschte het nationaal-socialisme in vrede te leven, maar dan moest ook de kerk de beweging met vrede laten. Het Marxisme is overwonnen en uitge roeid, doch tot nog toe is de reactie nog steeds geduld. Wanneer de leider zou zeg gen: Partijgenooten, thans zullen wij too- ncn, dat wij ook de reactie aan kunnen, dan Mas zij in 24 uur verdwenen. Goebbels ver klaarde, ervan overtuigd to zijn, dat het nationaal-socialisme de macht had, alles tc doen wat het voor juist houdt. Zij macht is onbeperkt. Uitvoerig besprak Goebbels tenslotte de buitenlandsche politiek van Duitschland, Hitler's bezoek aan Mussolini te Venetië en zijn eigen bezoek aan Warschau, waardoor de ring is doorbroken, dien men om Duitschland heeft willen leggen. Hetzelfde geldt voor de ontwapeningskwestie. Men moet slechts zijn zenuwen in bedwang we ten te houden, koel en zakelijk blijven en even rustig, duidelijk en vastberaden zijn als de Leider dat is, die links noch rechts kijkt, doch alle moed cn kracht concentreert om gevaren cn crisis te bestrijden. Duitsch land hoeft niet voor zijn lot te vreezen en zal nooit ondergaan, wanneer zijn moed grooter is dan de nood, die het heeft te be strijden. Amnestievoorstel ingediend Saarbrücken, 23 Juni. (V.D.) De re- gceringscommissie heeft bij den landraad een amnestievoorstel ingediend voor delic ten in het Saargebied. Het voorstel, dat waarschijnlijk reeds a.s. Woensdag door den landraad wordt aangenomen en dan op 1 Juli van kracht wordt, is verdeeld in drie hoofdstukken. Het strekt zich uit zoowel tot zuiver politieke strafbare handelingen als tot delicten uit economischcn nood. Wat betreft politieke delicten, worden straffen, die bij de inwerkingtreding der verordening rechtsgeldig zijn en nog niet zijn onder gaan, kwijtgescholden, wanneer zij bestaan uit vrijheidsstraffen tot 5 jaar of een geld boete of uit beide. Vrijheidsstraffen van langer duur worden eerst met 5 jaar ver kort, waarna do rest gehalveerd wordt. Daarbij komt gevangenisstraf in de plaats van tuchthuisstraf. Aanhangige processen worden gestaakt, wanneer het delict is be gaan voor 11 Juni 1934 en wanneer geen zwaardere straf dan boete of gevangenis straf tot 5 jaar te verwachten is. Nieuwe vervolgingen worden niet ingesteld. In een bijgaand memorandum wordt cr op gewezen, dat met het begin der werk zaamheden van de plebiscietcommissie een gewichtig tijdvak voor de voorbereiding der stemming aanvangt. Een der belang rijkste voorwaarden voor een ordelijk ver loop der stemming is de handhaving van orde cn rust. De regeeringscommissie koes tert den dringenden wensch, dat zij in de vervulling van haar taak door de geheele bevolking wordt gesteund. De verordening wordt uitgevaardigd om bij het in functie treden van de plebiscietcommissie een pe riode van rust en vrede in te luiden. In twijfelgevallen moeten de bepalingen van het amnestievoorstel ruim worden toege past. „De leider heeft steeds gelijk en zal het steeds hebben' Essen, 25 Juni. (V.D.) De redevoering, welke Rudolf Hess heeft gehouden, is thans door de radio uitgezonden. De plaats vervanger van den leider zeide o.m.: Wij zijn toegankelijk voor iedere soort zake lijke critiek, welke in overeenstemming is met het wezen van het nationaal-socialis tische denken, voorzoover zij langs behoor lijken weg naar voren wordt gebracht. RUDOLF HESS. Werkelijk nationaal-socialistische leiders moeten er zorg voor dragen, dat gerecht vaardigde critiek doordringt. Ik verwacht van de leiders van het nationaal-socialis me, dat zij met open oog en open dor in de hun toevertrouwden kring gaan en alles wat de critiek waard is en door critiek kan worden gewijzigd aan „hoogerhand" zullen melden. De nationaal-socialisten zijn een groote Duitsche familie. Met trots zien wij; een blijft steeds van alle critiek uitgesloten dat is de Führer. Dat komt, omdat de Führer steeds gelijk heeft en het steeds zal hebben. Thans komt het evenwel niet aan op de critiek. doch op dc samenwerking. Misschien acht Hitier het noodig op een goeden dag dc beweging weer voort te drij ven met rcvolulionnaire middelen. Wij staan gereed zijn bevel te ontvangen in het vertrouwen, dat hij zijn oude rcvolu- tionnairen roept, wanneer het noodig is cn dat hij weet, wanneer het noodig is. Adolf Ilitler is revolutionnair van groo- tcn stijl en blijft dat ook innerlijk. Ilij heeft geen krukken noodig. De nationaal-socia listische revolutie was niet om haar eigen wille noodig, doch zij was noodig om der wille van de daden, welke uit haar wer den geboren en in de toekomst zullen ge boren worden. Met de Duitsche arbeiders zal de nationaal-socialistische leiding deze daden volbrengen. 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Passagiers verzekerd Vraagt prijs van onze 6 h 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het tramstation fff OUDERS EN OPVOEDERS Leert Uw kinderen do rogels vaü den weg en woest zelf goede weggebruikers Officieele telegrammen uit La Paz beves tigen te overwinning der Boliviaansche troepen in den Pilcomayosector. Dc veld slag aldaar was Maandag begonnen en Woensdag geëindigd, toon, naar thans offi cieel wordt meegedeeld, vier duizend Para guayscho soldaten door een kruisvuur van dc Boliviaansche troepen werden wegge maaid. Uit Asuncion wordt daarentegen gemeld, dat in den strijd tusschen do Paraguayschc cn Boliviaansche troepen een fel handge meen is ontstaan. Na een zwaar bombarde ment gingen de Boliviaansche troepen over tot den stormloop, met de bajonet, in den sector Canadc cl Carmen. De Paraguayschc troepen ontvingen hen met een kruisvuur uit de machinegeweren met het gevolg, da; de Boliviaansche troepen gedwongen wa ren terug tc trekken. Buenos Aires, 25 Juni (V.D.). Volgens alhier ontvangen berichten, heeft de presi dent van Peru Zondag te Lima besprekin gen gehouden met den Argentijnschen am bassadeur over de beste wijze om een einde te maken aan de vijandelijkheden tusschen Paraguay en Bolivia. La Paz, 25 Juni (V.D.). Een telegram van generaal Pcnarandas deelt mede, dat in den sector Ballivian den vijand belang rijke verliezen zijn toegebracht. Onder de gesneuvelden bevinden zich tal van officie ren. Asuncion, 25 Juni (V.D.). De Boli viaansche berichten, volgens welke de veld slag in den sector Pilcomayo geëindigd zou zijn met een nederlaag van Paraguay, worden alhier officieel tegengesproken. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Aardige fantasie patrenen in Crepe matte, Crepe Georgette, Bloemen, Moppen Ruiten Gestreepte Toile de soie voor Blouses en Teitnis-Jurken. Nieuw conflict tusschen Vati- ccan en Quirinaal? Croce ea Gentile op den index ge plaatst Begint zich een nieuw geschil af te tee- kenen tusschen den paus en dc Italiaansche regeering? Net zekerheid kan dit nog niet worden Vastgesteld, maar inmiddels heeft het de aandacht getrokken, dat in de Os- servatore Itomano, de officieele courant van den Heiligen Sloel, een paar dagen ge leden enkele decreten aan de congregatie Sancti Officii d.d. 20 Juni zijn gepubliceerd, waarbij alle «erken der filosofen Benedetto Croce en Giovanni Gentile op den index zijn geplaatst. Wat de motieven van dezen maatregel zijn, wordt niet uiteengezet in de decreten, die het Italiaansche volk slechts voor voldongen feiten stellen. Het behoeft niet uitvoerig te worden be toogd, dat in alle intellectueelc kringen in de Ilaiiaansclic hoofdstad de kerkelijke veroordeeling der werken van Croce en Gen tile het grootste opzien heeft gebaard Voor al raagt men zich af welke politieke be weegredenen den Heiligen Stoel ertoe mo- gen"hebben gebracht juist op dit tijdstip on tc treden tegen Gentile, wiens naam er activiteit nauw verbonden zijn met het fas Tot goed begrip van hetgeen er is ge schied, is het nuttig zich het volgende te realiseercn: Gentile behoorde vroeger lot de medewerkers van Croce cn maakte deel uit van dezelfde filosofische richting, die, wat de hoofdzaken betreft, geïnspireerd werd door Hegei en de Hegeliaansche school der gebroeders Spaventa te Napels. Toen het fascisme zijn intrede deed, liep Croce over naar de liberale oppositie on schreef een antifascistisch manifest, dat door talrijke intellectueelen werd ondertee kend. Gentile daarentegen scheidde zich van Croce, ontwikkelde zijn filosofische richting tot een philofascistisch „actualis- mc", werd naderhand fascistisch minister van onderwijs, bracht de naar hem ge noemde veelomvattende schoolhervorming in Italië tot 6tand, nam de leiding op zich van de „Italiaansche encyclopaedic", weike tot dusver de meest volkomen uitdrukking is van het fascistische culturcelc streven en wordt ook nu nog in uitgebreide kringen beschouwd als dc filosoof van het fascisme, ofschoon van velerlei zijde, zelfs vanuit het fascistische kamp, zijn positie als school hervormer en als filosoof fel wordt aange vallen. Van beteekenis is thans in ver band met het bovenstaande dc me- dedeeling van een Romeinsch mede werker der Neue Zürcher Zeitung, die van een instantie, welke zeer nauwe betrek kingen met het Vaticaan onderhoudt, heeft vernomen, dat de index-autoriteiten van het Vaticaan zich niet door bizonderc poli tieke beweegredenen hebben laten leiden, toen zij hun actie tegen Croce en Gentile ondernamen. De congregatie Sancti Officii is namelijk aan geen tijdelijk criterium voor haar bepalingen gebonden, aangezien volgens artikel 1339 van het kanonicke recht alle publicaties met een filosofischen inhoud, die indruischen tegen de leer der kerk, niet afzonderlijk op den index ge plaatst behoeven te worden, in zoover zij reeds ipso jure als veroordeeld gelden. Aangezien nu zoowel de werken van Cro ce als die van Gentile afkomstig zijn uit de geesteswereld van Kant en Hegel, dat wil zeggen: in strijd zijn met de thomistische en scholastieke filosofie-grondslagen der kerk, beval laatstgenoemde, dat de gezamenlijke werken van Croce en Gcntilo moesten wor den geplaatst op den index van verboden boeken. Teneinde echter zelfs den schijn tc vermijden, dat men hier te doen heeft met een anti-fascistischen maatregel, heeft men tegelijkertijd het oeuvre van den anti-fas cist Gentile op den index gezet. Men slaat waarschijnlijk dc plank niet al te ver mis, wanneer men aanneemt, dat het Vaticaan door dezen maatregel aanstuurt op de aanpassing van het filosofieonderwij6 op de Italiaansche scholen aan het religivu- se onderwijs. Na de invoering toch van het verplichte godsdienstonderwijs op de scho len, zulks overeenkomstg dc bepalingen van het concordaat (verdrag van Laterancn), bleef het filosofie-onderwijs hetzelfde als voor het concordaat in de staatsscholen, zoodat dc professor in de religie en de pro fessor in de filosofie tegelijkertijd verschil lende zaken leeren. Niettegenstaande het of fensief van Vaticaan6che zijde, wordt het nauwelijks aannemelijk geacht, dat de fas cistische schoolautoriteiten zich de onder wijsvrijheid in de filosofische vakken zul len laten ontfutselen. iD/r BLAD HEEFT EBN DAGELIJ KSCUi GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole. BUITENLAND. In het zicht van het Saarplebisciet. (Eerste Blad, pag. 1.) Nieuwe aanval van Goebbels op do „voor name hccrcn". (Eerste Blad, pag. 1.) Neville Chamberlain over de clearing. (Tweede Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Het conflict in liet mijnbedrijf. (Tweede Blad, pag. 2). Het proces tegen de slachtoffers van Samter. (Tweede Blad, pag. 2). Nadere wijziging der landbouwcrisiswet. (Tweede Blad, pag. 3). OMTREK. Vijf ernstig gewonden bij een botsing tus schen touringcar en auto te Soesterbcrg. (Eerste Blad, pag. 2j. STADSNIEUWS. De wegenaanleg rond onze stad. (Eerste Blad, pag. 3.) Vergadering der wandelsportvcrceniging Z. U. T. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te Dc Bilt. Verwachting: Zwakke tot matige Weste lijke tot Zuidelijke wind, gedeeltelijk be wolkt, weinig of geen regen, iets warmer overdag. Verwachting: stijging der tem peratuur. De gisteren genoemde secundaire pas seerde met regen en onweer ons land. Groningen tapte 19, Maastricht 6 m.M. neerslag af. Intussohen hield zoowel de de pressie bij IJsland als de hooge drukking over Zuid-Zweden en de Oostzee stand, ter wijl in het Zuid-Westen van het waarne mingsgebied de barometer flink stijgt. Do verdere aanvoer van lucht uit het Westen deed over het vasteland de temperatuur dalen. De regenval was vrij uitgebreid en plaatselijk zwaar (München 22 m.M.) Over de Britsche eilanden is de temperatuur een weinig, over Zweden wat meer gestegen. De neerslag was in deze gebieden gering. Ten gevolge van dc uitbreiding van het Zuid-i West maximum over Frankrijk, Zwitser land en onze omgeving en later ook over Duitschland, is hier allerwege weer stij ging van temperatuur tc wachten, met ge ringe onwcerskanscn.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1