ELEGANTE ZOMERCOMPLETS injj m DÉ ËÊMLANDEU Beiteefaed Medische 4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. B0VÉE Belangrijkste Nieuws Weerbericht L. J. LUYCX ZOON 1FIRMA DUIM BURGER Zaterdag 30 Juni 1934 Uitgave: 'JALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32e Jaargang No. 305 KABINETSREORGANISATIE IN ENGELAND? Engelsch-Nederlandsche handelsbesprekingen AANHANGER VAN VON PAPEN GEARRESTEERD? EINDE EENER GROOTE STAKING HUISZOEKINGEN BIJ VON PAPEN? BARTHOU'S REIS NAAR ROME De vacantieplannen van Macdonald STRIJD OM DE MACHT IN DUITSCHLAND Tel. 1788 NIEUWE RADIOREDE VAN ROOSEVELT VAN DOORN BESTUURDERS VAN MOTORRIJTUIGEN TAXI 6 CENT PER TAXI K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 9 uur 53 min. 3RAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/». Binnenland franco per post per 3 maanden f 1-. Afzonderlijke nummers f 0.05. FOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 51J PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regel* f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer fÖ.25. Llefdadlghelds-advertentl€n voorde helft van den prlj*. Kleine AdvertentlCn „KEITJES" bij vooroltbetallng 15 regel» 50 cent elke read meer 10 cent. driemaal olaotaeo I 1.—. BewlUnummer extra I 0.05 Sir Betterton, minister van arbeid, is benoemd tot voorzitter van het werkloozemsteunbureau Londen, *29 Juni. (V.D.) Minister-presi dent Macdonald heeeft in het Lagerhuis bekend gemaakt, dat Sir Betterton. rle Mi nister van Arbeid, benoemd i«i tot voor/it ter van het werkloozen steunbureau Dit be- teekent het aftreden van Sir Betterton als Minister en als lid van het Parlement, aan gezien de wet over de werkloozen onder steuning uitdrukkelijk bepaalt, dat geen lid van het steunbureau een zetel mag hebben In het Lagerhuis. Macdonald deelde in het Lagerhuis mede. dat Sir Betterton voor deze nieuwe functie wa9 eekozen. aange zien hij een diepgaand* kennis bezit van de werkloosbeidstoestanden. Daar de functie van Minister van Arbeid heel belangrijk is, geeft deze benoeming uiteraard nieuw voedsel aan de verwach ting van een kabinets-reorganisatie. Zelfs verwacht men dat nog hedenavond een desbetreffende mededeeling zal worden ge publiceerd. Londen, 29 Juni. (V.D) Do onderhan delingen inzake een nieuwe handelsover eenkomst tusschen Groot B.ntannie en Ne derland zullen op 5 Juli as. aanvangen op het departement van Handel te Londen. Tot de Nederlandsche delegatie behooren: Br. Hirschfeld. directeur generaal van het departement van Handel en Nijverheid. Dr. Dies van het ministerie van Financiën en do hoeren Bonthuis en Hooft, onderschei denlijk van dé ministeries van Financiën en Buitenlandsche Zaken, zoomede de heer s'Jacob, handelsattaché bij de Nederland sche legatie to Londen en deskundige raad gevers. In verband met de aanknooping der on derhandelingen wordt er op gewezen, dat de Britsche handelsbalans met Nederland in 1931 passief was en 18 301.000 bedroeg De invoeren uit Nederland werden toen ge raamd op 35.000.000. Dit bedrag slonk tot 7.797.000 pond sterling in 1932. In 1933 beeft bet Vereenigd Koninkrijk naar Nederland uitgevoerd tot een bedrag van 12.480.000, heruitgevoerd tot een be drag van 1.975.000 pond sterling De invoe ren uit Nederland beliepen 18.850.000 pond sterling. Berlijn, 29 Juni (V.D.). Gisteren ver luidde, dat Dinsdag of Woensdag j.l. Edgar Jung is gearresteerd, liet is bekend, dat Jung tot den intiemen kring van medewer kers behoort van Von Papen, als wiens se cretaris hij geruimen tijd gefungeerd heeft. Omtrent de motieven voor zijn arrestatie is niets bekend, evenmin of hij nog in Schutzhaft zit, dan wel reeds weer op vrije voeten is gesteld. Ofschoon niets tastbaars wijst op een verband tusschen de arrestatie van Jung van wien verteld wordt, dat hij zelfs enkele redevoeringen van den vice- kanselier heeft ontworpen en de ge ruchtmakende redevoering van Von Papen, wordt over een eventueel verband tusschen deze beide zaken toch druk gespeculeerd, te meer daar bekend is, dat leden van de nat.-soc. groep, die het hevigst vertoornd waren over de rede van Von Papen, een groot deel van de verantwoordelijkheid voor deze redevoering hebben gelegd op de intieme medewerkers van den vice-kanse- lier. In dit verband moet nog gemeld wor den, dat een andere medewerker van Von Papen Walter Schotte, die een wekelijksch artikel publiceerde op conservatieven grond slag, Woensdag een huiszoeking in zijn wo ning heeft gehad. Naar het schijnt, is hij echter niet gearresteerd GRANAAT TIJDENS VERVOER ONTPLOFT. Tsnetic, 28 Juni (V. D.) Tijdens bet vervoer van munitie, die voor industrieel? doeleinden gebruikt wordt, is te Porto di Maxghera een granaat ontploft. Vier arbei ders werden gedood en drie ernstig gewond. ENGELSCHE TANKS VOOR HET JAPANSCHE LEGER. Tokio, 29 Juni (V D.) Naar alhier ver luidt, onderhandelen op het oogenblik offi- cieele Japansche instanties met de Engel- sclie Annstrong-fabrieken over den aan koop van Enge'^'he tanks voor het Japan sche leger F.cn vertegenwoordiger van de Armstrongfabrieken is onderweg naar To kio om de onderhandelingen ten einde te voeren Ernstige botsing tusschen politie en stakende arbeiders B i r m in g h a m (Alabama) 28 Juni. (V. D.). Woensdag is volgens een mededeeling van net departement van arbeid overeen stemming bereikt tusschen de vakvereeni- gingen en de Tennessee Coal, Iron and Railway Comp., waardoor een einde wordt gemaakt aan de buitengewoon felle staking, die twee maanden heeft geduurd; 2500 mijnwerkers zullen naar de ertsmijnen terugketren Milwaukee, 28 Juni (V.D.). Ter gele genheid van een betooging van stakende tramwegarbeiders is het tot ernstige exces sen en bloedige gevechten gekomen; 20 000 stakende tramconducteurs en hun aanhan gers wierpen met steenen naar de door werkwilligen bestuurde trams en sloegen met knuppels los op do stakingbrekers; 200 politiebeambten moesten er aan te pas komen Met traangas en gummiknuppels was de politie na acht uren den toestand meester; 20 personen, o w. 7 politie beamb ten. moesten ernstig gewond naar het zie kenhuis worden overgebracht Vijf tram wagens werd geheel vernield. Verscheidene wagons werden ernstig beschadigd Het ge- hcele tramverkeer ligt stil; 58 personen zijn gearresteerd. Milwaukee, 29 Juni. (V.D.) Ondanks uitgebreide maatregelen van de politie 16 het in Milwaukee wederom tot ernstige on lusten gbkomen in verband met de tram staking In den nacht op Vrijdag hielden ongeveer 4000 stakers luidruchtige betoo gingen en trachtten de centrale van de trammaatschappij te bestormen, liet ge lukte bun tenslotte gedurende eenigeri tijd het gebouw binnen te dringen, waaruit zij echter na een verbitterden strijd en met behulp van water en traangas weer werden verdreven Bij deze gevechten welke zich ook tot do omgeving van Milwaukee uit breidden is oen jongeman eedood Londen, 29 Juni. (V. D.) De Daily He raid maakt melding van een opzienbarend bericht uit Berlijn, volgens hetwelk de ge heime staatspolitie nachtelijke huiszoekin gen verricht heeft in de woning van den vice kanselier Von Papen. In de afgeloopen week is het particuliere schrijfbureau van Von Papen drie keer met geweld geopend. De papieren in zijn bureau werden doorzocht. Verder wordt gemeld, dat alle telefoon gesprekken met het huis van den vice kanselier worden afgeluisterd, Deze nachte lijke huiszoekingen zouden geschied zijn op last van Goering, naar aanleiding van «Ie bekende rede van Von Papen, die voor de Duitschc pers is onderdrukt. Parijs, 29 Juni. (V.D) De correspondent te Rome van do Matin schrijft te hebben vernomen, dat de door minister Bartliou in een interview afgelegde verklaring, dat hij gaarne naar Rome zou komen wanneer bet daarbij niet ging om een beleefdheids bezoek, maar om een aleemcene re»elor der Fransch-IInliaansehe problemen, in Rome gunstig is ontvangen JAPANSCH-ENGCLSCH INCIDENT. Sjanghai, 28 Juni (V DNa een vechtpartij, waarin eer. Britseh sergeant bij do gemeentelijke politie Bcllnniv. trachtte en Cliineesche vrouw In hese hermen heb ben Japansche marinetroepen hern ireduren do tien uur gevangen gehouden Men ver wacht, dat in verband daarmede, diploma tieke stapnen zullen worden gedaan HOLENDUIF. Wc hebben in ons mooi Amersfoort drie soorten duiven, wilde bedoel ik. Daar is in de eerste plaats dc groote, blauwgrijze boschduif, koolduif of houtduif, die ieder een natuurlijk kent, al was het maar door zijn gekoer en zijn geklepper met de vleugels als hij wegvliegt. Dan de tortelduif, niet de Javaansche natuurlijk, die de mcnschen in een kooi hebben, maar de echte inlandsche, die in de vlucht vooral kenbaar is. door de opvallend lange en breed uitgespreide staart met zijn witten zoom. Hij kan zoo echt droo- merig ,.toer-toerroepen En dan is er nog een derde soort, die men wel de kleine boschduif noemt, doch die ook holenduif heet. En dat vooral, omdat hij er een an dere manier van nestelen op na houdt dan zijn familie gewoon is te doen. Houtduif en tortelduif nestelen op de takken der boomen, waar ze van dor rijshout vrij doorzichtige vloertjes bouwen, waarop de twee witte eieren komen te liggen De holenduif echter moet een holte opzoeken, waarin dan ook wat rijshoutjes worden gebracht en de twee eieren worden gelegd. Meerstal worden er oude spechtenholen voor benut. Ja, het ge beurt zelfs, dat ze in den grond broeden, in oude konijnenholen bijvoorbeeld. Ik meen, dat dit laatste voor eenigc jaren in de Treek is geconstateerd door den tevroeg ontslapen buitengewoon knappen Amcrsfoortschen orni tholoog, baron van Dedcm Of het broeden in den grond nog altijd hier geschiedt? In de duinen moet het niet zeldzaam zijn. Maar in dc boomholtcn in Nimmerdor is het wel het geval. Wie daar wel eens rondwandelt, moet eens goed opletten, of hij er wat van kan waarnemen De duif onderscheidt zich van den boschduif, doordat hij heelemaal geen wit aan zijn lijf heeft, maar integendeel op de bovenste dekvccren van zijn vleugels eenige duidelijke pikzwarte vlekken, die de houtduif niet heeft En als hij wegvliegt, gaat het zonder geklepper, waardoor dc houtduif altijd zoo opvalt. Misschien vindt U ze ook wel buiten „Nimmerdor". Maar daar zijn ze, dat weet ik zeker. A. JOMAN. Londen, 28 Juni. (V. D) Het pro gram van ministerpresident Macdonald voor zijn vacantie van drie maanden zal er waarschijnlijk als volgt uitzien: Zondag a.s. vertrekt Macdonald uit Londen en zal dan eerst eeniue dagen in Lossiemouth door brengen Daarna vertrekt hij naar Canada en zal dan geruimen tijd doorbrengen in de Rockov Mountains. Op de terugreis zal Macdonald dan nog een bezoek brengen aan Newfoundland. Gisteren is de eerste minister voor de laatste maal voor zijn vacantie aanwezig crew eest bij dc wekelijksche kabinetszitting Zijn collega's wpnscliten hem een prettige vacantie en spraken de hoop uit dat hij in den herf-t weer volkomen hersteld zou zijn en weer naar Londen zou terugkeeren om zich te belasten met de leiding van de regeering. De Morning Pust meldt, dat de plaatsver vangende premier Baldwin waarschijnlijk als gewoonlijk zijn zomervaenntie zal door brengen op het vasteland en dat sir John Simon dan eenigen tiid de regeeringsleiding zal voeren ln verband daarmede heeft Simon zijn voorgenomen reis naar de Ber muda eilanden afgelakt. B e r 1 ij n, 28 Juni. (V D Algemeen wordt erkend, dat de ontwikkeling in den politipken topstand van zeer groot belang is. Hitier schijnt thans meer voor gema tigdheid te voelen Van de ontbinding van de Stalilhelm is afgezien, nadat er van de zijde der conservatieven invloed was geoefend op den rijkspresi lent De plaat selijke politieautoriteiten blijven echter be voegd bptoogingen van de StabIhelm te verbieden Aan den anderen kant loopt het gerucht, dat een conservatief journalist, die to| de medewerkers van von Papen behoort en dezen zoowel bij het opstellen van de brochure als bij de voorbereiding van de rede. di* von Papen te Marburg heeft ge- hou lep behulpzaam zou zijn geweest, ge arresteerd is. Dok zou Walter Schott, een bekend conservatief en lid van de heeren club. door de politieke politie aangehou den zijn. Passagiers verzekerd 6 ct. per K.M. Tei. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast bet tramstation- Zondag hebben dienst de doktoren Breedveld, Kon. Wilhelminastraat 5; Tel. 547. Blees, Utrechtscheweg 122; Tel. 1733. Kok, Langegracht 11; Tel. 55. Boodschappen, behalve spoedgevallen, te melden Zondagsmorgens vóór 10 uur I Zondag en de geheele week 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma JOs Haan, Julianaplein 13; Tel. 1150. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen Mevr. v. d. Grient, Breestraat 8B. Mevr. de Leeuw, St. Anfridusstraat 5. Washington, 29 Juni (V.D.). In een radiorede heeft president Roosevelt gister avond een program uiteengezet voor de naaste toekomst, welk program drie pun ten omvat. Tevens oefent Roosevelt scher pe critiek uit op de door voorstanders van fascisme of communisme op de New Deal uitgeoefende critiek. De president sprak de hoop uit, dat hij er met medewerking van het congres in zou slagen, economische be staanszekerheid te scheppen voor de Ame- rikaansehe mannen, vrouwen en kinderen, de hulpbronnen van land cn water in de V.S. tot ontwikkeling te brongen en de so ciale verzekering te verwerkelijken. Alles wat wij te doen hebben, is, aldus dc presi dent. de historische tradities van het Ame- rikaansche volk na te komen. Andere vol keren mogen do democratio opofferen ten behoeve van de voorbijgaande prikke ling van oude in discrediet gevallen auto cratieën, wij herstellen het vertrouwen en het welzijn onder de heerschappij van het volk zelve. Verder zeide Roosevelt: De bestaanszekerheid der Amerikaansche bvolking maakt noodig, dat betere voorzie ningen worden getroffen voor de huisves ting, in welk verband Donderdag een nieu we wet op de huisvesting is onderteekend. Omtrent de werkzaamheden van het con gres in de afgeloopen zittingsperiode zeide Roosevelt, dat de belangrijkste maatregel die was, welke het monetaire systeem re organiseerde, uitbreidde en rechtvaardig maakte. Het program van de New Deal volgt drie richtlijnen, n.l steun, herstel en hervorming DE DOODSTRAFFEN IN DUITSCHLAND. Dessau. 28 Juni (V.D.). In het derde Hecklingsche proces wegens moord op den S.A.-man Cieslick beeft het O.M. na een behandeling van vijftien dagen voor de jury tegen alle elf beklaagden de doodstraf geëischt Uw bagage naar SCHEVENINGEN P«r Dagelijksche directe dienst- Zuidsingel 6G—67 Tci. 401—1118* bbmammtammmm Noomt n mmar r*e co achter net stuur» Weest meester ovor Uw snelheid. Te snei en gewaagd rijden verraadt gewoon lijk den beginneling. Onthoudt U voor en tijdens het rl|den van alkohol ge bruik. Zijn uw remmen, stuur nrlchting en signaalgever wel In orde? DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCMM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker z|]de van hotel Monopole. BINNENLAND. H.M. de Koningin uit Zwitserland terug in den Haag. (Tweede Blad pag. 1). Do tarwe-knoeierijen ln West Noord- Brabant. (Tweede Blad pag. 2). liet Ned. Roode Kruis vergadert te Be* verwijk. (Tweede Blad, pag. 2.) SPORT. A. Z. en P. C. wint met 32 van Star. (Derde Blad, pag. 2). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te De Bilt. Hoogste Barometerstand 772.7 te Valentia. Laagste Barometerstand 757.0 te Weenen. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit Noordelijke richting, licht tot half of zwaar bewolkt, weinig of geen regen, moge lijk iets koeler. Geringe regenkansen. In het Zuid-Westen van het waarne mingsgebied bleef de hoogo drukking zich handhaven. Zij breidde zich naar IJsland uit, terwijl over Scandinavië de barometer daalde. Over Centraal-Europa bleef de de- pressictocstand vrijwel onveranderd. De drukverdeeling gaf aanleiding tot vrij krachtige winden langs onze ku6t. In het overige gebied heerscht matige tot zwakke wind. Dc warmte in Oost-Duitschland cn Polen bleef aanhouden. Hier cn daar ov*r Scandinavië is de temperatuur gedaald. Sinds gistermiddag voerde do Noordenwind warmere lucht uit Zuid-Scandinavic bij one aan, zoodat zoowel in onze omgeving als in West-Duit6chland en Midden-Frankrijk de temperatuur steeg. Ook over de Britsche eilanden, in het hooge drukgebied, is het wat warmer geworden. Zware regen kwam hier en daar nog voor. Frankfort had 34, Lyon 19 en Zürich 11 m.M. De daling van den luchtdruk over Scandinavië gaf het weer ten onzent een minder stabiel karak ter. Toeneming van bewolking met ecnig# daling van de temperatuur is' nog onwaar schijnlijk. De regenkansen zijn gering. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 GROOTE ZOMEROPRUIMING Stoffen, Tricotage, Kousen, Handschoenen, Corsetten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1