DE EÊMLANDEü Buitenland v<- biddag- en Avondconcert 4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. BOVÉE Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht op L. J. LUYCX ZOON Maandag 2 Juli 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 1 GROOTE BRAND IN DENEMARKEN DE STAKINGSONLUSTEN IN AMERIKA Bulgarije geteisterd door noodweer WIJZIGING IN 'T BRITSCHE KABINET WERKVERSCHAFFING OP GROOTE SCHAAL Rijksbisschop Müller's positie wankel Hitteslachtoffers in Amerika NIEUWE AANSLAGEN IN OOSTENRIJK Tel. 1788 ,4* 6 ct. per K.M. Tel. 1788 „DEB8LTSCHE DUINEN" Zes personen omt leven gekomen STELLAGE INGESTORT WEER EEN AANSLAG OP GANDHI TAXI 6 CENT PER TAXI K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 9 uur 53 min. AMERSF00R15CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 maandco voot Amtrsfoort 2.10. pu maand I 0.75, per week (roet gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/'. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderll|ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 511 PRIJS OER AOVERTENTIEN van regel* f l.05 mei inbegrip van een bcwnsnummei 1elke regel meer fö.25 Llefdadlghelds-advertentHEn voor dt helft van den prijs. Kleine Advertentièn „KEITJES" bl) vooruitbetaling 1—5 regela 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal oloatscn f I.—*. Bewllcnummer extra I 0.05 Kopenhagen, 29 Juni (V.D.) In een ijzergieterij en machinefabriek te Vording- horg, geglegen in een der hoofdstraten van de stad. brak Vrijdagmiddag een groote brand uit, die zich spoedig, uitbreidde tot de bijgebouwen. De geheele stad werd in asch en rook gehuld. De brandweer zag zich genoodzaakt de hulp in te roepen van een compagnie infanterie. Na drie uur inge spannen werk slaagde men erin, het vuur meester tc worden. Op het laatste oogen blik zag men nog kans, twintig zuurstofcy- linders uit een der brandende gebouwen te halen, waardoor een ernstige ontploffing werd voorkomen De geheele fabriek cn een woonhuis werden een prooi der vlam men. In een naast het fabriekscomplex ge legen school brak onder de kinderen een paniek uit, doch persoonlijke ongevallen kwamen niet voor. New York, 29 Juni. (V. D.) In ver band met de staking der tramwegarbeiders in Milwaukee hebben Vrijdag opnieuw bui tensporigheden plaats gehad. Te Vekon Center hebben stakers de masten der hoog spanningleidingen in den nacht op Vrijdag vernield. De staking breidt zich meer en meer uit. De staking in New Jersey heeft verschil lende plaatselijke overheden aanleiding ge geven den gouverneur to verzoeken staats politie of nationale garde te requireeren. COMMUNISTEN TRACHTEN VERGADERING TE VERSTOREN D u d w e i 1 e r, 29 Juni. (V.D.). Gistei*- avond hebben communisten uetracht een druk bezochte besloten vergadering van het Duitscho front te verstoren. Zij waren in grooten getale in het dorp bijeen gekomen, doch de politie verhinderde hen tc demon- 8treeren. Plotseling ging in het «eheele plaatsje het electrische licht uit. Bii onder zoek bleek, dat de communistische lands- raadafgevaardigde Hey een koperen draad had geworpen over de ongeveer tien M. hooge hoogspanningslciding. waardoor kort sluiting was ontstaan. Het euvel werd spoedig verholpen Kort daarop weerklon ken twee ontploffingen, die bleken veroor zaakt te zijn door twe papieren bommen, die de communisten geworpen hadden op de spoorbaan in de nabijheid van het via duct. Het doel der communisten, de verga dering van het Duitsche front te verstoren, werd echter niet bereikt. Er werden ver scheidene personen gearresteerd. TALRIJKE SLACHTOFFERS VAN OVERSTROOMINGEN. Londen, 29 Juni. (H.N.) Volgens be richten uit Calcutta zijn de overstroomin gen in Indië van veel ernstiger aard dan aanvankelijk gemeld werd. In het geheel is een oppervlakte van 2.000 vierkante ki lometer overstroomd, 300 dorpen moeten geheel verwoest zijn, terwijl meer dan 2.000 personen verdronken zijn. BRIEVEN, DIE HEM NIET BEREIKTEN. Naar aanleiding van de klachten over den postdienst heeft de Russische volks commissaris van verkeerswezen zelf IS brieven gepost, waarvan er slechts 8 be zorgd zijn. Een expressebrief wordt thans pas na 19 uur en een gewone stadsbrief te Moskou 2 dagen later afgeleverd. Overwo gen wordt, een grondige hervorming in te voeren. MINISTER SCHMITT OVERWERKT. Berlijn, 2 9 Juni. (V. D.) Officieel fwordt medegedeeld, dat de rijksminister Hvoor economische zakén, dr Schmitt, zoo danig overwerkt is, dat hij aan het eind van zijn toespraak op de bijeenkomst van de buitcnlandsche handelskamers in zwijm is gevallen. De onmiddellijk geraadpleegde medici hebben een onverwijlde vacantie noodig geoordeeld. De rijksminister zal dan pok de eerste veertien dagen met vacantie igaan. WAPENLEVERING AAN CUBA VERBODEN. Washington, 30 Juni. (V.D.) Het 6taatsdepartement heeft den export van wapenen naar Cuba verboden, aangezien de Cubaansche regeering bij het staatsde- partement geprotesteerd heeft tegen de smakkelarij van wapenen ten gunste van de opstandelingen. Het verbod steunt op het besluit van het congres van 1922, waarin verkoop van Oorlogsmateriaal aan Latijnsch-Amerikaan- «che landen, waarin burgeroorlog heerscht. .Verboden wordt. Sofia, 29 Juni. (V.D) Donderdag heeft boven het Noorden van Bulgarije een ern stig noodweer gewoed, dat groote vcrwoes tingen heeft aangericht In het bizonder werd het plaatsje Brasjlanilza geteisterd Een groot, aantal huizen in dit plaatsje is verwoest, terwijl de slratcn blank staan. De bevolking was in paniekstemming op de daken der huizen gevlucht. Een persoon is verdronken. Genietroepen legden nooddij ken aan. De materieele schade is aanzien lijk. Sofia. 29 Juni. (V.D Bij het noodweer, dat do Noordelijke districten van Bulgarije heeft geteisterd, zijn lal van personen om het leven gekomen. O m. zijn zeven perso nen door den bliksem gedood en drie ver dronken In hef district Plewnn is veel vee omgekomen Verscheidene boerderijen zijn door den bliksem getroffen cn geheel ver brand. Londen, 29 Juni. (V D.) De door het aftreden van sir Ilenry Bettorlon als mi nister van arbeid noodzakelijke regeerings- reconslruclïo beperkt zich in hoofdzaak lot de onderstaatssecretarissen. De tegenwoor dige minister voor transportwezen Oliver Stanley volgt Betlerlon op. Stanley wordt daarmede tegelijkertijd lid van het kabinet. De financieeio secretaris van het ministe rie van financiën, L. I-Iorc Belisha, wordt minister voor transportwezen. Belisha wordt opgevolgd door A. Duff Cooper, den tegenwoordigen financierden secretaris van oorlog, terwijl Douglas Hac king, die onderstaatssecretaris van binncn- landscho zaken, financieel secretaris van het departement van oorlog is geworden. Crookshank wordt onderstaatssecretaris van binnenlandschc zaken. Macdonald zal zich, naar officieel wordt verklaard, Zendag met verlof naar Lossie mouth begeven, voor hij naar het buiten land gaat, waar-hij een langdurige „kuur" zal volgen. Tijdens zijn afwezigheid zal Baldwin als premier optreden. Sir John Si mon zal tijdens de afwijzigheid van den premier in Engeland blijven. P a r ij s 2 9 Juni. (V. D.) De kabinets raad heeft Vrijdag een door den minister van arbeid ingediend werkverschaffings plan goedgekeurd. De minister-president zal nog vandaag den president der repu bliek twee wetsontwerpen ter teekening voorleggen. Het eene ontwerp voorziet in het aangaan van eene leening van 175 mil- lioen franken, welke hot den staat moge lijk zal maken werkzaamheden in verschil lende gemeenten te subsidieeren. Het twee de ontwerp betreft een leening van 2x/z mil liard voor de financiering van werkzaam heden bij de spoorwegen, in het bijzonder do clectrificalie van verschillende baan vakken. MIJNWERKERS ONTSLAGEN Brussel, 29 Juni. (H.'X.). Uit Bergen wordt gemeklt. dat de directie van de mijn Charbonnago du Nord besloten heeft het bedrijf stop te zetten wegens de tegenwoor dige tijdsomstandigheden Aan 000 mijn werkers is ontslag aangezegd. VIJF VISSCHERS VERDRONKEN. P a r ij s, 2 9 Juni. (V. D.) Volgens een bericht uit Lissabon is een visschersboot met acht opvarenden in de nabijheid van de haven Nossa Senhora de Nazareth ge zonken. Vijf leden der bemanning verdron ken. De overigen konden door een andere visschersboot worden opgevischt. NEDERLANDER IN VRIJHEID GESTELD. Istamboel, 1 Juli (Reuter) De Neder- landsche assistent-directeur van de Ameri can Match Monopoly Company, die kort geleden werd gearresteerd onder beschuldi ging dc Turkscbe nationale gevoelens te hebben boleedigd, is heden in vrijheid ge steld, na tc zijn veroordeeld tot 800 pond boete. BOTSING TUSSCHEN DESTROYERS. Een aantal dooden en gewonden. Sjanghai, 30 Juni. (V.D.) Bij nachte lijke manoeuvres aan de kust van Korea zijn de Japanschc destroyers Inazoema en Myoeki met elkaar in botsing gekomen en na korten tijd gezonken. Volgens de tot dusver ontvangen berich ten, zijn bij de aanvaring vijf personen ge dood en talrijke anderen gewond. Berlijn, 2 9 Juni. (V. D.) Gelijk reeds gemeld, is de positie van rijksbisschop Mül- Ier, vooral na de redevoering, waarin Goe- ring ook de kerkstrijd ter sprake heeft ge bracht, eenigszins wankel geworden. Er verluidt thans, dat de rijksbisschop een laatste poging heeft ondernomen om tot overeenstemming te komen met de vrije- synode-bcweging. Hij zou regelingen heb ben getroffen voor een bijeenkomst te Er furt van de voorloopige commissie ter uit breiding en wijziging van de kerkgrondwet. Deze bijeenkomst zou heden plaats vinden. Uitnoodigingen lot bijwoning der bijeen komst zouden zijn gezonden aan bisschop Mciser, het hoofd van de Beierschc lands kerk, bisschop Wurm van de WuHomberg sche kerk en dr. Von Bodclsehw ingh, doch dozen zouden hebben gewcigeid aan <ie uitnoodiging gevolg te geven, daar zij, in overeenstemming met hel besluit, dat zij op de vrije synode van Barmen hebben onder- tockend, geen onderhandelingen wenschcn Ie voeren over groudwelshervormingen, zoolang bet autocratische bestuur van dr. Müller gehandhaafd blijft Inmiddels groeit de belijdenis-beweging snel en schijnen ook invloedrijke politieke autoriteiten een toenemend ongeduld aan den dag te leggen over het mislukken van dc pogingen tot herstel van den vrede in de kerk, zoodat men verwacht, dat de bij eenkomst van Erfurt weinig zal kunnen uitrichten. Ook de invloed van dc gcloofsbewcging der Duitsche Christenen schijnt in de na tionaal socialistische partij zienderoogerl te tanen. Dit laalslo staat vooral in verband met de Noordsch-Gcrmaansche theorieën van Rosenberg en van de Duitsche gcloofs beweging, die vooral onder dc Hitlcrjougd veel aanhang vinden. Reeds zijn predikan ten van de gcloofsbewcging der Duitsche Christenen op bijeenkomsten, waar zij de nazi-uniform droegen, lastig gevallen en heeft men hen reeds verscheidene malen hun uniform doen uittrekken. New York, 29 Juni (V.D.) To New York is Vrijdag dc thermometer tot boven de 41 graden geslegen, met welke tempe ratuur bet record van den warmsten Juni dag van 1874 is geslagen. In sommige stads- deelen is de hitte onverdraaglijk. Uit de Westelijke stalen worden verschillende ovcrlijdensgevallen tengevolge van de hitte gemeld. In de omgving van Pittsburgh zijn vijf personen tengevolge van de hitte om gekomen. Tal van Atlantische mailbooten, o.a. de Berengaria en de Albert Ballin heb ben vertraging tengevolge van de nevel vorming in de haven van New York en om geving. Volgens de weerberichten kan ge rekend worden op het aanhouden van de hittegolf. New York, 29 Juni (N.l-I.) De hittegolf heeft te Chicago 100 en te New York 220 slachtoffers gemaakt. Te Chicago verdron ken 75 personen, die in het water afkoeling zochten. Tengevolge van de hitte en de droogte is ook veel vee bezweken. W e e n e n, 2 9 Juni. (V. D.) De Oosten- rijksche persdienst meldt, dat in het sint Leopoldskron bij Salzburg, het zomerver blijf van Max Reinhardt, een helsche machine tot ontploffing is gebracht. Tal van ruiten werden vernield. Bij Salzburg heeft men ook een trans formatorhuisje in de lucht laten vliegen. De waterleiding van Salzburg Is eveneens vernield. VREES VOOR ONGEREGELDHEDEN. Spaanscho oorlogsschepen staan klaar om in te grijpen. Madrid, 30 Juni. (V.D.) De te Algeciras gestalionneerde Spaansche oorlogsschepen zijn gisteren naar Valencia opgestoomd, daar de regeering vreest voor ernstige on lusten in Barcelona. AMERIKA BREIDT ZIJN LUCHT- VLOOT UIT. Washington, 29 Juni. (V.D.) Het mi nisterie van oorlog heeft 81 gevechtsvlieg tuigen en 280 vliegtuigmotoren besteld als- eerste levering voor de aanschaffing van 3000 nieuwe vliegtuigen, teneinde de sterk te van de Amerikaansche luchtvloot in overeenstemming tc brengen met die van andere landen. HINDENBURG'S ZIEKTE. Chirurg naar Neudeck. Berlijn, 30 Juni (H.N.). De bekende chi rurg prof. Sauerbruch is dringend naai den rijkspresident op Neudeck ontboden. Passagiers verzekerd Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast bet tramstation. CAFE-RESTAURANT NATUURBAD VANAF HEDEN DOOR ORKEST ELISE VA» S0NN OUDERS EN OPVOEDERS Leert Uw kinderen de regels van den weg en weost zelf goede weggebruikera. Estlandsche molorkotler gezonken T a 1 i n n. 29 Juni (V.D.) Een Estlandsche motorkolter, die met een lading visch op weg was naar Stockholm, is bij Odinsholm door een stoomschip geramd cn gezonken. Dc uit zes koppen bestaande bemanning kwam in de golven om. Uit dc gevonden wrakstukken meent men te kunnen aflei den, dat de kotter letterlijk in tweeën ge varen is. Naam en nationaliteit van het stoomschip zijn niet bekend Twee dooden en vier zwaar gewonden Keulen, 29 Juni. (V. D.) Gisteren is in een fabriekshal van de Deutz-IIumboIdt- fabriek in Koeln-Kalk een ernstig ongeluk gebeurd. Een schildersfirma had daar een ongeveer tien meter hooge stellage opge richt. Juist toen men de laatste hand aan de stellage wilde leggen, stortte plotseling een balk neer, tengevolge waarvan het ge heele bouwsel naar beneden kwam Vijf schilders en bouwknechts stortten in de diepte. Twee hunner waren op slag dood. Do drie anderen werden zwaar gewond. Een in de nabijheid slaande arbeider werd door een balk aan het hoofd getroffen en eveneens zwaar gewond. Alle vier de ge wonden verkeeren in levensgevaar. Een zesde op de stellage staande arbeider kon op het laatste oogenblik een ijzeren haak grijpen, znodat hij kon blijven hangen. Na eenigen tijd is men erin geslaagd hem uit zijn gevaarlijke positie te bevrijden. S i m 1 a, 2 9 Juni. (V. D.) Nabij Kamshet is een aanslag gepleegd op een trein, waar in zich Gandhi bevond. De daders hadden de rails opgebroken op een gedeelte van het traject, waar de spoorweg dicht langs den oever van een rivier loopt. De aanslag werd echter tijdig ontdekt, waardoor een ernstige ramp werd voorkomen. VERPLICHTE DIENST BIJ LUCHT AANVALLEN. Parijs, 30 Juni (Reuter). De regeering heeft een wetsontwerp ingediend waarbij gevangenisstraffen van zes dagen tot een maand en geldboeten tot 200 franken kun nen worden opgelegd wegens weigering deel te nemen aan oefeningen tot bescher ming van de burgerbevolking tegen lucht aanvallen. DIT BLAD HEEFT EB El DAGELIJ KSCH» GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGERS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopoie. BUITENLAND. Een complot tegen Hitler's regeering. (I)erdc Blad, pag. 1). SPORT. De bekende motorrijders Nolr en Kalen gedood bij de motorrennen om den Grooten Prijs van Duitschland. Dcmcutcr ernstiger gewond. (Tweede Blad, pag. 1). 1 Iet Tennislournooi van A. L. T. A. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Het Zomerfeest van do V.A.R.A. (Eerste Blad, pag. 3). Succesvolle tocht voor dc ouden van dagen. (Eerste Blad, pag. 2). (Medegedeeld door het K.N.M.I. te de Bilt), Hoogste barometerstand 771.7 te Black- sod. Laagste barometerstand 754.2 te Hapa- randa. Verwachting: Zwakke tot matige, later wellicht toenemende Westelijke tot Noord-Westelijke wind, licht tot half be wolkt, later toenemende bewolking, aan- vankelijknog droog weer, later kans op onweer, aanvankelijk warmer. Onweerskansen. Dc hooge druk in het Zuid-Westen houdt 6tand met uitloopers naar het Oosten en Noorden. Depressies van het Westelijke deel van den Oceaan trekken met een wijden boog om of over Groenland en verschijnen daar na op de Noorscho Zee en bewegen zich ver\olgens Zuid-Oostwaarls. In Frankrijk, de Baltische staten en Oo6t-Engeland blijft de luchtdruk relatief lang, evenzoo in Spanje cn Italië. Over het geheel vaste land, over Engeland en in het Oosten is de overdag-temperatuur zomer6ch warm, overal waar het weer zonnig is. In Zuid- Frankrijk kwam zelfs een zeer hooge tem peratuur voor. Alleen langs de Noorschc kust viel regen van bcteekenis. Het is te verwachten, dat de storing op de Noorscho Zee hier niet geheel onbemerkt voorbij zal gaan en waarschijnlijk toeneming en be wolking zal geven met later kans op on weer. BPAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 GROOTE ZOMEROPRU1MINQ Stoffen, Tricotage, Kousen, Handschoenen, Corsetten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1