DOOD DIE ZONDER LIJDEN INTRAD DE EEMLANDEü Na een gunstig verBoopen morgen maakte een hartverlamming in enkele seconden een eind aan 's Pri nsen leven Woensdag 4 Juli 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 3 HET OFFICIEELE BERICHT DE INDRUK IN BINNEN- EN BUITENLAND DE TERUGKEER DER PRINSES DE STA TEN-GENERAAL BIJEENGEROEPEN DE DEELNEMING IN ONZE STAD 's PRINSEN ARBEID VOOR HET ROODE KRUIS KONINKLIJKE MEDEDEELING AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 ™"tldtn voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75. pei week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per maanden I X-. Afzonderlijke nnmmers f 0.05. fOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG JIJ PRIJS DER ADVERTENTIEN I 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer ejj^€ regel meer f 0.25. Llefdadlghclds-advertentlCn voor dt helft van den prijs. Kleine AdvertentlSn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent elke regel meer 10 cent drieman! plaatsen f I.—. Bewilonummer extra f 0.05 Officieel werd gisteren medege. deeld: „Z. K. H. de Prins der Neder landen Hertog van Mecklenburg, Is hedenmiddag ten half twee over leden aan een hartverlamming." Dr. L. S. HANNEMA. Dr. E. W. GOTELING VINNIS. Gistermorgen was de toestand van Z. K. H., zijn ernstige onge steldheid in aanmerking genomen, bevredigend. De Prins had te één uur met goeden eetlust en opgewektheid ge geten. Even daarop trad de hart verlamming in, tengevolge waar van Z. K. H. na eenige seconden overleed. De behandelende geneesheer, die een zijner dagelijkschc bezoeken aan Z. K. H. bracht, was juist in de kamer aanwezig. H. M. de Koningin die nog kort te voren Haar gewone ochtendbe zoek bij Haar Gemaal had gebracht en daarna voor korten tijd ter af wikkeling van zaken naar het Paleis aan het Lange Voorhout was gegaan, werd direct gewaar schuwd, doch vond den Prins niet meer in leven. De hartverlamming had zulk een snel verloop, dat Z. K. II. niet ge leden heeft en zacht ingeslapen is. II. M. heeft dadelijk telefonisch II. K. II. Prinses Juliana, na haar voorbereid te hebben, het overlij den van Ilaar Vader bericht. Nader meldt men ons: Het overlijden van den Prins is, naar ons ter oore kwam, Dinsdagmiddag geheel onverwacht geschied. In den loop van den ochtend heeft de Prins geruimen tijd rustig geslapen en niets deed een zoo plotsclingen afloop ver moeden. Omstreeks half twee voelde de Prins zich minder goed. De toestand werd toen zienderoogen slechter. De Koningin, die op het Lange Voorhout was, werd on middellijk gewaarschuwd, doch toen H. M. aan het Paleis arriveerde, was Haar Ge maal reeds zacht en kalm, blijkbaar zon der lijden don eeuwigen slaap ingegaan. De onmiddellijke doodsoorzaak zou zijn toe te schrijven aan een herhaling van den aanval van hartzwakte, waardoor de Prins de vorige week plotseling werd overvallen. *6-G ravenhage, 3 Juli. De tijding van bet plotseling overlijden van Prins Hen drik heeft in binnen- en buitenland groote ontroering gewekt. Reeds korten tijd na het bekend worden van het overlijden kwamen telegrammen met betuigingen van deelne ming in. Een groote menigte verzamelde zich voor het paleis. Van bijna alle huizen in de binnenstad werd de vlag half stoks .uitgestoken. Prinses Juliana had, naar wij vernamen, in den loop der laat6te dagen herhaaldelijk getelefoneerd om te informeeren of Haar overkomst noodzakelijk was. Men was ech ter van meening dat dit niet dringend geboden was. H.K.H. besloot daarom zooals reeds eerder gemeld werd, morgen een be zoek aan haar vader te brengen. Zoo weinig was men op deze tragische wending voor bereid, dat reeds vastgesteld was dat de Prinses morgenavond weer naar Londen terug zou keeren teneinde aldaar nog ecni- gen tijd door te brengen. H.K.H. zal thans morgenochtend in Den Haag aankomen. Voorts zijn de naaste familieleden van wijlen Prins Hendrik telefonisch op de hoogte gesteld van het plotseling verschei den. Naar men weet had de Prins nog een broeder, Hertog Adolf van Mecklenburg en een zuster, de Groothertogin van Olden burg. Hertog Adolf van Mecklenburg heeft laten weten dat hij morgen in Den Haag zal aankomen. Hij zal in Paleis Noordeinde logeeren. H.M. de Koningin bleef geruimen tijd in bet paleis Noordeinde. H.M. was voornemens naar Paleis Huis ïen Bosch terug te keeren. {■In den loop van den middag kwamen reeds zeer velen ten Paleize om hun hand- teekening in het rouwboek als blijk van deelneming te plaatsen. De eerste wa6 de Fransche gezant en kort daarop kwam de Belgische gezfnt en ver volgens verschillende andere leden van het corps diplomatique, onder wie de deken, de Zweed6che gezant von Adlercreutz. De carillonbespelingen van de Ilaagsche toren zijn stopgezet. De Nederlandsche Journalisten Kring zond een telegram van rouwbeklag. Londen, 3 Juli (Reuter). Prinses Ju liana weende toen zij vanavond van Vic toria Station vertrok. In haar handen had zij een z'akdoekje. De Prinses heeft zelfs geen gelegenheid gehad rouwkleeding aan te doen. Zij droeg een zilvergrijze japon cn een nauwsluitend grijs hoedje. H.K.H. was zichtbaar bedroefd. Prinses Juliana werd uitgeleide gedaan door den graaf van Athlone en prinses Alice. De ambtenaren der Spoorwegmaatschappij en de leden van het gevolg van prinses Juliana, die wacht ten voor een speciaal voor de Prinses ge reserveerde coupé, drcegen rouwkleeding. Toen de trein op het punt stond te ver trekken, klopte prinses Alice Juliana innig op den schouder en kuste haar vaarwel. Juliana kuste vervolgens den graaf van Athlone en maakte een buigiflg voor het publiek, dat op het perron stond toe te en. Deelneming Engelsche "ko ninklijke familie. De Koning van Engeland heeft mede na mens de koningin een telegram van rouw beklag gezonden aan H.M. Koningin Wil- helmina. Ook de pnns van Wales heeft een telegram van deelneming gezonden. De Engelsche koninklijke familie heeft prinses Juliana haar deelneming betuigd met het verlies van haar vader. Deelneming der Fransche re geering. Parijs, 3 Juli (Havas). De chef de pro tocol heeft den Nederland6chen gezant te Parijs, Jhr. Loudon, de deelneming betuigd der Fransche regeering ter gelegenheid van het overlijden van Prins Hendrik. De indruk in België. Brussel, 3 Juli (Reuter). Graaf de Lan- noy, de Opperhofmaarschalk, heeft zich he denavond naar de Nederlandsche legatie begeven teneinde den Nederlandschen ge zant te Brussel de deelneming van den Koning en de Koninklijke Familie over te brengen naar aanleiding van het overlijden van Z.K.IL Prins- Hendrik. Alle Belgische bladen publicecren op de voorpagina het overlijdensbericht van Prins Hendrik, met foto'6 cn biographieën. Zij schrijven, dat dc rouw, die de Neder landsche Koninklijke Familie thans weer trefr, weerklank in België zal vinden, waar de betrekkingen tusschen de beide hoven van buitengewoon vriend6chappelijken aard zijn. Ook de Burgemeester van Brussel, Adol- phe Max, heeft blijken van deelneming ge- Telegram van Rijlispresident v. Hindenburg. Berlijn, 3 Juli (V.D.). Rijk6president v. Hindenburg heeft in verband met het over lijden van Priii6 Hendrik H.M. de Koningin het volgende telegram gezonden: „Uwe Majesteit en de Prinses verzoek ik, diep ontroerd door het bericht van het overlijden van Z.K.H. den Prins der Neder landen, mijn meest oprechte cn innige deel neming te willen aanvaarden. v. HINDENBURG, Rijkspresident". De leden der Eerste Kamer zijn ter ver gadering bijeengeroepen tegen Donderdag 5 Juli a.s. des namiddags te half één, in ver band met het overlijden van Z.K.II. den Prins der Nederlanden. De Tweede Kamer is bijeengeroepen eveneens tegen Donderdag 5 Juli, te één uur. De plotselinge dood van Z.K.H. Prins Hendrik heeft in onze stad diepen indruk gemaakt. Nauwelijks waren do bulletins voor ons bureau opgehangen en in de stad verspreid, of men verurong zich om het schokkende nieuws te lczon. Allerwege was men begaan met de droefenis, welko bin nen zeer korten tijd voor de tweede maal onze Koningin en onze Prinses treft. In de binnenstad hingen direct vele vlag gen halfstok, het speelwerk van den to ren zweeg direct; er was een gedrukte stemming. Een zoo plotseling verscheiden had men niet verwacht! Bewijzen van deelneming. Ons Gemeentebestuur zal een brief van rouwbeklag aan Hare Majesteit de Konin gin zenden. De afdeeling Amersfoort van liet Neder landsche Roode Kruis heeft aan Hare Ma jesteit de Koningin het volgende telegram van deelneming gezonden: De afdeeling Amersfoort van het Neder landsche Roode Kruis betuigt Uwe Majes teit hare deelneming met het verlies dat Uw Koninklijk Huis heeft getroffen. (w.g.) J. J. AGHINA, Voorzitter. (w.g.) J. G. NONKES, Secretaresse. De Oranje Verceniging alhier, alsmede de Verceniging „Voor Oranje en Vader land" hebben eveneens telegrammen van deelneming aan Hare Majesteit gezonden. De afdeeling Amersfoort van „De Prin- cevlag", die ook bij de begrafenis van Z. K. H. Prins Hendrik vertegenwoordigd zal zijn, heeft cok telegrafisch haar deelne ming met dit overlijden betuigd. De Anti-Revolutionnaire Jongeren Actie zond gisteren het volgende telegram aan H.M. de Koningin: De Anti-Revolutionaire Jongeren Actie betuigt u haar oprechte deelneming met het overlijden van Zijne Koninklijke Hoog heid den Prins. De Heere van leven cn dood geve U de vertroosting cn de sterkte van den Heiligen Geest in dezen weg van beproeving van Uw Koninklijk Huis, in welko beproeving ons volk cn zijn jonge ren hartelijk met U meeleven. SCHEURER, Voorzitter. DE BRUYNE, Secretaris. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Geldersche Vallei zond gisteren het volgende telegram: Kamer van Koophandel Geldersche Vallei betuigt Uwe Majesteit haar diep leedwezen met den nieuwen slag, die Uw Koninklijk Huis trof in het overlijden van Zijne Ko ninklijke Hoogheid den Prins, en bidt U de kracht des Allerhoogsten toe in dezen don keren weg. VAN LONKHUYZEN, voorz. SCHEURER, secretaris. Mr. Dr. F. Donker Curtius, secretaris generaal van het Nederlandsche Roode Kruis schrijft het volgende in Memoriam: Aan het Nederlandsche Roode Kruis is zijn vorstelijke voorzitter ontvallen. Ligt er geen zinnebeeldige beteekenis in het feit dat de eerste verschijnselen van de ziekte, welke hem ten grave zou slepen, hem trof fen in het Roode Kruisgcbouw, dat hem zoo lief was. Vijf en twintig jaren lang, bijkans dage lijks richtte hij zijn schreden derwaarts; totdat de bekende ambulance-wagen ook hem ziek en gebroken zou vervoeren Met een glimlach cn een monter woord voor zijn verslagen bestuursleden reed hij weg Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden had van zijn levenstaak af scheid genomen. Welko ook zijn onverflauwde belangstel ling moge geweest zijn, voor het sociale economische cn filantropische leven van de Natie; het Roode Kruis vooral cischt hem op als een zijner voornaamste voormannen De wereldoorlog geeft hem gelegenheid 1 zich ten volle aan die taak te geven: bet leger, het geweer aan den voet staat op wacht aan do grens; het Roode Kruis mobi liseert; daarna de uitwisseling van gekwet sten van beide fronten, de vlucht van deze burgerlijke bevolking over onze landspalen, do ondermijning van geno anderen, door jaren lang volgehouden inspanning; alle evenvele belangen waaraan de vorstelijke voorzitter van het Roode Kruis zich geeft met heel zijn hart De vrede, eindelijk geteekend, blijkt dat de Roode Kruis gedachte zelf getroffen is, zal zij na milliocnen tot zegen geweest te zijn uiteenspatten? Tragisch probleem dat Z.K.II. niet los laat. De oplossing daarvan en het aandeel van Nederland daarin is een van dc groot ste voldoeningen van zijn leven geweest Doch lang voor den oorlog had reeds onze vorstelijke voorzitter de uitbreiding zijner werkzaamheden aangevoeld, in tijd van vrede voor het Roode Kruis weggelegd; geen ramp, zoowel in het binnenland als in het buitenland, pestepidemiën in Nederlandsch- Indië; cyclonen cn overstromingen in het moederland, hongersnood in Rusland, vul kanische uitbarstingen in Messina of in Japan; overal waar geleden wordt ziet men den voorzitter van het Nederlandsche Roode Kruis aan het hoofd. Zoo gaan vijf en twintig jaren voorbij en zooals men wel eens van het licht opeens in de duisternis kan treden, staan wij aan zijn doodsbaar. Wij voelen de schrijnende pijn van den 6lag, maar het verlies in zijn geheelcn omvang bevatten dat kunnen wij nog niet. De Calvinistische Juristen Vereeniging zond gisteren liet volgende telegram aan H.M. de Koningin: Calvinistische Juristen Vereeniging, diep getroffen door deze nieuwe slag in Uw Ko ninklijk Huis, bidt U toe de genade van den Heere God en het licht Zijner eeuwige vertroostingen. ANF.MA, Voorzitter. SCHEURER, Secretaris. In het garnizoen. In het garnizoen is het overlijden van Z.K.H. Prins Hendrik per dienstorder aan de troepen bekend gemaakt Vermoedelijk zal een detachement van de VlIIe Infanteriebrigade, alsmede de staf- muzick van 5 R.I. en het vaandel van dat regiment aan de begrafenisplechtigheid deelnemen. Ook zullen detachementen van het 5e regiment veldartillerie en van het le halfregiment huzaren aan de plechtig heid deelnemen. 's-G ravenhage, 3 Juli. Hedenavond zal een Buitengewone Staatscourant ver schijnen, bovattende de volgende Koninkli]. lce mcdedecling: „Het heeft God behaagd, Mijn be- minden Echtgenoot tot Zich to ne men. Hij is hedenmiddag zacht en kalm plotseling ontslapen. Met groote droefheid geef Ik daarvan kennis. Ik ben overtuigd, dat allen deelon in Mijn smart cn die van Mijne Dochter. WILHELMINA." Zeker: wij weten dat wij nu de glans van zijn warmo persoonlijkheid zullen missen, doch wij kunnen onze vergaderingen niet voorstellen zonder zijn leiding met dc daar uit boven alle6 stralende goedheid, die be hoefte gevoelde iets voor anderen te zijn of te doen; welke zoo het kenmerk was van zijn gehecle persoonlijkheid. Wij weten dat wij ons niet meer tot hem zullen kunnen wenden wanneer het zal gelden een ingrijpen waartoe sleclit6 hij in 6taat was, onversaagd, cn ook helaas onvermoeid Ach waro hij dit slechts minder ge* weest... Doch wie zal de taak, welke zijn stervende vingers ontglipte, weder opvatten? Het bedroefde, doch dankbare Nederland sche Roode Kruis biedt aan II.M. do Ko ningin en aan H.K.H. Prinses Juliana de eerbiedig6te betuiging aan van zijn deel neming in het leed dat wederom over haar gaat, en tevens de plechtige belofte zijn; werk naar bes to kracht voort to zetten in zijn geest. 's-Gravenhage, 3 Juli. In verband met het overlijden van Z.K.H. den Prins, voorzitter van het Nederlandsche Roode Kruis, zal Woensdag het hoofdbestuur dier vereeniging in buitengewone vergadering bijeenkomen. Ontzaggelijke drukte rondom het Paleis. '6-G r a v e n h a g e, 3 Juli. II.M. de Ko ningin heeft tot ongeveer kwart over 5 in het Paleis Noordeinde vertoefd. Toen is II.M., vergezeld van haar adjudant, luit.- kol. De Jongs van EUcmeet per auto naar het paleis Huis ten Bosch vertrokken. In de omgeving van het paleis heerscht een ontzaggelijke drukte; de politie heeft alle rijverkeer in de omgeving stopgezet. Sluiting bioscopen. Amsterdam, 3 Juli. Het Hoofdbestuur van den Nederlandschen Bioscoop Bond heeft besloten zijn leden mede te deelcn, dat in verband met het overlijden van Z.K.H. Prins Hendrik de bioscopen heden avond, alsmede den dag van de begrafenis, gesloten moeten worden. Rouwbeklag van den Ned. Bios coopbond. Amsterdam, 3 Juli. Met hoofdbestuur van den Nederlandschen Bioscoop Bond heeft een telegram gezonden aan H.M. de Koningin van den volgenden inhoud: „Hoofdbestuur van Nederlandschen Bios coopbond hedenmiddag in vergadering bij een, vernam met groot leedwezen de tijding van het verscheiden van Uwen Gemaal. Liet besloot onmiddellijk aan al zijn leden te berichten hedenavond ten toeken van rouw in Nederland geen bioscoopvoorstel lingen te geven. Inm-ddels verzoekt het Hoofdbestuur Uwe Majesteit zijn betuiging van deelneming in den rouw, waardoor Uwe Majesteit en Haar Koninklijke Doch ter ten tweeden male in dit jaar getroffen zijn, wel te willen aanvaarden." Deelneming Nationaal Jongeren Verbond. De waarnemend algemeen voorzitter van het Nationaal Jongeren Verbond heeft het volgende telegram verzonden aan H.M. de Koningin: „Diep ontroerd door het groote verlies dat het Huis van Oranje en het Volk van Nederland heoft getroffen moge het het Nationaal Jongeren Verbond veroorloofd zijn, eerbiedig uiting te geven aan zijn op rechte gevoelens van deelneming en rouw in deze voor het Koninklijk Huisgezin cn Vaderland hernieuwdo beproeving. (w.g.) Mr. W. DE VRIES, Wnd. Alg. Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1