4000 EXEMPLAREN BAKKERIJ „DE LUXE" GARAGE NIC. BOVÉE L. J. LUYCX ZOON DE ËEMLANDER Vrijdag 6 Juli 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoorlwal 2a 33 e Jaargang No. 5 Buitenland KOEMENIE'S RELATIES MET RUSLAND ERNSTIGE VLIEGRAMP MOTIE VAN VERTROUWEN IN 'T SPAANSCHE KABINET JODEN VERDREVEN OP GROOTE SCHAAL TALRIJKE DOODEN IN AMERIKA Tel. 1788 4» v* OUD-FRONTSTRIJDERS CONTRA DOUMERGUE TAXI 6 CENT PER TAXI K.M. ALS EXTRA RECLAME TEL. 2830 en 1093 KAMP 41 Belangrijkste ieuws B RUITENBERG Hz* Weerbericht 9 uur 51 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per maaQdeQ voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 5IJ PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van eeD bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertenttèn voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent elke rtoel meer 10 cent. driemaal plaatsen f I.Bewlicnummer extra f 0.05 Titoelescoe over de hervatting der normale betrekkingen Boekarest, 4 Juli. (V. D.) In een rede voor de parlementaire commissie van bui tenlandsche zaken beeft de Roemeensche minister van bui tenlandsche zaken Titoe lescoe heden een toelichting gegeven op het herstel van de normale betrekkingen tus- schen Roemenië en sovjet Rusland. Titoelescoe verklaarde o.a., dat Roemenië tot 9 Juni 1934 geen enkele relatie onder hield met zijn belangrijken nabuur Rus land, hoewel deze staat sedert 1932 hoe lan ger hoe meer internationaal contact zocht en al eerder aan internationale conferenties deelnam en waarschijnlijk binnenkort ook een zetel in den Volkenhond zal innemen Reeds daarom was het dringend gewenscht. dat Roemenië zijn relaties met dezen be langrijken nabuur herzag. De noodzakelijk heid werd des te grooter, omdat het waar schijnlijk geacht kan worden, dat binnen kort twee belangrijke pacten lot stand zul len komen en wel een pact der Middelland sche Zce-staten en een Oost-Locarno pact, waaraan Frankrijk, Tsjccho-Slowakije, Po len, Roemenië en sovjet-Rusland zullen deelnemen. Titoelescoe gaf vervolgens een overzicht van den stand der onderhandelingen en hel verloop ervan en gaf als zijn meaning te kennen, dat de overeenkomst met de sovjet unie zeer gunstig voor Roemenië was, aan gezien de Russen voor liet eerst Bess arabic als Roemeensch bezit hadden erkend. Te genover het argument, dat hervatting dor betrekkingen met Rusland het gevaar voor communistische propaganda in Roemenië schiep, wees Titoelescoe op 't voorbeeld van Turkije, Italië en andere staten, waar van communistische propaganda geen spoor te bekennen viel. Vijf personen verbrand Saint 'Angers, 5 Juli. (Reuter). Gis teren is in één der straten dezer stad een vliegtuig neergestort, dat onmiddellijk in brand vloog. Honderden personen snelden direct toe om de inzittenden te hulp te komen, doch de fel oplaaiende vlammen hielden hen op een afstand. De vijf inzit tenden van het vliegtuig verbrandden jammerlijk. DE TOCHT VAN DEN IJSBREKER LIDKE. Moskou, 4 Juli. (V. D.) De ijsbreker Lidke, die 27 Juni uit Wladiwostok is ver trokken voor een Pooltocht, is de eilanden groep der Koerilen gepasseerd en bevindt zich thans in den Stillen Oceaan. Het weer is gunstig. De ijsbreker hepft een verken ningsvliegtuig aan boord. De Lidke zal voor de eerste maal trachten in één seizoen langs den Noordelijken zeeweg van Oost naar .West te varen. HET PROCES TEGEN DE BELGISCHE COMMISSARIS VAN POLITIE. Geringe straffen. De correspondent der N. R. C. te Brussel telefoneerde gisteravond: Door het hof van appèl alhier is Woens dagmiddag arrest geveld in het proces van de wegens omkooperij en schriftverval- sching vervolgde commissarissen van po litie. In verband met de goede anteceden ten van sommige beklaagden heeft het hof voor de verschillende feiten, die hun ten la6te werden gelegd, maar één enkele straf uitgesproken. De gewezen Brusselschc hoofdcommissaris van politie, Angerhausen werd veroordeeld tot slechts 8 dagen ge vangenisstraf en een geldboete van frs. 182. De gewezen hoofdcommissarissen van politie van Schaarbeek, Ukkel en Laken hoorden zich verwijzen tot ieder een maand gevangenisstraf en frs. 182 boete. De gewe zen commissaris van de hooge commissie van controle, Pauwels, op wicn de zwaar ste beschuldigingen wogen, werd veroor deeld tot drie maanden gevangenisstraf en een geldboete van frs. 700. Hij moet ook de helft van de proceskosten, die frs. 17.000 be dragen, betalen. Voor drio anderdc be klaagden, onder wie de gewezen hoofd commissaris van politi? te Leuven, een Brusselsche politiecommissaris en een on derdirecteur van het departement van justitie, luidde het vonnis: 8 dagen gevan genisstraf en frs. 1S2 boete. Al deze straf fen zijn voorwaardellijk voor een termijn .van drie jaar. Madrid, 5 Juli. (Reuter). In de Cortes is gisteren met 191—32 stemmen een motie van vertrouwen in de regeering aangeno men, zoodat de regeering thans de door haar. verlangde volmachten met betrek king uit de behandeling van het met Cata- lonie ontstane conflict inzake de pachtwet ten heeft verkregen. De Cortes is thans verdaagd tot 1 October a.s. Stamboel, 5 Juli. (V.D.) Voortdurend blijven hier de Joden van Turkschc nationa liteit uit de gebieden der Dardanellcn en uit Thracië aankomen. Velen hunner vcr- keeren in zeer behoeftige, omstandigheden. Zij zijn op korten termijn door de politie uit hun woning gezet. In Adrianopol zijn gister agenten van politie bij do daar woonachtige Joden gekomen cn hebben hun bevolen bin nen 48 uur uit de stad te vertrekken. De meeste betrokkenen zijn kooplieden en zijn in het bezit van voorraden goederen, waar van zij zich niet onmiddellijk kunnen ont- locn. Velen waren gewoon op crcdiet te vcr- koopen en kunnen thans de hun toekomende gelden niet innen. Er verluidt, dat in totaal 8000 personen door de nieuwe bepalingen worden getroffen. Volgens een nog niet bevestigd bericht uit Ankara heeft do regecring bevel gegeven, dat dc uitzetting van Joden uit Thraciö cn de Dardanellcn gestaakt moet worden. Droeve balans van den onafhankelijkheidsdag New-York, 5 Juli. (V.D). De groote verkeersdrukte, die het gevolg was van den onafhankelijkheidsdag, heeft in ge heel Amerika tal van slachtoffers ge maakt; zoover men thans kan nagaan, zijn minstens eenige duizenden personen, min of meer zwaar gewond, naar de ver schillende ziekenhuizen overgebracht. Minstens 42 personen hebben het leven gelaten, w.o. 11 personen, die door verdrin king zijn omgekomen, vijf die bij een vlieg tuigongeluk gedood werden en een knaap, die bij het afsteken van vuurwerk doode- liik werd gewond New-York, 5 Juli (Reuter). De feeste lijkheden op den Amcrikaanschen onafhan kelijkheidsdag hebben ook dit jaar weer ongeveer 100 menschenlevcns geeisclit. Al leen in New-York werden ongeveer 1900 personen, meerendcels kinderen, door vuur- werkexplosics min of meer ernstig gewond. DE STRIJD IN DEN GRAN CHACO. Asuncion, 5 Juli. (V.D.) Volgens be richten van het oorlogsterrein heeft het Paraguaansche leger in alle sectoren van bet front het initiatief genomen. WETENSCHAPPELIJK ONDEF.ZOEK OP NOVA ZEMBLA Archangel. 5 Juli. twintig mannen zijn Onrga vértrökken naar Noordelijkste punt van (V D.J Acht met liet schip Sjelanjakap, het Nava-Zembla. Zij zullen daar 18 maanden blijven en veel zijdigen wetenschappelijken arbeid verrich ten; o.a. zullen zij meteorologische en aero logische waarnemingen doen. VIJF KINDEREN GEDOOD. Ramp bij een spoorwegovergang Salerno, 5 Juli. (Reuter). Op een spoor wegovergang tussehen Salerno en Batti- paglia is een rijtuig door een trein aango- reden. doordat de paarden op hol sloegen. Vijf kinderen, welke in het rijtuig zaten, werden op slag gedood. GEARRESTEERD WEGENS OPRUIING. Havanna, 5 Juli. (V.D.). De vroegere commandant van de Cubaansche vloot Sal vador H. Willoch is Woensdag in arrest gesteld, beschuldigd de bemanning van den kruiser Cuba to Anlilla te hebben opge- uid tot de korte révolte van 23 Juni j.l. HERTOG VAN YORK LIJDEND AAN EEN INFECTIE. Londen, 4 Juli. (V. D.) De tweede zoon des lconings, dc hertog van York, had een infectie aan zijn hand opgeloopcn, die gis teren een lichte operatie noodzakelijk maakte. Blijkens een hedenavond uitgege- en bulletin zal de hertog van York nog eenige dagen rust moeten houden. ROULETTE IN DE OPEN LUCHT. Monte Carlo, 4 Juli. (V. D). Op 14 Juli zal het zomercasino Monte Carlo worden ge opend. zoodat dc bezoekers dan de gelegen heid zullen hebben zich in de open lucht aan de speeltafel te zetten. Op één der terrassen vlak aan zee zullen tafcis voor roulette, tronte-ct-quarante en baccarat worden geplaatst. Bovendien blijft de mogelijkheid bestaan ook binnen te spe len. HERDENKING OVERLIJDEN VAN DEN HERTOG VAN AOSTA. Triest, 4 Juli. (V. D.) Ter gelegenheid van den derden verjaardag van het over lijden van den hertog van Aosta, die in den wereldoorlog het bevel voerde over het derde leger, is vanochtend in den kapel van de begraafplaats Redipuglia, waar *het stoffelijk overschot van den hertog rust, een mis gecelebreerd. Ook in andere steden hebben herdenkingsplechtigheden plaats gevonden. TOERISTEN IN DE BERGEN VERONGELUKT. T r e n t e. 5 Juli. (Reuter). In de Dolomie ten zijn twee Duilsche toeristen omlaag gestort. Een van hen, een Berlijner, kwam om het leven. Zijn vrouwelijke metgezel wist zich evenwel na een val van 100 Meter aan een rotspunt vast te klemmen. Zij liep eenige ontvellingen op. Verder is een toeriet "it Maagdenburg omlaag gestort en orn het leven gekomen. OPSTAND IN CHILI Santiago, 5 Juli. (V.D.) De laatste berichten uit de provincie Cautin melden, dat de rebellen nog steeds voortgaan met hun aanvallen op landeigenaars cn niet aangesloten boeren. Do landeigenaars wor den gedood, hun voorraadschuren geplun derd, dc huizen in brand gestoken en do landarbeiders worden gedwongen onder be dreiging met. moord, zich bij dc opstandelin gen aan te sluiten. Men twijfelt er niet aan, dat de opstand is veroorzaakt door commu nistische propaganda onder dc landarbei ders, die zich kleine terreinen hebben zien toegewezen van het uitgebreide landgopd. dat onder de dictatuur van Ibancz is ont eigend, met het doel koloniën to vormen Ier bestrijding van dc werkloosheid. ERNSTIG AUTO-ONGELUK. Duitsch gezantschapssecretaris reeds overleden. Aken, 5 Juli. (Reuter). Op den weg tus sehen Verviers en Dalheim is de uit dc rich ting Verviers komende auto van don Dmt- schcn gezantschapssecretaris te Brussel, Werner in botsing gekomen met een benzine tankwagen. De auto van den secretaris sloeg om. Dc drie inzittenden, de secretaris, zijn vrouw en dochter, werden zwaar gewond Eenige uren later is de lieer Werner tc Verviers aan zijn verwondingen overleden. Men hoopt do beide anderen in het leven te behouden, doch liun toestand is ernstig to noemen. CALLES KEERT NAAR MEXICO TERUG. Mex i co-C.ity, 5 Juli. (V.I).) Verklaard wordt, dat ex-president Calles 17 Juli naar Mcxico-City zal terugkeerden. ONTBINDING VAN NAT-SOC. ORGANI SATIES IN ROEMENIË. Boekarest, 5 Juli. (V.D.). De minis terraad heeft besloten tot onmiddellijke ontbinding van alle Duitsche nationaal-so cialistischo organisaties in Roemenie er tot een verbod van alle politieke unifor men STAKINGSONLUSTEN TE SAN FRANCISCO. San Francisco 5 Juli (V.D.). Giste ren is de nationale garde van California geïnstrueerd zicli gereed te houden ter on derdrukking van onlusten in verband met de stakinv der havenarbeiders. Ondanks waarschuwingen is het Woensdag toch nog tot ongeregeldheden gekomen tussehen de politie en stakers. BESTRIJDING DER WERKLOOSHEID IN DUITSCHLAND. Flensburg 5 Juli. (Reuier). Onder leiding van dr. Ley begon hier heden dc vergadering van rijks- cn gouwleiders. Na dat Ley namens de aanwezigen een trouw- betuig'ng aan Hitler had afgelegd, werd rapport uitgebracht omtrent de werkloos heid. waaruit bleek, dat tengevolge van de speciale actie reeds 90 pet. van de oud- leiders der N.S.D.A.P. thans werk hebben. Passagiers verzekerd G ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast hel tramstation. VOETGANGERS Hei trottoir is voor U, do rijweg voor hot asverkeor. Hos korter op den rlj- wog, dea to geringer de kana op onge lukken. Steekt den rijweg loodrecht over en kijkt uit. Parijs. 5 Juli. (Reuter). Op een verga dering van de afdeeling Parijs der natio nale vcrecniging van oud frontstrijders heeft een afgevaardigde, lid dezer vcrecni ging, do ontbinding der kamer, de vermin dering van bet aantal afgevaardigden en versterking van de bevoegdheden van den president geëischt. De voorzitter las ccn motie voor. waarin wordt geconstateerd, dat het kabinet-Dou mergue niet heeft beantwoord aan de ver wachting der frontstrijders. Het is verder te betreuren, dat do minister van justitie nie alles in het werk heeft gesteld orn de genen, dio schuldig zijn aan de recente schandalen, ter verantwoording te roepen Dc motie wijst echter met het oog op den gespannen internationalen toestand het 'be werken van een regeeringscrisis af en be veelt aan op het gemeenschappelijk con gres der oud-frontstrijders, dat op 8 Juli wordt gehouden, voor te stellen, dat de der regeering gestelde termijn zal worden ver lengd van 8 Juli tot November. Dan moet do beslissing vallen. Deze motie vond grootcn bijval. IDJT BLAD HEEFT EBN DAGELIJ KSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN P. F. A. VAN DAAL Kapelweg 58 Tel. 090 een pond heerlijke ALLER HANDEN Koekjes 50 ct. p. p. een half pond BITTERKOEKJES 30 cent Onze heerlijke luxe koekjes vanaf heden in plaats van 24 ct., 18 ct. p. ons. GERUCHTEN OVER EEN PUTSCH IN GRIEKENLAND. Athene, 5 Juli. (V.D.) Naar ecr6t thans en dan nog 6lechts bij geruchte bekend wordt, zou generaal Piastiras met een aan tal officieren een Putsch hebben willen uit voeren. Dc regcering heeft onmiddellijk de noodige maatregelen genomen. De minister president had een kort onderhoud met den minister van oorlog. In de groote 6teden werden de garnizoenen gereed gehouden. DE KONING VAN SIAM BIJ VON HINDENBURG. Ne u deck, 5 Juli. (V. D.) De koning en de koningin van Siam hebben Donder dagmiddag een bezoek gebracht aan rijks president v. Hindenburg op diens residen tie Neudeck. GROOTE ELLENDE IN AFGHANISTAN Pesjawar, 6 Juli. (V.D.). Door de ver woestende overstrooming zijn verscheidene plaatsen geteisterd; 90 menschcn zijn om liet leven gekomen. Duizenden stuks vee zijn in het water verdronken. FRANSCHE BINNENSCHIPPERS STAKEN OPNIEUW Parijs, 6 Juli (V.D.) Naar dc Matin uit Saint Quentin cn Rijssel meldt, is er op nieuw een staking van binnenschippers uit gebroken. Bij Valenciennes liggen 200 en bij Douay 100 schepen stil. Het betreft hier een pro test der binnenschippers tegen bepaalde voorschriften voor de scheepvaart op rivie ren en kanalen. Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGERS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopolo. BUITENLAND. Barthou's reis naar Londen. (Derdo Blad, pag. 1). De dood van Von Schleicher. (Derde Blad, pag. 1). BINNENLAND. Na het overlijden van den Prins. (Eerste Blad, pag. 2). De ongeregeldheden in de Amé-terdam- sche Jordaan duren voort. Eén der ge wonden overleden. (Tweede Blad, pag. 2). Valsche muntcrscomplot te Antwerpen ontdekt. (Tweede Blad, pag. 2). OMTREK. Ps. J. E. Vonkenberg overleden. (Eerste Blad, pag. 2). VOOR EERSTE KLAS KLEEDING NAAR MAAT TELEFOON 243 UTRECHTSCHESTRAAT 26 Medegedeeld door liet Kon. Ned. Met. In stituut te de Bilt. Hoogste barometerstand *|9.7 te Rost. Laagste barometerstand 751.3 te Memel. Verwachting: Zwakke t'ot matige Noordelijke tot Oostelijke wind, tijdelijk toenemende bewolking, droog warm weer, behoudens geringe onweerskans. Over vrijwel het geheele waarnemings gebied heersclit liooge drukking, welker maximum zich thans naar Scandinavië ver plaatst als gevolg van een flinke luchtdruk stijging boven het afdrijvingsgebicd van een storing over do Oostzee. Rond deze storing, die haar kern over de randstaten heeft, waait het krachtig. In het overige gebied is het rustig weer. Bijna overal is de temperatuur stijgende. Slechts hier en daar over de Brilsche eilanden daalt zij. Er wordt zeer weinig neerslag gemeld. Voor ons land zijn de vooruit zichten nog gunstig. Do wind zal wat gaan ruimen. Wellicht geeft de invoer van voch tige lucht uit het Oostzeegebied tijdelijk een toeneming van bewolking. WEEST VOORZICHTIG MET VUUR! LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 GROOTE ZOMEROPRUIMINQ Stoffen, Tricotage, Kousen, Handschoenen, Corsetten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1