STAP N DË EËMLANDEU CITROEN FIRMA DUIM BURGER Buitenland GARAGE NIC. BOVEE GARAGE 110. BOVÉE Medische Hulp 4000 EXEMPLAREN Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht L. J. LUYCX ZOON ABONNEMENTSPRIJS pe' 3 masndcn vo°' Amersfoort 2.10, per maaod I 0.75. per PRIJS OER ADVERTENTIEN van I—«regels f I.OS met inbegrip van een bewijsnummer Zaterdag 7 Juli 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 6 ERNSTIGE BOTSINGEN TE SAN FRANCISCO VIER EN VEERTIG JAAR VERMIST NERVEUZE STEMMING IN DUITSCHLAND KAMP 41 Tel. 1830 en 1093 TAXI TAX 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 HET NIEUWE JAPANSCHE KABINET FRANKRIJK KANT ZICH TEGEN AUTARKIE BESTRIJDING VAN DE WERKLOOSHEID Tel. 1788 6 ct. per K.M. Tel. 1788 9 uur 51 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE AMERSFüORTSCH DAGBLAD week (met gr.tl» veriekerlng tegen ongelukken) f 0.I71/» Binnenland franco per post per 3 maanden 13.-. Afionderll|ke nummers f 0.0Ï. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. JIJ elke regel meer 10.25. Llefdadlgheids-advertentHEn voorde belft van den prijs. Kleine AdvertentlCn „KEITJES" by vooruitbetaling 15 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I Bewijsnummer extra f 0.05 San Francisco, 6 Juli (Reuter). - Gisteren zijn hier opnieuw bloedige botsin gen voorgevallen tusschen stakende haven arbeiders cn politie. De stakers richtten een barricade op aan het eind van een straat. Nadat de agenten eerst in de lucht hadden gevuurd, bestormden zij de barricade en vervolgens, voortdurend vurend, de stakers. Later op den dag deden de stakers een tegenaanval, waarbij zij de politie met stee- nen bombardeerden. De nationale garde, die door den gouverneur van Californië is gealarmeerd, houdt zich gereed om in te grijpen met gasbommen die de slachtoffers voor minstens twee dagen machteloos ma ken. Tot dusver zijn er drie dooden cn vele gewonden gevallen. San Francisco, 6 Juli (V.D.). Bij de botsingen tusschen stakende havenarbeiders en politie zijn drie arbeiders om het leven gekomen, terwijl er ongeveer 60 zijn ge wond. Aan de zijde der politie zijn vijf ge wonden gevallen. San Francisco, 6 Juli. (Reuter). De onlusten, welke Donderdag in San Fran cisco hebben plaats gehad, waren do bloe digste sinds 75 jaar. De stakende haven arbeiders hebben een groot gedeelte van het havengebied en de depots geterroriseerd Voor zoover bekend, werden drie personen gedood en minstens 52 gewond. Er zijn eohter minstens driemaal zoo veel gewonden, die niet naar de zieken huizen werden vervoerd. Op verschillende plaatsen werden branden gesticht, winkel ruiten vernield en het verkeer ontwricht. De gouverneur van San Francisco heeft de hulp van de militairen ingeroepen, om de staatseigendommen to beschermen en do orde te herstellen. Het hoogtepunt van de onlusten was laat in den namiddag: 2000 stakers verzamel den zich op de kade. Politie trachtte hen te verdrijven, waarbij van revolvers en traangas gebruik werd gemaakt, benevens van een nieuw soort gas, dat misselijkheid veroorzaakt. De strijd was zeer heftig en de lucht was vol vuur. Om vijf uur in den middag schenen de militairen den toestand meester te zijn. Deze onlusten zijn de climax van de sta king der havenarbeiders, die do haven sinds 9 Mei blokkeeren. Ook de havens van Seattle en Portland worden door de sta king getroffen. De haven van Los Angelps is echter open. De directe aanleiding tot de onlusten is een poging van de industriee len te San Francisco om onder toezicht der politie een schip in de haven binnen te brengen Tweemaal dood verklaard Stockholm, 5 Juli (V.D.) Tot groote verwondering van zijn bloedverwanten is lezer dagen de 73-jarige Julius Wester- slrom, die sinds 44 jaar vermist werd en in dien tijd reeds twee maal dood was ver klaard, plotseling weer komen opduiken. RVesterström, die van zijn prille jeugd af bekend had gestaan om zijn zwerflust en zijn liefde voor de natuur, werd ontdekt door de politie in Elvdalen in Noord-Zwe den. Ongeveer een halve eeuw geleden was liij begonnen te vagebondberen en sindsdien had hij het grootste deel van zijn leven doorgebracht, zwervende door de Noorsche bergstreken, waarbij hij vrijwel altijd in de open lucht overnachtte. De thans bejaarde man is de zoon van een vooraanstaand bur ger uit het kleine stadje Motala in Midden- Zweden. Nog slechts twee halfbroers van hem zijn in leven. Reeds als jongen liep hij herhaaldelijk Van huis en van school weg, verdween dan voor geruimen tijd en -keerde niet eerder terug dan wanneer hij volkomen uitgehon gerd was en bijna geen draad meer aan het lijf had. Een medicus, dio hem thans onder zocht heeft, stelde vast, dat zijn gezondheid uitstekend was. In den loop der tijden had zijn familie tweemaal een onderzoek ingesteld naar zijn verblijfplaats, doch beide malen was men tot de gevolgtrekking gekomen, dat hij ver mist was en overleden. De S.A.suniformen nagenoeg geheel verdwenen Berlijn, 6 Juli (V.D.) Berlijn is thans bijna een week na de onderdrukking van den dreigenden opstand van de linksche elementen in de S.A. nog altijd rustig. Toch heerscht er voor hen, die goed opletten, een nerveuze stemming. De S A.-uniformen zijn bijna geheel verdwenen, doch daartegen over worden de regeeringsgebouvven in de Wilhelmstrasse 6terker dan ooit bewaakt Ook de S.A.-cenlrale te Berlijn is nog steeds door politie bezet. Algemeen ver wacht men, dat de S.A. nagenoeg geheel zal verdwijnen. Op het oogenblik ziet men de bruine uni formen alleen nog dragen door hen, die het loopend bureauwerk voor de S.A. verrich ten. In de Wilhelmstrasse ziet men voortdu rend politie met 6talen helmen en gewa pend met geweren. Op het ministerie voor propaganda wordt gewerkt aan het samen stellen van artikelen, die ten doel hebben het vertrouwen van het volk in de regeering te herstellen. Hoewel de regeering heeft bewezen met kracht en zelfs met veel kracht en zonder aanzien des persoons te kunnen optreden, ontveinst men zich in de Wilhelmstrasse niet, dat een groot deel van de vroegere aanhangers der regeering thans op zijn minst genomen weifelen tegenover den Hitler-6taat. De Fransche ambassadeur beeft Donderdagavond een tegenspraak ge publiceerd van een bericht, dat de Fransche regeering iets uitstaande zou hebben gehad met de beweerde machinaties van Röhm Uit München wordt gemeld, dat de poli tieke politie heeft bepaald, dat telefoonge 6prekkon, in het bijzonder met of tusschen vertegenwoordigers van buitenland6che bla den, in geen vreemde taal mogen worden gehouden. Zij, die werden terechtgesteld. Londen, 6 Juli (V.D.) De Times meldt uit München, dat nog drie namen bekend zijn geworden van slachtoffers van de ge gebeurtenissen van Zaterdag. Een van hen is dr. Glaser, leider van do Nazi's in Beieren in 1924 en een goed vriend van Gregor Strasser, die te Berlijn werd doodgescho ten. De tweede is dr. Fritz Gerlich. Beieren goed bekend als uitgever van den Grader Weg, een blad dat 6teed6 kritiek op de Nazi-methoden uitoefende. Het derde slachtoffer is vader Mühler, een vooraan staande Katholieke persoonlijkheid, die in November reeds werd gearresteerd en tij dens de gebeurtenissen van Zaterdag en Zondag op geheimzinnige wijze is gestor ven. In Katholieke kringen heerscht groote verontwaardiging. De Hohenzollern en de revolte- Röhm. Berlijn, 6 Juli (Reuter). De beheerder an de bezittingen van do Hohenzollern te Berlijn heeft aan een correspondent van Reuter verklaard, dat geen van de leden van de familie Hohenzollern op eenigerlei wijze is betrokken bij het jongste conflict. De berichten, dat de kroonprins of prins August Wilhelm het land zouden moeten vclaten, zijn geheel onjuist. Ook het bericht, dat majoor Von Hul dn er, de vriend en ver trouweling van den ex-kroonprins, terecht gesteld zou zijn, is onjuist. Sunday Express in Duitsch- land verboden. Berlijn, 6 Juli (Reuter). Tot nader aan kondiging is de Sunday Express in Duit6ch- land verboden. De autoriteiten zijn ontevre den over de 'wijze, waarop het blad de jong ste gebeurtenissen heeft weergegeven. Verbod van Duitsche militaire groepen in Brazilië R i o de Janeiro, 6 Juli (Reuter) In de kamer is een motie ingediend, waarin de Braziliaansche regeering wordt uitgenoo- digd in verband met de lage moraliteit der A. in Duitschland alle gemilitariseerde Duitsche groepen in Brazilië te verbieden. S A.-mannen aan boord van een Duitsch stoomschip gearresteerd Londen, G Juli. (V.D.) De correspondent an de Times to Oslo meldt, dat aanboord van het Duitsche stoomschip Sierra Cor doba van de Nord Deutsche Lloyd acht S.A.-mannen zijn gearresteerd. Passagiers deelden mede, dat acht personen aanboord erden gearresteerd na ontvangst van een draadloos bericht door den kapitein. Zij orden ervan beschuldigd ie hebben deel genomen aan de samenzwering tegen Hit- Ier. Het aan boord verschijnende blad had van de gebeurtenissen in Duitschland slechts 12 regels tekst gegeven. De opzienbarende Citroen „7" de eenige economische auto met OVERMAAT zitruimte staat bij het Citroèn-Agentschap gereed voor bezichtiging en beproeving. Verzuimt niet van de gelegenheid te profiteeren om een sensatie van veering en stuurvastheid te be leven, die nog géén auto U ver schaft heeft. De Citroên-fabrieken zijn de eenige ter wereld, die in het bezit zijn van de patenten en van de machines om zulk een wagen te produceeren. Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole. Buitenlandsche politiek onveranderd Londen, 5 Juli. (V.D.) Volgens een Reuter-telegram uit Tokio is het nieuwe kabinet als volgt samengesteld: Ministerpresident: Okada. Buitenlandsche zaken: Hirota. Marine: Admiraal Ozoemi. Oorlog: Hayashi. Financiën: Masonoeboe Foejii. Justitie: Nahoshi Ohara. Verklaard wordt verder, dat er niet de geringste verandering zal komen in de Ja- pansche buitenlandsche politiek. Demontraties te Tokio. Tokio, 5 Juli (V.D.) Teekenend voor de stemming, die er in Japan heerschte in erband met het aftreden van het kabinet, is, dat het in alle wijken van Tokio cn Yokohama tot demonstraties en optochten is gekomen. Radicale elementen eischten de orming van een militair kabinet, dat in staat zou zijn dc versterking van Japan naar buiten te bewerken. Plakkaten met het opschrift „Weg met de corruptie!' werden in de stoeten meegedragen. D'e politie ver strooide de betoogers. Bij het optreden tegen'n communistischen optocht moest de politie van dc wapens ge bruik maken, waardoor 16 personen ern stig werden gewond. Er vonden 28 arresta ties plaats. Zondag hebben dienst do doktoren Nicolaï, Lango Bergstraat 41; Tel. 63$. Lubsen, SnouckacrUaan 12; Tel. 290. Plomp, Rcgentesselaan 15; Tel. 1359. Boodschappen, behalve spoedgevallen, melden Zondagsmorgens vóór 10 uur I Zondag en de geheele week 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma v. d. Bovenkamp, Utiechtschestraat 45a Tel. G3. Zondag hebben dienst de vroedvrouwon Mevr. Daams, Pnntenbnrgerlaan 21. Mevr. de Leeuw, St. Anfridusstraat 5. Br zijn moeilijkheden gerezen. Tokio, 6 Juli (V.D.) De pogingen van Admiraal (Jkado, om een nieuw kabinet te vormen, zijn nog niet geslaagd. Men ver wacht, dat het nog eenige dagen zal duren, voordat hij het nieuwo kabinet zal hebben samengesteld. Een verklaring van minister Lamoureux Parijs, 5 Juli (V.D.). Ter gelegen heid van Independance-Day heeft de Fransch-Amcrikaanschc Kamer van Koop handel een banket gehouden. Do Franscho minister van handel Lamoureux hield daar bij een rede, waarin hij zich keerde tegen de verscherping der contingcnteeringspol tick. De tarieven en de instelling der contin genten aldus Lamoureaux brengen den buitenlandschen handel cn de exportindu strie in een steeds moeilijker toestand. De betrekkingen tusschen de volken worden door dergelijke maatregelen steeds slechter. Van des te meer belang is het werk der kamers van koophandel. Dc vermindering van den Fransch— Amerikaanschen handel welke nog slechts ongeveer een derde be draagt van dien van 1929 blijft geheel bin nen het kader van den achteruitgang van den gehcelen internationalen buitenland schen handel. Frankrijk denkt er niet aan zich in zichzelf terug te trekken en in de autarkie een voorloopigo oplossing van de moeilijkheden te zoeken. De minister legde er den nadruk op, dat hij in de laatste vijf maanden met 18 staten heeft onderhandeld over handelsverdragen en wel in den zin van een goedcrenruil en niet in dien van een beperking. De minister van financiën Germain Mar tin deelde mede, dat de Fransche regeering reeds a.s. Donderdag in het parlement het wetsontwerp zal indienen tot de ratificatie van het twee jaar geleden onderteekende FranschAmerikaansche verdrag ter voor koming van dubbele belastingen. Moties van vertrouwen in de Fransche regeering Parijs, 5 Juli (V.D). De Fransche Kamer behandelde Donderdag het nationale program tot bestrijding van de werkloos heid, waarbij de debatten voornamelijk gin gen over het artikel, waardoor de spoorweg maatschappijen gemachtigd worden een lee ning ten bedrage van 2.725 millioen francs op te nemen. De socialistische afgevaardigde Mock juichte de voorgenomen verbeteringen in het signaalstelsel toe, evenals de opheffing van een aantal gevaarlijke spoorwegover gangen, doch hij betwijfelde de rentabiliteit van dc voorgestelde electrificatie en stelde derhalve voor, dat de Kamer het crediet met een milliard francs zou verminderen. Nadat de minister van financien zich hiertegen verzet had en minister-president Doumergue gewezen had op de noodzake lijkheid van de uitvoering van het geheele plan in het belang \an de bestrijding der werkloosheid, stelde de regeering de ver trouwenskwestie en nam de Kamer het om streden artikel met 440 tegen 145 stemmen in. Ook tegen een socialistisch voorstel om ter vermindering van de werkloosheid de 40-urenwcek in te voeren, stelde de regec- ring de kwestie van vertrouwen, waarbij zij wederom een groote meerderheid kreeg, ant het voorstel werd met 405 tegen 175 stemmen verworpen. Tenslotte werd het voorstel tot bescher ming der koopvaardij-vloot, dat Woensdag den Senaat behandeld is, eveneens door de Kamer goedgekeurd. ID/T BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCMM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Passagiers verzekerd Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het tramstation. BUITENLAND. De onlusten te San Francisco. (Eerste Blad, pag. 1). Nerveuöe stemming in Duitöchland; (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Het verkeer na 15 Juli. (Tweede blad, pag. 1)< Moordaanslag bij Rotterdam. (Tweede Blad, pag. 3). De onlusten te Amsterdam. (Tweede Blad, pag. 2). Ernstige treinbotsing bij Enkhuizen. (Tweede Blad, pag. 3)". STADSNIEUWS. Tentoonstelling betreffende nieuwe me thoden op onderwijsgebied. (Eerste Blad, pag. 3). Majoor W. J. Kolder 25 jaar officier van het Leger des Heils. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt. Hoogste barometerstand 7?2.5 te Vardö. Laagste -barometerstand 757.8 te Seyn disfjord. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit Noordelijke tot Oostelijke richtingen, licht tot half bewolkt, droog warm weer, behoudens geringe onweerskans. Groote kans op bestendiging van 't verrukkelijke weer. Het hoogc drukgebied handhaafde zich en breiddo zich aan den Noord-Oostkant nog verder uit. De hoogste stand wordt thans over Lapland aangetroffen. De Oostzeede- pressic vulde verder op. Nog steeds waaien in de omgeving vrij krachtige winden, ter wijl hier eenige neerslag viel. Overal is in het geheele waarnemingsgebied het weer zeer rustig en viel nergens regen van bc- tcekenis. Behalve over IJsland en het mid den van ons land, waar do temperatuur eenige graden daalde, is het overal warmer geworden. De vooruitzichten voor het aan houden van den fraaien weerstoestand zijn gunstig. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 GROOTE ZOMEROPRUIMING Stoffen, Tricotage, Kousen, Handschoenen, Corsetten. OPRUIMING DAMES-MODE ZAAK ARNHEMSCHE WEG 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1