RUDOLF HESS OVER DE S.A. DË ËEMLANDÊÜ 4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. BOVÉE L J. LUYCX ZOON Maandag 9 Juli 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a DE SCHULDIGEN ZIJN GESTRAFT HEIDEN EN BOSSCHEN PROOI DER VLAMMEN NIEUW KABINET IN JAPAN Tel. 178S 6 ct. per K.M. Te!. 1788 NOG STEEDS SPANNING IN DUITSCHLAND 33 e Jaargang No. 7 TAXI TAXI S CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 HET DENKBEELD VAN HET NIET-AANVALSPACT 9 uur 49 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17Ya* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-> Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC JIJ PRIJS OER ADVERTENTIEM vafl !""^'rB9efc met inbegrip van een bewijsnummef 1 elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentlèn voord# helft van den prijs. Kleine Advertentlèn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewllonummer extra f 0.05 De frontstrijders slagen, waar de politici falen, aldus de minister Koningsbergen, S Juli. (V. D.) De plaatsvervanger van den leider, rijksminis ter Rudolf Hess, heeft Zondagmiddag op den partijdag van den gouw Oost-Pruisen gesproken. Do redevoering werd door alle zenders verspreid. Hess zeide o.m., dat de stam der oude S. A., door wie do nationaal-soeialistische beweging groot is geworden, met de be raamde revolte niets te maken heeft. Het was misschien slechts een kleine groep op perste leiders en reactionaire autores in- tellectuales. Spreker waarschuwde met dezelfde kracht als indertijd te Keulen al diegenen die mee- nen, dat zij thans de S.A. kunnen belaste ren. De leider heeft de schuldigen gestraft. Onze verhouding tot de S.A. is hiermede weer dezelfde. RUDOLF HESS. De S.A. is een deel der groote gemeen schappelijke beweging en geniet dezelfde achting, welke wij voor ieder deel van onze beweging koesteren. Men hoede zich er voor op een S.A.-man neer te zien. Ons volk, al dus vervolgde Hess. heeft het geluk overwe gend door frontstrijders te worden geleid, door frontstrijders, die de deugden van het front overdragen op de staatsleiding, die werken aan de reorganisatie van het Rijk overeenkomstig den frontgeest. I-Iet gevoel van verbondenheid is tot nu toe gebleven. De frontstrijders hopen den vrede te be waren. En daarom zijn de frontstrijders geroepen de bruggen van begrijpen en overeenstem ming van volk naar volk te slaan, wan neer de politici den weg niet vinden. Het is geen toeval, wanneer de slaton, die alleen door frontstrijders toonaangevend geleid worden, Duilschland en Italië, het krach tigst er naar streven den wereldvrede te bevorderen. En het is geen toeval, dat bij de ontmoeting der oud-strijders Hitier en Mussolini snel een hartelijke persoonlijke verhouding is ontstaan. Met onze Poolsche buren hebben wij een, den vrede dienenden, verdragstoestand tot stand gebracht en ook daar leidt een soldaat maarschalk Pil- soedski de politiek. Wij soldaten van alle fronten voelen ons vrij van de verantwoor delijkheid voor den kaatsten oorlog. Wij wil len gemeenschappelijk strijden om een nieuwe catastrophe te verhinderen. Het is de hoogste tijd. dat eindelijk een werkelijke verzoening tusschen de volkeren ontstaat. In alle landen ligt oorlogsmateriaal opge stapeld. Dat vormt een gevaar. Spreker verheft eer6t thans zijn slem al dus. daar er nu in het door Hitler bestuur de Duitscbland geen gevaar is verkeerd be grepen te worden en op één lijn te worden gesteld met de volksverraders en lafaards. Men moet het Duilschland van den vrede niet verwarren met het Duitscbland van bet pacifisme. Ook Duitscbland zal. gelijk Frankrijk in den grooten oorlog, iederen duimbreed gronde tegen een aanvaller be schermen en verdedigen. Laat men het eens wagen het nieuwe Duitschland binnen te rukken. Maar wij willen niet geloovcn, wat verstoorders der internationale betrekkingen ons zouden willen suggerccren, dat een volk den vrede van Duitschland en daar mede van Europa, zoo niet van de wereld zou willen verstoren. In het bizonder geloo vcn wij dat ook niet van het Fransche volk Want wij weten, dat ook dit volk heimwee naar den vrede heeft. De frontstrijders wil len den vrede. De volkeren willen den vrede. Duitschlands regeering wil den vrede. Wij geven de hoop niet op. dat ook Frankrijke regeering den vrede wil. Men mag de over tuiging hebben, dat ook de Fransche minis ter Barthou den vrede met Duilschland wil. ondanks vele zinswendingen, die hun, die tot verzoening bereid zijn, onfraai in de ooren klinken. Barlhoi toch is een man. die een vèrzienden politieken blik met per soonlijke beschaving verbindt, ja die met trots bekent een vereerder te zijn van Richard Wagner en zijn werken. Niet zon der opzet zal liij in Gcnève gezegd hebben, dat bij een goed kenner is van bet geeste lijke leven van Duitschland. Het is op grond daarvan niet uitgesloten, dat hij in laatste instantie toch geneigd zou zijn in de inter nationale politiek rekening te houden met de Duitsche toestanden, en zoo toonaange vend mede te werken aan de pacificatie van Europa. De volkeren zelf zullen den man nen, die hun den vrede brengen, daarvoor dankbaar zijn, want de werkloosheid is met haar maatschappelijke ellende toch in de eerste plaats te wijten aan te geringe goe- derenruil tusschen de 6laten, die 6teeds meer verhinderd wordt door gebrek aan vertrouwen. Aan Duitschlands Oostgrens garandeeren van begrip getuigende pacten den vrede der bewoners van groote nabuurstaten. Mogen ook de regeeringen der volken aan de an dere grenzen van ons rijk spoedig een groo- tere veiligheid voor hun volksgenooten zien in vreedzame verdragen van goep begrip dan in opgestapeld oorlogsmateriaal. Dat is onze hoon. Zaterdagmiddag is een groote brand uit gebroken op het landgoed Charlottcnhof bij Kargow. Het vuur breidde zich uit tot het nabij gelegen bosch. Ilct greep door de heer- schcnde droogte en den ongunstigen wind snel om zich heen. Aan het blusschings werk werd deelgenomen door S.A. en S.S.- mannen, alsmede door mannen van den ar beidsdienst. Te Waren werden alle bedrij ven gesloten, opdat de arbeiders kunnen deelnemen aan liet blusschingswerk. Uit dc geheele omgeving is de brandweer te hulp ekomen. Laat in den middag nam het vuur nog in hevigheid toe. Het dorp Speek wercl aan alle zijden door de vlammenzee ingesloten. Uit Neu Strchlitz is ook de rijksweer te hulp gekomen. Later meldt het D.X.B. dat de brand zich over 15 a 20 K.M. langs den spoorlijn tus schen Waren en Neu Strchlitz heeft uitge breid. Alle telefoonverbindingen zijn ver nield. Des middags hebben de bewoners van het dorp Speek hun woningen ontruimd. Ook het dorp Grangen was ernstig bedreigd, doch is door het draaien van den wind be houden gebleven. Een deel van de Bergi- sche brandweer neemt, eveneens aan het blusschingswerk deel. Over de oorzaak van den brand is niets bekend. Zaterdagavond laat hoopte men een verdere uitbreiding a an liet vuur te kunnen voorkomen. In dc omgeving van Crooks llill, één dei- mooiste punten, met prachtig vergezicht in Surrey, is Zaterdag eveneens een ernstige heidebrand uitgebroken, waarvoor militai ren uit Aldershot te hulp geroepen zijn. Drie villa's en een blok woonhuizen liepen gevaar. Uit Tokio: De onderhandelingen tusschen admiraal Okada en de Japansche partijen over de samenwerking met het Japansche parlement zijn op zekere moeilijkheden ge stuit. De leiding der Seioekai heeft een langdurig onderhoud gehad met Okada zon der tot een resultaat te komen. Dc partij leiding verklaarde, dat zij niet in staat was de motie van vertrouwen voor het ge heele kabinet te steunen. Zij zal haar leden vrij laten naar beste weten te stemmen. Ook dc onderhandelingen met de Minscitopartij hebben geen tastbare resultaten opgeleverd, daar ook deze partij zekere garanties van dc regecring eischt ten opzichte van de binnenlandsche politiek. Admiraal Okada heeft bij zijn politieke besprekingen laten doorschemeren, dat wanneer het parlement hem in dezen politicken toestand het ver trouwen weigert, hij den keizer zou verzoe ken liet ontbindingsdccrcct tc onderteeko- D.d. 7 Juli meldde Reuter uit Tokio: De keizer zal Zondagmiddag het nieuwe kabinet door een decreet officieel benoemen. De nieuwe regecring wordt een regecring der „groote nationale coalitie" genoemd, maar is, gezien de samenstelling, een zui ver ambtenaren-kabinet. Dc samenstelling is als volgt: Admiraal Okada, minister voor overzee- sclie aangelegenheden en voor de pers. I-Iirota, minister voor buitenlandschc za ken. Goto, minister van binnenlandsche zaken. Generaal llajasji, minister van oorlog. Focjïi, minister van financiën. Admiraal Osoemi, minister voor dc vloot. Ohara, minister van justitie. Malsocda, minister van onderwijs. Masjida, minister van handel. lokonami, minister voor liet verkeerswe zen Ocsjida, minister voor de spoorwegen. Jantarahi, minister van landbouw. Tokio, 7 Juli (V.D.). De nieuwe minister van financiën heeft tegenover de pors ver klaard, nat do Japansche regecring niet voornemens is tot den gouden standaard terug le keeren. Conservenfabriek prooi der vl ammen Een geval van brand stichting Parijs, 7 Juli (V.D.) In Mussidan in 't departement Dordognc is een conservenfa briek door brand verwoest; 1000 kisten met in totaal 200.000 blikken conserven werden een prooi der vlammen. Dc matericclc scha de bedraagt een millioen francs. De brand is ontstaan door brandstichting. Twe arbeiders zijn gearresteerd. Eén hunner zou reels een bekentenis hebben af gelegd. Na de onderdrukking der révolte-Roehm. Opvat tingen, die uiteenloopen. Ilct geheimzinnig duister, dat nog steeds de voorgeschiedenis van dc révolte, door Von Schleicher en Roehm op touw gezet, omgeeft, is tot dusver nog door geen enkele authentieke Duitsche uiteenzetting uit den weg geruimd. De jongste uitlatingen uit de kringen der nationaal-soeialistische leiders schijnen eerder geschikt te zijn om voedsel te geven aan twee diametraal tegenoverge stelde opvattingen. Rudolf Hess, do plaatsvervanger van den Führer, heeft ten aanhoore van de rijks- en gouwleiders dezer dagen tc Flensburg de opmerking gemaakt, dat tenge\olgo van den dood van een dozijn muiters een ont zettend bloedblad is vermeden. Tegelijkertijd echter heeft de nieuwe staf chef van de S.A., Lu ze, op de vraag van een nation aal-s ocialistisch interviewer of de verraders mot hun plannen bij dc S.A. eenigcrlci kans van slagen zouden hebben gehad, met alle beslistheid in dezen zin ge antwoord, dat geen enkele S.A.-man de zij de van Roehm zou hebben gekozen. Om liet prestige der S.A. tc verdedigen, heeft Lutze liet geval als vrij onbeteekenend voorgesteld en daaraan toegevoegd, dat men slechts had te doen met een rebellie in een heel kleinen kring van S.A.-leiders Nu niet bepaald in overeenstemming met deze voorstelling van zaken is inmiddels de aankondiging betreffende de numerieke vermindering der stormafdeelingon en een reorganisatie, die Lutze als absoluut nood zakelijk beschouwt, „teneinde de bruine for maties te rnaken tot een volkomen ordelijk en in politiek opzicht betrouwbaar instru ment der beweging". Van eiken S.A.-man zal in den vervolge ook het lidmaatschap der partij worden verlangd, wat tot dusver slechts bij een kleine minderheid der bruin- licmden het geval was. De Xeue Zürcher Zeitung, die in Duitsch land is verboden en die gisteren nog de op merking maakte, dat de in het derde rijk belichaamde vernieuwing dc verbaasde we reld „Robespierreschc Blutinethodcn" te aanschouwen geeft, brengt in verband-met het bovenstaande in herinnering, dat de twaalf punten met de moraalvoorschriftcn voor de leiders der S.A. op reusachtige roodc biljetten in alle straten zijn opge hangen. Men liad kunnen denken, dat het erpletterende getuigenis ten aanzien van de tegenwoordige leiders der S.A. op 30 Juni in de eerste opwelling van toorn was gedicteerd om daarna bij dc actcn te wor den gelegd, of althans in minder compro- rnitteerenden vorm tc worden geredigeerd. Van dit alles is echter niet 't minst sprake. Het votum van af keuring met betrekking tot de homo- sexuecle buitensporigheden, de 6lraffe toe passing van par. 175 van 't Wetboek van Strafrecht, de kritiek op het weelderige staf kwartier le Berlijn met zijn braspartijen, die maandelijks tot dertigduizend Mark toe verslonden, de dure automobielen on tal van andere excessen, keert onveranderd te rug, terwijl er nog de eisch aan verbonden wordt, dat aan deze wantoestanden op radicale wijze een einde zal worden ge maakt. Het arme Duitsche volk, dat door de groote campagne, die de minister voor propaganda, dr. Goebbels, in Juni en Juli heeft gevoerd, doordrongen moest worden van 't verwerpelijke, gelegen in kritiseeren en murmureeren, laat nu den inhoud van de roode biljetten door zijn hoofd gaan en denkt hoe kan het anders? daar het zijne vao- Passagiers verzekerd Vraagt prijs van onze 6 a 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het tramstation. Geruchten en tegenspraken zonder einde Aan een Reuterbericht ontlcencn wij, dat al heeft hot er, oppervlakkig bekeken, den schijn van, dat er in Duitschland rust heerseht, er niettemin een vage ongerust heid heerseht, aangezien, naar men van oor deel is, in geheel Duitschland in totaal 3 nul lioen inenschen gewapend zijn, van wicn driekwart niet meer in de S.A. dreigt te worden opgenomen. De jongste terechtstel lingen hebben een algemeene ontevreden heid in 't leven geroepen en een vrucht baren bodem geschapen voor prpaganda der oppositie. Een deel der S.A.-lieden zou reeds naar 't kamp der communisten zijn over- geloopen. Tegenover deze onrustige elemen ten kan de regecring 100.000 man rijksweer, 120C0 man van Goeiing's speciale politic en 20000 S.S.-mannen .die Hitier trouw zijn ge bleven plaatsen. De vreedzame Duitschcrs, zoo wordt er nog aan toegevoegd, maken er zich ongerust over, of Hitier bij machte zal zijn mogelijke onlusten den kop in te druk ken, zooals geschiedde bij dc jongste samen zwering. Het D.N.B. spreekt thans tegen, dat Tre- viranus, die minister was in twee kabinet ten van Brüning, terecht is gesteld cn deelt op gezag van de Daily Express mede, dat .Treviranus tc Dorset in Engela.nd met va- cantie vertoeft Tovens wraakt het bureau verhalen van „ooggetuigen" over het gebeurde te Wiessce, waar Roehm en Heines zijn doodgeschoten en verzekert met klem dat bet aantal te rechtgestelde» beneden de 50 blijtt. Naar'Reuter intusschen uit Londen meldt, heeft een officieel onderzoek naar het ver blijf van Treviranus in Dorsetshire niets op geleverd. Hetzelfde mysterie aldus het bureau omgeeft dc bewegingen van dr Brüning, die volgens een onbevestigd ge rucht sedert eenigen tijd in Engeland zou vertoeven. Verder verluidt, dat de Führer, op advies van zijn geneeshecren, eenige dagen op zijn landhuis rust zal nemen om na de inspan ning der laatste dagen weer cp verhaal te komen. Een ander bericht behelst, dat de Duitsche regeering aan mgr. Bares, bisschop van Berlijn, verontschuldigingen heeft aangebo den, omdat Klausener, dc leider der Katho lieke actie bij vergissing zou zijn doodge schoten. IDIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHê GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker züde van hotel Monopole. BUITENLAND. Rede van Rudolf Hess. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. De onlusten tc Amsterdam. (Tweede Blad, pag. 1.) Doodclijk ongeluk te Huizen. (Tweede Blad, pag. 1). Door Amerika verworpen Washington, 6 Juli. (V'.D.) De cor respondent te Washington van de New- York Times verneemt van welingelichte zijde, dat de regecring der Vcrcenigdc Staten liet Russische voorstel tot het slui ten van een bilateraal niet-aanvalsverdrag even ondubbelzinnig heeft afgewezen als indertijd Japan een soortgelijk voorstel. De Amerikaansche ambassadeur Bullitt heeft Litwinof geantwoord, dat dergelijke ver dragen in strijd zijn met de traditionecle politiek van Amerika, omdat zij den schijn van bondgenootschappen dragen, terwijl in het onderhavige geval zeker de argwaan van Japan zou worden gewekt. Daarente gen is Amerika, zooals Roosevelt reeds heeft verklaard, bereid toe te treden tot een algemeen non-agressiepact, wanneer daar door het doel van algemeene bewapenings vermindering bevorderd zou kunnen wor den. DE TURZSCHE DEFENSIE. Angora, G Juli. (Reuter.) Ismct Pasja heeft in de wetgevende vergadering mede gedeeld, dat Turkije zijn defensieve krach ten zal moeten handhaven met het oog op den onzekeren internationalen toestand. 'Medegedeeld door liet. K.N.M.I. te De Bilt. Hoogste Barometerstand 769.7 te Shields. Laagsto Barometerstand 757.8 to Memel. Verwachting: Zwakke tot matige Noord- Oostelijke lot Noord-Westelijke wind, toe nemende bewolking, weinig of geen regen, iets koeler overdag. Kans op koeler temperaturen. Over de Brilsche eilanden bereikte de booge drukking gisteren haar hoogste ont wikkeling. maar in Scandinavië maakte zij plaats voor depressies, die plaatselijk daar zware regens hebben gebracht. Een volgen* de daling kondigt zich in Noord-Scandi- navië aan. De booge drukking neemt af en xerplaatste zich Zuidwaarts, zoodat waar schijnlijk koele en vochtige winden meer bewolking en lagero temperaturen zullen brengen, zonder dat voorloopig nog regen van betcekenis te wachten is. In Noord- Scandinavië en Noord-Duitschland is de temperatuur gedaald. In Frankrijk, Zuid- Duitschland, Zwitserland en Oostenrijk is het nog zeer warm. Aan de golf van Biscnje wordt plaatselijk onweer gemeld. De Britscho eilanden bobben nog fraai weer, maar in het Noorden neemt de bewol king toe. IJsland komt onder invloed van een ondiepe depressie. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON ISO GROOTE ZOMEROPRUIMING Stoffen, Tricotage, Kousen, Handschoenen, Cersetten. VEEST VOORZICHTIG MET VUUR! :,i

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1