DE EEMLANDEU 4000 GARAGE NIC. BOVÉE L. J. LUYCX ZOON Dinsdag 10 Juli 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 8 HESS' REDE TREKT DE AANDACHT NIEUWE GIFMOORDEN IN HONGARIJE EEN RECORDHITTE IN ENGELAND ZWITSERSCH—DUITSCHE KRANTENOORLOG KRUITFABRIEK IN DE LUCHT GEVLOGEN EEN ISOLATIEKAMP IN POLEN Tel. 1788 -4. 6 ct. per K.M. Tel. 1788 OPNIEUW HEVIGE BOSCH- EN HEIBRANDEN EXEMPLAREN TAXI TAXI 6 CENT PEK K.SV3. TEL. 1830 en 1093 9 uur 48 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE BESTUURDERS VAN MOTORRIJTUIGEN J AMERSFOORTSCH ABONNEMENTSPRIJS p" 3 maaodcn v°°' Amersfoort 2.10. per maand i 0.75. per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17Vt» Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderliike nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC JIJ PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Llefdadlghclds-advertentlèn voorde helft van den prijs. Kleine AdvertentHEn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent elke reoeJ meer 10 cent driemaal olaatsen I I.Bewllcnummer extra f 0.05 Nieuwe kansen voor een Fransch- Duitsche toenadering De Parijsche bladen wijden veel aan dacht aan de groote rede van Hess en leg gen daarbij vooral den nadruk op de uit eenzettingen. welke direct betrekking heb ben op Frankrijk. De Matin begint met op to merken, dat Rudolf Hess een van de bezadigstc leiders van het nieuwe Duitschland is. die zich steeds achteraf gehouden heeft. Al kan men hem ook niet den nieuwen man noe men, men kan hem toch minstens beschou wen als een man, die geschikt is het teo- ken te geven voor de nieuwe aera van het nalionaal-socialismc. Zijn uiteenzettin gen zijn belangrijk, daar zij vele gedachten bevatten, waarvan men kan aannemen, dat zij tevoren grondig besproken zijn met Hitier. De Fransche openbare meening zal zeker verrast zijn na de gebeurteuissen van 30 Juni plotseling te staan tegenover een zoo verstandigen buitcnlandsch-poli- tieken opbouw. De Echo de Paris beweert, dat in den buitenlandschen politiekcn koers van den rijkskanselier niets veranderd is, doch legt ook den nadruk op den oproep tot alle "\oormalige frontstrijders en de bijzondere klem, waarmede gesproken is tot de Fran sche oud-strijdei^s. Do Quotidien spreekt in verband met dezen oproep tot de Fransche oud-strijders van een „vertraagd pacifisme". De Jour waarschuwt voor een politieke manoeuvre van de Duitsche regeering en is van r^cening, dat de tot de Fransche oud-strijders gerichte woorden een specu latie vormen op de tonstellingen in de Fransche binnenlandsche politiek. Verder schrijft het blad dan echter: Geen Franschman weigert deze bewogen woorden aan te hooren. Men erkent ook in Frankrijk de moreelo waarde en de histo rische beteekenis van een Duitscb-Fran- sche overeenstemming. Hoogstens is men eenigszins teleurgesteld, dat Iless de waar de en beteekenis ervan teruggebracht heeft tot een te verwachten hooger inkomen voor iedcren Franschman en iederen Duit- scher, wanneer een zoodanige overeen komst tot stand zou komen. In Duitsch land wordt steeds weer vergeten, dat men Frankrijk niet moet overtuigen van de voordeelen van een zoodanige overeen stemming, maar van de mogelijkheid van een zoodanige overeenstemming. Duitsch land moet het vertrouwen van Frankrijk winnen. Hess is daarin nog niet geheel ge slaagd. Do Excelsior is van meening, dat de re devoering van Iless moet worden be schouwd als een voorbode van een wijzi ging der buitenlandscho politiek van Duitschland. Men heeft den indruk, dat dit de eerste stap is, die in krasse tegen stelling staat tot de laatste aanvallen op Frankrijk en beschouwd moet worden als een begin voor exactere voorstellen. KERKELIJKE KWESTIES IN DUITSCHLAND. Te Erfurt is Zaterdag bijeengekomen de grondwetscommissie der Duitsche Evange- lisiche kerk. Bij de discussie werd steeds meer in positieven zin de nadruk gelegd op de kwestie van" de verhouding tusschen be lijdenis en grondwet, kerkgrondwet en staat, autoriteit van de kerkelijke leiding en de noodzakelijkheid van een innerlijke harmonie tusschen de dynamiek van het nationaal-socialisme on de dynamiek van het Evangelische Christendom. Boedapest, 9 Juli. (V.D.) De politic is een reeks gilmoorden op het spoor geko men, welke levendig herinneren aan de zaak van de zoogenaamde „heks" van Theiswinkel, die eenige jaren geleden zich aan een buitengewoon groot aantal gif- moorden had schuldig gemaakt. De politie heeft namelijk in Debreczin een 64-jarige vrouw, Johanna Nagy genaamd en afkom stig uit de gemeente Gsokmö, gearresteerd onder verdenking in den loop van 14 ja ren verscheidene gifmoorden te hebben ge pleegd Op grond van opgravingen en sec ties op do lijken werd vastgesteld, dat de vrouw haar eersten man, die zich van haar liet scheiden en diens tweede vrouw met arsenicum had vergiftigd De daad is door haar gepleegd om zich in het bezit te stellen van de vermogens der vermoorden Een verder onderzoek heeft uilgewezen, dat in de genoemde gemeente in een reeks van jaren minstens 20 gifmoorden zijn ge pleegd Onder andere had een vrouw haar man en haar 15-jarigo pleegdochter met gif omgebracht, daar zij meende dat haar echt genoot verliefd was op haar pleegdochter Het onderzoek van de politie wordt voort- ezet en men verwacht, dat nog een groot aantal personen, die met de gifmoorden in betrekking staan, gearresteerd zal worden. Verschillende dooden te betreuren Londen, 9 Juli (Reuter). De hitte, die in Engeland heerscht, heeft gedurende het «weekend haar hoogtepunt bereikt. Op ver schillende plaatsen is dc voor Engeland buitengewoon hooge temperatuur van 3' graden Celsius geregistreerd, dat is dc hoog ste Juli-temperatuur sedert 41 jaar. Vol ens voorspellingen der meteorologen zal er voorloopig nog geen einde komen aan deze hitte, die reeds 15 dagen ononderbroken voortduurt. Gedurende het weekend zijn duizenden menschcn door do hitte bevan gen; tot dusverre zijn 5 dooden gemeld. in alle dcclen van het land zijn groote heide- en boschbrandón uigebroken, die be streden worden door politic, brandweer on mflitairen. Het beroemde rhododendron bosch van Lord Malracsbury bij Christ- church is door een reusachtigen brand ver nield. Door het gebrek aan water is het bij na niet mogelijk, het vuur met succes te be strijden. Op het exercitieterrein Aldershot zijn 800 soldaten inet helm en gasmasker gerequiroerd voor het blusschcn van twee grooc heidebranden. Dc minister van buiten- landscbe zaken Simon en zijn vrouw nemen deel aan de bestrijding van een boschbrand in de nabijheid van Tad worth in het graaf schap Surrey. Dc kuststad St. Andrews in Fife werd bezocht door een wervelstorm, die dc gchcelc plaats in ccn zandwolk hulde. 1- Bern, 9 Juli. (V.D.) In de Zwitsersche bladen wordt bijzonder scherp commentaar geleverd op het besluit van de Duitsche regeering om drie der grootste Zwitsersche bladen in Duitschland te verbieden voor den tijd van zes maanden. Der Bund uit Bern schrijft o.m., dat de ware redenen, die tot dit verbod aanlei ding hebben gegeven, zijn: ten eerste dut verhinderd moest worden, dat Duitsche le zers kranten in handen kregen, die volko men vrij stonden in hun berichtgeving en ten tweede dat ook een motief gelegen is in kleinzielige wraakzucht. De zoogenaam de moreele verontwaardiging van Goebbels is niets anders dan bluf evenals de mo reele verontwaardiging over den „ontmas kerden" Roehm en zijn consorten, met wie men jaren lang onder één hoedje speelde, vóór men merkte hoe u11 het daaronder was. De Neue Zürchër Zeitung constateert, dat de buitenlandscho bladen genoodzaakt geweest zijn groote lacunes in de officieele Duitsche berichtgeving aan te vullen met verslagen van eigen correspondenten in Duitschland. De bondsraad zal zich in zijn eerstvol gende zitting bezig houden met de ver scherping van het Zwitscrsch-Duitsche persconflict. NQOOLOTTIGE BOTSING TUSSCHEN VLIEGTUIGEN. Versailles, 9 Juli. (Reuter) Nabij het vliegveld Buc is een vertrekkend vlieg tuig tegen een binnenkomend vliegtuig ge botst. Het eerste sloeg tegen den grond en de beide inzittenden werden gedood. Het andere vliegtuig slaagde er in te landen. 'Alle inzittenden bleven ongedeerd. Sofia, 9 Juli (V.D.) Zaterdagmiddag is de kruitfabriek Ammonal, die op 6 kilome ter van de stad Varna aan den oever van een meer ondergebracht was in ondcraard- scho ruimten, in dc lucht gevlogen. Door nog onbekende oorzaak kwamen 3500 kilo gram kruit tot ontploffing, waardoor in een omtrek van 15 kilometer, dus ook in de stad Varna zelf, alle vensterruiten sprongen, talrijke muren instortten en vele muren beschadigd werden. Wonder boven wonder zijn geen menschenlevens verloren gegaan, daar op het oogenblik van de ex plosie in de fabriek niet gewérkt werd. In Varna ontstond door de geweldige deto natie, welker oorzaak niemand kende, on der de bevolking een paniek. De menschcn renden in doodsangst de straat op eir vluchtten naar buiten. Pas toen bekend werd, dat de kruitfabriek in de lucht ge vlogen was, kalmeerden de gemoederen. Warschau, 7 .Juli (V.D.) De eerste lijst der gevangenen, dio worden overgebracht naar het nieuwe isolatiekamp in Bercsa Kartuska, is thans gepubliceerd. Uit War schau en andere steden zijn thans volgens dc bladen ongeveer twintig personen ge ïsoleerd, van wie de meesten behoof en tot de nationaal-radicale partij. Tegelijkertijd zijn verscheidene personen, die gearresteerd waren in verband met den aanslag op den minister van binnenland sche zaken Piera'cki, vrijgelaten. De normale duur voor het verblijf in het isolatiekamp is wettelijk op drie maanden gesteld. Bij beschikking van den bevoegden rechter van instructie kan het verblijf wor den verkort of tot zes maanden verlengd. Passagiers verzekerd Vraagt prijs van onze 6 5 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het tramstation. ENGELSCHE KRUISER TE STETTIN. Stettin, 7 Juli. (V.D.) De Engelsche kruiser Leander is vanmorgen te Stettin aangekomen. Dit is het eerste bezoek van een F.ngelsch oorlogsschip aan Stettin se dert don wereldoorlog. Kot tb us, 7 Juli. (V.D.) Bij Gross Koelzig is vanmiddag een boschbrand uit gebroken, die zich door den sterken wind uitbreidde over een gebied van verscheidene kilometers. Alle inwoners van Doebcrn zijn gerequireerd om dc brandweer Ie helpen. Ook in de nabijheid van Griessen-Taubon- dorf is brand uitgebroken Het vuur woed de hier over een lengte van tien kilometer en een breedte van \icr kilometer. Men is hier echter het vuur grootcndeels meester. Forst (Lausitz), 8 Juli (Reuter). Betref fende den groolcn boschbrand tussclicn Doe- bern en Gross-Koeïzig kan nog worden gemeld, dat het vuur. hetwelk waarschijn lijk door onachtzaamheid is ontslaan, zich tengevolge van den sterken wind zeer snel uitbreidde. De vlammen sloegen van boom naar boom en vonden tevens langs den grond cretig voedsel in de droge heide en het* verdroog de gras. Na drie uur ingespannen werken kon men er eindelijk in slagen den vernie lenden loop van het vuur tc stuiten. In to taal zijn 100 morgen bosch, deels van groote waarde, vernield. G i n g s t (Ruegen) SS Juli (Reuter). Op het landgoed Neuendorf is gisteren ccn brand uitgebroken, waaraan het groote heerenhuis, dc koestal, de paardenstal, een varkensstal benevens de personeelswoning ten offer vielen. Van liet geheele complex bleef slechts een kleine varkensstal en de schaapskooi slaan. Honderd koeien kwamen in de vlammen om. Verder verbrandden alle aanwezige var kens, eenige paarden en eenig pluimvee Een gedeelte van het meubilair kon worden gered. De blusschingsw erkzaamheden wer den zeer moeilijk gemaakt door gebrek aan water. liet is nog onbekend waardoor de brand is ontslaan. IDIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCUi GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. HASVBP 41 OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole. BUITENLAND. Bosch- en heidebranden in Duitschland. (Eersto Blad, pag. 1.) Dc gebeurtenissen in Wiessee. (Eersto Blad, pag. 2.) BINNENLAND. Relletjes te Amsterdam en Rotterdam. (Twecdo Blad, pag. 2.) Predikanten dringen aan op verhooging van den steun voor werkloozen. (Tweede Blad, pag. 2). WELST VOORZICHTIG MET VUUR! Duitschland doet een vredelie vend beroep op Frankrijk. Zal men den leiders van het derde rijk vertrouwen schen ken? Men herinnert zich, dat Rudolf Iless, de plaatsvervanger van den Fiihrer, die door gaat voor een bezadigd mènscb, te Konings bergen Zondag een rede heeft gehouden, die overal ter wereld de aandacht heeft getrok ken, omdat daarin niet alleen voor dc zoo- veelste maal de nadruk werd gelegd op Duilschlands vredelievendheid, maar tevens met groote klem werd geconstateerd, dat de Duitschers niet willen aannemen, dat Frankrijk den vrede zal willen \erstoren, wat ook gesuggereerd moge worden door personen, die de internationale betrekkin gen willen „vergiftigen". Hess liet uitko men, dat landen, welke bestuurd worden door personen, die zelf aan don oorlog heb ben deelgenomen en dc ellende daarvan van nabij hebben aanschouwd en aan den lijve gevoeld, er niet gemakkelijk toe zullen overgaan een nieuwe oorlogsramp uit te lokken. Kortom: de strekking van heel zijn uitvoerig betoog, dat draadloos werd uitge zonden, zoodat heel dc wereld er kennis van kon nemen, was in de eerste plaats Frankrijk ervan te overtuigen, dat het te genwoordige Duitschland niets kwaads in den zin heeft en er prijs op stelt de meest vriendschappelijke, op begrijpen en vertrou wen berustende, redaties inet Frankrijk to onderhouden. Het wordt algemeen van beteekenis ge acht, dat bij het vredesberoep, hetwelk op Frankrijk is gedaan, Hitier, Goering en Goebbels als woordvoerders op den achter grond zijn gebleven, vermoedelijk wijl deze drie leiders to nauw waren, betrokken bij de gebeurtenissen van 30 Juni, waarvan de talrijke executies, die zooveel deining in de wereld hebben veroorzaakt, liet begeleidend verschijnsel waren. Verstandig was het, van Duitsch standpunt bezien, het aan één der kopstukken in Duitschland, die het minst rechtstreeks aan de onderdrukking van den door Von Schleicher en Roehm op touw go- zettcn staatsgreep heeft deelgenomen, over te laten ccn poging te doen om op binnen- cn buitcnlandsch-politiek gebied een ont spanning in 't leven te roepen. Wat vraagt men zich inmiddels af heeft de Duitsche regeering juist op dit oogenblik bewogen zoozeer het accent te leggen op haar verzoeningsgezindheid? Men is ver moedelijk niet ver bezijden .de waarheid, wanneer men aanneemt, dat bet politieke en moreele isolement, waarin Duitschland den laatsten tijd is geraakt, de machtheb bers te Berlijn danig begint te verontrusten, zoodat thans elke gelegenheid moet worden aangegrepen om een betere verstandhouding met dc overige wereld in het leven tc roe pen. Van Fransche zijde, ofschoon men de be teekenis van Iless' uiteenzettingen geenszins geheel vvenscbf tc ontkennen, reageert men nogal vrij nuchter cn de hand, die wordt toegestoken, wordt nog niet terstond met volkomen geestdrift cn hartelijkheid ge drukt. Wij Franschen, zoo redeneert de^Pa- rijsche pers ongeveer, zijn eveneens voor standers van een goede verstandhouding tusschen Berlijn cn Parijs, maar deze dient gebaseerd to zijn op rechtvaardigheid en veiligheid voor allen. Een gezaghebbend blad als de Temps brengt dan ook in her innering. dat de tegenwoordige minister van buitenlandsche zaken indertijd te Gcnève heel duidelijk heeft lateh uitkomen, dat Frankrijk er niet aan denkt over te gaan tot. een omsingeling van Duitschland, dat echter eigener beweging met Genève beeft gebroken. Bovendien acht men liet te Parijs een onjuiste manoeuvre, een onjuiste tac tiek om, zooals Hees heeft gedaan, zich. over het hoofd der regeering heen te wen den tot de Fransche oud-strijders, die naar men in de Fransche hoofdstad laat uitkomen één lijn trekken met do regce- ring-Doumergue. Iless had zich dan ook beter rechtstreeks tot de regeering kunnen wenden. Dc algemeene indruk is dan ook, dat men in Frankrijk nog niet direct geloof wenscht tc schenken aan de jongste Duitsche betui ging van vriendschap en zoo kan het dan ook gebeuren, dat één der Fransche bladen, wel wat denigreerend, van Iless' rede zegt, dat deze „druipt van verzoeningsgezind heid" Ook stelt men zich de vraag, of het vredesberoep op Frankrijk niet met opzet is gedaan op het tijdstip, dat Barthou zich te Londen bevindt om met de Engelsche ministers van gedachten tc wisselen over tal van brandende politieke kwesties. Heeft men op deze wijze dc Engelschen, die zeer kritisch 6taan ton aanzien van dc bloedige wijze, waarop de révolte van Roehm de kop is ingedrukt, gunstiger willen stemmen? Hoe dit ook zij, Hess' uiteenzettingen zijn stellig een poging om het Duitsche prestige, dat alom ter wereld teloor dreigt te gaan, weer eenigszins te herstellen; tegelijkertijd hoopt iedereen, dat Iless volkomen oprecht was, toen hij verklaarde, dat het hoog tijd wordt, dat eindelijk een werkelijke verzoe ning tusschen dc volkeren tot stand komt. een verzoening, waarvan de wederkccrige achting den grondslag vormt. Zullen de Franschen tenslotte dc Duitsche hand, die hun wordt toegestoken, gul en stevig druk ken? Uiterst bemoedigend zijn de vooruit zichten nog niet en dc Kólnische Zeitung van hedenochtend, weergevend de wijze, waarop Frankrijk reageert, plaatst boven haar beschouwingen dan ook den titel: „Das alte Misstrauen an der Seine". Daar staat echter tegenover, dat niet alle hoop behoeft te worden opgegeven, daar de officieuse Temps, die w:ij reeds citeerden, opmerkt, dat uit Iless' rede „in zekere mate een nieuw politiek streven in Duitschland blijkt." Ziedaar een stroohalm. Medegedeeld door het K. N. M. I. te Dc Bilt. Hoogste barometerstand 767.2 te Finn. Laagste barometerstand 755.4 tc Ilapa- randa. Verwachting: Zwakke tot matige Noord- Oostelijke tot Noord-Westelijke wind, licht tot half bewolkt, waarschijnlijk droog weer, iets koeler overdag. Bestendiging van 't heerlijke weer waarschijnlijk. Het hooge drukgebied bleef in beteekenis afnemen, maar het centrum kwam nog dichter bij ons land. Dc depressie bij IJsland en over Finland namen toe zonder nog van veel beteekenis te worden In Engeland, ons land, Zuid-Duitschland en Zwitserland houdt het fraaie weer aan. Schotland kreeg zware bewolking. In Noord-West-Frankrijk is regen gevallen, maar in geheel Frankrijk was het weer zeer warm. Noord-Duitsch- land heeft koeler weer. In het Oosten is eenige kans op onweer. Pas wanneer de depressie, die zich thans op den Oceaan ten Zuiden van IJsland vertoont, naar het Oos ten doordringt, is belangrijke weersveran dering tc wachten. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 GROOTE ZOMEROPRUIMING Stoffen, Tricotage, Kousen, Handschoenen, Corseiten. Neemt nimmer risico achter net stuur»] Weest meester over Uw snelheid. Te j snoi en gewaagd rijden verraadt gewoon-j lijk den beginneling. Onthoudt U voor en tijdens het rijden van alkohol ge", brulk. Zijn uw remmen, stuur nrlchtlnfl on signaalgever wel In ordo?

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1