„WELKOM VREEMDELING" DË EÊMLANDEü 4000 GARAGE NIC. BOVÉE L. J. LUYGX ZOON Woensdag 18 Juli 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 15 De Fransche fronters stellen eischen DUIZENDEN DOODEN GEVALLEN REGENVAL VEROORZAAKT OVERSTROOMINGEN IN DIT NUMMER VINDT U VEREENIGING VOOR VREEMDELINGENVERKEER GRANAATONTPLOFFING Turkije betuigt zijn leedwezen Tel. 1788 Ar BESTUURDERS VAN MOTORRIJTUIGEN Duizenden slachtoffers van cholera STAAT DER RIJKSBANK EXEMPLAREN TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 9 uur 42 min. AMERSPOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeo voor Amersfoort 2.10, per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maandeo f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 511 PRIJS DER ADVERTENTIEN van reflel> 1 1,05 met ,Dbc0rtP van CCD bewijsnummei elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentlën voor dê helft van den prijs. Kleine AdvertenUCn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent elke reoel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 De Broqueville verlangt vol machten. Hij zegt niet naar dictatuur te streven. De Belgische premier heeft in 't parle ment een ontwerp van wet ingediend, vol gens hetwelk de regecring gedurende een tijd\ak van een half jaar bizonderc vol machten wcnscht voor do regeling van eco nomische en financieelc vraagstukken. Tc gen dit verlangen zijn reeds van vele kan ten bezwaren gerezen, weshalve De Broque ville gisteren in do Kamer de gelegenheid tneexide te moeten aangrijpen om, indien het eenigszins mogelijk was, het onredelijke Van dezo bezwaren aan tc toonen. Wil België met kans op succes den strijd om het bestaan voeren, dan is het abso luut noodig, aldus dc strekking van zijn uiteenzettingen, dat het regceringsgezag tijdelijk eenigszins wordt uitgebreid; deze .uitbreiding blijft ccbtër binnen de grenzen .van streng afgebakende volmachten. Met grooten nadruk heeft De Broqueville erop gewezen, dat dictatuurverlangens door tic regeering geenszins werden gekoesterd. Trouwens: in acht jaar tijds is het nu reeds dc vierde keer, dat de regeering aan 't par lement speciale volmachten vraagt en in geen der vorige gevallen (in 1926, 1932 en 2933) is de regeering, naar de premier te verstaan gaf, haar boekje tc buiten ge gaan. Dat de volmachten een anti-parlementair karakter dragen, werd door Dc Broqueville tevens met klem geloochend; hij voegde hieraan nog de opmerking toe, dat het par lementaire stelsel daarentegen groot ge vaar zou loopen, wanneer de Belgische re geering Dc Broqueville zinspeelde ver moedelijk op eventueele sabotage of ob structie der volksvertegenwoordiging binnen korten tijd niet in staat zou blijken tc zijn aan de economische cn fi- nancieele moeilijkheden het hoofd te bie den. Ook wilde De Broqueville niets weten van de bewering, al zou het verleenen van bizondere volmachten indruischen tegen dc constitutie; hij toondo aan, dat art. 7 der grondwet zeer stellig rekening houdt met een tijdelijke gezagsuitbrciding van do re geering. Nog eeriö terugkomend op de kritiek, die liet heeft voorgesteldy alsof- de verleening der volmaetrtcrnr,-het--biegin zou bettekenen van de vestiging der dictatuur, was dc pre mier in staat erop tc wijzen, dat het nog niet zoo lang is geleden, dot de regeering aan dc volksvertegenwoordiging heeft voorgesteld alle groepeeringen te verbieden, die oen geweldpolitick willen voeren. Wan neer in 1932 en 1933 de volmachten aan do regeering zouden zijn geweigerd, dan zou de sociale wetgeving volgens De Broqueville volkomen zijn vernietigd en de democratie zou daardoor een onherstelbare schade heb ben geleden. Alleen aan het herstel van 't begrootingsevenwicht, hetwelk tot stand kwam, dank zij de omstandigheid, dat de regeering over bizondere volmachten-be schikte, was het z.i. te danken, dat aan de sociale wetgeving niet behoefde te worden getornd. W-anneer de regeering thans op nieuw om volmachten vroeg, dan geschied de dat niet, omdat er in België thans een noodtoestand zou heerschen, maar omdat de voortdurende crisis gebiedt, dat dc eco nomische en financicele structuur wordt verstevigd. Zeer fel met De Broqucville's uit eenzettingen contrasteerde het betoog van den 60cialistischen afgevaardigde Spaak, die het principieel onjuist en ongewensoht vond, dat do regeering zonder ophouden een poging doet om zich aan de parlemen taire contrólc tc onttrekken. Zijn bezwaar gold o.m. het feit, dat ten vorigen jare, toen de regeering eveneens speciale volmachten ■werden verleend, de rijken wel een vvei- nigje hebben moeten afstaan van het vele, dat zij bezaten, maar de armen, die toch al veel moeite hebben hot hoofd boven water te houden, in ecu nog ellendiger positie ^werden gebracht. Merkwaardig was, dat ook de liberale af gevaardigde Max, die bovendien nog frac tieleider is, ondanks het feit, dat dc libe ralen zitting in de regeering hebben, even als Spaak liet ontwerp inconstitutioneel noemde. Alleen uit de overweging, dat an der® een kabinetscrisis zou ontslaan cn rncn er waarschijnlijk niet spoedig in zou slagen een meer aanvaardbare combinatie tot stand te brengen, zegde Max toe zijn medewerking aan het z.i. weinig sympa thieke ontwerp te zullen hechten. Men ziet dus: de neiging, om op geest driftige wijze zich bij het ontwerp aan Ie sluiten, Is niet bijster groot, doch deson danks is het waarschijnlijk, dat Dc Broque ville Donderdag de meerderheid behaalt. NAAR HET CONCENTRATIEKAMP. Warschau, 17 Juli. (Reuter). Opnieuw zijn eenige leden der rechtsch-radicale jeugd organisaties naar een concentratiekamp overgebracht. Onder hen bevindt zich ook een broer van de bekende Poolsche athle te Weiss. Zij wenschen wijziging der grondwet Parijs, 1G Juli. (V.D.) Dc voorzitter van de federatie van oud-frontstrijders, Pichot, leider van do oud-strijdersorganisatie, die ue meeste leden telt en gematigd links geo riënteerd is, heeft op ecu districtsvergade ring tc Albi in het departement Tarn een rede gehouden, waarin hij wijziging van dc grondwet verlangde. Ilij wcnschtc een sterke regeering onder parlementaire con trole en tegelijkertijd wijziging van do grondwet van 1875 ten aanzien van de mo gelijkheid van Kamerontbinding. Er dien de een economische raad te worden inge steld, die alle economische vraagstukken in het openbaar zou behandelen. De be voegdheden van den ministerpresident dienden uitgebreid Ie. worden. Het econo mische liberalisme was volgens hem voor bij, het wetenschappelijk kapitalisme was bankroet. Hel nieuwe recht van den mcnsch was het recht om te leven door arbeid Een revolutie was bezig Je ontstaan, die ge leid moest worden overeenkomstig het be ginsel, dat dc gedachte meer waard is dan geld en dat de mcnsch eerbied verdient Een oorlogscommuniqué uit den Gran Chaco La Paz, 17 Juli. (V.D.) Een officieel communiqué deelt mede, dat het offensief van Paraguay afgeslagen is. De vijandelijke regimenten Mariscal Lopez en Pitiantuta zijn feitelijk vernietigd; 3500 dooden zijn gevallen. Bergen z, 1G Juli. De sterke regenval van de laatste dagen heeft het peil van den Bodensee met 15 centimeter doen stijgen. Rivieren en beken zijn overal gezwollen. Verscheidene rivieren zijn builen haar oc-vers getreden. Brandweer en militairen zijn aan het werk gesteld om dijkdoorbra ken te verhinderen. De reeds aangerichte schade schijnt belangrijk te zijn. In Lus- tenau staat het water een voet hoog in de straten en stroomt de lager gelegen huizen binnen. Ook vele velden zijn onder water gezet. Zondagavond zijn langs de Arlberg- straat ten gevolge van den regen verschei dene stukken muur neergevallen, waardoor het verkeer werd onderbroken OMNIBUS VERONGELUKT. Een doode en vijftien zwaar gewonden. Friedrichstadt-, 16 Juli. Een omnibus uit Marne, bezet met 34 personen, die een uitstapje maakten, is te Friedrich- stadt in Sleeswijk-IIolstein verongelukt. De bus raakte door het springen van een voorband aan het slingeren, sloeg over den kop en kwam met de wielen naar bo ven in een diepe sloot terecht. Het red dingswerk was buitengewoon moeilijk, daar de inzittenden door de ruiten naar buiten moesten worden gehaald. Zes zwaarge wonden cn tien lichtgewonden zijn opge nomen. de overige passagiers kwamen met den schrik vrij. Van dc zwaargewonden is een vrouw gedurende haar vervoer naar het ziekenhuis overleden. DE DUITSCH-FRANSCHE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN. Berlijn, 16 Juli. De Duitsch-Fransclie economische onderhandelingen, die sedert drie weken te Berlijn worden gevoerd, heb ben een gunstig verloop. Einde vorige week is een principieelc overeenstemming tot stand gekomen over de algemeene lijn van een accoord, dat met in-aanmerking-neming van de belangen der beide landen een voor beide partijen tc aanvaarden oplossing mo gelijk maakt van de belangrijkste punten, waarover onderhandeld is. Daartoe behoort in het bizonder ook de kwestie van den rentedienst van Dawes- en Youngleeningen. HANDELSBESPREKINGEN TE LONDEN. Londen, 17 Juli (Reuter). Hedenochtend zijn de besprekingen op het ministerie van handel hervat tusschen de Nederlandsche en Britsche afgevaardigden. De voornaam ste moeilijkheid is de wensch van de Ne derlandsche regeering meer tuinbouwpro ducten in te voeren. Men hoopl, dat deze week belangrijke resultaten worden bereikt. de eerste van een zes achtereenvolgende Woensdagen verschijnende bijlage: uitgegeven in samenwerking met de Abonné's, die van deze zes nummers extra exemplaren willen ontvangen om aan fa milie of kennissen te zenden, opdat deze met „MOOI AMERSFOORT" kunnen kennis maken, verzoeken wij hiérvan spoedig op gave te doen aan de Administratie. Directie AMERSFOORTSCH DAGBLAD Vijf soldaten gedood zes en twintig gewond Parijs, 17 Juli. (Reuter.) In het mili taire kamp tc Maison Lafitte nabij Parijs is een kist met' granaten ontploft, vermoe delijk door te hard neerzetten. Vier solda ten werden gedood en een groot aantal meer of minder ernstig gekwetst. Pa rij 6, 17 Juli. Volgens de laatste be richten heeft het ontploffingsongeluk, dat hedenmorgen Vroeg in het munitiedepot van Maisons-Laffitte is voorgekomen aan vijf soldaten het leven gekost, terwijl 26 anderen gewond werden, waarvan 12 zwaar. Dc minister van oorlog Maarschalk Pé tain, generaal Weygand en de militaire commandant van Parijs, generaal Pretclat, hebben zich onmiddellijk na het bekend worden van het ongeluk naar Maisons-Laf fitte begeven teneinde het onderzoek te leiden. De explosie is niet zooals oorspron kelijlc verondersteld werd, "ontstaan ten ge volge van een fout bij bet ontladen van kisten munitie, maar 'door onvoorzichtig ban toeren' van een granaat door een onder officier. De onderofficier had op het «chiet terrein een niet ontplofte granaat gevonden die hij zijn in een kring om hem heen staande kameraden toonde. Plotseling liet hij de granaat vallen welke onmiddellijk ontplofte en vier soldaten in stukken reet, terwijl 27 anderen gewond werden Een der gewonden overleed spoedig nadat hij in het hospitaal van St. Germain was opgeno men. Twaalf anderen hebben zoo zware verwondingen bekomen, dat men voor hun leven vreest. Is tanboel, 17 Juli. (Reuter.) I)e Turk- schë ambassadeur te Londen heeft op dracht ontvangen het leedwezen van de Turksche regeering te betuigen met het incident op Samos, waar Turksche kust wachters hebben geschoten op Britsche of ficieren. In Turksche kringen is men overtuigd, dat de kustwachters in hun recht staan. Londen, 17 Juli. (Reuter V.D.) Naar uit Athene wordt gemeld, is do Engelsche krui ser London naar het eiland Samos ver trokken, waar drie Engelsche marine-offi cieren zijn beschoten. Volgens de officieele Turksche lezing van het incident heeft een Turksch douane-beambte waargenomen hoe drie ongekleede mannen uit een zeilboot aan land gingen. Hij sommeerde hen te blijven staan. Zij 6toorden er zich niet aan cn keerden naar de boot terug. De beamb te loste een waarschuwingsschot en toen dat geen resultaat had, schoot hij met scherp. Hij heeft verklaard, dat hij hen voor smokkelaars heeft gehouden. Andere berichten uit Stamboel melden, dat het tooneel van het incident een ver boden militaire zóne aan de Turksche kust is geweest. De kustwachters zouden niet hebben ge weten op wie zij hadden geschoten, totdat de inzittenden van een Engelsche motor boot hun hadden gezegd, dat de slachtof fers Britsche officieren waren. Het is niet bekend, of de zeilboot dc En gelsche vlag heeft gevoerd. Londen, 17 Juli. In verband met het reeds vermelde incident bij het eiland Sa mos, heeft de Turksche ambassadeur heden morgen een bezoek gebracht aan het Fo reign Office, alwaar hij de oprechte spijt van de Turksche regeering over het droeve misverstand tot uiting bracht, dat den dood van een jongen militairen Engelschen arts tengevolge had. De ambassadeur verklaar de, dat de Turksche douane-ambtenaren de Engelsche officieren bij vergissing hadden aangezien voor smokkelaars. Passagiers verzekerd 6 ct. per K M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het tramstation. 1 Noemt mmmer^'s.oo achter net etuur» Weeet meester over Uw snelheid. Te snei en gewaagd rijdon verraadt gewoon lijk den beginneling. Onthoudt U voor en tijdens het rijden van alkohol ge bruik. Zijn uw remmen, etuur nrlchtlng en signaalgever wel in ordo? Simla, 17 Juli. (V.D.) Begunstigd door de na de overstroomingen in vele distric ten ontstane toestanden, is- in uitgestrekte gebieden cholera uitgebroken, waardoor reeds duizenden slachtoffers gevallen zijn. In de laatste week van Juni waren in de centrale provincies alleen reeds 1055 doo den gevallen. In geheel Indiö zijn in dc cer6tc week van Juli 5155 gevallen van cholera, waar van 2799 met doodelijken afloop, voorgeko men. De sfijging der girosaldi wijst op een ongewone beweging B r 1 ij n, 17 Juli. (V. D.) In de tweede week van Juli is volgens de thans gcpubli eeêrde Rijksbankstaat het totale kapitaal deposito van de rijksbank met 7 millioen R.M. verminderd. Dc voorraad beleeningen is teruggeloopcn met 12 tot 60 en de voor raad rijksschatkistwissels met 6 tot 20 mil lioen R.M., terwijl de voorraad wissels cn chèques steeg met 4 tot 3.305 millioen R.M. Deze eenigszins ongewone beweging kan verklaard worden door de dagelijksche dc- viezenverdeeling, in verband waarmede de firma's er naar streven te beschikken over een giro-tegoed, teneinde bij iels groolere deviezen-toewijzingen te beschikken over de noodige saldi bij de rijksbank. De stijging der girosaldi met 48 tot 606 millioen R.M. is hiervoor een bewijs. De voorraad dekkingswaardige papieren is ge stegen met 7 tot 378 millioen R.M., terwijl de overige activa een achteruitgang vertoo- ncn met 9 tot 571 millioen R.M. Het totaal aan bankbiljetten in omloop is achteruitgegaan met 36 tot 3.596 millioen R.M., de rente-bankbiljetten in omloop is gedaald met 4 tot 331 millioen R.M. Aan pasmunt is 22 millioen R.M. teruggevloeid in de kassen van dc Rijksbank. Nieuw ge slagen werden 9 millioen, ingetrokken 8 millioen R.M. De dekkingsvoorraad is ge stegen met 0,8 millioen R.M. De goudvoor raad is gestegen met 2 tot 72 millioen R.M., terwijl de voorraad dekkingswaardige de viezen achteruitgegaan is met 1,2 tot 5,6 millioen R.M. De bankbiljetten in omloop zijn thans gedekt voor 2,2 pet., vergeleken met 2,1 pet. in de vorige week. Het totaal aan betalingsmiddelen in omloop bedroeg 5.520 millioen R.M., vergeleken met 5.321 millioen R.M. in den zelfden tijd van 1933 UITBREIDING DER BRITSCHE VLOOT. Londen, 17 Juli (Reuter). De met span ning verwachte regeeringsverklaring over de uitbreiding der Engelsche luchtvloot, zal waarschijnlijk Donderdag a.s. in het la gerhuis door Baldwin worden afgelegd. Een debat in het lagerhuis over de nieuwe voor stellen zal dan waarschijnlijk plaats vinden in den loop van de volgende week, wanneer do begrootingsvoorstellen van het ministe rie van luchtvaart opnieuw ter sprake ko men. ANTI-DUITSCHE BETOOGINGEN Communistische demonstranten veroordeeld Londen, 17 Juli (Reuter). Drie der vier communisten, die Zaterdagavond werden gearresteerd wegens de demonstratie voor het Duitsche gezantschap, zijn door den po litierechter wegens beleediging en ordever storing tot 40 shilling boete veroordeeld, de ierde tot 10 shilling boete. [D/T BLAD HEEFT EES DAGELIJ KSGBê GECONTROLEERDE OPLAAG VAS Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole. BUITENLAND. De staking te San Francisco. "fj (Éérste Blad, pag. 2). r' BINNENLAND. De wijziging van de steunregeling. (Tweede Blad, pag. 2.) 1 Rijksmiddelen over Juni. (Tweede Blad, pag. Nieuwe burgemeester van Apeldoorn be noemd. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In-< stituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 768. te Vardö. Laagste barometerstand 754.8 to Seydis- fjord. Verwachting: Zw akke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen, toenemende bewol king met kans op regen of onweer, later opklarend cn veel koeler. Belangrijke afkoeling te verwachten. De hooge drukking is snel afnemend naar Denemarken getrokken en de ondie pe depressie, die zich gisteren in de Golf van Biscaye ontwikkelde, vereenigde zich met een ui Hooper van de depressie bij IJsland en nadert on6 land. In Noord- Scandinavië nam de hooge drukking toe en de depressie bij IJsland werd ondieper. In Duitsohland en Zuid-Zweden houdt het zonnige weer aan. In Finland drong de afkoeling verder Zuidwaarts door. In Frankrijk is dc- bewolking sterker toe enomen, maar nog weinig regen gevallen. In Schotland en Noord-Engcland valt re gen. Bij het verder trekken van de depres sie over het Kanaal is hier to lande be langrijke afkoeling te wachten met kans op onweer of regen, waarna weer opkla ring zal volgen. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 GROOTE ZOMEROPRUIMING Stoffen, Tricotage, Kousen, Handschoenen, Corsetten. DE STERILISATIE IN DUITSCHLAND. Berlijn, 17 Juli. (V. D.) Naar het Berli ner Tageblatt uit Essen meldt, zijn bij het gezondheidsgerecht aldaar 400 aanvragen tot sterilisatie binnengekomen. Aan 190 de zer aanvragen zal gevolg worden gegeven in den zin van de sterilisatiewet De aan vragen betreffen vooral personen, die in in richtingen verpleegd worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1