4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. B0¥ÉE DË EËMLANDEli Donderdag 19 Juli 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 16 EINDE DER STAKING IN ZICHT? GEEN INTERVENTIE VAN ROOSEVELT Het Turkseh-Britsche incident Tel. 1788 <4* Tel. 17 88 SAMTER UITGELEVERD AAN NEDERLAND? jBuiteolandselh Overzicht ÏAX8 TAXI 6 CENT PER K.5V3. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 Belanj Nieuws Weerbericht 9 uur 40 min. L J. LUVOX ZOON Groote overstroomingen in Polen AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. rOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 51J PRIJS OER ADVERTENTIEN van inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f 0.25. Llefdadlghelds advertentHin voor df helft van den prijs. Kleine Advertentlto „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regcla 50 cent elke reoel meer 10 cent driemaal olaatsen f I.—. Gewtlcnummer extra f 0.05 Bemiddelingsvoorstellen worden besprokende voedselvoon ziening wordt geregeld San Francisco, 18 Juli (Reuter). Vol gens een verklaring van een lid der arbitra gecommissie van Roosevelt is dezo com missie bezig met een voorstel, inhoudende alle stakingskwestics na een onmiddellijke hervatting van den arbeid voor te leggen aan een speciale arbitrage-commissie. Een aantal met base-ball-slaghouten ge wapende mannen deden een inval in de bureaux van het communistische orgaan Daily Worker en vernielden, zonder dat zij verzet ontmoetten, den gehcelcn inventaris, waarna zij verdwenen. De politie heeft het z.g. communistische hoofdkwartier overvallen. De leden boden eerst tegenstand, maar kozen daarna het hazenpad. Drie communisten worden ge wond. De politie heeft 340 agitators gearresteerd, die er van verdacht werden de stakers te hebben opgehitst. Een groote hoeveelheid pamfletten is bij de verschillende posters in beslag genomen. San Francisco, 17 Juli (V Dj. De aan komst van verscheidene auto's met levcns- minddelen heeft de hoop gewekt, dat er verbetering in den toestand komt. doch men vreest, dat herstel van don vrijen ver koop vooreerst niet mogelijk zal zijn. Op initiatief van burgemeester Rossi zijn com missies gevormd, die de levensmiddelen- voorziening der bevolking zullen verzorgen liet gebrek aan transportmiddelen blijft echter een ernstige belemmering voor de uitvoering van dit plan. Bovendien vreest men, dat radicale elementen bij dergelijke transporten tot sabotage zullen overgaan en roofovervallen op den levensmiddelen- voorraden zullen doen. New York, 17 Juli (V. D.) Te Koscius ko in den staat Mississipi zijn door een dyamiet-aanslag vier transformatoren van een electrisch krachtwerk zwaar bescha digd. De politie vermoedde, dat de aanslag gepleegd was door radicale textielarbeiders en arresteerde drie stakers. San Francisco, 18 Juli (Reuter) Naar aanleiding van berichten dat benden terro risten van winkel tot winkel trekken, het personeel schrik aanjagend, alle ruiten ver brijzelend en trachtend ook den inventa ris te vernielen, werd een afdeeling natio nale garde met machinegeweren naar de handels- en havenwijken gezonden. Overal vluchtten de terroristen, waar de gewapen de macht verscheen. Arbitrage I San Francisco, 18 Juli. (Reuter). Het stakingscomité verklaarde er mede in te stemmen, dat het conflict door arbitrage wordt beslecht, San Francisco, 18 Juli (V.D.). Het be sluit van de stakingsleiding, te streven naar arbitrage, wordt algemeen beschouwd als een be\sijs voor het feit, dat de meer bezadigde elementen de overhand weer ge kregen hebben. Deze ommekeer is ontstaan door het feit, dat gisteren een reeks com munistische propagandacentra opgeheven is, waarbij de minder radicale arbeiders hun steun verleend hebben. Tot gisteravond laat waren reeds ruim 300 communisten door de politie gearresteerd. Eenige com munisten zijn door het publiek zoo ernstig mishandeld, dat zij naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. De autoriteiten hebben bekend gemaakt, dat zij een onder zoek zullen instellen naar de nationaliteit van de gearresteerden en dat ieder buiten lander, die daaraan heeft deelgenomen, ter beschikking zal worden gesteld van de fe derale autoriteiten ter uitwijzing. San Francisco, IS Juli (Reuter). Het stakingscomité doet opmerken, dat het be sluit, hetwelk met 207 tegen 108 stemmen is genomen, om arbitrage te aanvaarden, nog geen onmiddellijk einde van de sta king beteekent. Er is hier slechts sprake van een aanbeveling aan de stakers. Het comité heeft de gouverneurs van Califor- nië, Oregon en Washington, alsmede de burgemeesters van de betrokken havens verzocht aan Roosevelt te vragen een evcn- tueelc arbitrage wettig te verklaren. Berkely, 18 Juli. (Reuter). In een rede tot de studenten van de Californische uni versiteit, noemde generaal Johnson ds al- gemeene staking een burgeroorlog en een blofedigen opstand. Tengevolge van een sta. king van de taxi-chauffeurs keerde John son Sn een huurrijtuig in Court-house te rug, onder groote hilariteit van de toe sohouwers San Francisco, 18 Juli. (V.D.) On danks het feit, dat het stakingscomité eenige concedes gedaan heeft met betrek king tot het rijden van de trams en het openen van de restaurants was de toestand gistermiddag laat in de stad nog zeer ge spannen. De levensmiddelenvoorzienirig is nog alles behalve in orde. Do stakers heb ben, teneinde de sympathie van het publiek niet te verliezen, het parool uitgegeven de levensmiddelentransporten door te laten. De totale aanvoer blijft toch nog gering. De stakingsbeweging breidt zich uit en is thans reeds overgeslagen tot Auckland, Alameda, Berkeley en andere plaatsen aan de Oostkust, waar thans ongeveer 100.000 arbeiders in staking zijn gegaan. Afdeelingen nationale gardisten zijn naar Auckland gezonden ter versterking van de aldaar toch reeds uitgebreide politie, ten einde orde en rust te handhaven en daden van sabotage te voorkomen. Den tweeden dag van de algemeenc sta king zijn ondanks liet parool der stakings leiding verschillende ruiten ingeslagen. De stakers maken het vrijwel ondoenlijk voor een werkwillige om aan den arbeid te gaan. Langs de haven zijn 4GOO nationale gardis ten achter barricades opgesteld. Ook de wijk van den groothandel staat onder zeer strenge bewaking van troepen, die met machinegeweren, bajonetten en revolvers gewapend zijn en aldus verzon ding van graanvoorraden beschermen. Ook in Minneapolis is de toestand ge spannen. De 7000 chauffeurs van vracht wagens, die eenigeji tijd geleden reeds een loonslaking hadden aangekondigd, hebben ook thans het werk neergelegd. Er is militaire versterking naar de stad gezonden en de bewaking wordt streng ge handhaafd. Er kwamen ongeregeldheden van weinig betcckenis voor. In Alabama staken in totaal 22.000 textiel arbeiders. Zij stellen eisehen met betrek king lot loonen en werkuren. Bij de groote Carnegie staalfabrieken to Dequcsne dreigt eveneens een staking. San Francisco, IS Juli. (Reuter). Het probleem der voedselvoorziening schijnt te zijn opgelost. Auto's voeren enorme hoe veelheden levensmiddelen aan. 330 6lage rijen zijn met toestemming der stakers her opend. Voor het eerst van deze week wordt wee fruit verkocht. De door de burgers gevormde vcrweerco- mité's hebben verschillende communistische bureaux aangevallen. De procureur van het district heeft toestemming gegeven de bui- tenlandsche agitatoren die gearresteerd zijn. ie deporteeren. Nóg 69 restaurants zijn met instemming der stakers geopend. De reeders en andere werkgevers zijn bijeengekomen om het bemiddelingsvoorstel van het algemeene stakingscomité te be spreken. Ernstig incident te Seattle. Seattle (Kust Stille Oceaan), 18 Juli. (Reuter). 1200 stakers hebben met stcenen gegoiod en zijn vervolgens tot den aanval overgegaan op een steiger, waar niet aange sloten bootwerkers onder bewaking der politie negen schepen losten. De politiecordons werden verbroken, doch doordat de politie ten slotte van traangas- bommen gebruik maakte, konden de aan vallers worden teruggeslagen. Er i6 een ge wonde. San Francisco, IS Juli. (V.D.) Volgens hier ontvangen berichten uit Honoloeloe heeft president Roosevelt niet de bedoeling naar San Francisco te gaan om zich te mengen in de algemeene staking. Intusschcn heeft de president van de XIRA, generaal Johnson, den geheeien och tend onderhandeld met vertegenwoordigers der stakers en der werkgevers om zoo spoe dig mogelijk tot overeenstemming to ko men. Woensdagochtend waren weer groente en vet te krijgen. Met het oog op het aanbod van de sta kingsleiding de geschillen tusschen reeders en havenarbeiders langs scheidsrechterlij ken weg bij te leggen wordt thans een spoedig einde van do staking verwacht, ondanks den tegenstand van den linker vleugel. De president der NI RA, Johnson, noemde in een redevoering te Berkeley de algemeene staking een bloedige opwekking William Green, de president van het Ame- rikaansche vakvereenigingsverbond, heeft te Chicago verklaard, dat zijn organisatie de algemeene staking te San Francisco noch heeft geproclameerd, noch geadvi seerd. De staking is van zuiver plaatselijke bcteekonis. Toestand nog niet gemakkelijk. San Francisco, 18 Juli. (Reuter). De stakingstoestand wordt steeds gecompli ceerder, daar de reeders wel willen onder handelen met de vak vereen igingen der havenarbeiders, doch niet met de andere vakvereenigingen, b.v. die der machinisten. Overigens heerscht onder de reeders ook nogal eens verschil van meening. Instan boel, 17 Juli. (V.D.) Met be trekking tot het Engelsch-Turksche inci dent bij het eiland Samos verluidt, dat langs diplomatioken weg overeenkomstig den ei6ch der Britsche admiraliteit er op is aangedrongen bij het onderzoek der Turksohe autoriteiten een vertegenwoordi ger dor Britsche marine te betrekken. Hel Turksohe standpunt daartegenover is nog niet bekend. Athene, 17 Juli. (V.D.) Te Tigani op het eiland Samos zijn zonder voorafgaande aankondiging verscheidene Britsche oor logsbodems binnengeloopen. Woensdag wordt nog het slagschip Sove reign Elisabeth met admiraal Fisher aan boord verwacht. Het binnenvallen der oorlogsschepen zal vermoedelijk verband houden met het dood schieten van een Engelschcn officier door de Turksohe kustwacht. Va thy (Samos), IS Juli. (Reuter). De Britsche kruiser London ging voor anker op 3 mijl afstand van hier. De kapitein ver zocht, vergezeld van den Britschen vice- consul, den Turkschen autoriteiten verlof om nasporingen in het kanaal te doen naar het lijk van den marine-officier Robinson. Dat verlof werd verleend. De nasporingen zijn begonnen; 12 Britsche oorlogschepen liggen in dc haven van Tigani voor anker. Londen, 18 Juli (V.D.). De Engelsche pers kent het Engelsch-Turksche incident te Samos nog geen sensationeel karakter toe en neemt een afwachtende houding aan Met door Engelsche oorlogsschepen inge stelde onderzoek naar het lijk van den En gelschcn marine-arts is tot dusverre zon der resultaat gebleven. Is tan boel, IS Juli. (Reuter). Uit Istan- boel wordt gemeld, dat ln Turksohe rc- georingekringen verrassing is gewekt, door het feit, dat de Britsche ambas sadeur in Turkije heeft verzocht, om te komen tot een gemeenschappelijk onder- ziek van het incident door Turksche amb tenaren en Britsche officieren. In den la ten avond liet men te Istanboel doorsche meren, dat de Turksche regeering op dit verzoek niet zou kunnen ingaan. Het onderhoud tusschen den Br^schen ambassadeur en den Turkschen minister van buitenlandsohe zaken vindt Woensdag morgen te Ankara plaats. Do Turksche president zou in verband Passagiers verzekerd 6 ct. per K M, Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het tramstation. met het incident zijn vacantie hebben uit gestald. De Turksche minister van oorlog is naar dc plaats van het incident getrok ken. Er bestaat nog steeds een aanzienlijk verschil tussoiien de Engelsche en de Turksche lezing van het geval. Terwijl da Turksche autoriteiten verklaren, dat do Engelsche officieren zich bij de schietpar tij aan land bevonden, wordt door de En- gelsohe vloot-autoriteiten gezegd, dat de officieren aan boord van een zeilboot van den kruiser Devonshire waren. Volgens een bericht uit Athene zou de zeilboot niet met geweervuur, maar met machinege weervuur zijn aangevallen. Naar de Telegraaf uit Amsterdam ver neemt, heeft de officier van justitie mr. dr. J. A. van Thiel aan dc Zwitsersche justi- tieele autoriteiten telegrafisch verzocht den Duitschen advocaat dr. Samter niet uit het land te wijzen, doch voorloopig ter beschik king tc houden voor de Nederlandsche jus titie. Zooals men weet, wist de Duitscher hier ter slede drie Nederlanders en één Pool er toe te bewegen de Duitsche deviezenbepa- lingen te overtreden, waarna hij zijn „slachtoffers" aan de Duitscho douane autoriteiten overleverde. Indien aan dit verzoek van den officier van justitie wordt voldaan, zal onmiddel lijk langs diplomatieken weg de uitlevering van den Duitscher aan Nederland worden gevraagd. Mochten deze pogingen van de justitie, om den man weer hier te krijgen, geluk ken, dan zal hij wegens oplichting worden vervolgd. De kwestie van het Ooste lijk Looarno. Een Duit sche zienswijze. Het „Oostelijk Locarno" is een vraagstuk, dat de Europeescho gemoederen nog steeds bezig houdt. Ditmaal komt het ons niet ondienstig voor te dezer plaatse gewag te maken van een Duitsche zienswijze en wel van de opvatting, die wij tegenkomen in de ondertusschen ook reeds volkomen ge lijkgeschakelde Frankfurter Zeitung, die dc opmerking maakt, dat Duitscbland er zon langzamerhand al gewoon aan is geraakt, dat een „zekere Wcstersche politiek'* tel kenmale, wanneer zij over Duitschlands hoofd heen dit land voor voldongen feiten wil stellen, op het rijk een scherpe mo- reele pressie uitoefent, de Duitsche „om singelingsvrees" belachelijk maakt en Duitschlands vrcdesgczindheid principieel in twijfel trekt. Bij dc nieuwe Oostpact- plannen meent men echter klaarblijkelijk aldus het blad een stap verder te kunnen gaan en Duitschland met over- groote duidelijkheid te moeten dreigen. In derdaad verklaart Engeland, als bcmidde laar ten aanzien van dc Fransche bedoe lingen, zoowel te Berlijn als te Rome, dat, mocht Duitschland het Oostpact van do hand wijzen, Frankrijk een bondgenoot schap met sovjet-Rusland zal sluiten. Het gebrek aan fairness, dat dergelijke onder handelingsmethodes kenmerkt, wil het blad voorloopig onbesproken laten en tevens zich onthouden van conclusies met betrek king tot de „vredeslicfde", die hier aan den dag treedt. Alleen wil het kalm, maar dui delijk vaststellen, dat het dreigement met een Russisch-Fransch bondgenootschap voor Duitschland niet beslissend is en evenmin het kritisch standpunt ten aan zien van de pactplannen op ecnigcrlei wijze kan beïnvloeden. De Fr. Ztg betoogt dan, dat Duit-schland hetgeen dikwijls genoeg is gezegd niemand wil aanval len: in verband daarmee heeft het tot op den dag van lieden een consequente niet- aanvalspolitiek gevoerd met betrekking lot zijn buren, waarvan de resultaten, die den vrede waarborgen, ook door de eventuali teit van een militaire coalitie tusschen Frankrijk en de sovjets niet eenvoudigweg uit dc wereld zouden zijn te helpen. Duitschland. aldus wordt verder verklaard, heeft geen aanval in het Westen te vree zen, want het is, evenals de tegenpartij, langs de geheelo Fransch-Belgische grens sinds 1925 beschermd door dc plechtige verplichtingen van Locarno. En men kan zich misschien juist te Londen do in dit oer-Locarno vervatte Engclsch-Italiaansche garantie nog wel herinneren, temeer daal de naam I.ocarno tegenwoordig als een geneesmiddel zonder weerga op de meest uitecnloopcndo plaatsen tegelijkertijd op duikt. Evenmin heeft Duitschland een aan val in het Oosten te duchten. De betere verhouding tusschen Polen en het rijk is een voldoende waarborg tegen elke moge lijkheid van een Russischen aanval op Duitschland, alleen reeds omdat de daar toe noodige opmarsch der sovjets door Poolsch gebied onvcrecnigbaar zou zijn met de eenvoudigste levensbelangen van Duitschlands Oostelijkcn buurman. Te Warschau en overigens ook tc Praag heeft geen staatsman lust zijn land. na een gemeenschappelijke operatie met de sov jets op zekeren dag terug te zien als een gebolsjcuiseerd Russisch aanhangsel. Het dreigement uit het Westen aldus het ge citeerde blad kan dus in het Oosten evenmin schrik aanjagen, aangezien de Duitsche vredespolitiek ook daar overeen komt met de welbegrepen belangen van Duitschlands buren. Het zeer bedenkelijke voor Duitschland en voor alle andere continentale volkeren is volgens de Fr. Ztg. het feit, dat het ont worpen Oostpact geheel „in de Fransch- Russische schaduw zou liggen". Welk we zenlijk verschil vraagt het blad be staat er tusschen de Duitsche overeenkomst van Rapallo, resp. het Berlijnsche verdrag aan den eenen kant, waarin de vrede in 't Oosten in overleg met de sovjetunie werkelijk werd gewaarborgd, en aan den anderen kant de wijze, waarop Barthou het revolutionaire Rusland met geweld weer als interventiemogendheid be de Europeesche politiek betrekt! Het oude systeem van voor den oorlog, dat van den ewapenden vrede, hetwelk twintig jaar ge leden te gronde ging in een weergaloozc catastrophe, beleeft zijn angstwekkende opstanding. Daarbij is Frankrijk zoo beze ten door dc noodzaak, zijn overwicht op steeds drukkender wijze te verzekeren, dat het zelfs de vroegere defensieve bondge nootschappen met zijn vrienden Polen, Bel- gie en de Kleine Entente van hun waarde berooft. Verleden Zondag heeft Barthou wel-is- waar den Poolschcn ambassadeur bezwe rend toegeroepen, dat het door Frankrijk bepleite regionale pact in geen geval de vriendschaj} met Polen kan verminderen of den geest, de voorwaarden en con sequenties van het Poolsch-Fransche bond genootschap te niet kan doen, maar in werkelijkheid aldus de gevolgtrekking van het Duitsche blad zullen de ge noemde staten, die tot dusver met Frank rijk alleen waren verbonden, in dc toe komst goedschiks of kwaadschiks moeten vaststellen, dat zich achter hen sovjet- Rusland als ongenood partner heeft ingeschakeld; van geallieerden met gelijke rechten, die zij steeds dachten te zijn, zul len zij ondergeschikte trawanten worden, „omdat Frankrijk zijn tegen den vrede gericht veiligheidssysteem door hegemonie plotseling een verandering laat ondergaan' („umbaut"). \DJT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT GOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopote. BUITENLAND. Groote overstroomingen in Polen. (Eerste Blad, pag. 1). Radio-rede van Doumerguc. (Eerste Blad, pag. 2). Einde van do staking te San Franciöco in het zicht? (Ecrsjc Blad, pag. 1). BINNENLAND. Dr. Ir. C. F. Stork overleden. (Tweede Blad, pag. 1). De wet op de handhaving van do open bare orde door do Eerste Kamer aangeno men. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te dc Bilt. Hoogste barometerstand 167.3 te Vardö. Laagste barometerstand 754.5 te Lerwick Verwachting: Matige tot zwakke Noord- /estelijke tr>t Zuid-Westelijke wind, tijde lijk opklarend, weinig of geen regen, later iets warmer. Geringe regenkansen. Door het opvullen van de hoofddepressie en het toenemen van de secundaire is deze thans tot de voornaamste depressie ge groeid met twee kernen ten Noorden van ons land en bij de Noorsche kust. Een nog weinig beteekenend hooge drukgobied na dert uit het Zuid-Westen. De depressie gaf weinig regen over dc Britsche eilanden en heeft alleen in het Noorden van ons land plaatselijk onweer gebracht. In Duitsch land en Polen is de temperatuur nog zeer hoog, maar de bewolking toegenomen en kan heden onweer worden verwacht. Bij dc Britsche eilanden, in ons land en Frankrijk is de temperatuur sterk gedaald en de be wolking toegenomen, doch de kans op re gen is gering. Scandinavië heeft zeer hoo ge temperaturen aan dc Noorsche kust. In Zweden en Finland is verdere afkoeling met eenige regen te wachten. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 GROOTE ZOS.1EROPRUIMIKG Stoffen, Tricotage, Kousen, Handschoenen, Corsetten. K a 11 o w i t z, 17 Juli (V.D.). De over stroomingen in de wojwod Krakau nemen volgens de Kattowitzer Zeitung ernstige vormen aan. De steden en dorpen langs de Donajec en Poprad zijn geheel onder wa ter gezet. Neusandec is geheel geïsoleerd. Vooral de Kamieneca slaat zeer hoog. Bij Tarnow is het peil van het riviertje Wontok binnen enkele uren met meer dan 3 M. gestegen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1