Postrekening 47910 tei.efoon interc sis DË EEMLANDEQ BAKKERIJ „DE LUXE" 4000 GARAGE NIC. BOVÉE L. J. LUYCX ZOON Vrijdag 20 Juli 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 17 Ontstellende droogte in de Ver. Staten EEN VLUCHT OM DE WERELD HONDERDEN PERSONEN OMGEKOMEN ALS EXTRA RECLAME DE ARBEIDERS NAAR DE WERKPLAATSEN STAKING GEËINDIGD Tel. 1788 Tel. 1788 Roemenië's relaties met Frankrijk EXEMPLAREN TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 9 uur 38 min. ABONNEMENTSPRIJS pex 3 maanden voor Amersfoort 2,10, per maand 1 0.75, per weck (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171 Binnenland franco per oost oer 3 maanden f 1-. Afzonderlijke nnmmera f 0.05. PRIJS OER AOVERTENTIEN «•-»»«* f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummei elke regel meer f 0.25. Llefdadlghelds-adverteotHto voorde helft van den prijs. Kleine AdvertcntlCn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regelt 50 cent elke reoel meer 10 cent driemaal olaetsen f I.—. 6e«1ionummer eatra f 0.05 Tardieu's felle kritiek op Chautcmps. Zal er een regeeringscrisis uit voort vloeien? Doumergue. de Franschc ministerpresi dent. rust in een vacantie-oord uit van de vermoeienissen, die voortvloeien uit de vervulling van zijn zware taak. Maar te Parijs, waar nog niet ierbu* vacantie heeft, zijn dingen gebeurd, die heel wat deining hebben veroorzaakt. Wat is er aan de hand Tardieu. die van bot kabinet-Doumergue deel uitmaakt als minister van staat, is, toen hij verhoord werd door de parlemen taire commissie, die zich bezig houdt met het onderzoek van de knoeierijen, waar aan wijlen Stavisky zich heeft bezondigd, op "een ongelooflijk-felle wijze uitgevallen togen Chautcmps, den radicaal-solcialisti- sclien oud-premier, dien hij ervan beschul digde bij liet schandaal-Stavisky eveneens eon minder fraaie rol te hebben gespeeld, Men krijgt, don indruk, dat Tardieu wel met errtsligc beschuldigingen voor den dag Is gekomen, maar dat hij tot dusver heeft nagelaten met beu ijzen voor den dag te komen, zoodat sommigen Tardieu's verkla ringen dan ook als laster bestempelen. TARDIEU. Ondcrtusschen liFéft de botsing lusschcn Tardieu en Chautcmps zoo'n beroering te Parijs gewekt, dat rqtds ernstig rekening wordt gehouden met jfe eventualiteit eener regeeringscrisis. Dit ^P'am trouwens ook reeds iot uiting op de beurs, waar net in cident een zeer ongunstige uitwerking bad. Net meest ontstemd zijn, zooals te be grijpen is. de radicaal-socialisten, die als partij zijn getroffen in dm persoon van Chautcmps. Zij zijn dan ook van oordeel, dat Tardieu den godsvrede, die tusschen de partijen is gesloten, heeft vernietigd. De meest hcctgebakerden onder hen wcnschcn dan ook. dat terstond met de regeering- Doumerguo volkomen zal worden gebroken en dat de radicaal-socialistische ministers bijgevolg zullen aftreden Waarschijnlijk tnl echter eerst worden gewacht op dc komst van llerriot tc Parijs. Dezo is geen voorstander van een breuk en bet, wordt dan ook niet uitgesloten geacht, dat, dank zij den invloed, waarover bij beschikt, het Incident, ondanks den ernst daarvan, ten slotte toch nog zal worden bijgelegd. In elk geval komen de Franse he ministers vandaag Ie Parijs bijeen onder leiding van hun collega ChéronDoumergue. die zich erg vermoeid voelt, onderneemt liever niet een afmattende reis naar Parijs, llerriot daarentegen, die eveneens lid der regeering Js. zal. ondanks zijn rheumatisme. wèl overkomen. Gezamenlijk zal over het in cidentChautcmps—Tardieu van gedachten worden gewisseld. Dat do Franschc socia listen,die dezer dagen met de communis ten een soort bondgenootschap hebben ge floten. met spanning den loop van zaken volgen, behoeft geen beloog. Zij zien na tuurlijk graag, dat er aan hef kabinet der national"1 eenheid een einde komt: vandaar dat zij thans opnieuw den eisch stellen, dat do Kamer onmiddellijk zal worden ont bonden. De politieke groepen in Frankrijk, die rechts-georienteerd zijn. geven inmiddels als hun opvatting tc kennen, dat er voor do ontstemming der radicaal-socialisten geen aanleiding is, omdat naar zij bewe ren Tardieu's uitval de radicaal-socialisti sche partij als zoodanig niet gold, maar slechts enkele politici, die toevallig lid zijn dezer partij. Zij loochenen clan ook. dat he\ in Tardieu's bedoeling beeft gelegen de radicaal-socialisten als regeeringspartij uit te schakelen, teneinde naderhand een re- gcering in 't leven te kunnen roepen, die een meer of minder duidelijk fascistisch karakter draagt. Het is echter do vraag, of de radicaal-socialisten met deze ver klaringen genoegen zullen nemen, zoodat de kans nog steeds zeer groot is. dat zij dc consequenties zullen trekken uit. het geen zij noemen, de verbreking van den politieleen wapenstilstand. Ook in sommige regeeringskringen te Parijs schijnt men van gevoelen te zijn, dat de kabinetszifting van vandaag vérstrekkende gevolgen kan heb ben, daar althans volgens nadere be richten ook Herriot niet bepaald afwlj zend staat tegen het terugroepen der mi nisters, die tot zijn partij behooren, wan neer het incident niet op bevredigende wijze wordt geregeld. Of zal men desnoods Tardieu, die op zoo onstuimige, ontactische en onhandige manier een conflict heeft ge provoceerd. laten schieten, temeer daar zijn positie in do regeering moer of minder on houdbaar is geworden? Momenteel kan deze vraag nog niet met stelligheid worden beantwoord, doch het behoort niet tot de onmogelijkheden, dat. wanneer de lezers morgenochtend de krant openslaan, zij daarin bizonderheden zullen lezen over een Fransche kabinetscrisis, die óf Tardieu het hoofd kost. óf die het heengaan van Her riot',s partijgenooten meebrengt. Honderden sfuks vee wegens watergebrek gedood Kansas City. 19 Juli. (Reuter). De droogte van de laatste weken heeft in de landbouwgebieden tusschen de Mississippi en Rocky Mountains een noodtoestand ver oorzaakt. Gedurende de laatste 27 dagen steeg dc temperatuur bijna dagelijks tot ■17° Celsius. Des nacht daalde dc tempe ratuur bijna nooit onder de 25°. Akkers, velden en weilanden zijn geheel uitgedroogd en bedekt door een dikke laag stof; zelfs de vrij grootc rivieren zijn uitgedroogd en de arbeiders moeten op afstanden van mij len water halen om hun vee te drenken. In West-Oklahoma moesten Woensdag COU stuks vee worden doodgeschoten, aonge- zien men geen water meer kon krijgen Waarschijnlijk zal men genoodzaakt zijn nog honderden stuks vee af te maken. De ellende wordt nog vergroot door een sprink hanen- en keverplaag. Duizenden landbou wers hebben hun boerderijen verlaten om in dc steden hulp to zoeken bij do autoriteiten De federale regeering heeft baar hulp maatregelen uitgebreid tot talrijke gebieden van Oklahoma. In verscheidene streken van hot .Midden westen zijn boschbranden uitgebroken «-n uit Missouri worden verschillende typhüs gevallen gemeld. Chicago, 19 Juli (Reuter). Vijf Amc- rikaansebe vliegers vertrekken heden met een watervliegtuig uit Chicago voor een vlucht om dc wereld. Do eersto étappe gaat naar New-York, vanwaar dc vlucht wordt voortgezet naar de Bermuda-eilanden. Dc vliegers denken tc landen op de Azorcn, tc Parijs, te Berlijn en tc Moskou. DERTIEN MISDADIGERS UITGEBROKEN. Athene. 18 Juli. (V.D.) Uit het tucht huis van Korfoe zijn dertien gevaarlijke misdadigers uitgebroken, die in bet in de nabijheid gelegen Kanovi een boot stalen en daarmede wegzcilden. Eenige arbeiders, dio hon wilden grijpen, werden met messen bedreigd. Van de misdadigers ontbreekt ieder spoor. De bevolking van Korfde :s door deze vlucht zeer verontrust. Hevige overstroomingen in Polen Warschau, 18 JuL. (Reuter). Minister president prof. Koslowski en de minister van binnenlandsche zaken Zyndram-Kos- cialkowski hebben zich per auto naar het overstroomingsgebied in Zuid-Polen bege ven. In de hoofdstad is een centrale com missie gevormd voor dc stounverlecning aan de door do overstroom mg getroffen bevol king. Te Krakau is men reeds gisteren begon nen met. de ontruiming der lager gelegen stadsdeelen, waarbij de hulp van pioniers en brandweer moest worden ingeroepen. D< Weichsel is op verscheidene plaatsen bui ten zijn oever getreden. In den afgeloopon nacbt beeft boven het overstroomde gebied een ontzettend onweer gewoed, dat gepaard ging met hagelslag. De toestand wordt nog verergerd door den voortdurenden z waren regenval. Het water, vooral dat van de Weichsel, wast voortdurend De stauts-stik stoffahrick Moscice bij Tanow loopt veel ec- voar. De machines van deze moderne fa briek worden door pioniers gedemonteerd liet spoorwegverkeer op dc lijn Krakau— Lemberg heeft men moeten stopzetten, door dat ecnigo bruggen zijn ingestort. Ook d' San treedt buiten zijn oevers en levert ge vaar op voor de stad Prczvmsl In vele over stroomde plaatsen heeft de bevolking haar toevlucht op de daken gezocht Militaire liegers cirkelen hoven het geteisterde ge bied om de reddingsafdeelingen op hoogte Ie brengen van den toestand. In liet overstroomde gebied bevinden ziel talrijke vacant ickampen van jcugdvereeni gingen. Gisteren is men erin geslaagd 500 padvinders te redden, die getracht hadden zich in hooge hoornen in veiligheid te stel len. Volgens de laatste berichten is ook het district Kiclce door de overstroomingeh ge teisterd Verscheidene plaatsen zijn daar overstroomd. In verband met den vonrldu- renden regenval is nog in liet geheel niet Ie overzien wanneer het hoogtepunt van het gevaar bereikt zal zijn.-' Krakau. 18 Juli. (V. D.) Het aantal ver dronkenen bedraagt volgens een V.D.-be richt ongeveer honderd. De overatroomingen strekken zich uit over reusachtige gebieden. Dc bedreigde wijken van Krakau zijn ont ruimd. daar de Weichsel hier reeds vijl meter boven normaal staat. Het hoogste punt zal waarschijnlijk Donderdagmorgen vroeg bereikt worden. p. F. A. VAN DAAL Kapelweg 58 T0L 69° een pond heerlijke ALLER HANDEN Koekjes SO ct. p. p. een half pond BITTERKOEKJES 30 cent Onze heerlijke luxe koekjes vanai heden in plaats van 24 ct., 18 ct. p. ons. De trams vervoerden in een etmaal tijds 300.000 passagiers San Francisco, 19 Juli (V.D.). Dc stad San Francisco krijgt weer een meer normalen aanblik Donderdag zijn weer tal 'van winkels en restaurants geopend. De scheepvaartmaatschappijen hebben hun schepen op zc-t radiografisch opdracht ge geven weer San Francisco aan te doen. President van dc Nira, generaal John son, heeft den leiders der stakingsbeweging medegedeeld, dat de federale commissie van arbitrage geen bemiddelingsvoorstellen kan overwegen zoo lang de algemeene sta king voortduurt. Verwacht wordt dat dc staking binnen enkele dagen zal zijn afgeloopen. Het stakingscomité voor het district Oak land heeft besloten Donderdag te laten stemmen over het opgeven van de staking. In totaal 300 arrestaties in San Francisco. In den loop van de maatregelen der po litie tegen de hoofdkwartieren der link6chc stakingspropagondistcn zijn in totaal 300 personen gearresteerd. De links radicale vleugel der stakenden heeft heden wederom een nederlaag gele den. Het stakingscomité heeft bij herhaalde stemming met g-oote meerderheid besloten alle punten var conflict aan arbitrage te onderw erpen. De levensmiddelenvoorziening. Tall.ioze vrachtauto's, beladen met le vensmiddelen. zijn in de stad aangekomen. Hoewel de algemeene staking nog niet is afgelooppn, gaan toch zeer veel arbeiders weer naar hun werkplaatsen terug. De trams hebben in 24 uur tijd 300.000 passa giers vervoerd. De taxichauffeurs overwe gen weer aan het werk te gaan Alles is kalm en rustig volgens de ver klaring van den heer Vandeleur, den presi dent van het algemeen© stakingscomité. De staking te San Francisco geëindigd. New-York, 19 Juli (V.D.). Naar nit San Francisco wordt gemeld, heeft het stakingscomltó besloten, de staking te doen eindigen. Passagiers verzekerd 6 ct. per K.fiS. Vraagt prijs van onze 6 a 7 pers. wagens. Parijs, IS Juli. (V. D.) De Rocmeensche minister-president Tatarescoe, dio reeds een week in Frankrijk vertoeft, heeft over zijn reis een en ander medegedeeld aan een ver tegenwoordiger van Paris Midi. De Rocmeensche premier heeft dc econo mische, diplomatieke en militaire belangen besproken Frankrijk beeft petroleum noo- dig en Roemenië locomotieven en auto's. Roemenie heeft thans met grooto finno cieelo moeilijkheden te kampen. Ten aan zien van het voorgenomen bezoek van ko ning Carol verklaarde hij, dat dit waar schijnlijk in September of October zal plaats vinden. De koning zal dan vergezeld wor den van minister Titoelescoe. ARRESTATIES EN VONNISSEN IN OOSTENRIJK Ondanks zware straffen en springstof wetten duren ook de aanslagen voort Wcenon, 19 JuK. In bet kader van de door de regeering Woensdag ingezette cam pagne tot arrestatie van alle nationaal socialisten, die zich kenbaar maken door het dragon van wilt© kniekousen, zijn in totaal ruim 200 personen gearresteerd Alle waarvan men met zekerheid kon aanne men, dat zij In verband stonden met de na lionaal-sociali6tischc partij, zijn onmidrlel lijk veroordeeld tot verscheidene weken polilie-aiTCst. Dc vonnissen der talrijke processen voor het standgcrecht.shof, die sedert Woensdag begonnen zijn, zijn thans bekend. In het grooto proces tc Graz, betreffende twee zware spring6lofaanslagcn hij het 6tation St. Michael kort voor de express Weenen— Rome zou pa^seeren, werd dc voornaamste beklaagde, Pavlic, veroordeeld tot acht jaar zware kerkerstraf. De tweede beklaagde werd vrijgesproken. Door liet standge rechtshof te Weenen werden drie beklaag den, beschuldigd van samenzwering en van voorbereiding van springslofaanslagen, ver oordeeld tot vijf jaar zware kerkerstraf elk. Vier beklaagden werden vegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. De aanklacht te gen don achtsten beklaagde werd ingetrok ken. Ondanks de strenge springstofwetten worden uit verschillende deelcn van Oos tenrijk weer talrijke aanslagen gemeld Vannacht te 3 uur ontplofte op een ran geerstation bij Innsbruck een bom, waar door de overkapping beschadigd werd. De ontploffing was zoo hevig, dat de bewoners van Inssbruck er door uit hun slaap ge wekt werden. Versohcidene beambten van de betrokken spoorwegmaatschappij zijn onlangs wegens- verdenking van nationaal- socialietischc gezindheid ontslagen. Tc Lustenau in Vorarlberg ontplofte een bom in het turngebouw van den Vaderland- eohen Turnbond, waardoor voor ongeveer 6000 Schilling materieele schade werd ver oorzaakt. Te Weenen werd in het tweede district een publieke telefooncel in brand gesto ken. Op den Zuid-spoorweg bij Edlach in Stiermarken is vannacht eveneens een aan slag gepleegd die eenige materieele schade veroorzaakte, evenals een aanslag op den spoorweg nabij Brcgenz,- in Vorarlberg. ONWEER EN BOSCHBRAND IN ENGELAND. Londen. 19 Juli (V.D.). Woensdagavond is boven Engeland op tal van plaatsen on weer losgebroken, gepaard gaande mot he- vigen regenval. Drie personen werden door den bliksem gelood en meer dan 30 ge wond. Op vele plaatsen ontstonden ovcr- stroomingen, doch na de langdurige periode van droogte wordt de regenval met vreug de begroet. Op het in particulier bezit zijnde eiland Brownsea bij Pool© Harbour is een groot© bosohbrand yitgobroken, waardoor een ge deelte van het eiland en 12 huizen zijn vernield Militaire politie en arbeiders ne men aan het blusschingswerk deel. Het eiland is een bekend natuurmonument met vele vogels en boschdieren. waarvan hon derden door de vlammen om het leven zijn gekomen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCMÈ GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole. BUITENLAND. Ontstellende droogte in dc Ver. Staton. (Eersto Blad, pag. 1). Talrijke slachtoffers van do overstroo mingen in Polen. (Eerste Blad, pag. 1). Dc staking tc San Francisco opgeheven. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Met telegram der predikanten. Een na dere verklaring. (Twoede Blad, - pag.' 2). De Almitonto in wording. ;T\vcede Blad, pag; 1). Hagel vernielt den oogst bij Leimuidcn en Uitlioorn.- (Tweedc Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K. N. M. I. tc L? Bill. Hoogste barometerstand 765.3 tc Ilaua- randa. Laagste barometerstand 748.8 ie Valentin. Verwachting: Zwakke tot matige Ooste lijke tot Zuidelijke of Zuid-Westelijke wind, toenemende bewolking, later kans ojy regen of onweer, aanvankelijk warmer. Bij Ierlaud verscheen een vrij diepe de pressie, gevolgd door een rug van hooge drukking op den Oceaan, cn in Ierland viel reeds zware regen. Het gisteren uit het Zuid-Westen opkomend drukgebied trok, in betcekenis afnemend, naar het Noord-Oos ten. In Zuid-Frankrijk vormde zich oen secundaire depressie. Dc liooge drukking in Noord-Scandinavic neemt ook af. Tenge volge van de drukdaling in Frankrijk zal de wind hier eerst naar Oost loopen en de temperaturen stijgen. Dc berichten uit Spanje en van den Oceaan schijnen aan te duiden, dat binnenkort de barometer in do golf van Biscayc weer zal gaan stijgen, waarmede dc kans op regen voor onze om geving toeneemt. In Wcst-Duitschland cn Zuid-Scandinavie is de temperatuur be langrijk gedaald. In Zweden vielen zware onweersregens, te Karlsladt 67 m.M. In Noorwegen duurt het warme weer voort. Frankrijk hoeft grootendeels onbewolkt cn windstil weer, met matige ochtendtempera- turen in het Westen en hooge temperatuur in het Zuid-Oosten. In Engeland en Schot land begint weer regen tc vallen. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 GROOTE ZOMEROPRUIMING Stoffen, Tricotage, Kousen, Handschoenen, Corsetten. BINNENKORT BIJEENKOMST MUSSOLINI-DOLLFUSS. P a r ij s19 Juli. (V. D.) De correspon dent van Ilavas te Rome acht het waar schijnlijk, dat de bijeenkomst Mussolini- Dollfuss op 27, 2S en 29 Juli te Riccione zal plaals vinden. Men verwacht evenwel niet dat belang rijke besluiten zullen worden genomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1