DE EEMLANDEU H. J. MOHNÉ SCHOUTEN KAMPWEG 23 4000 GARAGE MC. B0VÉE L. J. LUYCX ZOON Maandag 23 Juli 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 19 Buiteollaitidlsch Overzicht Buitenland VOOR ONZE ABONNÉ'S TE SOEST AARDBEVING, HITTE EN NOODWEER Moeilijkheden voor de Spaansche regeering Tei. 1788 «ft** Tel. 1788 DUITSCHLAND EN HET OOSTELIJK LOCARNO De lokkende bergen Vriendschap tusschen Boedapest en Rome SUCCESRIJKE BESTRIJDING DER TUBERCULOSE EXEMPLAREN TAXI 6 CENT PER TAXI K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht 9 uur 35 min. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, pet maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post ver 3 maanden f 3.-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewiisnummef regel meer f 0.25. Llefdadlghdds-advertenttën voor dt helft van den prijs. Kleine AdvertentlCn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elks regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f I.—. Bcwllonummer extra f 0.05 Een scheuring in het Duitschs rijkskabinet? Er is sprake van, dat verschillende ministers zullen heengaan. Er komen berichten uit Berlijn, behelzen de, dat de gezondheid van dr. Schmitt, den rijksminister voor economische zaken, uiterst wankel is, zoodat het niet uitgeslo ten moet worden geacht, dat hij binnen af zienbaren tijd voorgoed van het toon eel verdwijnt. Het is echter ook heel goed mogelijk, dat dr. Schmitt, die overhoop ligt met verschillende vooraanstaande politici, eerlang aan den dijk zal worden gezet en dat zijn ziekte slechts als voorwendsel wordt genomen, om zich van hem tc ont slaan. Overeenkomstige geruchten doen da ronde ten aanzien van Elz ,von Rübenach die de leiding heeft van het verkëersmi riisterio en die blijkbaar bij de nationaal socialisten ook niet langer persona gratf is. Ten derde worden voortdurend hard nekkiger de berichten, die zich bezig hou den met liet eventueelo heengaan van Von Papen, den vice-kanselier. Men ziet dus: dc mutatie-geruchten ten aanzien van hot Duitsche kabinet zijn talrijk, maar uit den aard der zaak meer of minder oncontroleer baar, daar de Duitsche berichtgeving hetzij door de gemuilkorfde pers, hetzij door do officieelc nieuwsburcaux euphc- mistisch gesproken, cenigszins te wenscheu overlaat. Vooral de kwestie van het al dan niet handhaven van Von Papen is een „bran dende" aangelegenheid geworden, daar hel hij deze zaak feitelijk gaat om een stil, maar fel duel tusschcn den vice-kanselier en Goehbels, den minister voor de propa ganda, die Von Papen steeds dwars heeft gezeten cn die indertijd order heeft gegeven de opzienbarende rede van den vice-kanse lier, die deze te Marburg hield »en waarin Von Papen het recht opeischte vrijelijkar, dan tot dusver in Duitschland is toege^ staan, lo kritiseeren, openbaar te maken in de pers of anderszins. Vele teekenen wijzen er nu op, dat aan de verdeeldheid, die thans in het Duitsche rijkskabinet licerscht, alleen een eindo kan worden gemaakt, wanneer een der beide ministers wordt opgeofferd. Wie zal er als slachtoffer vallen'? Zal men Von Papen, naar wieri nog steeds de genegen hoid van rijkspresident Von Hindenburg uitgaat en die zeer veel aanhangers heeft in adellijke, induslrieele en nog andere kringen, overhoord durven zetten? Dit zou een gewaagde ondernerniner zijn, waartoe men niet dan na lang aarzelen zal durven overgaan. Of zal Hitler, in arren moede, met den polemischen dr. Goebhels breken? Deze laatste heeft het, ook in de oogen van velrtn zijner partijgenooten, in menig opzicht ver korven cn velen zijn van gevoelen, rlat, dank zij de omstandigheid, dat hij buiten- landsclien journalisten lialsstarig inlichtin gen onthield, hij er in niet onbelangrijke mate toe heeft medegewerkt, dat in den vreemde op „fantastische" wijze o. a. de ge beurtenissen, die verband hielden met de révolte-Roehm-Von Schleicher, werden be licht. Bovendien wordt dr. Goehbels ook meer of minder verantwoordelijk gesteld voor den moord, welke op Von Bose, den oud-niinister, die niet bereid was toe te staan, dat op de vice-kansclarij de boel overhoop werd gehaald, teneinde zich even tueel in 't bezit te kunnen stellen van com- prornitteerendo stukken, is gepleegd Lcor S.S.-manncn. In Von Bose trof men niet al leen den vice-kanselier, maar tevens o. a. uitgebreide rijksweerkringen, die er huiten- gewoon slecht over te spreken zijn, dat op zoo roekeloozo en rücksichtslose wijze een respectabel en plichtsgetrouw man als Von Bose om hals werd gebracht als een mis dadiger. Om deze reden zou liet niet be hoeven te verbazen, wanneer plotseling op ccn goeden dag het bericht uit de lucht zou komen vallen, dat Hitier aan dr. Goeb hels zijn congé had gegeven. De Duitsche politiek is echter dikwijls uiterst onbere kenbaar, zoodat het zeer goed mogelijk is, dat men te Berlijn nog op een andere wijze zal trachten de tegenstellingen binnen hot kader der regeering, die voor het gezag en het aanzien van het kabinet-Hitler nu niet bepaald bevorderlijk zijn, uit den weg te ruimen. Dr. Goehbels als toekomstig fron- deur, tegenover zich te hebben, is in elk geval voor Hitier geen aanlokkelijk voor uitzicht. EEN KOELBLOEDIG AMBTENAAR. Registreert zijn eigen dood. Praag, 19 Juli (V.D.). Een ambtenaar van het bevolkingsregister te Velky Kyr nabij Nitra in Slowakije schreef dezer da gen in het onder zijn hoede staande sterf register zichzelf aldus in: „Vavrincc Durna, oud 39 jaar, ongehuwd, ambtenaar van het bevolkingsregister, pleegde zelfmoord, hoe wel beschikkende over zijn volle geestver mogens". Vervolgens maakte de man met een re volver een einde aan zijn leven. Vanaf heden is het adres van ons BIJKANTOOR voor SOEST Bezorging direct bij verschijning Directie Amersfoortsch Dagblad. Tien/allen slachtoffers te betreuren Boston (Massachusetts), 21 Juli. (Reu ter). De United Fruit Company heeft een telegram ontvangen van haar plantages- te Puerto Armuelles, aan den kust van den Stillen Oceaan, meldende, dat een hevige aardbeving daar aanzienlijke schade heeft aangericht. De havenwerken zijn nagenoeg geheel verwoest; tien huizen werden ge deeltelijk vernield. Nader meldt Reuter, dat vele personen tengevolge van de aardbeving zijn gedood of gewond. Een betonnen scheepswerf, die $300.000 heeft gekost, is totaal verwoest. Te Puerto Armuelles is de staat van beleg afgekondigd. Uit verschillende declcn der provincie Chiriqui komen berichten omtrent nog meer aardschokken en het instorten van huizen, zoodat de bewoners in de open lucht moeten kampeeren. Tengevolge van de aardbeving i6 het eilandje Scvilla nabij de kust van Chiriqui verdwenen. De warmte, die de Vereenigde Staten teistert, neemt van dag tot dag loc. De laatste optelling van het aantal slachtof fers overschrijdt reeds de honderd, waar van 33 dooden in Missisipi, 23 in Nebraska, 20 in Illinois, 10 in Texas, 6 in Oklahama en Iowa en 13 te New-York. Vrijdag is tc Saint Louis een tempera tuur van 113 gr. Fahrenheit opgeteekend temperaturen van over de honderd graden heeft men op vele plaatsen in het Midden- Westen geconstateerd; het gebrek aan wa ter is hier ernstig. Het onweer, dat Vrijdag te New-York gewoed heeft, ging gepaard met een soort vloedgolf, die talrijke ba ders verraste Er schijnt er echter maar één verdronken te zijn. Een later telegram meldt, dat het aan tal slachtoffers Van de warmte in drie da gen tijds reeds 188 bedraagt, waarvan 61 in Mississippi, 38 in Missouri en 25 te Chi cago. Omtrent den verwoestenden invloed van de droogte kan nog worden gemeld, dat de schade in Nebraska geschat wordt op 15G millioen dollar. De haveroogst van Mis souri zal waarschijnlijk slechts 10 dc tarweoogst slechts 15 en de maisoogst in het geheel niets opbrengen. Een derde deel van alle landbouwers is bezig water aan te voeren, dat op vele plaatsen op 15 K.M. moet worden aangedragen. In vele gebie den is het waterverbruik gerantsoeneerd. Uit de andere staten komen gelijkluidende berichten. Gemiddeld verwachten de mees te staten slechts een oogst van 10 Groote overstroomingen in Korea. Tokio, 22 Juli (VLD.) Door geweldige overstroomingen, die den laats ten tijd Z.O. Korea hebben geteisterd, zijn ongeveer 500 huizen onder water gezet. Verscheidene honderden huizen zijn ingestort. Men vreest dat een groot aantal mensohenlevens ver loren is gegaan. Daar de telegrafische en telefonische verbindingen verbroken zijn, komen de berichten slechts laagzaam bin nen. Volgens niet-bevestigde berichten wor den 5000 personen vermist. Moskou, 21 Juli. (Reuter). Boven de vroegere residentie Petershof in de buurt van Leningrad, ontlastte zich een buiten gewoon zwaar onweer, waardoor 6 perso nen werden gedood en zes zwaar gewond, terwijl 10 personen meer of minder ernsti ge brandwonden opliepen. Milaan, 21 Juli. Gisteren heeft boven het noordelijk deel van Tessino een orkaan gewoed, gepaard met hevige hagelbuien, die langer dan een uur duurden. Op de wegen in de dalen lag de hagel meer dan een meter hoog. Het verkeer was geheel ge- trenid. Milaan, 21 Juli. De schade, welke het jongste noodweer in Bqven-Italië heeft aan gericht, is- buitengewoon groot. Naar het staatswijnhouwinstituut mededeelt, be draagt de schade alleen reeds in de wijn bergen rond Monferrato meer dan tien mil lioen lire. Op verschillende plaatsen, waar hagclsteenen vielen, die 20 5 200 gram wo gen, is de oogst geheel vernield. Milaan, 22 Juli. Zaterdag en Zondag heeft het in Noord-Italië na een drukkende hitte wederom zwaar geonweerd, terwijl verschillende wolkbreuken losbarstten. In Novara zijn vele hoornen ontworteld, daken van huizen gelicht en woningen bescha digd. Een 66-jarig man werd door den blik sem gedood. Het tramverkeer langs het Lago di Como moest een tijd lang worden stopgezet, daar door den regen en den ha gel groote massa's aardo cn 6teencn op de rails gespoeld waren. Men is zeer ongerust over den graanoogst. Crisis in de steenkolennijverheid Het geschil met Catalonië Madrid, 19 Juli. (V. D.) De regeering is er niet in geslaagd een meerderheid te verkrijgen ter goedkeuring van een maat regel, waarbij urgente financieele credietcn zouden worden toegestaan aan de steenko len-industrie. Desbetreffende voorstellen zijn door de permanente parlementaire commissie verworpen. De regeering heeft thans haar voornemen bekend gemaakt de credietcn hij decreet toe te kennen. Artikel 91 van de grondwet machtigt de regeeriug financieele credieten bij decreet toe te staan, wanneer bij uitblijven daar van gevaar voor de openbare orde ontstaat. Men verwacht, dat de regeering als recht vaardiging gevaar voor een mijnwerkers- staking zal aanvoeren. Een Catalaansch afgevaardigde is gister morgen te Madrid aangekomen ter overhan diging van het antwoord van Companys, den president van de Catalaansche gene raliteit, op de nota van den eersten minis ter van Zaterdag j.l. Het is onwaarschijn lijk, dat de inhoud van dit Catalaansche antwoord bekend zal worden gemaakt, voor dat de premier de boodschap met zijn kabi net zal hebben besproken. In semi-offici- eelo kringen verluidt echter, dat het ant woord gesteld is in verzoeningsgezinden toon, zoodat men thans goede hoop heeft op een oplossing van het conflict. Passagiers verzekerd 6 ct. per K.M. Vraag» prijs van onze 6 it 1 pers, wagons. Parijs, 20 Juli (Reuter).-Besprekingen, die de Duitsche gezant gisteren met Bar- tho'u hoeft gehouden, worden door de pers in verband gebracht met het Öost-Locarno- pact; in het bijzonder wordt het informa- torische karakter der besprekingen op den voorgrond geplaatst, daar, zooals Le Jour nal meent, de rijksregeering zonder nado- re inlichtingen haar houding niet kan be palen. Bovendien bestaan tusschen de rijks regeering en Parijs en ook tusschen de re geering van Parijs en Londen meeningsver- schillcn over het verband, dat bestaat tus schen een eventueel sluiten van dit pact en het toekennen van bewapeningsgelijk heid aan Duitschland. Londen, 20 Juli (Reuter). Naar Reuter meldt, is het nog onzeker hoe veel staten zullen deelnemen aan het Oost-Locarno- pact. De door den Franschen minister van buitenlandsche zaken Barthou aan sir John Simon voorgelegde lijst bevat dc namen der volgende acht staten: Duitschland, sovjet-Rusland, Polen, Tsje- cho-Slowakije, Letland, Litauen, Estland en Finland. Bestijging van den Elbroes Merkl en zijn makkers omgekomen Moskou, 19 Juli (V.D.). Tweehonderd vijftig officieren van het roode leger zijn uit Moskou vertrokken om den Elbroes, den hoogsten berg van Europeesch Rusland gelegen in den Kaukasus, te bestijgen. De expeditie wordt geleid door de opleidings- afdeeling van den Russischen generalen staf. Zij dient voor zuiver wetenschappelijk en militair-wetenschappelijk onderzoek. Calcutta. 19 Juli (V.D.). Het is thans zeker, dat Willy Merkl, dr. Wieland en dr. Welzenbach van de Duitsche Nanga-Parbat expeditie tijdens een sneeuwstorm ziin om gekomen. De beide officieren van het Indi sche leger, kapitein Sangster en luitenant Frier, die het toezicht hadden over dragers en koelies, zijn echter veilig. Berlijn, 20 Juli. Door verschillende berichten in de wereldpers over de Duit sche Himalaya-expeditie is de indruk ont staan, alsof van de Nanga Parbat-cxDcditie zelve nieuwe berichten ontvangen zijn. De vertegenwoordiging van de expeditie in München deelt in dit verband mede, dat sedert het laatste en eenig authentieke te legram van do expeditie, dat op 17 Juli door den draadloozen dienst over alle Duitsche zenders is uitgezonden, geen bericht meer is ontvangen van de expeditie. Bij de be kende moeilijkheden in het overbrengen van berichten van de hoog gelegen kam pen naar de basis der expeditie en vandaar weer naar een telegraafstation is dit ook niet zoo spoedig te verwachten. EEN GEDENKTEEKEN VOOR LORD GREY Londen, 20 Juli. (V. D.) Er heeft zich een commissie gevormd, waarvan o.a. dpel uitmaakt de eerste minister Macdonald, ten einde te komen tot oprichting van een na tionaal gedenkteeken voor wijlen Viscount Grey of Falloden, den Britschen eersten minister tijdens het uitbreken van den we reldoorlog. Men heeft den wensch uitge sproken, dat voor hot gedenkteeken een vorm zal worden gekozen, waarin Lord Grey's, liefde voor de natuur zal worden weerspiegeld en vooral zijn speciale belang stelling in het leveh der vogels. Ook de aartsbisschop van Canterbury heeft in deze commissie zitting genomen. „BORIS I" GEARRESTEERD. Barcelona, 21 Juli. (Reuter). BorU I, de pretendent van het koninkrijk Andorra, is hedenmiddag te Sco do Urgel gearres teerd. Boodschap van Gömbös aan ltaliaansche oorlogst invaliden Rome, 19 Juli. (V. D.) De Hongaarsche minister-president Gömbos heeft aan de ltaliaansche oorlogsinvaliden een bood schap gericht, die door alle dagbladen uit voerig wordt gepubliceerd. In dezo bood schap zegt hij o.m.: „De ltaliaansche oorlogsinvaliden staan mij zeer na, daar ik hen ken als waakzame verdedigers van de diepe vriendschap der heide volkeren. De ltaliaansche en de Hon gaarsche geest, die de verschrikkelijke veld slagen heeft beleefd en door smart be droefd, maar niet geschokt is, is onbewust de pionier geweest en de drager van dit nieuwe tijdperk van verbroedering. Wat on bewust begonnen is, is met volledig begrip en met open hart voortgezet. Ik ben ervan overtuigd, dat uit dezo vriendschap de groote weldaad van den vrede te voorschijn zal treden." De voorzitter van de ltaliaansche organi satie van oorlogsinvaliden heeft hierop een antwoord gegeven, waarin hij om. zegt: Terwijl wij het Hongaarsche volk begroe ten, wenden wij ons met bizondere sympa thie tot zijn oorlogsinvaliden, die meer dan iedere andere verminking die van hun va derland gevoelen en wij verlangen naar den dag, waarop voor de rust en het geluk van Europa ieder offer beloond en ieder onrecht weer goedgemaakt wordt." Zeer gunstige resultaten in Zweden Stockholm, 19 Juli. (V. D.) De leider van het Zweedsch genootschap tot bestrij ding der tuberculose, dr. Gustaf Neander, verklaarde in een interview, dat de statis tiek in de laatste jaren een belangrijke da ling van het tuberculosecijfer in Zweden toonde. Vooral in de groote steden blijkt de toestand aanzienlijk te zijn verbeterd. liet cijfer voor Stockholm daalde in do afgo- loopen vijf jaar met bijna 42 vergeleken met de periode van de voorafgaande vijf jaar. Te Norrköpping bedroeg de daling zelf6 54Vt De geringste daling vindt men in het Noorden en op het eiland Gotland Inmiddels rust men niet op zijn lauweren, doch wordt de strijd tegen de gevaarlijke volksziekte met volle kracht voortgezet. In vele steden zijn juist in den laatsten tijd de maatregelen tot bestrijding der tuberculose belangrijk uitgebreid. \DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCMM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel IVionopole. BUITENLAND. Gevolgen van noodweer en hitte. (Eerste Blad, pag. 1.) Noodlottige brand bij Antwerpen. (Tweede Blad, pag. 1). BINNENLAND. Politieke redo van prof. Aalbcrse. (Tweede Blad, pag. 2). Brandend schip in don Waterweg. (Tweede Blad, pag. 2). Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Hoogste barometerstand 765.5 te La Co- runha. Laagste barometerstand 753.5 te War schau. Verwachting: Zwakke tot matige Westelijke tot Noord-Westelijke wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, iets koeler. Warmtekansen nog niet heele- maal verkeken. Dc depressie in de Golf van Biscaye trok Oostwaarts en ligt nu in Oöst-Duitsch- land. De hoogo druk herstelde zich in het Zuid-Westen. Aan den ingang van het Ka naal steeg de barometer in twee dagen 13 mm. In het Noord-Oosten nam de lage drukking af. Zij bleef echter nog hoog ten opzichte van Oost-Eng»?land. Bij IJsland kwamen geringe dalingen voor. I-Iet over trekken van het depresicstelsel gaf aan leiding tot plotselinge zware onweersre gens in Frankrijk en Duitschland. In onze omgeving werd het weer gisteravond be trokken en koeler. De atmosfeer hoven de lage bewolking behield echter haar hoogc temperatuur, waardoor de terugkeer der wamte hij opklaring mogelijk is. Het laat zich echter aanzien, dat de afkoeling met wind over de Noordzee zal aanhouden, met bewolkt weer en nog ecnige hoeveelheden regen. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 GROOTE ZOMEROPRUIMIN8 Stoffen, Tricotage, Kousen, Denkt u eraan, dat stilstaande auto's tegenwoordig weder verlicht moeten zijn?

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1