DE EEMLANDEQ 4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. BOVÉE e L. J. LUYCX ZOON Dinsdag 24 Juli 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 20 WAAROM 1300 GEVECHTSVLIEGTUIGEN? HARDE WOORDEN IN HET HOOGERHUIS KONINGIN EN PRINSES NAAR NOORWEGEN EEN GROOTE REEKS NATUURRAMPEN Tel. 1788 VERSTERKING VAN DE LUCHTSTRIJDKRACHTEN BREEKT ITALIË MET DUITSCHLAND? TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 9 uur 33 min. AMER ABONNEMENTSPRIJS 3 "««d» voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (mei gr.tls verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/r Binnenland franco per pott per 3 maanden f J.-. Afzonderlllke nummert I 0.05. POSTREKENING <7910 TEI.EFOON INTERC JIJ PRIJS DER ADVERTENTIEN van l~*re9d# 1 '-05 met ^begrip van een bewijsnummci - elke regel mee* f0.25. Llefdadlghelda-advertenöèn voorde helft van den prijs. Kleine Advertenties „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent elk# regel meer 10 cent. driemaal oleatsen f 1.Besilenummer extra f 0.05 Lord Ponsonby in de oppositie. Heeft Engeland geheime verplichtingen? Londen, 23 Juli. (V.D) In het Hooger- huis is vanmiddag hel debat begonnen oyer de regceringsvoorstellen tot uit breeding van do luchtmacht. De Labour Party heeft een motie ingediend, waarin jegens de regee ring de afkeuring van hel Huis wordt uit gesproken. Deze motie werd verdedigd door Lord Ponsonby, die de voorgestelde versterking sensationeel noemde. Als het plan wordt uitgevoerd, zal Engeland onge veer 1300 gevechtsvliegtuigen hebben. Men moet zich afvragen aidus Ponsonby wat het doel dezer versterking is Frank rijk beschikt thans reeds over 1650 vlieg tuigen, Rusland en Italië over 1500. On danks dit groote programma zal Engeland dus niet met deze mogendheden op gelij ken voet komen. Er kan dus ook geen be roep worden gedaan op de pariteitsaan spraken der regeering om zich te recht vaardigen ten aanzien van de onrust, die de aankondiging der versterking in het land heeft veroorzaakt. Het is te betreuren, dat Engeland nooit serieus heeft gestreefd naar verwezenlijking van de gedachte, dat alle landen moeten ontwapenen tot op de sterkte van Duitschland. De toestand laat zich vergelijken met dien in de eerste maanden van 1914. Ook thans is er weer sprake van bewapeningswedloop, van arg waan en van een gevoel van onveiligheid. Er ontbreekt een flinke leiding, die de juiste richting weet in te slaan. Waar is dan het acute gevaar, dat een bewapening noodig maakt? Op bet oogenblik zijn alle landen bezig met den binnenlandschen wederopbouw. Ook do spanning tusschen Duitschland en Frankrijk is in den laatsten tijd zeer verminderd. Ponsonby hield zich verder bezig met het bezoek van Barthou en de resultaten daarvan, waarbij hij ironisch opmerkte, dat de Fransche diplomatie blijkbaar met recht beroemd is. Wanneer zal men in Britsche diplomatieke kringen inzien, dat er verplichtingen zijn, die hun neerslag geenszins moeten vinden in een of ander document? Er zijn ook eereverplichtingen, die slechts daarop kunnen steunen, dat op grond van vriendschappelijke betrekkingen onder bepaalde omstandigheden van En geland een ingrijpen kan worden ver wacht. Ook door dergelijke verplichtingen kan Engeland zich onder omstandigheden gebonden zien. Geheime verplichtingen. Een accoord over het Oosten aldus ver volgde Ponsonby zou door de deelne ming van Frankrijk in nauw verband slaan met het accoord van Locarno Indien Frankrijk verplicht is, Rusland tegen een eventueolen Duitschen aanval te steunen, dan is het niet ondenkbaar, dat er een oorlog uitbreekt aan de Westgrenzen van Duitschland. Engeland zou zonder meer in een dergelijke» oorlog worden meege sleept. Als de Britsche regeering bij hel deren hemel plotseling verklaart, dat zij de luchtmacht met 75 moet versterken, dan iieeft hel Hoogerhuis het recht zich af te vragen, of er niet verborgen verplichtingen bestaan, waarvan het land niets afweet. In ieder geval heeft de mededeeling der re geering over de versterking der luchtvloot argwaan doen ontstaan ten aanzien van de besprekingen, die kort geleden met Frankrijk zijn gevoerd n het verdere verloop van het debat ver klaarden een reeks leden van het Hooger huis zich al naar gelang van hun politieke orienteering voor of tegen de voorgestelde versterking der luchtmacht. Bijzonder opzien werd gewekt door het betoog vair een tweeden spreker der oppo- sitioneele Labour Party, Lord Arnold. De Engelsche regeering aldus Arnold heeft wel het Kellogg-pact onderteekend, maar dat verhindert haar niet, thans weer te willen bewapenen. Het verdrag van Lo carno is morsdood. Het heeft geen rechts geldigheid meer, want Frankrijk heeft se dert de onderteekening van dat verdrag voortdurend weer bewapend zoo snel als zijn financiën dat toelieten Reeds in het feit, dat het niet heeft ontwapend, is een schen ding van Lorcano te zien. Onder deze om standigheden heeft men niet het recht te verklaren, dat de jeugd van Engeland ten strijde moet trekken en het verdrag van Locarno met zijn bloed moet hezegelen. Geen Britsche regeering zal in staat zijn, een leger op de been te brengen, wanneer het er om gaat, wegens het verdrag van Locarno in den oorlog te trekken. Het debat werd namens de regeering be antwoord door den minister voor de. lucht vaart. Lord Londonderry, die zeide dat de ingediende motie aan een onnoodige ge prikkeldheid uiting gaf, en dat de voor stellen der regeering dienden juist tot be veiliging van den wereldvrede en tot ver hindering van een bewapeningswedloop. Tijdens deze rede kruisten 24 militaire vliegtuigen, die juist een eskaderoefening hielden, boven Westminster. De motie der oppositie werd ten slotte verworpen met 54 tegen 9 stemmen. 's-G r a v e n h a g e, 23 Juli. Naar wij vernemen, is H.M. dc Koningin voornemens, Zaterdag 28 Juli a.s. met H.K.H. Prinses Juliana naar Ulvik in de Hardangerfjord {Noor wegen) te vertrekken voor haar jaar- lijksch verblijf in het buitenland. De reis daarheen zal geschieden met klein gevolg aan boord van het motorschip Tanimbar van de Maat schappij Nederland. De Koningin en dc Prinses zullen gedurende de buitenlandsche reis een streng incognito in acht nemen. Toenemend aantal hitteslachtoffers in de Ver. Staten Passagiers verzekerd 6 ct. per K M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Nadere bizonderheden over de verlangens der Amerikanen Washington, 23 Juli. (V.D.) Gisteren is gelijk reeds in 't kort werd gemeld het lang verwachte rapport van den Ba ker-Board met aanbevelingen betreffende versterking van de luchtstrijdkrachten van het leger verschenen. De commissie, die genoemd is naar den voorzitter, den vroe- geren minister van oorlog, Newton Baker, is tot de conclusio gekomen, dat de lucht strijdkrachten op een te laag peil staan met betrekking tot de Amerikaansche ci viele en vloot-ccnheden. De oorzaken van dit lage peil wijt de commissie aan het be- grootingsbureau cn aan de verlaagde cre- dieten van bet congres. Met grooten na druk wijst het rapport er op, dat het tekort aan moderne uitrusting, dat het gevolg is van te kleine credieten cn dc stagnatie in de promotie der officieren, het moreel van het geheele leger hebben aangetast. De Vereenigde Staten, aldus het rapport, kun nen zich slecht verdedigen tegen even- tuecle luchtovcrvallen De commissie is verder een fel tegenstandster van unifi catie der luchtstrijdkrachten van leger en vloot. De voorstellen van de commissie be treffen: een nationale lucht-politiek, die gedurende een redelijken tijd zal moeten worden volgehouden; verwerkelijking van het besluit van 1926, waarbij vastgesteld werd, dat de luchtstrijdkrachten van het leger zouden worden uitgebreid tot 2320 vliegtuigen; drastische wijzigingen in het luchtcorps; herziening van het bcvorde- ringssysteem der officieren en ten slotte verhoogde training in vliegen onder ge vaarlijke omstandigheden. TRIBUNE INGESTORT. Talrijke kinderen gewond. Parijs, 23 Juli. (V.D.). Bij een kinder feest in Fives, nabij Rijssel is een tribu ne, waar een groot aantal toeschouwers zaten, ingestort. Vier kinderen werden zwaar. 12 lichter gewond EATHOLIEK CORRESPONDENTIE. BUREAU VERBODEN Berlijn, 23 Juli (V.D.). De opperpresi dent van Westfalen heeft tot nader order de Katholische Korrcspondenz verboden. Het gaat hier om een door don bekenden Je zu'itcnpatcr Muckcrmann geleiden dienst, die honderdon Katholieke dagbladen van materiaal voorzag. Mussolini ontstemd over Hitler's politiek Rome, 23 Juli. (Reuter.) In politieke kringen alhier wordt het bericht, dat Italië voornemens is met Duitschland 1c breken, belachelijk genoemd. Deze geruchten zijn ontstaan zooals wij reeds meldden als gevolg van de ar tikelen van Virginio Gayda in de Giornale d'ltalia, waarin Duitschland gewaarschuwd wordt, dat een voortgezette actie in Oos tenrijk dc betrekkingen van Italië en Duitschland in gevaar zou brengen. In welingelichte kringen wordt ver klaard, dat Mussolini onaangenaam ge troffen is door het feit dat Hitier zijn te Venetië gedane beloften om het terrorisme in Oostenrijk te staken, niet is nagekomen, doch te spreken van een afbreken der be trekkingen is sterk overdreven. De duce zou wel de andere mogendheden kunnen consulteeren om gezamenlijk stap pen te Berlijn te doen, doch het is niet waarschijnlijk dat Mussolini tot een derge lijke stap overgaat, voordat hij aan het einde van deze week een bespreking met dr. Dollfuss tc Riccione heeft gehad. MINISTER BECK TE REVAL. Re val, 23 Juli. (V.D.) De Poolsche mi nister van buitenlandsche zaken, Beck, is vanmiddag met zijn vrouw per vliegtuig te Reval aangekomen om den Estlandschcn minister van buitenlandsche zaken, Selja- maa, het aangekondigde bezoek te brengen. New - York, 21 Juli. (V.D.) Het totaal aantal slachtoffers van de hitte bedraagt thans 18S. Ter voorkoming van een herhaling der ontzettende droogte heeft. Roosevelt, naar de minister van landbouw Wallace heeft medegedeeld, een reusachtig bebosschings program uitgewerkt, dat onmiddellijk zal worden uitgevoerd en waarvan de kosten S 75000.000 bedragen Dit plan voorziet in het aanleggen van een duizend mijl langen woudeordel van de Canadeesche grens door Noord Dakota, Nebraska. Kansas Oklaho ma en Texas tot aan de Mexicaansche grens. Het ministerie van landbouw heeft reeds een bedrag van 15.000000 beschikbaar g<? stcld voor de bebossching van 7284 hectare grond. Tegen Maandag is een conferentie bijeengeroepen, teneinde over den nood toestand te beraadslagen. New-York. 22 Juli. ,(VD). Het totaal aantal personen, dat tengevolge van de bui tenecwono hitte in do Vereenigde Staten om het leven is gekomen, was Zondagmid dag gestegen tot 250 Nog steeds belooft het weer geen daling van temperatuur. Panama. 22 Juli. (V.D.). De door do aardbeving van gisteren aangerichte scha de wordt geraamd op een half millioen dollar. In de kanaal-zone werden geen verwoes tingen aangericht. Dooden zijn niet tc be treuren: de verwondingen, die het publiek hier cn daar opliep, zijn van weinig be- teekenis. Warschau, 21 Juli. (V.D.) Dc laagste gedeelten van de wijken aan den rechter oever van de Weichsel te Warschau zijn overstroomd. Men verwacht tegen morgen den hoogsen waterstand Er bestaat geen ongerustheid, daar het water over het al gemeen nog twee meter beneden do dijken staat. Warschau. 21 Juli. (V.D.). De water stand van do Weichsel tc Warschau was vanmiddag te 14 uur 4.10 M. boven nor maal en op het oogenblik is de stand 4.50 M. boven normaal. Den hoogsten water stand verwacht men tusschen middernacht cn 4 uur in den morgen. De leiders van do hulpactie achten den toestand naar om standigheden bevredigend. Storm boven het Meer van Constanz. L i n d a u, 22 Juli. (V D.). Zaterdagavond heeft boven het meer van Constanz een hevige storm gewoed. Een politie-motorboot moest eenige zeilers, die in nooJ verkeer den, redden. Een kano werd gevonden, waarvan de inzittenden vermist worden. Bovendien wordt nog een tweede kano en een motorboot vermist, zoodat in totaal vijf personen vermist worden. Groote boschbrand te Gollnow. G o 11 n o w, 22 Juii. (V.D.). De groote boschbrand in de Friedrichswalder Forst dien men Zaterdagavond dacht meester t« zijn. is Zondag tengevolge van een Noord wester storm opnieuw opgelaaid. De bos schen branden thans over een breedte van 3 K.M en het vuur heeft reeds een afstand van ongeveer 7 K.M. achter zich Ruim duizend man van het rijksweergarnizoen uit Stettin nemen aan het blusschingswerk deel. Nieuwe veenbrand In Hannover. B runs wijk, 21 Juli. (V.D.). Nu do veen brand. die sedert weken heeft gewoed in het groote veengebied van Wagenhoff zoo goed als gebluscht is. is in de streek van Malsdorf een nieuwe veenbrand uitgebro ken. die woedt over een oppervlakte van ongeveer 400 morgen. Bü de bestaande diepte van deze veenlaag kan niet ver wacht worden, dat het vuur hier anders dan door regen bedwongen kan worden. Men heeft maatregelen genomen om het overslaan van den brand naar de bosschen te voorkomen. Reeds is een hoeveelheid moeraswild aan de vlammen ten offer ge vallen New-York, 23 Juli (Reuter). Het aantal slachtoffers van di warmte in de verschil lende staten bedraagt thans 250 dooden; in honderden gevallen lijden bovendien perso nen aan volkomen lichamelijke uitputting. Groote regenschade in Frankrijk. Parijs, 23 Juli (V.D). De zware on weersregens, die Zondag evenals te Parijs boven talrijke andere gebieden van Frank rijk hebben gewoed, hebben vooral op het platte land groote schade aangericht. Zoo zou alleer. in Zuid-West-Frankrijk de ma- terieele schade die is aangericht, moeten worden geschat op twaalf millioen francs. Warschau, 23 Juli (Reuter). Do wa tersnood in het district Warschau heeft geen noemenswaardig ernstiger omvang aangenomen. De vloed uit Zuid-Polen heeft dc hoofdstad nog niet bereikt cn wordt pas Dinsdag verwacht. Gezien den huidigen stand \an de Weichsel hoopt men do be dreigde dijken met 6ucccs tc kunnen ver dedigen Zij worden voortdurend bewaakt en hersteld In de buitenwijken van War schau staan eenige deelen onder water. liet gemeentebestuur van Warschau heeft een proclamatie tot do bevolking gericht met hot verzoek, zich aan te sluiten bij de werkploegen, die bezig zijn de dijken van de Weichsel tP versterken In het Zuiden des Iand6 hopt het water langzaam terug cn in sommige deelen wordt het verkeer geleidelijk hervat De bewoners van dc be dreigde. dorpen krijgen voorloopig onder dak en voedsel. Een ramp voor honderdduizend menschon. Tokio, 23 Juli (Reuter). De overslroo- mmgen in het Zuidelijk dee! van Korea bcteekenen eon ramp voor ruim 100.000 mcnschen. Men verkeert in het onzekere over het lot van 1000 personen, die op een hoog gelogen lerrein hun toevlucht hebben gezocht. De waterstroom heeft 400 huizen stuk geslagen Duizenden andere woonhui zen zijn overstroomd Warschau. 23 Juli (V.D). Zondag zijn militairen gerequireerd Ier assistentie van dc politie en dc burgerlijke brigades bij den strijd tegen het wassende water. De overheid heeft een oproep uitgevaardigd voor vrijwilligers, teneinde het voor War schau dreigende gevaar zoo veel mogelijk te koeren. Men verwacht, dat het hoogte punt van het opstuwende water Dinsdag Warschau zal hebben bereikt. De politie leidt thans de werkzaamheden op de dij ken, terwijl de troepen hulp verlecnen bij het evacueprcn van de lager gelegen dis tricten, waarvan versoheideno reeds onder water staan. De rivier rijst met een ge middelde snelheid van vier duim per uur Drie voorsteden van Warschau zijn reeds geheel overstroomd Hagelouwcer richt groote schade aan. Mainz, 23 Juli. (Reuter). Zondagmiddag heeft boven Rhein-IIessen een onweer ge woed, waarbij veel hagel is neergekomen Groote schade werd aangericht; ontzagge lijke watermassa's die langs do wijnbergen naar beneden stroomden, zetten de spoor dijken onder water pn maakten de wegen onbegaanbaar. In Nierstein zijn alle kel ders onder geloopen. De in de wijnbergen aangerichte schade is zeer groot Overstrooming. Erfurt, 23 Juli. (Reuter). Zondagavond is de dijk van de lijn Bad Tennstadt- Straussfurt in de nabijheid van het sta tion Schwerstedt door de watermassa's, die tijdens een wolkbreukachtigcn regen neerkwamen, over een lengte van 200 me ter overstroomd. De lijn is op het oogen blik onberijdbaar. liet personenverkeer tusschen beide plaatsen wordt in stand gehouden. DIT BLAD HEEFT EBN DAGELIJ KSCMê GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijdo van hotel Monopole. BUITENLAND. Luchtvaartdebat in het Hoogerhuis. (Eerste Blad, pag. 1.) Natuurrampen in verschillende deelen der worcld. (Eersto Blad, pag. 1} BINNENLAND. H.M. de Koningin en H.K.II. Prinses Ju liana naar Noorwegen. (Eerste Blad, pag 1). Notawisseling met Engeland. (Tweede blad, pag 1). Felle brand te Oudenhoorn cn Schiedam. (Tweede Blad, pag. 2). Lezing van de politie over het drama aan de Achterburgwal. (Tweede Blad, pag. 2). UIT DEN OMTREK. Doodclijk ongeluk te Dc Bilt. (Tweede Blad, pag. 3, STADSNIEUWS. Adres aan den Raad inzake de werkven schaffing aan jeugdige werkloozcn. (Eerste Blad, pag. 3). WEgST VOORZICHTIG Medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt. Hoogste Barometerstand 766.2 te La Co- runlia. Laagste Barometerstand 751.2 to Memel. Zwakke tot matige Zuid-Westelijta tot Noord-Westelijke wind, half tot zwjrar be wolkt of betrokken, waarschijnlijk regen met eenige kans op onweer, weinig ver andering in temperatuur. Grcoter regenkans. De hooge druk in het Zuid-Westen neemt in beteekenis toe cn breidt zich over het geheele Zuiden uit. Ook in de Poolzce steeg dc luchtdruk. De beide depressies in het Oosten cn Noord-Westen vertooncn neiging om zich tc vcrcenigen tot een strook van lagen luchtdruk over de Noord zee. De kan6, dat depressiekernen, door deze voor van lagcren luchtdruk trekkend, hier regen of onweer zullen brengen, neemt toe. Dc hooge temperaturen in de atmosfeer boven 1000 M. zijn thans verdwenen, waar mede tevens het karakter der onderlagen zieh heeft gewijzigd cn de kans op regen grooter is geworden. De extreem-groote hitte binnen den poolcirkel iniet meer aanwezig, al blijft het daar nog zeer warm Ook langs de Middellandsche Zee is het nog Zomersch warm. In ccn strook gebied van Midden-Frankrijk tot de randstaten viel regen, hier en daar in groote hoeveel heden. De hooge Alpentoppen waren heden morgen in wolken gehuld met tempera tuur om het vriespunt. Jungfraujocli 2° C. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 GROOTE ZONIEROPRUIMINQ Stoffen, Tricotage, Kousen,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1