DE EEMLANDEü 4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. BOVÉE L. J. LUYCX ZOON Woensdag 25 Juli 1934 Uitgave: VALKHQFF Co. Bureau: Arnlicmscfiepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 21 Buitenland Brief van een ontsnapten S.A.-man DE SMOKKELARIJ VAN SPRINGSTOFFEN VOLMACHTEN VOOR DE BELGISCHE REGEERING TEGEN AANBRENGERS EN EERROOVERS JOHNSON PLOTSELING NAAR WASHINGTON MASSA-ARRESTATIE VAN MARXISTEN Tel 17 SS CRISIS OF GEEN CRISIS? MUSSOLINI CONTRA DUITSCHLAND f) verzacht TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 Belangrijkste Nieuws Weerbericht 9 uur 32 min. ANERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS peI 3 maandca voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75. per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»» Binnenland franco per post p«r 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 519 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer 1 - elke regel meer f 0.25. Llefdadlghclds-advertentKo voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentltn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke re oei meer 10 cent. driemaal olaatseo f 1.—. Bewllcnummer extra i 0.05 Opzienbarende mededeeling in van de Daily Hareld De correspondent van de Daily Herald te Parijs geeft, blijkens het Handelsblad, den inhoud weer van een brief, dien een S.A.- man uit de naaste omgeving van Röhm na zijn vlucht naar Zwitserland gericht zou hebben aan Von Hindenburg De schrijver van dezen brief, S.A.-man E. Kruse, toegevoegd aan den chef van den staf Röhm, beweert daarin de „ccjiige nog levende brandstichter van het rijksdagge bouw" te zijn. Van dezen brand geeft hij een uitvoerig relaas. Hij zegt over documen ten te beschikken, welke hij aan de Britsche regeering wil toezenden. Op 10 Februari 1933, zoo luidt zijn mede deeling. hadden Rohm, Heines en Ernst een geheime bespreking met een groep van elf betrouwbare S.A.-mannen. Een van hen, I.oibke, had geweigerd volstrekte geheim houding te beloven; men heeft nimmer meer van hem gehoord. De anderen worden door Kruse eveneens met name genoemd Van der Lubbe werd omgekocht. Men ver schafte zich door de ondergrondscbe gang van Göring toegang tot het gebouw van den rijksdag. Daar staken Heines en Ernst cel luloid in brand, terwijl Van der Lubbe op zijn post was gezet. Nationaal-socialistische leiders, die na de gebeurteniscn van 30 Juni uit Duitschland zijn gevlucht, schijnen het bestaan van S.A.-man Kruse tc bevestigen. Diplomatieke stappen in 't vooruitzicht? Bern, 21 Juli. (V.D.) Inzake de Duitsche wapensmokkelarij via Zwitserland naar Oostenrijk kan nog worden gemeld, dat de in verband daarmede gearresteerden een uitvoerige bekentenis hebben afgelegd. Zij behoorden tot het Ooslenrijksche legioen in Duitschland en hadden de springstoffen in directe opdracht van den commandant van het S.A.-legioen in Lindau door Zwitser land naar Oostenrijk moeten brengen. De springstoffen zijn afkomstig uit de maga zijnen van de S.A.-gouwleiding in Lindau. De gearresteerden zullen zich te verant woorden hebben wegens overtreding van de douanevoorschriften en wegens inbreuk op de wet inzake springstoffen. Naar uit officieele kringen verluidt, zal deze aangelegenheid hoogstwaarschijnlijk nog diplomatieke stappen tengevolge heb ben aangezien liet hier een krasse schen ding der grenzen betreft. In Bern was men er reeds gpruimen lijd van op de hoogte gesteld door de autoritei ten van St. Gallen. dat vermoedelijk springstoffen uit Duitschland door Zwitser land naar Oostenrijk werden gesmokkeld. Deze vermoedens namen steeds vastere vor men aan, met het gevolg, dat de politie Zaterdag met succes heeft kunnen ingrij pen. Waarschijnlijk zal de bondsraad zich nog heden met deze aangelegenheid bezig houden. De gesmokkelde bommen zijn door een deskundige onderzocht, die tot de conclu sie is gekomen, dat het hier gaat om zoo genaamde Duitsche ordonance-mijnen. Een artikel in de Prawda Moskou, 24 -4 Juli (V.D.) Naar aan leiding van de goedkeuring door de Kamer van Afgevaardigden in Brussel van de speciale volmachten voor de regeering schrijft de Prawda o.m. het volgende: Het belangrijkste hierbij is, dat gedu rende de zeven maanden, dat liet parle ment op reces zal zijn, de regeering liet recht zal hebben buitengewone decreten uit te vaardigen ter „saneering" van de huishouding. Het blad merkt op, dat Belgie zich op een bijzondere manier tracht tc onttrekken aan de economische wereld crisis. Het kapitaal der financiers heeft een plan naar voren gebracht om door een operatie de crisiskwalen uit te snijden. Dit plan voorziet in een plotselinge verlaging van do uitgaven van den staat en aan den anderen kant een gedwongen verlaging der kostprijzen van de producenten, alles ten koste van de arbeidersklasse. Deze overwining der reactie, aldus de Prawda, is zonder gerucht tot stand gekomen. De parlementaire democratie heeft gedaan wat het Belgische kapitaal van haar gevraagd heeft. De Belgische bourgeoisie heeft den weg ingeslagen der buitengewone decreten en der fasciseering. KARDINAAL PACELLI. Parijs, 24 Juli. (Reuter) Kardinaal Pa- celli zal in Augustus per Conté Grande als Pauselijk Legaat vertrekken naar Buenos Aires, ter bijwoning van liet Internationaal Eucharistisch Congres aldaar. De correspondent te Rome van de Matin meent te weten, dat de Kardinaal zal af treden als staats-secretaris van het Vati- caan met het oog op zijn gezondheid. Officieus wordt gemeld, dat hij zal wor den opgevolgd door mgr. Marchetti Scl- vaggiani, directeur van liet Romeinsch Dio cees, terwijl de mogelijkheid bestaat, dat mgr. Pizerro tijdelijk de post zal beklee- den, totdat een opvolger van kardinaal Pa- celli is benoemd Berlijn, 24 Juli. (Reuter). Volgens een bericht in de Volkischcr Bcobacliter heeft de plaatsvervanger van den Ftihrer het vol gende bekend gemaakt: Ik heb op 18 April j.l bekend gemaakt, dat ieder partijlid en volksgenoot, dien de eerlijke bezorgdheid om beweging en volk daartoe drijft, de weg openstaat naar den Führer en naar mij. als zijn verantwoor delijk vertegenwoordiger, zonderdat hij der halve ter verantwoording kan worden ge roepen. Nog 6teeds ben ik vastbesloten in het belang van de zuiverheid der beweging zoo noodig ook met de scherpste maat regelen op te treden tegen leiders der N S. D. A. P., die zich verdienstelijk hebben ge maakt, wanneer zij door overtredingen het aanzien van de beweging 6Chaden Ik zal uit iedere gerechtvaardigde klacht de mij door mijn geweten als nationaul-socialist en door mijn verantwoordelijkheidsgevoel tegenover den leider voorgeschreven con sequenties trekken. Ik kan echter niet toelaten, dat mijn ver ordening van 18 April misbruikt wordt door gewetenlooze beroepsaanbrengers om onberispelijke leiders, die zich verdienste lijk hebben gemaakt en die sinds jaren trouw hun plicht hebben gedaan, bewust of lichtvaardig door den modder te trekken en daarmee ook bet aanzien der beweging in uitgebreide kringen van het volk om laag te halen. Dat dit door vijanden van de beweging en van het volk steeds weer ge poogd wordt, blijkt uit het groote aanta! klachten, die door mijn lasthebbers ter plaatse zijn onderzocht. Wie in gerechtvaar- de bezorgdheid om de beweging onder eigen naarn mijn ingrijpen vraagt tegen schade lijke personen en afvalligen onder de lei ders der N.S.D A.P., mag steeds op nujn bescherming rekenen, ook dan wanneer zijn verklaringen niet geheel juist blijken, doch het onderzoek uitwijst, dat goede trouw aanwezig was. Aan den anderen kant ben ik vastbesloten mij beschermend te plaatsen tegenover iederen trouwen en zui veren leider der N.S.D.A.P., die ais verte genwoordiger dor beweging ten onrechte wordt belasterd. Van alle leiders der N. S. D. A. P. verwacht ik echter, dat zij hun houding zoo zullen inrichten, dat ieder par tij- en volksgenoot met vertrouwen tot hen kan opkijken en zich gewillig onder hun leiding kan scharen. Washingto n, 24 Juli. (V.D); Generaal Johnson is gisteravond overijld vertrokken uit San Francisco naar Washington. Alhier gaan geruchten, dat in Washington zich ernstige feiten hebben voorgedaan, die niet nader worden aangeduid, maar welke de persoonlijke aanwezigheid van den ge neraal noodzakelijk maken. Doodvonnissen in Oostenrijk te verwachten We n c n, 23 Juli. (V.D.). In alle districten van Wccncn zijn Maandag vele sociaal democraten en communisten gearresteerd. Aangezien de politiebureaux en de voor voor-arrest gebruikte strafinrichtingen vol met gevangenen en arrestanten zitten, zijn do heden gearresteerde Marxisten onderge bracht in de leegstaande montage-werk plaatsen van de currosseriefabriek Arni- bruster. Er zouden 600 a 1000 personen zijn gearresteerd. Do fabriek wordt scherp be waakt. Omtrent de «aanleiding tot deze massa- arrestaties doen verschillende geruchten do ronde. Eenerzijds wordt beweerd, dat de po litie een groot Marxistisch complot, om de regeering ten val te brengen, op hot spoor zou zijn gekomen, anderzijds wordt van overheidszijde verklaard, dat men geen spe ciale aanleiding tot het houden van de raz zia had, doch dat de sociaal democraten in de laatste dagen con groote illegale acti viteit ontwikkelden cn leden voor illegale Schutzbund-formaties aanwierven. Ook in de provincie zijn vele socialisten gearres teerd. Zondagavond werd door explosie van bommen voor een huis te Strassengl in Stiermarken groote matcriecle schade aan gericht. Te Salzburg werden naar aanleiding van de beschadiging van het postkantoor door een homaanslag vier nationaal socialisti sche postbcamben ontslagen, met de mede deling van den directeur der PTT, dat in geval van nieuwe aanslagen soortgelijke afw eermantregelen genomen zouden worden Te Villach in Karinthic werden in een huis 22 geweren gevouden. De bewoner zal overeenkomstig de standrechtelijke bepa lingen gestraft worden. Volgens een officieele mededeeling van staatssecretaris Karwinsky over de hoeveel heden ingeleverde ontplofbare stoffen heb ben de autoriteiten ontvangen 106 K.G. am moniet en dynamiet, 202 pakettcn met soort gelijke ontplofbare stoffon, 1 lr»0 slaghoedjes, 2300 onlstekers. 621 meier lont cn verschil lende andere soorten materiaal. Karwinsky verklaarde, dat dc gearresteerde overtreders der bepalingen de volle strafmaat zullen krijgen, waaruit men afleidt, dat in den loop van do week een aantal doodvonnissen zal worden geveld. Ween en, 23 Juli. (Reuter). De ondrr burgemeester van Weenen, Ivarl Winter, heeft in de „Arbciter Sonntag" een groot opgemaakt artikel geschreven, waarin de vrijlating wordt gevraagd van oud-burge meester Seitz cn de andere gevangen ge nomen socialisten. Winter verklaart te we ten, dat Seitz ziek is en hij voegt cr aan toe dat groote schade is toegebracht door het verbieden van cultureelc organisaties der arbeiders. Het artikel is van beteekenis daar de „Ar bciter-Sonntag" één der bladen is die door de autoriteiten werden opgericht na het verbieden van de socialistische bladen. Door het standgcr6cht veroordeeld Wc enen, 23 Juli. (V.D.). Het standge recht te Graz heeft den 23-jarigen electri- cien Kocher tot vijf jaar zware kerkerstraf veroordeeld wegens een aanslag op dc lele- graafleiding. Het standgerecht te Weenen heeft den 41-jarigen Wilfert, die een openbare tele fooncel door een brandbom in brand had ge stoken, veroordeeld tot acht jaar zware kerkerstraf. Passagiers verzekord 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Onderhoud tusschen Chéron en Herriot Parijs, 23 Juli. (V. D) Dc Fransche mi nisier van justitie Chéron is Maandag avond te Parijs aangekomen. Op zijn door reis had hij Ie Lyon een langdurig onder houd mei Herriot. Men verwacht, dat hij nog «Maandagavond contact zal zoeken met André Tardicu en den minister van bin- nenlandsche zaken Sarraut, om den Din6 dag bijeenkomenden ministerraad voor te bereiden. In politieke kringen is men wei nig optimistisch, hoewel men gaarne een crisis vermeden zag. De Inlransigeant schrijft, dat, wanneer de partijen, doordat ze niet toegeven, Dou merguc tot aftreden dwingen, men denzelf- den verwarden toestand krijgt al6 in Fo- bruan j.l. Parijs, 2/ I u 1 i. (Reuter). De minister president Doumergue keert hedenochtend te Parijs terug ter behandeling van dc poli tieke gevolgen van het conflict tusschen Tardicu en Chautemps. Men schijnt er in politieke kringen op te rekenen, dat Dou mergue er niet in zal slagen den bestaan- den toestand te handhaven Wanneer Tar dieu aftreedt, zal vermoedelijk ook Herriot zijn functie neerleggen, opdat dc politieke verhoudingen in het ministerie niet uit het evenwicht geraken. De vraag is echter of het kabinet door het verlies van deze bei de staatslieden uit partij-politiek oogpunt niet te zeer zal worden verzwakt. Men schrijft daarom minister-president Doumcr guc het voornemen toe de ontslagaanvrage van al zijn ministers te aanvaarden, zon der dat hij zélf aftreedt, om daarna dé mi nistcrfurictfcs opnieuw tc verdcelcn. Bij deze reorganisatie van het kabinet zouden dus noch de president der republiek, noch het parlement worden betrokken. Rome, 2.4 Juli. (V. D.) Men acht het hier waarschijnlijk, dat de Italiaansche re geering een formeel protest zal indienen bij Hitler in verband met het voortdurend nat.-soc. terrorisme in Oostenrijk. Musso lini zou te kennen hebben gegeven, dat de Italiaansch-Duitsche vriendschap niet tot stand zou kunnen komen, zoolang de hui dige terreurgolf blijft voortduren. Weenen. 24 Juli. (V. DGroote be langstelling is alhier gewekt door de in krachtige termen gestelde waarschuwingen van de Italiaansche Giornale d Italia en de Fransche Tcmps, gericht tot de verantwoor delijke instanties voor de thans in Oosten rijk heerschcnde terreur. Men is van mee ning, dat daarin een bewijs van bezorgd beid moet worden gezien, die thans zoowel to Rome als te Parijs heerscht, hetgeen aanleiding zal kunnen geven tot definitieve stappen. Men wijst cr nadrukkelijk op, dat door een enkel woord uit Münchcn do ter reur gemakkelijk kan worden onderdrukt. Voorloopïg geen crisis 10 Parijs, Het kabinet- Doumerguo wordt gehand- haafd. Alles blijft in Frankrijk bij het oude en dit is voor een niet onbelangrijk gedeelte tc danken aan de interventie van Doumer gue, den premier, een man van aanzien en gezag. Hij beeft een klein beetje chantage gepleegd en wel in dezen vorm, dat hij zijn collega's voor dc keus stelde om óf geza menlijk aan te- blijven, óf gezamenlijk van het toonecl te verdwijnen; in liet laatste geval zou hij. naar liij dreigde, niet bereid zijn opnieuw de leiding op zich te nemen van een Fransch kabinet. Daar geen der ministers de verantwoordelijkheid durfde dragen voor de eliminatie van Doumergue als premier, zagen alle ministers af van een individueele ontslagaanvrage, ofschoon Tardieu een oogenblik zijn portefeuille ter beschikking stelde van den premier. Deze wilde hier echter niets van weten, zoodat het kabinct-Doumergue aanblijft, zonderdat ook maar ecnige reorganisatie plaats vindt. De politieke godsvrede blijft dus gehand haafd en in den vervolge zal het kabinet- Doumergue het kabinet der nationale een heid blijven heclcn. Een crisis is dus voor- loopig vermeden en een verkiezingscam pagne, die de politieke hartstochten wel licht hevig zou hebben doen oplaaien, blijft Frankrijk zoodoende bespaard. Nagenoeg iedereen is het er over eens, dat alleen liet uiterst tactisch optreden van Doumergue, naar wien veler sympathie uil- gaat zelfs de genegenheid van politieke tegenstanders dc situatie voor het oogen blik heeft gered, dank zij de omstandigheid, dat hij zoowel Tardieu als de door dezen belecdigdo radicaal-socialisten wist te kal- meeren. Hij toonde zoowel begrip te bezitten voor dc bizondere gemoedsgesteldheid van Tardicu, die geprikkeld was, omdat hard nekkige pogingen werden gedaan om zijn goeden naam door het slijk der affaire- Stavisky te sleuren, als voor de ontstem ming der radicaal-socialisten, die het niet konden verkroppen, dat zij in den persoon van den belasterden partijgenoot, ex-pre mier Chautemps, door Tardieu op niets ontziende wijze werden beleedigd. Zoodoen de werkten Doumergue's woorden als olie op de golven en vloeide uit een fel en vinnig incident geen kabincts-crisis voort, al had menigeen daar reeds met groote stelligheid op gerekend. De premier, die zich een kranig en vaardig arbiter heeft betoond, kan dus nu zeer voldaan naar zijn vacanlie- oord, Tournefeuille, terugkceren. Het succesrijk ingrijpen van den minister president, dat ieder ongetwijfeld zal bewon deren, omdat eruit blijkt, welk een gunsti- gen invloed iemand kan uitoefenen, wan neer hij werkelijk een persoonlijkheid is, die eerbied weet af te dwingen door gaven van geest cn gemoed, mag ons echter niet over het hoofd doen zien, dat in wezen de tegenstellingen tusschen de zoo heterogene politieke groepen zijn blijven bestaan cn tijdelijk alleen wat zijn verdoezeld. Tus schen de gedachtenwercld van een Tardicu en die van welken radicaal-socialist ook blijft een hemelsbreed verschil bestaan, zoodat de latende crisis binnen het kadei van den godsvrede voortduurt. En ofschoon het zeer wel mogelijk is, dat na het inci dent de samenwerking der ministers op me nig gebied gcruimen tijd niets tc wénschcn zal overlaten, nochtans zijn de conflictkan sen in de naaste toekomst nog zeer groot. Dit neemt echter niet weg. dat Doumergue's welgeslaagde tusschcnkomst Frankrijk stel lig ten voordeel zal strekken, daar juist in dezen tijd met zijn politieke deiningen en bewogendheden een kabincts-crisis, waar van men wel dadelijk het begin ziet. doch niet terstond het misschien fatale einde, zeer ongelegen zou komen. Onder deze omstandigheden behoeft het dan ook niet tc verbazen, dat menig Franschman Doumergue thans beschouwt als een redder des vaderlands, aangezien diens gezag er een waarborg voor is, dat onrust, verwar ring en ontbinding, zoolang het eenigszins mogelijk is, niet de kans zullen krijgen de nationale eenheid te ondermijnen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCUM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole. BINNENLAND. Doodehjk ongeluk op bewaakten over weg bij Weert. (Twcedo Blad, pag. 1). Het loonconflict bij de mijnen. (Tweedo Blad, pag 1). Steeds lagere temperaturen. (Tweede Blad, pag. 2). Jaarverslag van het studiefonds voor do luchtvaart. (Tweede Blad, pag. 2). UIT DEN OMTREK. Doodclijk ongeluk bij Voorthuizen. (Tweede Blad, pag. 3) STADSNIEUWS. De gemeenteraad besluit tot, verlaging van de steunnormen voor wcrkloozcn. (Eerste Blad, pag. 2 en pag. 3). Dc aanrijding op den Ouden Socsterweg. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door liet K.N.M.I. te Dc Bilt. Hoogste barometerstand 772.8 tc La Co- run ha. Laagste barometerstand 744.2 te Sey- disfjord. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen, half tot zwiaar bewolkt, wellicht nog enkele regenbuien, weinig verandering in temperatuur. Weldra opklarend weer? De depressie in het Noord-Westen werd diepei en is thans IJsland gepasseerd. Zij gaf zware regens op dc Noonsclio zee. Het gebied van hoog in luchtdruk in het Wes ten nam nog toe en vertoont een uitge breid maximum n»et barometcr6tijgingen boven 773 m.M. Tengevolge van deze ont wikkeling nam het luohtdrukverval sterk toe op den Oceaan tusschen den 50sten en GOsten breedtegraad en worden betrekke lijk koele luchtmassa's in dc richting der Britsche eilanden getransporteerd. Dc hoo- ge druk in dc Poolzee trok zich weer naar liet Noorden terug. Dc depressie in het ge bied van groote hitte om de Botnische Golf bleef stationnair, doch neemt in d. >pte af. In een breed gebied van Engeland oyer Buigié cn Frankrijk tot aan dc Alpen vie len zware onweersregens. De bergstations tusschen dc 2300 en 3000 M. melden tem peraturen om liet vriespunt (Saentis 1°, Zugspiize 2° Celsius). Het is te venvaohten, dat de depressie op de Noorsche Zee haar invloed ook op het weer in onze omgeving zal deen gevoelen, wellicht niet verder dan in het Noordon van ons land, doch dat daarna het weer opklaren zal. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 GROOTE ZOMEROPRUIMINQ Stoffen, Tricotage, Kousen,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1