VOOR ONZE ABONNEE ÏE SOEST NOG GEEN RUST IN OOSTENRIJK DÉ ËEMLANDEQ H. J. MONNÉ SCHOUTENKAMPWEG 23 4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. BOVÉE L. J. LUYCX ZOON Maandag 30 Juli 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a DOLLFUSS' LAATSTE GANG Tel. 1788 VON PAPEN NOG NIET „AANVAARD" ONLUSTEN IN DE PROVINCIE Dr. SCHUSCHNIGG BONDS KANSELIER MARIE DRESSLER t 33 e Jaargang No. 25 TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 Weerbericht Licht op 9 uur 24 min. DAGBLAD ROUS Q£R ADVEnTENTIEN van F-l regel» '*05 met iDhegrip vaa een bewijsnummcf - elke regel meer f 0.25. Liefdadlghelds-advertentten voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentièn „KEITJES" by vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent elke read meer 10 cent. driemaal olaataen I I.Bcwllonummer extra I 0X5 AMERSFGORTSCfi ABONNEMENTSPRIJS 3 "'"den voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75, per week (mee gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'!y Binnenland franco per post per 3 maandeo f X-, Afzonderlijke nummers f 0.0J. rOSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 513 Weenert in rouw Ween en, 28 Juli (V.D.) Op den dag van Doll fuss' uitvaart heeft de geheele stad vanaf den vroegen morgen tallooze rouw vlaggen getoond. Op alle openbare gebou wen en alle gezantschappen zijn de zwarte vlaggen halfstok geheescïien. De rouwplechtigheid begon foor het stad huis. De lijkkist was opgebaard op den grooten oprit van dat stadhuis. Officieren van de Deutschmcistcr-ordc vormden een cerewacht. Op het afgezette plein voor het gebouw hadden een regiment cavallerie, een bataljon infanterie en de afweerorgani- saties zich opgesteld. De klokken van alle Weensohe torens beierden voortdurend. Bondspresident Miklas, die het eerst het woord voerde, bracht de bctcckenis van Dollfuss' persoonlijkheid naar voren en wees op zijn verdiensten als Oostenrijker en als Duitschcr. Na hem sprak vice-kanselier vorst Sta- rhemberg, die den overleden bondskanse lier namens de regeering, namens do af- weerorganisaties en namens het leger trouw tot over hel graf zwoer. Daarna sprak de eerste burgemeester van Weenen, Schmitz, ^.i de Landeshauptmann van Neder-Oostenrijk, Reiter. De buitengewoon lange stoet bewoog zich vervolgens langzaam en plechtig door de straten van Weenen. De kist met het stoffe lijk overschot werd op een affuit medege voerd. Het stoffelijk overschot werd gevolgd door dc familie van den bondskanselier, den bondspresident, hot geheele Corps Di plomatique met de speciale vertegenwoordi gers der groote. mogendheden en den 'pau- selijkcn gedelegeerde, nuntius Sibilia, den specialcn vertegenwoordiger van Mussolini, ambassadeur Di Marti no, den Hongaar- schen minister van buitenlandscbe zaken Kanya, den vertegenwoordiger van den ko ning van Engeland, Se!by en den vertegen woordiger van den Volkenbond, Rost van Toningen, De Duitschc regeering was ver tegenwoordigd door den zaakgelastigde Prins zu Erbach. Voor de lijkkist schreed kardinaal-aartsbisschop Innitzer met de hooge geestelijkheid. De stoet werd besloten door een afdeeling van het bondsleger. Bij den Sephansdom had de zegening van het Passagiers verzekerd 6 ct. per E U. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. stoffelijk overschot door kardinaal Innitzer plaats. De stoet bewoog zich daarna naar het kerkhof in Hitzingen. Na dc aankomst van do rouwstoet op het kerkhof te Hitzingen sprak aan het open graf minister Schuschnigg namens de af- wecrorganisaties, die direct aan Dollfuss ondergeschikt waren. Verder werd het woord gevoerd door een leider van het Oostcnrijksche Jeugdfront en den bonds- leidcr van het Vaderlandsceh front, Dr. Stepan. Onder dc klanken van „Ich halt' cinen Kameraden" daalde dc kist met het stoffe lijk overschot in het graf. Volgens een Reuterbericht is het niet uit gesloten, dat de Oostenrijksche regeering er bezwaar tegen zal hebben den nieuwen Duitschcn gezant te Weenen, Von Papen, te ontvangen, tenzij voorafgaande voorwaar den worden vervuld. Ofschoon Von Papen persoonlijk aanvaardbaar zou zijn, verklaart men, dat nog niet definitief vaststaat, of de regeering bereid is hem te ontvangen. On derhandelingen zouden achter de schennen voortgang hebben betreffende de vooraf gaande voorwaarden, waarop de nieuwe regeering dc normale diplomatieke betrek kingen met Duitschland zou voortzetten. Het zij thans weinig waarschijnlijk, dat von Papen te Weehen zal aankomen vóór liet midden of het einde dezer week. Het D. N. B. verneemt, dat do beslissing pas genomen zal worden na de reorgani satie van de Oostenrijksche regeering. Men verwacht, dat de benoeming van den bonds kanselier en de daarmee verband houden de, reorganisatie in de regccring Dinsdag of Woensdag haar beslag zal krijgen. Do nieu we bondskanselier zal tevens de portefeuille van buitenlandscbe zaken krijgen. Woens dag begint het monsterproces voor do stad recht bank. .tegen de gearresteerde 14-4 op standelingen. Vanaf heden is het adres van ons BIJKANTOOR voor SOEST Bezorging direct bij verschijning Directie Amersfoortsch Dagblad. Italiaansche troepenconcentratie aan de grenzen Weenen, 25 Juli (V.D.). Volgens de be richten uit de provincie maakt de zuive ringsactie der regeeringstroepen overal vorderingen. In de meeste bondslanden is de rust hersteld. Wel wordt nog hier en daar opgetreden, doch dit dient ter defini tieve onderdrukking van de onlusten. Uit Klagenfurth wordt gemeld, dat het hoofd der gemeenteschool is gearresteerd, daar in zijn school een geheime zender is ontdekt. Verder zijn er bij het doorzoeken van de woning van de gebr. Zechner, die als aanvoerders der opstandelingen gelden, veel propaganda-materiaal en brieven ge vonden. De beide broers zijn gearresteerd. Over het algemeen heerscht te Klagenfurth rust. In de buitenwijken van Salzburg is vannacht nog gevochten. De autoriteiten zagen zich genoodzaakt het standrecht af te kondigen. Er zijn talrijke arrestaties ge schied. Te St. Georg in Karinthië verzamelden zich honderd opstandelingen, die het vuur openden uit machinegeweren. Het gelukte hen op dp vlucht te drijven. De opstande lingen lieten negen dooden achter, terwijl er zestien gevangen werden genomen. Aan de zijde der regeeringstroepen wer- 'den geen verliezen geleden. Het gebied tus- schen St. Veit en St. Donat is in den loop van den ochtend gezuiverd. Het Draudal, dat een oogenblik in handen der opstande lingen is geweest, is eveneens door de troepen bezet. Daar zouden twee bruggen zijn opgeblazen. Volgens een officieel© mededceling uit Linz zijn in den loop van de onlusten drie gendarmes gedood. Een groot aantal perso nen, waaronder vooraanstaande menschen, is gevangen genomen. To Bad Iscbl heeft de politie ook veel arrestaties verricht. Uit Karinthië wordt gemeld, dat van nacht taïrijke opstandelingen de wapens hebben neergelegd, en gptracht over de .Yoego-Slavische grens te komen. Volgens particuliere berichten zouden op eenige plaatsen in het district Salzburg nog steeds gevechten plaats vinden. Bij Liefering zouden ernstige botsingen heb ben plaats gehad, waarbij een Heimwehr- man zou zijn gedood, en zes Heinnvehr- mannen zwaar gewond. Te Lamprechtho- fen zouden twee Heimwehrmannen zijn ge dood en talrijke gewond. Ook bij Mandlich zou een heftig gevecht hebben plaats ge vonden. De Italiaansche troepen aan de grens. De „Neue Freie Presse" meldt uit Udine, dat alle Italiaansche Alpenwegen met sol daten zijn bezet. De soldaten zijn in volle berguitrusting. Onder deze troepen bevindt zich ook de eerste gemechaniseerde divisie ter sterkte van 8000 man. Deze divisie be staat uit hyper-moderne tanks en pantser auto's, zware en lichte artillerie en zes- en achtwielige vrachtauto's. Gemechaniseerde eenheden bewegen zich over den straatweg Udine—Tarvis, terwijl langs den weg Mon- te-Croce bersaglicri, afdeelingen wielrijders en huzaren trekken. 550 opstandelingen over de Zuid- Slavische grenzen. Het „Deutsche Volksblatl" in Neusatz meldt uit Marburg a.d. Drau, dat 550 op standelingen uit Karinthië de Zuid-Sla vische grens zijn gepasseerd. Zij hebben den Zuid-Slavischén autoriteiten 200 infan- teriegeweren, een machinegeweer en een groot aantal revolvers uitgeleverd. De „Prawda" meldt, dat de vluchtelingen naar Warasdin in Kroatië zijn gebracht. Onder hen bevinden zich professoren, onderwij zers, doctoren en advocaten. Meer dan de helft bestond echter uit jonge knapen on der do 20 jaar. Velen hunner hadden geen cent op zak en droegen nog hun werkklee- ren, daar zij bij het uitbreken der revolte uit hun werkplaatsen waren weggeloopen. Zij vertelden, dat felle en bloedige gevech ten zijn geleverd in Lavanstal in Karinthië. Russisch commentaar. De sovjetbladen wijden groote aandacht aan de gebeurtenissen in Oostenrijk. De Prawda schrijft, dat de Oostcnrijksche ge beurtenissen getoond hebben, dat de ver scherping der antagonisme» tusschcn de imperialistische staten dit kleine land tot het Balkan van Europa hebben gemaakt. Oostenrijk blijft één van de brandhaarden van Europa. De benoeming van Schusch nigg en verschillende andere feiten, too- nen aan, dat er versterking komt in de groep van leiders der Oostenrijksche bour geoisie. Deze elementen streven naar een herstel van de Ilabsburgsche monarchie, hetgeen bet Zuid-Oosten van Europa met de ernstigste complicaties zou bedreigen. De worsteling tusschen Italië, Frankrijk en Duitschland om de macht en om invloed in Oostenrijk zal onvermijdelijk steeds weer tot steeds scherpere conflicten aanlei ding geven. De voornaamste beteekenis van de gebeurtenissen te Weenen echter be staat hierin, dat zij eens te meer voor de geheele wereld den aard toonen van het nationaal-socialisme en van do door zijn aanhangers gevolgde methodes. „Wij heb ben te doen met dc meest gevaarlijke avon turiers, die gisteren hun naaste partijge- nooten hebben gefusilleerd en die vandaag het hoofd van een vreemden staat doen ombrengen door de handen van hun ideo logische collega's en die morgen den fak kel in het Europeesche kruitvat kunnen werpen." Het orgaan van het volkscommissariaat van verdediging, de Krasnaja Swezda, legt er den nadruk op, dat de gebeurtenissen in Oostenrijk duidelijk hebben aangetoond, hoe dreigend de atmosfeer in Centraal- Europa is en welke rol daarin gespeeld is door de krachten, die er belang bij hebben den oorlogsbrand te ontsteken. Ré val, 28 Juli (V.D.) Naar uit Moskou wordt gemeldt, heeft de plaatsvervangende volkscommissaris van buitenlandsche za ken, Krestinski, den Italiaanschen ambas sadeur ontvangen. Aan regeeringszijde tientallen dcoden. Uit Weenen wordt d.d. 28 Juli aan De Maasbode bericht: Hedenavond heeft staatssecretaris -von Karwinsky een uiteenzetting van den toe stand gegeven en tevens een lijst van de in de verschillende gevechten gevallen slacht offers gegeven. Het bondsleger, gendarmerie, politie en Schutzcorps tezamen hébben tot dusver acht en zeventig dooden en honderd vijf en zestig gewonden te betreuren. Aan de zijde der nationaal-socialisten moet het aantal slachtoffers aanmerkelijk grooter zijn en op de bureaux, waar de be richten over de gevechten binnenkomen, schat men het totale aantal dooden op ruim twee honderd. Dr. Rintelen van zijn post ont heven. Op grond van het besluit van den minis terraad van gisteren heeft de regeering Dr. Rintelen ontheven van zijn post als gezant tc Rome. Weenen, 29 Juli (V.D.). In een langdurige kabinetszitting, die pas des nachts tegen 1 uur was afge- loopen is de samenstelling der nieuwe regeering vastgesteld. De Minister van onderwijs Dr. Schusch nigg werd benoemd tot bondskan selier, Vorst Starhemberg blijft vice-kanselier. Santa Barbara, 29 Juli (V.D.) De beroemde filmkunstenaresse Marie Dressier is Zaterdag j.l. na een langdurige ziékte al hier overleden. De dood trad rustig in, ter wijl zij buiten bewustzijn was. Zij heeft twee jaar lang geleden aan een kankeraan- docning. Reeds sedert eenige weken was een ern stige wending in de ziekte van Marie Dress ier gekomen, die het ergste deed vreezen. De laatste week verkeerde zij zelfs in een voortdurenden toestand van coma, zoodat het naderende einde te voorzien was. Met haar is een buitengewone filmspccl- ster heengegaan. In alle deelen van de we reld telde zij zoowel onder de ouderen als onder dc jeugd duizende aanhangers. Haar buitengewone spel had dc harten van vele filmbezoekers veroverd, die in stille ont roering naar de meesterlijke vertolking van Marie Dressler's karakterrollen konden kijken. Het is een merkwaardig feit, dat zij het in de filmwereld tot een dergelijke hoogte heeft kunnen brengen. Om een beroemd ster te worden, zijn er namelijk ook in filmkringen speciale eischen gesteld, waar toe in hoofdzaak jeugd en bekoorlijkheid behooren. Geea van deze beide normen be zat zij; zij was noch jong, noch mooi en toch was zij een ster van de eerste grootte aan het Hollywoodsche firmament. Natuurlijk heeft ook Miss Dressier in haar leven vele moeilijkheden moeten overwin nen. Zij werd 9 November 1869 als dochter van een Engelsch officier in Canada gebo ren en ging reeds op vrij jeugdigen leeftijd aan het toonccl, waarbij zij groote successen oogstte. In tal van stukken trad zij als de hoofdrolvertolkstcr op en in tal van plaat sen werd zij gevierd als een ster van de eerste klasse. Bij de meest bekende gezel schappen kreeg zij engagementen en zoo trok zij van de eene plaats naar de andere. Toen de filmindustrie begon op te komen poogde ook Marie Dressier daarbij haar succes, doch dit werd een bittere teleurstel ling. Hoewel de films een goeden indruk gaven, werd zij door de producers niet er kend als een ster van dc eerste grootte. Zij ging zich daarom weer aan het tooneel wij den, doch haar hart had zich eenmaal aan de film verpand en nogmaals keerde zij daar terug. Aanvankelijk was zij van plan geweest het heele spel er maar aan te ge ven en zich in Europa te gaan vestigen, doch op het laatste moment veranderde de gevierde actrice weer van gedachten. Inderdaad had zij thans meer succes en stormenderhand veroverden haar films de wereld. Tot dit succes droeg de komst van de sprekende film met weinig bij, daar zij een zeer goede stem liad en daarin tot uit drukking wist te brengen, wat zij als speelster moest laten zien. In tallooze films trad zij op en nimmer verflauwde haar ar beidskracht. Er zullen weinig bioscoopbe zoekers zijn, die niet één film gezien heb ben, waarin zij de hoofdrol vervulde. Meer dere malen trad zij ook met andere groote sterren op. Het vorige jaar verergerde haar toestand echter dusdanig, dat zij tot absolute rustne- ming gedwongen werd. Zij begaf zich naar haar buiten nabij Santa Barbara, waar zij thans ook overleden is, en waar een einde is gekomen aan een roemvolle loopbaan, die niet dan'na zwaren strijd verkregen was. iDJT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCMÊ GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zUde van hotel Monopole. BUITENLAND. De filmactrice Marie Dressier overleden. (Eerste Blad pag. 1). Minister Schuschnigg bondskanselier van Oostenrijk. (Eerste Blad pag. 1). BINNENLAND. De financiering dor werkloozenzorg. 1 (Tweede Blad, pag. 2). j Jaarvergadering van de A.V.R.O. (Tweede Blad, pag. 1.) STADSNIEUWS. Jongensdag van liet, Ncd, Jongelings verbond. (Eerste Blad, pag. 2), Het promotiefeest van de Amcrsfoortscho Boys. (Eerste Blad, pag. 2). SPORT. De zwemwedstrijden HollandFrankrijk, (Derde Blad, pag. 1). De U.P.A.B.-Kampioenschappen. (Derde Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt: Hoogste barometerstand: 762.5 te Nancy* Laagste barometerstand: 745.9 te Seydis- fjord. Verwachting: Meest matige Zuidelijke tot Westelijke wind, half tot zwaar bewolkt^ of betrokken, nu en dan regen, weinig ver andering in temperatuur. Weersverandering niet waarschijnlijk. De depressies blijven den wcertoestand ten onenzt beheerschen. Nadat eenige uit- loopers van de depressie-kern nabij Scan dinavië niet veel regen zijn gepasseerd. (Do Bilt tapte 25 m.M. af), nadert thans in het Westen weer een nicuw-lage-druk-gebicd. Intusschen is ook over Frankrijk en do Golf van Biscaye de hooge druk van weinig be teekenis geworden, zoodat het slechte weer hoe langer hoe verder Zuidwaarts door dringt. Behalve over Zuid- en Midden- Frankrijk en Zwitserland viel bijna overal regen, de zwaarste hoeveelheden aan de Noorsche kust waar Kinn 27 en Ona 11 m.M. had. Over het algemeen is het weer wel wat rustiger geworden. Slechts over Ierland en in Noord-Denemarken waait het nog hard. Het is echter te voorzien, dat de wind over de Britsche eilanden weer wat zal toenemen. Over IJsland, Groot-Britan- nië. Ierland, onze omgevind en Zuid-Frank rijk werd het iets warmer. In het overige gebied daalde de temperatuur vooral in Noord-Scandinavic Er is nog niet veel verandering in het weer over ons land te verwachten. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 GROOTE ZOMEROPRUIMINQ Stoffen, Tricotage, Kousen, Otto Panetta (links) de moordenaar van Dollluss. Hans Holzweber (rechts) die aan het hoofd der nazi's l In de kanselarij de onderhandeilgen voerde.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1