DUITSCHLAND IN ROUW 4000 EXEMPLAREN L. J. LUYCX ZOON BAKKERIJ „DE LUXE" GARAGE NIC. BOVÉE Vrijdag 3 Augustus 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 29 DEELNEMING IN ALLE LANDEN TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. Tel. 1788 ALS EXTRA RECLAME TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 B RUITENBERG Hzr KLEEDING AMERSPOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 na,ndtn voor Amersfoort 110. per maand I 0.75, per pR|J<J QER AOVERTENTIEN van 1—4 regt'j t 1.05 met inbegrip van een bewijs aummet ™"k l™" «rotli verzekering tegen ongelukken! f O.I7Vr TYE* "E* t* V/tfT A VTT\I^ TAelke tegel meer f0.25 Llefdadlghelds-adverteotrtn voord* ®i°d frMCO P«' post per 3 meandca IA-, Afsonderll|ke nummers I 0.05. IJf. U .F Pf A M I JEU- helfl v«® dc° P"ll - AdvertenUto .KEITJES' W) voorultbetaKag 1—5 tegels POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC JIJ jq dk, reQel aco ,0 Bewll.numme, ene. I 0.05 ISTT BLAD HEM! EEN D,*GELIJKSCMM GECONTROLEERDE O Pi.A AG VAN DE INDRUK IN DEN HAAG. 's-G ravenbage, 2 Aug. Dadelijk na de ontvangst van het officieele overlijdensbe richt van den Duitschcn rijkspresident von Hindenburg werden aan bet gebouw van de Duitsche legatie aan den Langen Vijver berg de zwart-wit-roode vlag en de Haken kruis-vlag halfstok uitgestoken. Ook de legaties van andere landen vlag gen ten teckcn van rouw halfstok. Bij het Duitsche gezantschap liggen re- g'sters ter tcekening. Velen maakten reeds in de ochtenduren gebruik van deze gele genheid om hun deelneming te betuigen. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 De Opruiming van ZOMERSTOFJES en COüPONS wordt nog eenlge dagen voortgezet. Nog zeer mooie koopjes ook ln wollen stollen. Hedenvoormiddag begaf de minister van buitcnlaudsche zaken, jlir. A. C. D. de Graeff, zich naar het gebouw van de Duit sche legatie tot het brengen van een bezoek van rouwbekiag namens de regeering hij den Duitschen gezant. Eén minuut stilte op den dag der bijzetting De vlagyen halfstok. Neudeck, 2 Aug. (Reuter.) Korten tijd na het overlijden van den rijkspresident werd op de woning van Von Hindenburg do blauw-wit-roode vlag en de presidents standaard halfstok geheschen. In het kleine plaatsje Frcystadt bij Neudecs begonnen even voor tien uur de klokken te iuiden. De bevolking van de omgeving vernam zoodoende de doodstijding. De arbeiders van het landgoed Neudeck werden van de vel den geroepen. Alle werkzaamueden werden afgebroken. De rijkspresident, die gistermiddag na het bezoek van Adolf H iler in slaap ge vallen was, is sindsdien niet m*er voile- dig tot bewustzijn gekomen. Enkele minu ten na zijn dood was het bericht te Beriijn bekend. Om 9.15 uur daalde op 'iet gebouw van den rijkspresident in do Wilheims- strasse do presidentsstandaard half stok Ter zelfdertijd kwamen staatssecretaris dr Meissncr en de ambtenaren' en emplcyé's van den rijkspresident in de turnzaal bij een voor een korte herdenkingsplechtig heid. Rouw afgekondigd. B c r 1 ij n, 2 Aug. (Reuter.) De plaatsver vanger van Hitler, Rudolf Hess, heeft voor de geheele partij in al haar gelederen een rouw van 14 dagen afgekondigd. Do rijks leider der S.S. heeft eveneens een oproep uitgevaardigd, waarin hij in eerbied den rijkspresident en veldmaarschalk herdenkt en dc gelofte aflegt, dat de S.S. Duitsch- land dienen wil-voor altijd, trouw aan Hitler. De chef van den staf Lutze heeft een proclamatie gericht tot de S.A., waarin hij eveneens den rijkspresident en veld maarschalk herdenkt, die voor de S.A. het volledige begrip belichaamt van de solda teske plichtsvervulling tot het einde. Berlijn, 2 Aug. (Reuter.) Hedenmorgen om 9.25 uur braken alle Duitsche zenders tegelijk hun uitzendingen af. Üp dat mo ment was het overlijdensbericht van Von Hindenburg uit Neucleck in Berlijn aange komen. Alle zenders schakelden over op Berlijn. Van daaruit deelde dr. Goebbels het Duitsche volk mede, dat Von Hinden burg het tijdige met het eeuwige had ver wisseld. Daarna zwegen de zenders. Een half uur later deelde dr. Goebbels mede, dat de functies van rijkspresident en van rijkskanselier werden samengesmolten, zoo dat Hitier dus rijkspresident is. Voorts maakte Goebbels een wet bekend betref fende de staatsbegrafenis van den overle den genera il-veldmaarschalk en verder een verordening van den rijksweerminister, waarbij een rouw van 14 dagen voor alle officieren der weermacht wordt afgekon digd, een verordening van den rijksminis ter van binnenlandsche zaken en van den rijksminister voor volksvoorlichting en pro paganda, waarin een volskrouw van 14 da gen wordt bepaald en verder een verorde ning van den plaatsvervanger van Hitier betreffende een rouw van 14 dagen voor alle partij instanties, benevens een oproep van den rijksweerminister tot de weer macht. Deze bekendmakingen werden be ëindigd met het lied „Ich hatt' einen Ka meraden". Eed van trouw der soldaten aan Adolf Hitler. Berlijn, 2 Aug. (Reuter.) Rijksminister generaal Von Blomberg heeft op grond van de wet betreffende het staatshoofd van het Duitsche rijk en volk bevel gegeven tot onmiddellijke beéediging van de soldaten der weermacht jegens den leider van het Duitsche rijk en volk Adolf Hitler. De eedsformule luidt: „Ik zweer bij God dezen heiligen eed, dat ik den leider van het Duitsche rijk en volk Adolf Hitler, den opperbevelhebber der weermacht, onvoorwaardelijke gehoorzaam heid zal betoonen en als dapper soldaat be reid wil zijn ten allen tijde voor dezen eed mijn leven te wagen". In aansluiting op de beëediging werd op den nieuwen opperbevelhebber der weer macht een hoera uitgebracht, waarop de beide nationale hymnen volgden. In den loop van don ochtend kwamen zeer velen op de Duitscho delegatie hun deelneming betuigen bij het overlijden van rijkspresident Von Hindenburg. Dc meeste gezanten en zaakgelastigden van vreemde landen alsmede verschillende vrienden van Duitschland of van den gezant zetten hun handteekening in de registers. Op den dag der bijzetting van het stof felijk overschot van Von Hindenburg zal vanwege de Duitsche legatie in de Duitsche Evangelische kerk een rouwdienst worden gehouden. Verordening van den Rijkswcer. minister. Berlijn, 2 Aug. Ten teeken van rouw bij het overlijden van den oppersten bevel hebber van de Weermacht, generaal veld maarschalk Von Hindenburg, beveelt de Rijksweerminister, overste-generaal Von Blomberg: 1. Alle officieren en ambtenaren van of ficiersrang der Weermacht dragen op hun uniform 14 dagen rouw (rouwband om den linkerarm). Bij het negende Pruisische in- fanterieregiment en hij het 16e Infanterie- regiment duurt deze rouw vier weken; de eerste dag van de rouw is dc 2de Augus tus. 2. Tot aan den dag der bijzetting, met in begrip van dien dag zullen de vlaggen op de militaire dienstgebouwen in alle garni zoenen en op alle schepen der Rijksmarine halfstok waaien cn zal door de troepen geen muziek worden gemaakt en geen signalen worden gegeven. (Uitzondering: alarm cn brandalarm). 3. Alle tot saluu(geven geschikte sche pen en saluutbalterijen vuren op 3 Augus tus en op den dag der bijzetting vanaf de ochtendvlaggenparade (8 uur) ieder 21 schoten als rouwsaluut. 4. De eere:Avacht jn Neudeck vormt het. derde Infanlerie-regiment. Desbetreffend bevel is gegeven. De lijk wacht in het sterf huls wordt gevormd door officieren op na dere instructie van het Wecrkring-com- mando I. Bouwverordening der Rijks- regeering. Naar aanleiding van liet overlijden van Von Hindenburg bepalen de minister van binnenlandsche zaken en de rijksminister voor volksvoorlichting en propaganda het volgende: 1. Alle dienstgebouwen van rijk, landen, gemeenten cn de gebouwen der organisaties van het openbaar recht en van de open bare scholen hijschen onmiddellijk en op alle dagen tot aan den dag der bijzetting de vlaggen halfstok. Op het Duitsche volk wordt een beroep gedaan de vlag halfstok te hijschen. 2. Heden en op den dag der bijzetting ver vallen alle openbare demonstraties. 3. Do kerkautoriteilen van beido confes sies gelasten tot op den dag der bijzetting, met inbegrip van dien dag dagelijks klok gelui gedurende één uur vanaf 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. 4. Tot en met den dag der bijzetting blij ven in lokaliteiten alle muzikale uitvoerin gen achterwege. 5. Gedurende een volksrouw van veertien dagen vanaf heden, dragen de ambtenaren van rijk, landen en gemeenten, om den lin kerarm een rouwband. Het Duitsche volk In gezelschap ven rijkskanselier Hitier en ministerpresident Goerlng woonde d+ president op 29 Augustus 1933 de bijeenkomst In het Nlederwald Ml gedenkt in dezen tijd den grooten doode met bijzondere dankbaarheid en vercering cn brengt dit op waardige wijze tot uit drukking in het openbare en het particu liere leven. 6. Op den dag der bijzetting slaat op een nog nader aan te geven tijdstip het ver keer gedurende één minuut stil. In do be drijven rust dan ook het werk. 7. De Duitsche radio zal met al zijn zen ders rekening houden met de staats- en volksrouw. Telegram van Hitier. Adolf Hitler heeft den zoon van den over leden Rijkspresident cn diens vrouw het volgende telegram gezonden: „Nog diep bewogen door de voor mijn ge heele. leven onvergetelijke minuut, waarin ik voor de laatste maal onzen generaal- veldmaarschalk mocht zien en spreken, verneem ik het schokkende bericht. Met het geheele Duitsche volk in diepe droefheid verbonden, verzoek ik U mijn eigen deelneming en die der natie le wil len aanvaarden," Een telegram van den Engel- schen koning. Koning George heeft aan kolonel Oscar von Hindenburg te Neudeck het volgende telegram gezonden: „Met diepe droefenis heb ik den dood ver nomen van Uw voortreffelijken vader, veldmaarschalk von Hindenburg, president van het Duitsche rijk, wiens groote eigen schappen, zoowel als soldaat, cn als staats man hem een eervolle plaats zullen ver zekeren in de geschiedenis van Uw land. Ik bied U mijn ernstige condoleance aan met het grooto verlies dat gij hebt ge leden." Bij ontstentenis van den minister van buitenlandsche zaken heeft J. B. Monck een bezoek gebracht aan den Duitschen ambas sadeur te Londen, ten einde de deelneming der Engclsche regeering tot uiting te bren gen. Dc Britsche ambassadeur le Berlijn, sir Erick Phipps, die met verlof in Engeland was, keert hedenmiddag naar Berlijn terug, alwaar hij koning Georges zal vertegen woordigen bij de teraardebestelling van Hindenburg. Betuigingen van deelnoming. In opdracht van den bondspresident heeft de vice-kabinetsdirecteur Schmitz heden een bezoek gebracht hij den Duitschen zaakgelastigde te Weenen, teneinde dc deelneming der Oostenrijksche regecring Passagiers verzekerd 6 cl. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 a 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het Tramstation. bij het overlijden van president von Hin denburg tot uiting te brengen. Minister-president Doumergue heeft rijks kanselier Iiitler het volgende telegram ge zonden: „Ik richt tot Uwe Excellentie mijn diep gevoelde deelneming en verzeker U van de oprechte deelneming der Franschc repu bliek in de nationale rouw van Duitsch land." Dc Fransehe minister van buitenlandsche zaken heeft den Duitschen rijksminister van buitenlandsche zaken, Freiherr von Neurath uit Nancy het volgende telegram gezonden: „Ik verzoek Uwe Excellentie naar aan leiding van de treurige gebeurtenis die Duitschland van een zijner aroote dienaren berooft, mijn oprechte deelneming te wil len aanvaarden". In opdracht van den president der repu bliek heeft ziin adjudant, overste Bonnas- sieu, den Duitschen ambassadeur dr. Koes- (Zie vervjlg op pagina 2). P. F. A. VAN DAAL Kapelweg 58 TeL 690 een pond heerlijke ALLER HANDEN Koekjes 50 ct. p. p. een half pond BITTERKOEKJES 30 cent Onze heerlijke luxe koekjes vanal heden ln plaats van 24 ct., 18 ct. p. ons. Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR OE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zUde van hotel Monopole. BUITENLAND. Na den dood van von Hindenburg. Volksstemming op 19 Augustus. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Militaire mutaties. (Tweede Blad, pa.g. 2). i STADSNIEUWS. Meisje in dc Dahliastraat doodgereden. (Eerste Blad, pag. 3). Zitting van het Kantongerecht. (Eerste Blad, pag. 3). Do Amcrsfoortsche Autobusdienst in 1933. (Eerste Blad, pag. 3). voor eerste klas naar maat telefoon 243 utrecht schestraat 26 Medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt. Hoogste barometerstand 779.8 te Vardö. Laagste barometerstand 743.8 te Aber deen. Verwachting: Zwakke tot matige Weste lijke tot Zuidelijke wind, zwaar bewolkt met opklaringen, mogelijk enkele regenbui tjes, weinig verandering in temperatuur. Kans op lichte regenbuien. Dc depressiekern over de Britsche eilan den heeft zich langzaam Noord-Oostwaarts bewogen. Over geheel West-Europa strekte zich de depressie-invloed uit cn over Frankrijk en do Britsche eilanden vielen zware regens. Ook in onze omgeving wer den vrij groote hoeveelheden weerslag afge tapt. Het weer rond het depressiegebied is wat rustiger geworden. Nergens komen bui tengewoon krachtige winden voor. Hier en daar blijft het nog regenachtig, zooals in Zuid-Frankrijk, Zwitserland cn Zuid Duitschland. Over het algemeen is het wat koeler geworden. Slechts in Duitschland werd het hier en daar warmer. Over Scan dinavië, waar de hooge druk nog blijft resi- deeron, is de temperatuur nog onveranderd en het weer vrij goed. Ten onzent is nog weinig verandering te wachten, lichte regenbuien zijn waarschijnlijk. Generaal von Hindenburg in zijn werkkamer tijdens den oorlog van 1914

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1