DË ëemlandeh Bultenlandsch Overzicht Buitenland u€ 4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. BOVÉE Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht L J. LUYCX ZOON Zaterdag 4 Augustus 19341 Uitgave: VALKHOFF Co. «e» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 30 RUSSISCH-LITAUSCHE VRIENDSCHAP FOETSJAU BEDREIGD DOOR COMMUNISTEN DUIZENDEN DOODEN VIER DOODEN BIJ ONTPLOFFINGEN Tel. 178S NEW YORK-LOS ANGELES IN 18 UUR TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 9 uur 15 min. ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10; per maand I 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-» Afzonderlijke nummers f 0.05. FOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummef i elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentiCn voor dê helft van den prijs. Kleine Advertcntlfa) „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elks regel meer 10 cent driemaal plaatsen I I.—Bewijsnummer extra f 0.05 Nu Hindenburg gestorven is Fransche opvattingen. Op het oogenblik, dat men liet feit lier- denkt, dat twintig jaar geleden de wereld oorlog is uitgebroken, heeft Hindenburg het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Het is onvermijdelijk, dat de herinnering aan wat zich in 1914 afspeelde do beoordee ling der Franschen van den generaal-vcld- maarschalk, die Duitschland is ontvallen, i.u zekeren zin beïnvloedt. Dc buitengewoon „forsche" wijze van oorlogvoering der Duit- Bchers. do stelselmatige verwoestingen, die de Duitschc legerscharen in Frankrijk heb ben aangericht, de deportaties van de bur gerlijke bevolking, waartoe de Duitsche autoriteiten gedurende den wereldoorlog overgingen en, niet in de laatste plaats, de onbeperkte duikbootoorlog, waartoe de Duitschers tenslotte hun toevlucht namen, roepen bij de Franschen nu niet bepaald aangename gedachten wakker en zij rca- liseeren zich, dat het Hindenburg is ge weest, bij wien de opperste legerleiding be rustte in de tweede helft van den wereld oorlog. De tendentieuse campagne in Duitschland. die «gedurende geruimen tijd Ludendorff de voornaamste militaire ver diensten toeschreef, werkt ook nu nog na in het oordeel der Fransche strategische critici. Als geniale daad van Hindenburg wil men slechts den slag van Tannenberg erkennen. Wat daarentegen hoogclijk in Hinden burg door de Franschen wordt geprezen, het is 'b.v. dc N. Z. Z. die hierop de aan dacht vestigt is dc moedige houding, die Hindenburg aannam bij de nederlaag, toen hij trouw op zijn post bleef. Boven dien waardeert men het in liem, dat hij den eed op den grondwet van Weimar (een republikeinscho constitutie) steeds heeft gehouden, ol was hij m hart en nieren tot zijn laatsten ademtocht een vurig monarchist. Ook zijn pogingen al waren dia dan vruchteloos om de nationaal- socialislische vloedgolf te kecren en bin nen zekere grenzen te houden, worden met voldoening gememoreerd Hindenburg kon échter noch de isMeering van Duitschland, noch de executie* van 30 Juni verhinderen cn verdwijnt, naar één der Fransche bla den van gevoelen is, pp het juiste oogen blik, om zijn persoonlijken naam zuiver te houden. Duitschland verliest zijn groot- eten soldaat en zijn ineest geachten chef, s oh rijft de Temps, die eraan toevoegt, dat de dood van Hindenburg Duitsohland en tevens Europa plaatst voor een onbekende toekomst: zoolang Hindenburg leefde, was er iemand, die toezicht hield op hetgeen tc Berlijn werd besloten cn liet ergste ver hinderde; lnj beteekende een laatsten mo- reelen factor in een gedesoriënteerd Duitschland. Tot in de middaguren hoeft men Don derdag tc Parijs in koortsachtige spanning afgewacht hoe dc kwestie van Hihdcn- burg's opvolging zou v orden geregeld. Dc oplossing, waartoe Hitier heeft besloten, wordt gelijkgesteld met een coup d état. De his tori 0U6 Jacques Bainville kan, van po litiek standpunt bekeken, Hitler's handel wijze slechts als consequent beschouwen. Onwillekeurig trekt men een vergelijking met het consulschap in Frankrijk. Bona parte, handig gebruik makend van de con stitutie, die door Sieyès werd voorbereid, had de wetgevende corparatie van haar rechten beroofd en heel het staatsgezag in zijn hand vercenigd. Door een plebisciet liet hij dit optreden cn zijn proclamatie tot consul voor heel den duur van zijn le ven sanctionneeren. Dc Temps formuleert zijn zienswijze tenslotte aldus: „Er bestaat niet langer een Duitsche re publiek, er bestaat, niet langer een grond wet van Weimar. Er is alleen nog maar een Reiohsführer met volmachten als de Hohenzollern nooit gekend hebben. Na God is Hitler de heenscher over het Duitsche volk. Is deze koene daad voldoende, om den moeilijken toestand, waarin Duitsch land zich bevindt, in evenwicht tc bren gen? Zullen dc conservatieve krachten, die achter Hindenburg stonden, zwichten voor het voldongen feit? Wanneer dit zoo is cn Hitler den weg voor zich vrij heeft, begint voor Duitsohland van nu af het eigenlijke nationaal-socialistischc experiment." ERNSTIG AUTO-ONGELUK BIJ VERVIERS. VeTviers, 3 Au g. (V. D.) Vana\ ond leed op den weg van Tcuvcn naar La Planck hij Verviers een vrachtauto, be stuurd door den Nederlander B. Besman, die vergezeld was van zijn broer cn een vriend. Bij een kruispunt moest de vracht auto sterk naar rechts uitwijken, om een botsing met een Nederlandschcn autocar te voorkomen. Daarbij reed de vrachtauto niet groote vaart tegen een boom. Dc chauffeur werd met verbrijzelden schedel opgenomen, hij moet onmiddellijk dood zijn geweest. Zijn broer werd slechts jicht gewond, maar de derde Nederlander met ernstige kwetsuren in het zieken huis te Verviers opgenomen. Er worden te Moskou geest* driftige redevoeringen gehouden Mosko u, 2 Aug. (V.D.) De volkscommis saris Aan buitenlandsche zaken, Litwinof, heeft gisteren ter cere van clcn Litauschcn minister van buitenlandsche zaken Lozo- raitis een diner aangeboden. Beide staats lieden hielden redevoeringen. Litwinof ver klaarde, dat Rusland met Litauen verbon den is door een ononderbroken vriendschap van 14 jaren. De vredespolitiek van de sovjetregcering heeft voortdurend volledig begrip cn een welwillende houding gevon den bij de regeering van Litauen. Litwinof gaf uiting aan zijn overtuiging, dat dit in de toekomst even zeer het geval zal zijn en dat deze gelukkige samenwerking tusschen beide landen voor het welzijn van den vrede zal worden voortgezet. De volkeren van Rus land aldus ging Litwinof voort zijn trouw aan het beginsel van zelfbeschikking der volkeren, dat door de sovjetregcering consequent wordt nagekomcïi. De verster king van de onafhankelijkheid van Litauen en de ontwikkeling van den nationalen op bouw aldaar worden in Rusland met onver anderlijke sympathie gevolgd. Tezelfdertijd begrijpt men liet groote belang voor den vrede in Oost-Europa van een vreedzame en rechtvaardige oplossing der internationale conflictpunten, waarbij Litauen rechtstreeks betrokken is. Lozoraitis verklaarde: „Ik maak gebruili van de gelegenheid om mijn dank tot uiting te brengen voor dc beminnelijke uitnoodi- ging naar dc hoofdstad van Rusland te komen, welke mij de mogelijkheid geeft kennis te maken met ilen volkscommissaris van buitenlandsche zaken cn met hen, die de buitenlandsche politiek van Rusland, waarmede Litauen door li jaren van onver vreemdbare vriendschap verbonden is, lei den. Litauen, dat don geesel van den oorlog heeft leeren kennen en dat dc gevolgen daarvan nog steeds gevoelt, is van meening dat de handhaving van den vrede een nood zakelijk doel vormt van het internationale streven. Gij, mijnheer dc volkscommissaris, hebt zeer juist tot uiting gebracht, dat de gelukkige samenwerking der beide staten, met het doel den vrede tc versterken, zal worden voortgezet. Dc pogingen van Rusland, om den vrede en de veilig heid tc consolideeren, worden met op rechte sympathie door dc Litausche regee ring begroet, daar zij van meening is, dat hierdoor iedere schending van den vrede moeilijk wordt gemaakt cn dat daardoor gunstiger omstandigheden in het leven kun nen worden geroepen voor de vreedzame liquidatie der in het verleden ontstane pun ten van conflict. Ik ben vooral gelukkig uw verklaring te vernemen, dat dc volkeren van Rusland het volledige belang begrijpen voor den vrede in Oost-Europa van een vreed zame cn rccht\aardige oplossing der inter nationale punten van conflict, waarbij Li tauen onmiddellijk is betrokken." Na het diner werd een receptie gehouden, waar de leden der regeering, het corps diplo matique cn verschillende hooge functionna- rissen van het commissariaat van buiten landsche zaken aanwezig waren. Tokio, 3 Aug. (V.D.) De bladen melden, dat th.fis door officieele berichten, ontvan gen door liet departement van marine, be vestigd wordt, dat dc toestand in do pro vincie Fockicn alarmeerend is geworden. Deze berichten melden, dat omstreeks 5000 man communistische troepen, in een despe rate poging om liet door de Nanking-regee- ring in haar strijd tegen do roode troepen op zout en rijst gelogde embargo tc ver breken. reeds Paisja op 12 mijl afstand van Foetsjau hebben bezet. Gistermiddag is in verband hiermede een Japansch oorlog schip uit Formosa te Foetsjau aangeko men. Ondanks de opmerkelijke successen der communistische troepen, verklaarde de woordvoerder van liet departement van buitenlandsche zaken, dat hij goede hoop had, dat Foetsjau veilig zou blijven voor een rooden aanval, dank zij de geographi- sche ligging van de stad en het feit, dat Chineesche regceringstrocpcn derwaarts onderweg zijn. S ja n g h a i, 3 Aug. (V.D Een Engclsche torpedojager heeft instructie gekregen zich onmiddellijk naar Focstjau te begeven Ier bescherming van dc Engclsche onderdanen in verband met liet dreigend oprukken van communistische troepen in dc richting der stad. GROOTE BRAND IN POLEN. Warschau, 1 Aug. In het district Wilun is brand uitgebroken in een boeren hofstede. Binnen korten tijd sloeg het vuur over op het geheele gehucht. In totaal wer den 15 hofsteden door het vu-ur vernield. Een groot gedeelte van den veestapel en dc geheele oogst werden vernietigd. G^AAFWESPEN IN HOUT. Een enthousiast jongmensch, niet de eer ste, die opgewonden niet een vondst bij me komt, en hopenlijk nog lang niet de laatste, met een stuk papier, waarin eenige kubieke decimeters hout in de eene cn een jampotje met wat beesten in de andere hand. Verder de opgetogen uitroep: „Mijnheer, ik denk, dat ik den Bijenwolf heb gevangen!" Ziedaar het begin. De lezer weet zeker wel uit de dagbladen, dat de Bijenwolf een wespensoort is, die de bijenkorven belaagt en de bijen wegrooft, om die te deponeeren in den grond, in gangen, waar ze moeten dienen tot proviand voor de aanstaande generatie van Bijenwolven. Echter: een stuk vermolmd hout is geen gedeelte van den bodem en dus moesten we de veronderstelling „bijenwolf" al dadelijk laten varen. Maar nu kwam de vraag, wat het dan wel was. Eerst voorzichtig uitpeuteren en de zaak eens aandachtig bekijken. In het hout waren gangen gegraven, welke door het daarbij ontstane knaagsel in afdee- lingen, zoogenaamde cellen, waren verdeeld. In elke cel eenige schijnbaar doode insecten. Bijen waren het niet, want die hebben vier vleugels en deze beesten hielden er maar twee op na. Dus waren het vliegen en bij na der toekijken bleken het te zijn zweefvlie gen. In elke cel bovendien nog een ei, lart of pop. Natuurlijk van de wespen, die in het jampotje gevangen zaten. Ik dacht eerst aan Houtwerpen, want die zitten in hout. Echter: in levend hou' en dit was al lang morsdood: de elfenbankjes van 't vorig jaar zaten er van buiten aan Toen hebben we het prachtwerk: ..de Ne- derlandsche insecten" van den pas ontslapen Dr. Oudemans geraadpleegd en toen ont waarden we, dat er Graafwespen zijn, die niet in den grond graven, maar ook wel in oude brugleuningen bijv. en toen wisten we ook al gauw, dat we te doen hadden met een nest van Crabro >agus. Hé. hé, 't wa« een heel gescharrel geweest, maar buiten gewoon interessant. Een volgenden keer eens wat meer over die gravende wespen A. JOMAN. Cholera eischl slachtoffers Londen, 4 Aug. (Reuter). In liet dis trict Ganjam in dc provincie Madras is een vrccsclijkc cholera-cpidcmie uitgebroken; 20 doktoren hebben zich per vliegtuig uit Calcutta derwaarts begeven. De landwegen zijn onbegaanbaar tengevolge van de vele ossenwagens, waarmede do dooden worden vervoerd naar dc gebruikelijke brand stapels. Dc officieele doodenlijst meldt tot dusver reeds ruim 1000 dooden, maar men vreest, dat bet aantal veel en voel groolor zal zijn, daar vele boeren uit angst voor aanmel ding bij dc overheid bun dooden heimelijk verbranden. liet werk der doktoren wordt zeer bemoeilijkt door den tegenzin, dien de inboorlingen hebben tegen inenting, daar zij vreezen daardoor den toorn van de godin, die dc epidemie heeft veroorzaakt, nog meer te prikkelen. Dn cholera heeft zich ook uitgebreid over dc centrale pro vincies cn dc vereenigdc provincies van Indiê, waar reeds 5500 slachtoffers sedert begin Juli zijn gevallen. In de centrale pro vincies alleen reeds zijn in dc vorige weck 1500 mcnschen overleden. Mulhouse, 3 Aug. (Reuter). In den in aanbouw zijnden tunnel tusschen Wcsser- ling en St. Maurice heeft een nitroglycc- rineontploffing plaats gehad, waarbij twee arbeiders zijn gedood cn vier gewond. Ilannovcr, 3 Aug. (V.D.) In de Hum- boldtstrassc is een groote teerspuitmachine ontploft, niet hot gevolg, dat zij meters in de hoogte werd geslingerd. Door do rond springende machinedcelen werden twee ar beiders gedood, terwijl een derde ernstige verwondingen opliep. Ook eenige kinderen, die bij het werk hadden staan kijken, wer den gewond. Door den luchtdruk werden tallooze ruiten vernield. Passagiers verzekerd 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het Tramstation. Zondag hebben dienst de doktoren: Kamerling, Utrechtscheweg 35; Tel. 142. Breedveld, Ken. Wilhelminastraat 5; Tel 547. Blees, Utrechtscheweg 122; Tel. 1733. Zondag en de geheele week 's nachts heeft dionst de apotheek van de firma Cramer, P. Buyslaan 93; TeL 902. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen: Mevr. Daams, Puntenburgerlaan 21. Mevr. De Leeuw. St. Anfridusstraat 5. Ne w-Y o ris, 2 Aug. (V.D.) Een geregelde passagicrsluchtdienet, welko ook des nachts zal vliegen, tusschen New York cn Los Angeles, is gisteren geopend door de Trans-Continental en Western Airlines. liet eerste vliegtuig, met veertien passagiers, waaronder de vice-president van de lucht vaart-Kamer van Koophandel. Eliott Roo sevelt. een zoon van den president, is om 5 uur des middags van het vliegveld Ne wark vertrokken, liet tpcslel werd heden morgen om 7 uur in Los Angeles verwacht. Deze nieuwe passagiersdienst zal vlugger zijn dan de postdienst in beide richtingen. Westwaarts zal de reis 18 uur duren, oost waarts 14 uur. Dc postdienst heeft voor beide richtingen 2(1 uur noodig. OOSTENRIJKSCHE GEZANT WEER TE BERLIJN. Berlijn, 3 Aug. (V. D.) De Oostenrijk- sche gezant Tauschitz is vanmiddag per vliegtuig weer te Berlijn aangekomen. DRIEHONDERDVIJFTIG MENSCHEN VERDRONKEN. Tokio, 3 Aug. (V.D.) Volgens officieele berichten uit Sjoel, zijn tijdens do laatste overstrooming in Zuid-Korea 350 personen om het leven gekomen. Ruim 12.000 huizen werden weggespoeld en 53.000 huizen on der water gezet. De totale schade wordt geschat op 30 milliocn yen. ELF ARBEIDERS OMGEKOMEN. M o c k d e n, 3 Aug. (Reuter.) In de steen kolenmijnen van Tsjailan zijn tengevolge van een ontploffing elf arbeiders om het leven gekomen. MELAATSCHEN ALS FRUIT- EN GROENTENVENTERS. Stamboel, 3 Aug. (Reuter.) Eén van do bladen bericht, dat ongeveer 200 melaat- schen vrij in de slad rondloopen. Slechts 25 worden medisch behandeld. De meesten van hen zijn venters met groenten cn fruit, zoodat zij een ernstig gevaar voor de bevolking vormen. Een van de zieken is op hot bureau van het blad verschenen en heeft een vreesdijk verhaal gedaan over den toestand van hem cn de overige pa tiënten. UITGIFTE VAN 50 MILLIOEN DOLLARS AAN ZILVERBONS. Washington, 2 Aug. (V.D.) Hot de partement van de schatkist doet mededee- ling van de uitgifte van 50 millioen dollar aan zilver-certificaten, die terstond in om loop zullen worden gebracht op do basis van de zilverréserve, die bijeen is gebracht sedert de goedkeuring van de zilverwetten door liet congres. VERDEDIGER VAN PLANETTA GEARRESTEERD. Wegens nat.-soc. sympathie. W oenen, 3 Aug. (V. D.) Dr. Erich Fuehrer, de verdediger van den ter dood veroordeelden en torechtgestelden moorde naar van Doll fuss, Planet ta, is gearresteerd. De arrestatie staat in verband mot de nat. soc. sympathieën, die uit zijn verdedigings rede zijn gebleken. MARINEPLANNEN ZOEK GERAAKT. Spionnen aan het werk? Londen, 3 Aug. (V. D. Volgens berich ten uit Portsmouth zijn daar belangrijke documenten der admiraliteit betreffende proeven met nieuwe schepen cn nieuw ge schut uit een spoorwagon verdwenen. De notities bevonden zich in een roode kast, die was neergezet in de dicnstafdeeling van den trein. Een beambte der admirali teit cn een inspecteur hadden de wacht. Toen dezen dc kast in Portsmouth verder wilden vervoeren, was hij verdwenen. Hot onderzoek van de politie is zeer moeilijk, daar de trein op zijn tocht van Waterloo- station naar Portsmouth aan 1G stations had gestopt. De bladen melden, dat do do cumenten van het grootste belang zijn voor een buitenlandsche mogendheid. IDJT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCUi GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zUde van hotel Monopole. BUITENLAND. Bij het overlijden van Hindenburg. (Derde Blad, pag. 1). Dc Russi6ch-Litauscho vriendschap. (Eerste blad, pag. 1). BINNENLAND. Uitzending van de troonrede. (Tweede Blad, pag. 1). Brandstichting met een politiek tintje. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS. Zevenjarig meisje door gasvcrslikking om hel leven gekomen. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te do Bilt. Hoogste barometerstand 7G7.8 tc VardÖ. Laagste barometerstand 750.1 te Stornoway. Verwachting: Zwakke tot matige. Noor delijke tot Westelijke wind, betrokken tot zwaar tot half bewolkt, aanvankelijk nog kans op regen, weinig verandering in tem peratuur. De depressie over de Britsche eilanden vulde op cn nam in beteekenis af. Intus- schen stroomen dc koelere luchtmassa's uit den Zuidelijken sector van dit mini mum Frankrijk. Zij brachten daar afkoe ling en zwaren neerslag. Zoo had Bianitz 57 en Dyon 28 m.M. regen. Een nieuwe ver rassing in de drukverdeeling deed zich voor door de ontwikkeling van een depres sie over Duitschland, dio buitengewoon zware regens veroorzaakte, vooral in het zuiden cn over Zwitserland. Zurich tapte 58, Friedrichshafen 58, Berlijn 39 en Karls* ruhe 22 m.M. af. Dc invloed van deze de pressie strekt zich thans ook over ons land en Denemarken uit. In Noord-Wcst- Duitschland daalde dc barometer plaatse lijk vrij sterk; hoogstwaarschijnlijk zal dit minimum zich in Noord-Oostelijke richting bewegen; de wind zal dientengevolge van Noord naar West krimpen en weer eenigs- zins in kracht toenemen. Thans is het vrij wel overal rustig weer. Slechts over dc Py reneeën stormt het. In Scandinavië blijft onder den invloed van den hoogen druk het weer goed. Over Zuid-Frankrijk is ten gevolge van uitbreiding van den Azoren- lioogen-druk langzamerhand verbetering te verwachten. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 De Opruiming van ZOMERSTOFJES en COUPONS wordt nog eenige dagen voortgezet. Nog zeer mooie koopjes ook in wollen sloffen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1