DÉ ËÉMLANDED L. J. LUYCX ZOON 4000 GARAGE NIC. BOVÉE Maandag 6 Augustus 1934 j Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 31 JAPANSCHE STAPPEN TEGEN RUSLAND AANSLAG BERAAMD OP ROOSEVELT? NIEUWE STAATSVIJAND NUMMER EEN DEELNEMING VAN HEEL DE WERELD DE BIJZETTING VAN VON HINDENBURG BAD „WOESTDUIN" DOORN Tel. 1788 STAKINGSPLANNEN IN HET SAARGEBIED DADEN VAN TERREUR IN CATALONIE EXEMPLAREN TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 9 uur 15 min. AMERSFOGRTSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS f 3 voor Amersfoort 2.10. per maand f 0.75, per week (met gratia verteketlng tegen ongelukken) f 0.17Vi. Binnenland franco per pott per 3 maanden IX-, Afsonderll|ke nummer» f 0.05. POSTREKENING 57910 TELEFOON INTERC 311 PRIJS DER ADVERTENTIEN van LOS met inbegrip van een bewijsnummer -■e||cc fjggi mcef f0.25. Llefdadlghelds-ad vertent»<*n voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentltn „KEITJES" bi) voorultbetahng 1—5 regelt 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f I.—. Bewiltnummer extra f 0.05 Officieele waarschuwing in verband met vele onvrien delijke daden T o T: I o 4 A n g. (V. D.) Het blad „Nitsji Nitsji" meldt, dat het Japansche ministe rie van buitcnlandsche zaken een waar schuwing zal doen toekomen aan de Rus- rrfehc regeering in verband met een lange lijst van onvriendelijke handelingen, die tfeor Rusland jegens Japan zijn begaan. Bij die onvriendelijke handelingen somt het blad op het voortdurend overschrijden van de Mandsjoerijsche grenzen door Russische vliegtuigen, het schieten door Russische kustwaebts op Mandsjoerijsche schepen, die de Amoer en de Soengari bevaren, het verwerpen van Hi rot a's compromis-voor stel betreffende de overdracht van den Noord-Mandsjoerijschen spoorweg, het wei geren van visa voor den Japanschcn gede legeerde voor do roebel- en yen-conferen tie te Moskou enz. Het blad voorspelt, dat, indien Rusland deze politiek tegen Japan en Mandsjoekwo zal blijven voeren, Japan alle hangende on derhandelingen met Rusland zal afbreken en de noodige maatregelen zal nemen, om een einde te maken aan de Russische poli tiek van provocatie. Uit Spokane (Washington) meldt een Reuterbericht d.d. 4 Aug., dat in de nabij heid van den spoorweg, waarover de trein van president Roosevelt zou rijden, oen zak ract ontplofbare stoffen is gevonden: dynamiet en lonten. In verband hiermede hebben de autori teiten van den staat uitgebreide maatrege len getroffen, teneinde een aanslag op dcü president te verhinderen. Blijkens een nader bericht, is de trein van den president de plaats, waar de ont plofbare stof is gevonden, gepasseerd, zon der dat er iets bizonders gebeurde. OUD-STRIJDERS VERGADEREN. Stormachtig verloop der bij eenkomst. Parijs, 4 Aug. (Reuter). De bijeenkomst Van de organisaties der Franscho oud- strijders van gisteren is voor oen deel stormaohtig verloopen. Wel werd de re- geering-Doumergue een nieuwe termijn ge geven, maar ouder dc organisaties zelf bestaat onecnigheid tusschen de rechtsohe en link6ohe richtingen. Reeds wordt on derhandeld over plannen tot 6tioliting van een op streng nationalen grondslag staan de organisatie van oud-strijder6. AMERIKAANSCHE UITGAVEN EN INKOMSTEN. Washington, 3 Aug. (V. D.) In Juli heeft de federale regeering minder geld uitgegeven dan in eenige andere periode van dertig dagen gedurende de laatste tien maanden. Desondanks werd nog meer dan tweemaal zooveel uitgegeven als ontvangen. De uitgaven in de maand Juli bedroegen '166,273,908 dollar, terwijl ontvangen werd 218,188,802 dollar, zoodat in deze eenc maand een deficit bleef van 218,085,106 dol lar. VIJF GRAM RADIUM BESTELD. Tokio. 3 Aug. (V. D.) De Mistoei-familie, een der rijkste van Japan, heeft vijf gram radium besteld in Belgisch Congo. De kos ten hiervan bedragen één milliocn yen. Vier gram zal ter beschikking worden ge steld van het kankerinstituut. Hot vijfde gram zal gegeven worden aan het instituut voor natuurkundig onderzoek. UIT DE FASCISTISCHE PARTIJ GESTOOTEN. Rome, 4 Aug. (V.D) De secretaris van de fascistische partij heeft 20 leden te Bo logna uit de pari ij gestooten, aangezien zij hun aanhankelijkheid hadden te kennen gegeven voor een uit de rijen der partijen gestooten lid, dat zich had schuldig ge maakt aan krasse ongehoorzaamheid aan partijbevelen. Deze leden hebben aldus een houding aangenomen, die volkomen in trijd is rnet den fascistisclien geest. Ret uit de partij gezette lid, waarop hier bespeling wordt gemaakt, is de vroegere onder-secretaris van binnenlandsclie zaL-en Leandro Arpinati- „DER STUERMER" IN BESLAG GENOMEN. Neurenberg, 5 Aug. (V.D.) Nummer 31 van het weekblad van Julius Streicher, „Der Stuermer", is wegens in dit nummer voorkomende beleediging van een buiten- landsch staatshoofd door dc politic in be slag genomen en aan den verkoop cn cir culatie onttrokken. Het blad is bovendien door de politic voor den duur van veertien dagen verboden. Nelson de opvolger van Dillinger Nu het stoffelijk overschot van John Dillinger begraven ligt op het kleine kerk hof in Indiana, is George „Babyface" Nel son bevorderd tot „staatsvijand No. 1". al dus meldt Reuter. Dc verschillende politie-autoritcitcn heb ben het bevel uitgevaardigd: „Maak u meester van Nelson, dood of levend", cn dc politie spant alle krachten in om thans dezen bandiet onschadelijk te maken. De federale autoriteiten, trotsch op het succes Lillinger uit den weg te hebben ge ruimd, zijn er zeker van, dat ook Nelson in hun handen zal vallen. Nelson, alias Lester Gillis, is een „zak- schutter", d.w.z., dat hij zeer goed met zijn revolver weet te raken, zonder het wapen uit zijn zak te halen. Hij is betrekkelijk klein van stuk cn tenger gebouwd en wordt Babyface genoemd om zijn onschuldig uiterlijk. Reeds op jeugdigen leeftijd geraakte hij in de misdadigerskringen van Chicago ver zcild. Hoewel één van de laatste aanwin sten van de bende van Dillinger, werd hij toch spoedig hun voornaamsto revolver held. Do politie beschuldigt hem ervan de man te zijn, die den federalen politieman Bauw doodde, toen de bende van Dillinger zich in April te Little Bohemia in Wisconsin door een politie-cordon heensloeg. In 1931 werd Nelson gearresteerd wegen? roof, doch na zeven maanden in de gevan genis te Jolliet in Illinois te hebben door gebracht, wist hij te ontsnappen. Behalve Nelson zullen ook dc bandieten John Hamilton en Homer van Meter wor den neergeschoten, wanneer zij toevallig voor den loop van de politie-revolvcrs ko men. GASONTPOFFING IN EEN MIJN. Zes zwaargewonden. Charleroi, 4 Aug. (V.D.) Vanmiddag heeft een gasontploffing plaats gehad in de schacht St. Margerite van dc mijn Rcs- saix. Zes mijnwerkers liepen ernstige brandwonden op en moesten in bedenkelij- ken toestand worden overgebracht naar het ziekenhuis van Jolimont. De middagploeg is niet afgedaald, daar men een oogen- blik vreesde, dat er brand in de schacht was ontstaan. Charleroi, 5 Aug. (V.D.) Een der slachtoffers van de mijngasontploffing te Ressaix is Zondag aan do opgeloopen brandwonden overleden. De toestand van drie andere gewonden is zoo ernstig, dat men vreest-, dat zij eveneens nog in den loop van den avond zullen bezwijken. MOEDER MET ZES KINDEREN VERBRAND. Madrid, 3 Aug. (V.D.) Te Graus in dc Spaansclie provincie Ilucsca brak in het woonwagenkamp van een rondtrekkend circus een brand uit. die met grooto snel heid om zich greep cn bijna alle woonwa gens aantastte. Een vrouw, die met haar zes kinderen al was gaan slapen, werd door het vuur verrast, en hoewel zij zich j door een der vensters had kunnen red den, trachtte zij eerst nog haar zes kinde ren in veiligheid te brengen, waarin zij echter niet meer slaagde, zoodat zij met haar kinderen in de vlammen omkwam. ZESTIEN DOODEN TEN GEVOLGE VAN HET NOODWEER. New-York, 4 Aug. (V.D.) liet ongewoon heftige noodweer, dat in verschillende dce- len der Vercenigde Stalen heeft gewoed, heeft niet minder dan 16 doodun geeischt. van wie 15 in Ohio en een in Wcst-Pcnsvl- vanié. Verscheidene steden zijn zonder licht. OTTO VAN HABSBURG IS TERECHT. Namen, 4 A u g. (V. D.) In den vroegen morgen heeft men hier een auto zien rij den, die bestuurd werd door Otto van Habsburg. Vermoed wordt, dat de aartshertog in het naburige Floréo een bezoek heeft gebracht aan zijn vroegeren leermeester, den pastoor van Florée. Het zou dan dit bezoek zijn ge weest, dot aanleiding heeft gegeven tot geruchten in dc buitenlandsche pers o\er een buitcnlandsche reis van den aartsher tog, Rouwbetoon in tal van staten in verband met Hindenburg's overlijden De Rritsche koning heeft order gegeven, dat op den dag der begrafenis van Von Hindenburg alle openbare gebouwen half stok zullen vlaggen. De Braziliaansche regeering heeft naar aanleiding van den dood van Von Hinden burg vier dagen nationale rouw bevolen. Naar uit Guatemala gemeld wordt, heeft president Ubico een landsrouw van vijf da gen afgekondigd. Mussolini heeft liet volgende telegram doen toekomen aan rijkskanselier Hitler: „liet overlijden van rijkspresident Von Hindenburg heeft een smartelijkcn weer klank gevonden in het Italiaanschc volk dat 6teeds een diepe bewondering heeft gc had voor zijn grootheid als soldaat cn staatsman. Ik verzoek uwe excellentie na mens de fascistische regeering cn mijzelf de betuigingen mijner deelneming te wil len aanvaarden." Ook namens het Argentijnsehe leger heeft de Argentijnsehe minister van oorlog, generaal Rodriguez, zijn deelneming be tuigd aan minister von Blomberg. De rouwdienst der Duitschc Evangelische kerk zal Zondag a.s. in den Dom te Berlijn worden gehouden. Dc autoriteiten zijn voor dezen dienst uitgenoodigd. De rijksbisschop zal den dienst persoonlijk leiden. Berlijn. 4 Aug. (V. D.) In overleg met de familie van Von Hindenburg heeft rijks kanselier Hitler aanwijzing gegeven, dat de definitieve bijzetting van den rijkspre sident zal plaats hebben in den veldliecrs- toren van het Tannenbei^-monumcnt, die zal worden ingericht tot grafkapel. De voorbereidingen. H o h c n s t e i n 4 Aug. (V. D.) Dc voor bereidingen voor de groote plechtigheid en de bijzetting van Rijkspresident von Hindenburg zijn in vollen gang. Dag cn nacht wordt ononderbroken doorgewerkt aan het bouwen der tribunes, bet inrichten van telefooncellen enz. Op de trappen van het monument zullen 3500 personen kunnen plaats vinden. In het monument is een ka tafalk ingericht, waarop de kist met het stoffel ijk overschot van den overleden rijks president geplaatst zal worden. Rijkswcer- officieren zullen de kist naar de katafalk dragen, terwijl twee generaals en tweo ad miraals ernaast zullen schrijden. De plech tigheid begint met 101 saluutschoten. S a a r b r u c k c n, 4 Aug. (V. D.) In ver band met de bijzetting van Von Hinden burg heeft de regeeringscommissie voor a.s. Dinsdag alle vermakelijkheden cn politieke bijeenkomsten verboden. Frankrijk vlagt halfstok. P a r ij s4 Aug. (V. D.) De Fransche regeering heeft besloten, dat Dinsdag a.s., den dag van de bijzetting van Von Hin denburg, alle openbare gebouwen halfstok zullen vlaggen. Rouwdienst in den Berlijnschen Dom. Bellijn, 5 Aug. (V. D.) In alle Berlijn- sche kerken was de Zondngdienst voor namelijk gewijd aan de herdenking van de nagedachtenis van wijlen Rijkspresident Von Hindenburg. Bijzonder groot was de belangstelling in den Berlijnschen Dom, waar de toeloop van het publiek voor den buitengewonen herdenkingsdienst zoo groot was, dat tegen 1 uur de politie de toegan gen tot de kerk moest afzetten, en velen zich tevreden stelden met een plaats in een der portalen, van waar men den dienst kon volgen. Onder de talrijke aanwezige autoriteiten zag men o. a. ook den staats secretaris van den Rijkspresidont dr. Meissner. en Rijkswecrministcr Generaal Von Blomberg. De dienst werd geleid door Rijksbisschop Ludwig Mueller, die in zijn predicatie o. a. zei, dat Hindenburg een symbool was van wat Duitschland was, is en zal worden, en een vermaning aan alle Duitschers om, ieder op de plaats die hem was toegewezen, niet zich zelf, maar volk en vaderland te dienen. Tc Neudock hebben Zaterdag cn Zondag duizenden de ter teekening neergelegde rouwregisters geteekend. Eenige bejaarde dames waren zelfs uit Kiel, Hamburg en München gekomen, om den overledene nog eenmaal op zijn doodsbed te zien. LOONCONFLICT IN ZUID-WALES. Londen, 4 Aug. (V.D.) De Coalmines Industrial Board heeft na uitvoerige be studeering besloten, in het loonconflict van Zuid-Wales aan te bevelen, voor een deel de eisohen der werknemers betreffende op heffingen van de verlagingen van 1928 in te willigen. HEDENAVOND (Maandag) Groote zwem- en polowedstrijden Schoonspringen INTERNATIONALE ZWEMMERS DINSDAGAVOND Schitterende verlichting van het water Beide middag en avonden GEZELLIGE BAND Passagiers verzekerd 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het Tramstation. Parijs, 4 Aug (V.D.) Nadere berichten uit het Saargebied bevestigen ten volle dat het Duitsche front voorbereidende maatre gelen had genomen voor oen staking der mijnuekers in het Saargebied, waarbij in totaal ruim 43.000 arbeiders betrokken zou den rijn. Naar verluidt, is nog Zondag j.I. een geheime bijeenkomst gehouden, waar de oprichter van het Duitsohe front cn de leider van de nat-soc. vakvereeniging aan wezig waren Op deze vergadering werden de stakingsplannen nogmaals- besproken. De mijnwerkers zouden worden opgeroe pen, om óf een loonsverhooging af te dwin gen. óf een verhooging van het aantal werklieden, op motief, dat hun levens standaard ondragelijk laag was. Men ver wachtte, dat deze eischen zouden worden afgewezen en dan een staking zou worden afgekondigd, waardoor groote moeilijkhe den zouden worden veroorzaakt voor de betrekkelijk zwakke Saarpolilie. Er ver luidt verder, dat de voor de staking be- noodigde gelden door Duitschland zouden worden gefourneerd. Nu de stakingsp'an- ncn uitgelekt zijn, acht men het waar schijnlijk, dat zij allh&ns voorloopig niet zullen worden uitgevoerd. Barcelona, 4 Aug. (V.D.) Gisteren hebben twee pisloleros een textielfabrikant en diens secretaris overvallen, toen zij naar de fabriek reden. Zij losten zeven schoten op hen, waarna zij op do vlucht sloegen. Beide mannen werden gewond, de fabri kant zoo ernstig, dat voor zijn leven ge vreesd wordt. Eenige maanden geleden is de fabrikant Minguella in conflict gekomen met dc anarcho-syndicalisten. doordat hij weiger de een employé tc ontslaan, heigeen dooi de anarcho-syndicalisten geeischt werd. Spoedig daarna brak brand uit in zijn fa briek. Minguella zette het bedrijf toen voor eenigen tijd stop en nam geheel nieuw per soneel in dienst. Hij heeft verscheidene anonieme waarschuwingen cn dreigemen ten ontvangen, doch hij wenschto daar geen acht op te slaan. Een in zijn fabriek neergelegde bom is niet ontpioft, doch ten tweede bom, die later geworpen werd, ex plodeerde cn richtte groote schade aan. Gisteren werd nog een tweede arólag gepleegd op een werkgever, terwijl deze aan het baden was. Een ontslagen employé trachtte verscheidene malen a bout por- tant op hem te schieten. Het wapen wei gerde echter en na een worsteling slaagde men erin het hem te ontwringen. RUSSISCHE VLIEGERS NAAR FRANKRIJK. Ter beantwoording van het bezoek, dat verleden jaar Cot, de toenmalige minister van luchtvaart in Frankrijk, aan Moskou bracht, zijn de leden van het hoofdbestuur van liet sovjet-Russische luchtvaartministe rie onder leiding van Unschlicht cn be kende persoonlijkheden van het roode le ger gisteren voor een vlucht naar Parijs vertrokken. Het lag in de bedoeling Lcm- berg, Krakau, Weenen, München cn Straatsburg aan te doen. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 De Opruiming van ZOMERSTOFJES en COUPONS wordt nog eenige dagen voortgezet. Nog zeer mooie koopjes ook in wollen stollen* \DJT BLAD HEEST EEN DAGELIJKSCMê GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zfjde van hotel Monopole. BUITENLAND. Bijzonderheden omtrent de bijzetting van Von Hindenburg. (Eerste Blad, pag. 1.) Japansche stappen tegen Rusland. (Eerste Blad, pag. 1) Een aanslag beraamd op Roosevelt? (Eerste blad, pag. 1). BINNENLAND. Treinbotsing tusschen Diesel- cn stoom trein bij het Weesperpoortstation. Twaalf gewonden. (Tweede Blad, pag. 1). Twee kano's omgeslagen in het. Goerce- schc gat. Vier personen verdronken. (Tweede Blad, pag. 1.) SPORT. Grasbaanwedstrijden van Dc Pedaalrid ders. (Derde Blad, Pag. l)< STADSNIEUWS. Dr. II. E. Bccht overleden. (Eerste Blad, pag. 2). Optreden van het kunsicabaret De Too- verbal in bet openluchttheater Birkhovett. (Eerste Blad, pag. 2). i Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut to De Bilt. Hoogste barometerstand 7C7.1 to Hapa- randa. Laagste barometerstand 753.2 te Holy head. Verwachting: Zwakke tot matige Zuid- Oostelijike tot Zuid-We6telijke wind, half tot zwaar bewolkt of betrokken, kans op regen of onweer, aanvankelijk iets war mer, later mogelijk iet*.- koeler. Toenemende regenkansen. De depressie in het Oosten is vrij veel opgevuld. Er ligt thans nog een kerntje over Polen, dat over de randstaten en Noord-Duitsohlond krachtige winden ver oorzaakt. In tusschen is ook liet minimum nabij IJsland in beteekenis afgenomen, doch in den loop van Zondag heeft zich een secundaire uitlooper over de Golf van Bis- caye ontwikkeld, welke thans over dc Ier- sche zee en het Kanaal een zelfstandig be-» staan voert. Ook rond dit kerntje komen hier en daar krachtig© winden voor. Het regenfront, dat het vergezelde, bracht in Holyhead 13 m.M. en te Brest 11 m.M. neerslag. Ilct bevindt zich thans nabij Le HAvre en schijnt zeer langzaam Noord- Oostwaarts to trekken, zoodat ten onzent de regenkansen weer toenemen. Over Frankrijk is bet warmer geworden; overigens loopen de temperaturen ver uit een. In Scandinavië resideert nog steeds de hooge druk met uitstekend weer, behalve in Denemarken, waar de aftrekkende de pressie hedennacht en gisteren overdag nog zwaren neerslag bracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1