DË ËËMLANDÊÜ DE TOCHT DOOR DEN NACHT 4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. BOVÉE L. J. LUYCX ZOON Dinsdag 7 Augustus 1934 Uitgave: VALKHOFF Go. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 32 DE DOOD VAN VON HINDENBURG ROUWPLECHTIGHEID IN DE KROLL.-OPERA DE PLECHTIGHEID IN DE KROLL-OPERA HINDENBURG'S LAATSTE GANG Tel. 1788 Tel. 1788 Hitler's plaatsvervanger TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 9 uur 10 min. ABONNEMENTSPRIJS J °aBIKita voor Amcrifoart MO. per Bind I 0.75, pa (tne< gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.1 V/r Binnenland franco per post nar 1 meenden f 1-, Afzonderlijke nummers f 0:05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 5IJ PRIJS DER ADVERTENTIEN I—— eikeregel meef 10.25. LlefdadlgbelcU-advertentlSn voordo helft vm deo prtj». Kleine Advertentie» „KEITJES" bg vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent elke regel meer 10 cent driemaal olaatacn I Bewijsnummer extra I 0.05 Hitier houdt een rede en noemt den overledene het symbool van de zich steeds vernieuwende levenskracht der Duitschers Berlijn, 6 Aug. (Reuter). Van het ge bouw van de Kroll-Opera, waar vanmid dag de eerste grooto rouwplechtigheid voor den overleden rijkspresident werd gehou den, waaien de vlaggen halfstok. Reeds vanmorgen vroeg waren de toegangswegen tot de Opera geflankeerd door een cordon van S.S\-troepen. Het gebouw is tot aan de eerste étage met dennegroen versierd, wel ke decoratie naar boven toe wordt afge sloten met guirlandes ven witte bloemen, terwijl rouwfloers' van de balcons naar be neden hangt. Voor de toegangsdeuren 6faan terzijde bakken met hortensia's, lau riertakken en klimop. De hall zelf is /eneens met rouwfloers behangen, even- Is alle lamipen en de spiegels in het ge bouw, waardoor do groote zaal in half duister is gehuld. Ook de pilaren zijn met groen versierd. Aan den voorkant van de zaal, tegen den muur, achter het presi dium. is het reusachtige hakenkruis met terzijde de zwart-wit-roode vlaggen geheel met floers bedekt. De ruimte voor den regeering6Staf is een zee van witte bloe men. zeldzame lelies, hortensia's en asters, temidden waarvan, door een lauwerkrans omgeven, een wit borstbeeld van von Hin denburg prijkt. Tegen elf uur begonnen de genoode gas ten te arrivecren. Tegenover het gebouw 6taan een eere-compagnic van de rijks- weer, alsmede delegaties van de landpo- litie, de vel dj age rs, de luchtvaart, den ar beidsdienst en den S.A.-storm opgesteld. Ondanks den regen had zich op de Königs- platz eeu groote menigte verzameld, om de plechtigneden zooveel mogelijk te kun nen volgen met behulp van de luidspre kers, waardoor het in de Kroll-Opera ge sproken woord ook op het plein was te volgen. Achtereenvolgens arriveerden de rijks dagleden, de leden van het corps diplo matique, de leden der rijks- en landregee- ringen, de militaire autoriteiten cn de ver tegenwoordigers der verschillende standen en organisaties. Tijdens "de plechtige rouwzilting heeft de Führer de volgende rede gehouden: .Sedert maanden maakten wij ons ern- Btig bezorgd. Do bekendheid van de ziekte van den hoog-geëerden ouden heer vervul de millioenen Duitsche harten rnet angst voor het leven van den grijsaard, dio ons meer was dan slechts het staatshoofd, want deze man was voor ons allen de 6ymbolischo uitdrukking van de onver woestbare, zich steeds vernieuwende le venskracht van ons volk geworden. De wil der voorzienigheid heeft hem zichtbaar verheven boven de maat van het alledaag- sche. Toen de natie de hoogste waardig heid in zijn handen legde, werd deze post pas tot hoogste waardigheid gebracht. Onverbrekelijk is voor ons allen de Duite-chs rijkspresident verbonden met den geëer- den naam van den thans overledene. Nu wij ons opmaken, om den dierbaren doodc do laatste eer te bewijzen, zien wij pas goed den omvang en de grootheid van dit weergalooze leven en wij buigen ons dee moedig voor den onnaspeurlijken wil, die net schijnbaar toevallige of onbelangrijke dingen beschikkingen treft, die de zoe kende mensch pas later kan zien in de jeheele wonderlijke noodzakelijkheid van het kader, waarbinnen zij geplaatst wor den. Generaal-vcldmaar6chalk Von Hinden burg is dood; al6 wij trachten de gevoelens te vertolken, die het gehcele volk bewegen, willen wij in de eerste plaats met steeds nieuwe dankbaarheid de herinnering, aan den grooten overledene bewaren. Wanneer wij echter, bezield door den vurigen ^ensch, de historie reoht te doen weder varen, naar de bcteekenis van deze ver schijning willen speuren, zien wij pas den vellen omvang en den inhoud van een menschenleven, dat in zulk een grootheid m eeuwen slechts zelden voorkomt. Hoe- pc is het aanzien van de wereld veran derd 6edert dien 2en October 1S47, toen Paul von Hindenburg geboren werd. Dit leven begon temidden van een revolutie; do geest van het politieke .Tacobinisme liet Europa niet tot rust korrien. De ideeën van eon nieuwe, vermeende menschelijkheid worstelden tegen de elementen en vormen van een verouderde orde. Toen het jaar 1848 ten einde kwam, schenen de helle vlarnmcn wel verstikt, doch de inwendige beroering was gebleven De wereld kende |°on nog geen Duitsch Rijk. geen Italië ia Pimissen regeerde Frederik Wilhelm IV. D® dynastie der Habsburgers beheerechte n'et elechts den Dnitschen bond, doch ook Lornbardije. De Balkan bestond echter uit schatplichtige provincies van het Turksche ïljk. Dan wordt Prins Wilhelm Koning van Pruisen; de knaap Hindenburg maakte nu het grootste triumviraat der politieke en militaire reorganisatie van ons volk mee. Bismarck Moltke cn von Roon doen hun intrede in de geschiedenis. Paul von Hin denburg marcheert dan in een der regi menten dapper en geestdriftig mee. Vier jaar later heeft het lot hem uitverkoren, getuige te zijn in het uur der geboorte van het. Duitsche rijk. Een leven van arbeid voor dit nieuwe Rijk begint dan. De we reld krijgt een nieuw aanzien; op alle ge bieden volgt de ecne ingrijpende uitvin ding de andere op. Na een ononderbroken dienst nam do commandeerende generaal von Hindenburg op 18 Maart 1911 als 64- jarige ontslag uit den dienst, een naam- looze officier onder de andere tienduizen denMaar als de wereldoorlog uit breekt. krijgt op 22 Augustus 1914 Hinden burg de opdracht, het opperbevel over een leger in Oost-Pruisen op zich te nemen. Acht dagen later leert de wereld den naam Hindenburg kennpn, n.l. na den slag van Tanncnberg. Van nu af is de grootste worsteling der wereldgeschiedenis onaf scheidelijk verbonden met dezen naam. Ilij heeft de crisis van 1916 gekeerd en de na tie dikwijls van vernietiging gered. Zou de politieke leiding van ons volk in dien tijd gelijkwaardig aan do militaire zijn ge weest. dan zouden Duitschland de zwaar ste vernederingen zijn bespaard gebleven. Toen de Noveihber-revolutie uilbrak, ging von'Hindenburg voor de tweede maal rust nemen, maar weer werd hij geroepen, op 26 April 1925 koos het Duitsche volk hem tot rijkspresident, zonder dat men toen vermoedde, in hem den beschermer der nieuwe nationale evolutie !o kiezen. En hier vervul ik slechts den plicht van naar waarheid een feit te constateercn, wanneer ik hot Duitsche volk met errootc dank baarheid wijs op da onmetelijke verdien sten. die von Hindenburg zich voor de ge schiedenis verworven heeft door de in zijn naam tot stand gekomen verzoening van het beste Duitsche verleden met een vurig nagestreefde betere Duitsche toekomst. Wij zullen als dankbare kindéren zijn herin nering in ons hart sluiten en overleveren san degenen, die na ons komen Laat ons in ons hart de overtuiging doen wortel schieten: Hindenburg is niet dood, hij leef 1. want hoêwèl hij stierf, is hij nog steeds boven en te midden van de onsler- felijken van ons volk. omgeven door de groote geesten van het verleden als een eeuwige beschermer van het Duitsche rijk cn de Duitsche natie. Goering sprak daarna een slotwoord. Hij wendde zich tot den zoon van den overle dene, tegenover wien hij namens den rijks dag uiting guf van dc deelneming met het smartelijk verlies. Vervolgens sloot hij de zitting, waarna de leden der regeering en ook vele anderen zich naar dén zoon, over ste von Hindenburg, begaven om hem per soonlijk te condoleeien. Nader wordt gemeld: Toen Hitler voor de Kroll-opcra ver scheen- begroette de menigte hem zwij gend met opgeheven arm, waarna de te genover het gebouw opgestelde troepen voorbij marcheerden. Te kwart voor 12 was de zaal reeds dicht bezet. De afge vaardigden waren bijna uitsluitend in hun bruine en zwarte partij-uniformen versche nen, terwijl op de tribunes de zwarte klee ding in de meerderheid was. Te 12 uur precies verscheen Hitler, eveneens in bruin uniform. Naast hem nam von Pa pen plaats en verder de rijksminister van buitenlandsche zaken, von Neurath, de plaatsvervanger van den leidér Hess en de overige leden vnn het kabinet. Goering opendo de zitting en begroette in het bijzónder do buitcnlandscho verte genwoordigers en de nabestaanden, waar na allen zich van hun plaats verhieven en in plechtig zwijgen den doode herdachten. Een staatsorkest onder leiding van prof. Heger voerde do ouverture Coreolanus van Beethoven uit, waarna Goering het woord gaf aan Hitier. Het is of de natuur meetreurt om het verlies dat Duitscln land leed (Van een spocialen verslaggever.) Berlijn, 6 Aug. (Per telefoon.) Het is, alsof hedenmorgen ook de hemel weent, over het verlies, dat Duitschland heeft ge leden cn uit den troosteloos grauwen he mel stroomt do regen, nu jn de Kroll-Opera Hitier als rijkspresident en rijkskanselier zijn. treur-rede zal houden. Reeds uren lang van te voren is het in de wijk, waar de rcgeerlngsgebouwoii staan, stampvol wachtende menschen. Er is bijna geen doorkomen aan. Het hoofd van den Staat zal vanuit zijn hier gelegen dienstwoning den weg door don Brandenburger Tor ne men cn S.A.- en S.S.-politio hebben de toe gangswegen afgezet. Vóór de Kroll-Opera is het al lang op de bekende wijze afgezet en het publiek, dat in dichte drommen staat te wachten, wordt op eerbiedigen afstand gehouden. Het is een oogen-bekorend beeld van uniformen, Zijn stoffelijk overschot in den afge= loopen nacht van Neudeck naar Tannenberg over gebracht Het stoffelijk overschot van Rijkspresi dent von Hindenburg is hedennacht te half een (Amsterdamschc tijd) van het landgoed Neudeck overgebracht naar het nationale gedenkleeken Tannenberg, alwaar vandaag de bijzetting plaats zal vinden. Dczo plechtigheid is door alle Duitsche zenders uitgezonden, zoodal ieder in de ge legenheid was haar te volgen. Zelden zal een dergelijke tocht in den duisteren nacht hebben plaats gevonden cn ieder, die ge tuige was van do overbenging, moet diep onder den indruk van dezen laatslen gang gekomen zijn. De klanken die men dank zij de uitzending per radio op kon vangen, ga ven een beeld van liet imponeerende schouwspel, dat zich op het buiten van den overleden president vertoonde cn reeds daarvan ging een wondere ontroering, die een dergelijke grootschc plechtigheid op roept, uit. Sedert uren voordat het uur van over brenging aangebroken was, bewogen zich reeds duizenden bewoners van de omlig gende dorpen op dc wegen naar het ge- denkteeken, teneinde dezen tocht gade te kunnen slaan. In het park van het landgoed worden de troepen opgesteld. Zij bestaan uit een ba taljon Reichswehrmanschappen, drie batal jons cavalerio en de drie regimenten van Hindenburg, namelijk dat waarin hij voor het eerst ih diénst trad, dat waarvan hij commandeur was cn het overwinnaarsregi- raent. uit den slag van Tannenberg, allen met hun vaandels. Ondcrtusschen spreekt bisschop Dohr- manntle lijkrede uit; (leze dienst wordt bij gewoond door den zoon van den overle dene, overste Hindenburg, met zijn vrouw en kinderen, dc twee dochters van Hinden burg met bunne gezinsleden, bet huisper soneel en vele bekende persoonlijkheden en vrienden van den president. Een geweldige blocmcnschal is rond de kist, die op een katafalk geplaats was, uit gespreid. De kransen liggen op de baar, ln de hal en bedekken het terras. Buiten hoort men paardenhoeven klinken en worden bevelen gegeven. Afwisselend speelt de muziek cn:hoort men tromgerof fel met fluitmuziek. De bewoners van Neu deck en Langenau scharen i•ondom, terwijl de cavalerie-reveille wordt geblazen. Bisschop Dohrmann beëindigt zijn rede, die als uitgangspunt had psalm 62 vers 2: „Mijn ziel is stil lot God" en neemt af scheid van den vader en heer van het huis, terwijl hij voor een laatste maal het hooge- priesterlijke gebed uitspreekt. De met zes paarden bespannen affuit rijdt voor, de geweren worden gepresen teerd en langzaam dragen acht officieren de kist, die slechts met één bloemstuk ge dekt is, naar huiten, tusschen een eere- wacht, die gevormd wordt door twee zee officieren en twee officieren van de land macht. Als dc kist op de affuit geplaatst is wordt de Duitsche vlag er over gelegd en hierop plaatst men de helm en den de gen van den veldmaarschalk. Dc eerecom pagnie, die al dien tijd nabij de uitgang op gesteld heeft gestaan, marcheert zeer lang zaam af. Vrienden sluiten zich achter het stoffelijk hulsel aan cn ook de bewoners van Neudeck stellen zich in den stoet op. Aan het hoofd gaan de Reichsvvehr-com- pagnie en de drie bataljons cavalerie. Uit het-park klinken de tonen van ,.Jesus meine Zuversicht" en langzaam zet de stoet zich in beweging. Langs den weg staan velen geschaard om den overwin naar van Tannenberg uitgeleide te doen op zijn laatsten tocht. Tromgeroffel weerklinkt, de muziek speelt „O blijft met Uw genade, Heer Jezus ons nabij" en een slang van lichtende fak kels beweegt zich op den weg naar het ge- denkteeken, waarlangs honderden Duitsche mannen ën vrouwen staan om hun grooten doode te ceren. Passagiers verzekerd 6 ct. per K.M. Vraagt prijs van onze 8 k 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het Tramstation. Wellicht komt Von Blomberg in aanmerking Praag, 6 Aug. (V.D.) Volgens de Prager Pressc zou men in welingelichte kringen te Berlijn verwachten, dat Hitler van zijn bevoegdheid als rijKspresident, om zelf zijn plaatsvervanger to benoemen, gebruik zal maken, om niet, zooals men aanvankelijk aannam, Goering te benoemen, doch den rijksweerminister Von Blomberg. vele uit tijden dio reeds lang achter ons liggen. Wanneer de zon over dit alles baar vriendelijk licht had doen schijnen, zou het schouwspel een nog imponeerender indruk hebben gemaakt. Tegen 12 uur komen de partijhoofden voor de Opera aan; om den linkerarm prijkt een rouwband. Zwijgend zien de duizen den toeschouwers de vele dragers van be roemde namen het gebouw binnenschrij den. Do Kroll-Opera heeft het rouwkleed aam getrokken en het beeld, dat bet gebouw van binnen biedt, wordt overheerscht door het eeuwige groen der dennen, het smettelooze wit van chrysanten cn het van smart ge tuigende rouwkleed. In de diplomaten-logo zien wij den pau selijken nuntius cn naast hem den Fran- schen ambassadeur. De militaire attaché's zijn in uniform verschenen en de gewezen kroonprins draagt het uniform der vroe gere Doodskop-huzaren. Verreweg de meeste Rijksdagleden zijn gekleed in het eenvoudige bruin der S.A. Men zou zich als in een legerkamp kunnen wanen, zoo overheerscht hier het militaire kleed. Ilitler verschijnt in gezelschap van Von Papen en zijn plaatsvervanger Rudolf Hess. Zwijgend groet de stampvolle zaal, waarin wij ook vele veteranen, Ilindenburg's tijd- jenooten, ontdekken. Plechtig cn gedragen klinkt de muziek van Reger. Dan bestijgt Hitier het spreek gestoelte en ademloos luistert de zaal naar de met groote innigheid en warmte uitge sproken rede; met innigheid cn warmte, maar ook met kracht en klem. Treffend doet de zinsnede aan, dat eigen lijk eerst met Hindenburg het rijksprnsi: dcntschap zijn wijding heeft gekregen. On willekeurig denkt men even aan Fbert terug. Ilindenburg's leven passeert de revue, Duitschland's keizers en Pruisen's konin gen worden gememoreerd. Hoe moet dit al les den ex-kroonprins getroffen hebben! Hitier spreekt over den datum, waarop de grijze Rijkspresident den Nationaal-So- cialisten gelegenheid bood voor het Rijk een nieuw tijdperk in te luiden en hij ver zekert, dat Hindenburg niet is gestorven, maar eeuwig met de andere groote hei 1 jn- figuren der Duitsche geschiedenis zal blij ven waken over het lot der Duitschers. Hitler's stem verraadt zijn grooto ont roering en als hij zijn rede geëindigd heeft, brengt de zaal hem den Duitschen groet. Ilct hoofd van staat begeeft zien dan naar de familieleden en drukt hun, diep het hoofd gebogen, de hand. Treurmuziek van Reger en Wagner volgt; dan spreekt Goering namens den Rijksdag en het Duitsche volk den zoon van den overledene toe cn ook andere hooge per soonlijkheden condolecren de familie met het geleden verlies. Buiten slaat de nieuwe president het voorbij marcheer en der eere-compignie gade en dan verlaten dc aanwezigen het ge bouw. diep onder den indruk van de onge meen imponeerende plechtigheid. VLOER VAN FEESTZAAL INGESTORT. Madrid. 6 Aug. (Reuter). In een oud paleis te Oza. 30 kilometer ten zuid-oosten van La Coruna, stortte tijdens een feest maaltijd van deelnemers aan een congres te Santiago de Compostela de vloer van de feestzaal in. Alle gasten vielen in een die pen kelder, waaruit zij pas na geruimen tijd geborgen konden worden. Een dam' werd op slag gedood en clo overige gast^ werden gewond, waarvan sommigen levens gevaarlijk. Het congres was Zondagochtend te San tiago door den staatssecretaris van het departement van onderwijs geopend. GROOTE BRAND IN AUTOGARAGE. New-York, 6 Augustus. (V.D) Een groote autogarage te Buffalo is door brand verwoest. 500 auto's zijn vernield De schade bedraagt een half miltioen dollar. IDIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker züde van hotel Monopole. BUITENLAND. Het stoffelijk overschot van Von Hinden burg naar Tannenberg overgebracht. (Eerste Blad, pag, 1.)' f Ilitler herdenkt Hindenburg in do Kroll- Op<?ra. (Eerste blad, pag. 1). BINNENLAND. De vermiste kanovaarders terecht. (Tweede Blad, pag. 2). Verbindende kracht van ondernemers overeenkomsten. (Tweede Blad, pag. 2.} Boerderijbrand bij Halfweg. (Tweede Blad, pag. 1). Mgr. Jansen wijdt do St. Bonifacius ka/ pel bij Dokkum. (Tweede Blad» pag.. 1..) Medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt: Hoogste barometerstand: 766.8 te Karl- sladt. Laagste barometerstand: 752.8 te Parijs- Verwachting: Zwakke tot matige wind uit O. tot Z. richting, zwaar bewolkt of be trokken, waarschijnlijk regenbuien met kans op onweer, aanvankelijk weinig ver andering in temperatuur, later koeler. Kans op onweer en regen. De depressie over Frankrijk blijft statio nair met verschillende kernen, dio vooral in de berglanden van het Zuiden en Mid den zeer zware regens gaven. De depressie in het Oosten vulde geheel op. Do hooge druk in het N.O. breidde zich Westwaarts uit over de Noorsche zee cn vertoont nei ging om zich aan te sluiten bij die op den Oceaan bij de Azoren. Ook over Spanje werd de luchtdruk hoogcr, zoodat de de pressie van alle tijden door gebieden van hoogeren luchtdruk omringd is. In het sta- tionnaire depressiegebied heeft het weer een onbestendig karakter en blijft dc kans op omveerstoringen met plaatselijk zware regens ook voor ons land groot. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 De Opruiming van ZOMERSTOFJES en COUPONS wordt nog eenige dagen voortgezet. Nog zeer mooie koopjes ook ln wollen stollen. EEN HINDENBURG-PLATZ TE BERLIJN. B e r 1 ij n. G Augustus. (V.D.) De politie- presidant van Berlijn, v. Levetzow, heeft met toestemming van het Pruisische minis terie van Binnenlaridsche Zaken en op in stigatie van den eersten burgemeester van Berlijn het, plein „Vor den Brandenburger Tor" in Hindenburgplatz omgeloopt DE VOLKSSTEMMING OP 19 AUGUSTUS. Berlijn, 6 Aug, De njkspropagan'da- leiding maakt bekend dat zij belast is mot de volksstemming op 19 Augustus.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1