4000 EXEMPLAREN DE EEMLANDÊÜ GARAGE RIG. BOVÉE Licht op L. J. LUVOX ZOON Vrijdag 10 Augustus 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 35 De prestaties van het kabinet-Doumergue I Geen oorlogsgevaar, zegt Okada VEROORDEELING VAN 'T ANTISEMITISME Tel. 1788 VOOR VERZOENING EN VREDE TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 9 uur 4 min. AMERSFOORTStH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS p" 3 =a«°d« voor Amersfoort 2.10. per mund 1 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) I 0.171/, Binnenland franco per post per 1 maanden f X-, Aftonderll)ke nummert f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 5» PRIJS DER ADVERTENTIEN m t LOS met inbegrip van een bewijsnummef i.uwu f0M Llefda<Jlghei(UHldverUntita «j, helft vu den prfle. Kleine Advcrtentlfa» ^KEITJES" bfl vooruitbetaling 1—5 re gele 50 cent elke regel meer 10 cent driemaal olaateen f Bewüocammer extra f 0.05 De Fransche premier vraagt geduld en vertrouwen P a r ij s9 [A u g. (Reutor). Minister president Doumergue, die heden te Parijs terugkeert, verklaarde in een onderhoud met een medewerker van de Excelsior ver schillende dingen op politiek gebied, die beschouwd kunnen worden als antwoord op de critick, die geoefend is op de presta- I lies van het kabinet van den godsvrede. Doumergue schijnt bepaalde plannen te hebben, waaromtrent hij zich echter pas wjl uitlaten, wanneer na rijp overleg een beslissing is genomen. Er werd ven be paalde zijde beweerd, dat het door hem verrichte werk nog geen grooto resultaten had bereikt. Men behoeft zich daarover niet te verwonderen. Hij heeft nooit be weerd wonderen te kunnen doen. Elk op bouwend werk eischt een bepaalden tijd. Overeenkomstig de omstandigheden kan deze tijd kort of lang zijn. In dit geval zou het lang kunnen duren en zelfs tot een mislukking kunnen leiden, wanneer in plaats van geduld le hebben en mee to helpen het vertrouwen te versterken, men niets doet dan afbreken. Geduld en ver trouwen zijn in deze moeilijke tijden voor elk slagen van doorslaggevende bcteekenis. Tokio, 9 Aug. (V. D.) Het departement Van marine heeft het Japansche ministerie van financien de ontwerp-begrooting voor het komende begrootingsjaar doen toeko men, nadat de minister van marine er zijn goedkcurig aan had gehecht. In een inter view gaf de Japansche ministerpresident Okada toe, dat het moeilijk was de noodigo gelden voor de nationale verdediging op te brengen, temeer daar men slechts in uiterste noodzaak kon overgaan tot verhoo ging der inkomstenbelasting; niettemin zou men hiertoe moeten besluiten. Naar aanleiding van de grensincidenten, 'die zich van tijd tot tijd tusschen Russische en Japansche soldaten aan de Russisch- Mandsjoerijsche grens voordoen, verklaarde Okada, dat deze incidenten weliswaar te be treuren waren, doch weinig politieke be- teekenis hadden. Er was tusschen beide landen geen enkele groote kwestie, waar door oorlogsgevaar zou bestaan. LUCHTDIENST FRANKRIJK— ZUID-AMERIKA, Parijs, 9 Aug. (Reuer). De Fransche minister voor de luchtvaart schijnt, on danks alle tot nog toe ondervonden tegen slagen, vastbesloten zijn plannen inzake de instelling van een r<"gelmatigcn luchtdienst tussohen Frankrijk en Zuid-Amerika met alie middelen door te zetten. Tegenover een verslaggever van de Excelsior ver klaarde hij. dat het in hoofdzaak een kwestie is van materiaal. Voorloopig zal eens per maand een regelmatige luchtver- binding worden onderhouden. In 1935 zul len 2 vliegtuigen per maand vertrekken en in 193G zal men een wekclijkschen dienst kunnen onderhouden. VERLAGING LEEFTIJDSGRENS VOOR WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. Londen, S Aug. (V.D.) Met ingang van 3 September a.s. is de leeftijdsgrens voor opneming in de werkloosheidsverzekering verlaagd, zoodat alle personen in vasten loondienst van veertien jaar af onder de werkloosheidsverzekering vallen. Tot nog toe was deze leeftijdsgrens zestien jaar, zoodat thans ook veertien jarigen werkloos- heidsuitkeering zullen ontvangen. Alleen zij, die werkzaam zijn in huisdienètcn of in den landbouw, vallen hier buiten. Deze wijziging zal de schatkist 253.000 pond ster- I ling por jaar kosten. HET GROOTSTE SCHIP TER WERELD. Londen, 8 Aug; (V.D.) De bouw van bet nieuwe Cunardschip 531, dat het groot ste fcchip ter wereld zal worden, maakt zoo danige vorderingen, dat $c datum voor de tewaterlating voorloopig is vastgesteld op 20 September a.s. De plechtigheid zal ver richt worden door de koningin. Het roer, dat uit staal is vervaardigd en 163 ton ^eegt, is gisteren geplaatst. Vandaag wordt de as voor de vierde en laatste propeller aangebracht. DYSENTEEIE-EPÏDEMIE. Jersey City, 8 Aug. (Reuter) De dysenleric-epidemie neemt grooteren om gang aan. Tot nu toe zijn 160 personen fiangetast, terwijl er z?s zijn overleden. De autoritei ten stellen een onderzoek in naar de snoeperijen, welke door de straat koop lui worden verkocht. RESTAURANT DE STICHTSCHE HEUVEL TELEFOON 1290 Morgen Zaterdag GRAND SOIREE ANIMÊ COTILLON SURPRISES LA FUENTE'S ORKEST ZORGT VOOR DE JUISTE STEMMING ZWEEDSCH DAGBLAD IN DUITSCH LAND VERBODEN. B e r 1 ij n, 9 Aug. Het Zweedsche dag blad „Goebeborgs Handels- och Sjoefarts- Tidning" is in geheel Duitöchland voor den duur van zes maanden verboden, voor namelijk wegens publicatie van 2 artikelen over den dood van Rijkspresident Von Hin denburg in het nummer van 2 Augustus, waarin ook Hitler cn andere leden der regeering bclecdigd worden. Do Duitsche gezant to Stockholm heeft gisteren bij de Zweedsche regeering tegen dezo publicaties geprotesteerd. DOOR HOND TEGEN SLANGEN BESCHERMD. Calcutta, 9 Aug (V.D.). Tc Kambe in Burma werd een Engel6chman door vier groote pythons in zijn woning aangevallen. Tevergeefs trachtte hij zich van de hem om strengelende slangen te bevrijden, toen zijn hond binnenkwam, die do slang aanviel, welke zich om de armen van den Engclöch- man had gewonden. Toen dc man zijn ar men eenmaal vrij had, slaagde hij erin de drie andere slangen te dooden. ARRESTATIE VAN FASCISTEN IN SPANJE. V i g o9 Aug. (Reuter). Bij een bezoek van president Zamora. aan Vigo, brachten ecnige jonge fascisten hem den Romein- schen groet, waartegen het publiek pro testeerde. Dit had weer kleinere vecht partijen ten gevolge, waarop de politie het partijgebouw van de fascisten sloot; 12 fascisten werden gearresteerd. HET AUTO-ONGELUK BIJ DE BOEG. Achttien personen omgekomen. Warschau, 9 Aug. Nader wordt ge meld, dat zich in de autobus, die op weg van Warschau naar Bialystok in de Boeg is gestort, 21 passagiers bevonden, waar van 18 zijn verdronken. Drie andere pas sagiers konden nog tijdig uit den wagen springen, dooh liepen daarbij ernstige ver wondingen op. DOODELIJK ONGELUK MET MAAIMACHINE. Brussel, 8 Aug. (V.D.) Te Wost-Vlete- ren in Vlaanderen maaido een boer teza men met zijn buurman een haverveld, toen de machine plotseling het driejarig zoontje van den boer, dat op den akker speelde en tusschen de halmen verborgen zat, aan reed. Beide beentjes van het. kind werden afgesneden cn korten tijd later overleed het aan de gevolgen in een ziekenhuis. EVENING STANDARD IN DUITSCHLAND VERBODEN. M (inch eii, 9 Aug. (Reuter). Dc verkoop van de Evening Standard is in geheel Duitschland tot 20 Aug. verboden. Ven Papen gezant te Weenen. Een delicate taak. Het besluit van don Oostenrijkse heil mi nisterraad om het agrément te verleenen voor den nieuwen Duitschen gezant Von Papen, heeft nauwelijks verrassing gewekt daar cr reeds oen kleine veertien dagen ge leden van de zijde der regeering de nadruk op is gelegd, dat een weigering van het agrément of het stellen van voorwaarden, hetgeen zou indruischen tegen de usances, niet in aanmerking kwam en dat de eerst volgende gewone ministerraad de zaak zou oplossen. De vertraging van het agrément is een natuurlijk gevolg van de gebeurte nissen, daar de vorige weck geen gewone ministerraad kon plaats vinden. In den tusschentijd gaf de Katholieke pers te ver staan, dat zij in verband met de histori sche rol van Von Papen en dc kritische houding, die het Vaticaan naar aanleiding van liet concordaat met Duitschland tegen over den vroegeren vice-kanselaar aan neemt, meer of minder gereserveerd 6taat tegenover de missie van den nieuwen gezant. De Oostenrijk6Che conferentie van bis schoppen, waaraan slechts dc aartsbisschop van Salzburg, Riedèr, niet kon deelnemen, terwijl zelfs alle wijbisschoppen erbij wer den betrokken, heeft zich blijkbaar, niet bezig gehouden met dc missie van Von Papen, maar uitsluitend met den binncn- landschen toestand van Oostenrijk. Onder- lueschen heeft het eenige verbazing gewekt, dat. het agrément zoo snel werd verleend, daar een verdere vertraging de ferescr- Op een congres van Baptisten teBerlijn Berlijn, 9 Aug. (V.D.) Gisteren, is te Berlijn het vijfde wereldcongres der Baptis ten geopend onder voorzitterschap van den Amerikaanschcn jurist Corwin S. Shank. De Duitscho regeering had het con gres volkomen vrijheid van discussie ge waarborgd en zoo deed zich het interes sante feit voor, dat buitenlanders in Ber lijn eenige onderwerpen inleidden en kriti seerden, welke voor eiken Duitscber, die omtrent deze onderwerpen niet de offi- cieelo opvattingen in liet derde rijk deelt, taboe zijn. De Zweedsche predikapt Nordstrom hield een inleiding over nationalisme en veroor- deeldo van Christelijk standpunt het over dreven nationalisme van onze dagen, dat hij in strijd achtte met den Christelijkcn geest en dat oorlogsgevaar opriep. Alleen do Duitsche gedelegeerde Schmidt uit Kassei verzette zich tegen de conclusies en was van meening, dat men do kerk een andero maatstaf moet aanleggen dan de wereld. De Londensche geestelijke C. E. Wilson hield een inleiding over rassentheorie en bepleitte de gelijkheid van allo rassen en veroordeeldo zeer scherp het anti-semitis- me, dat volkomen in strijd was met de Christelijke leer. want het Christendom was geen volk meer dankbaarheid schul dig dan den Joden Eén der Duitsche gedelegeerden ver klaarde. dat de Baptisten reeds langer dan 100 jaar nationaal-sociali6ten waren, om dat voor de nalionaal-socjalistcn het woord gold, dat het welzijn der gemeenschap bo ven het welzijn van het fridividu ging. Een ander Duitsch gedelegeerde achtte het het recht van den staat, op te treden tegen rassengroepen, die een destructievcn in vloed hadden. De secretaris-generaal van het wereld- verbond van Baptisten, dr. Rushbrooke, antwoordde hierop, dat wanneer het natio- naal-socialismc door deze leus gerakteri- seerd zou zijn, iedereen nationaal-socialist zou zijn. Het was een gebrek aan goed staatsbeleid ongunstige factoren op een be paald ras te willen afscnuiven. Het congres werd in den loop van den dag officieel ontvangen door den rijksbis schop dr. Müller. HET CONFLICT IN DE GRAN CHACO. Bolivia wenscht slechts ge bruik van een spoorlijn. La Paz, 9 Aug. (V.D.) In de openings zitting van het Boliviaansche congres ver klaarde gisteren do President der Repu bliek, Dr. Salamanca, dat de oorlog met Paragay in het Gran Chaco-gebied binnen afzienbaren tijd een einde zal vinden. Voor waarde was slechts, dat Paragay zich be reid verklaarde Bolivia het gebruik der Paraguaansche spoorlijn in de Gran Chaco te garandeeren. De daarover geopende on derhandelingen hadden een gunstig ver loop. De kabinetscrisis in Bolivia. De President der Republiek Bolivia heeft do ontslagaanvragen van den Minister van Oorlog cn den Minister van Financiën in gewilligd. Het verzoek om ontslag der ove rige leden van het kabinet is door hem afgewezen veerde houding van het Katholicisme nog nadrukkelijk zou hebben onderstreept. Dat men te Weenen de hand houdt aan correcte, diplomatieke omgangsvormen, is ook duidelijk gebleken bij den dood van rijkspresident Von Hindenburg: de vroegere minister van legerzaken toch, Fürst Scliön- burg, werd naar Tanncnberg gestuurd om de rouwplechtigheden bij te wonen en de Oostenrijksche gezant, ir. Tauschitz, kon reeds einde der vorige week stilzwijgend op zijn Berlijnscheii post terugkoeren. Ten aanzien van de betrekkingen tus schen Weenen cn Berlijn wordt overigens, naar de Neue Zürchcr Zeitung schrijft, de tactiek van liet afwachten toegepast. Of schoon men te Weenen omtrent alle ge beurtenissen, die zich tusschen Berlijn en Münchcn afspelen, in 't geheel niet is in gelicht, zijn do Oostenrijksche voorwaarden voor 'n „wapenstilstand" voldoende bekend. Zij betreffen niet alleen de formcele, maar tevens de practische erkenning der Oos tenrijksche onafhankelijkheid door het ach terwege laten van eiken moreelen cn mate- rieclcn 6teun aan de Oostenrijksche oppo sitie van Duitsche zijde. Deze formule om vat dc ontbinding van het z.g. Oostenrijk sche legioen, het voorkomen van wapen- smokkelarij, het stopzetten der Münclien- sche radiopropaganda evenals het afzien van verdere instructies en subsidies aan de verboden nationaal-socialistische partij in Oostenrijk. De opheffing der duizend Mark- Sperre vormt een afzonderlijk hoofdstuk. In verband met het bovenstaande heeft het zin te wijzen op een recent telegram, vol gens hetwelk uit München wordt gemeld, dat dc Oostenrijksche sectic der N.S.D.A.P., die voornamelijk in Beieren haar steun punten had, is ontbonden en dat de leiders met onbekende bestemming zijn vertrok ken. Passagiers O verzekerd 6 c(. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagons. Vaste standplaats naast het Tramstation. Schuschnigg en Starhemberg houden redevoeringen We enen, 8 Aug. (V. D.) Op den Wiener Heldenplatz heeft heden een rouwbijcen- komst van het Vadcrlandsche Front voor dr. Dollfuss plaats gehad, waaraan door 80.000 personen werd deelgenomen. Bonds kanselier Schuschnigg zeide bij deze ge legenheid o.a.: „In dit ernstige uur roep ik u, Oostenrij kers, weder op tot verzoening cn vrede. Wij willen ieder de hand der verzoening reiken, ook den opgehitste, ook dengene, die zich liet misbruiken, indien hij althans van goeden wille is. Maar één ding moet ik zeggen: geen verzoening is er mogelijk met hem, die middellijk of onmiddellijk bloed schuld heeft. Duitsche, ja, Duitsche, Oosten rijksdhe trouw jegens volk cn land moge ons leiden naar de toekomst, naar het Oos tenrijk, dat een vrij en onafhankelijk Duitsch land zal zijn, een steunpunt van Enropeesche cultuur en Europeesche vrede." Vice-kansclier Starhemberg zeidc o.a.: „Wij Duitschers van de Ostmark voelen het in ons binnenste, dat wij in den volsten zin des woord door de Goddelijke voorzie nigheid uitverkoren zijn om door ons lijden, door ons offer, het lot der wereld tc vor men." Het proces tegen de opstande lingen. W oenen, 8 Aug. (V. D.) Ilct proces tegen •Ie negen wachters, die hebben deelgenomen aan den overval op de bondskanselarij, is in den laten avond afgebroken cn zal Don derdag worden voortgezet. Burgemeester ontslagen. Kitzbuehel, 8 Aug. (V. D.) De burge meester van Kitzbuehel, Joseph Herold, is van zijn functie ontheven, omdat hij gewei gerd had de hoofdstraat naar dr. Dollfuss to noemen. HET RUSSISCH VLIEGESKADER TE PARIJS. Parijs, 9 Aug. (Reuter). Generaal Unschlicht, de commandant van het Rus sische vliegtuigeskadcr, is met zijn staf naar het stadhuis geweest, waar hij zijn naam schreef in het gouden boek. NOODLOTTIGE GASONTPLOFFING N c w York, 9 Au g. (Reuter). Op de 18de étage van den wolkenkrabber in het Bohème-kwartier van New York, had een hevige ontploffing plaats door een lek in de gasleiding; een vrouw is gedood en eenige anderen werden gewond. De ge- heelc verdieping is verwoest. Men krijgt den indruk, dat liet minis- lerie-Schuschnigg-Starhomberg vertrouwt op den gunstigen internationalen toestand, daar de toekomstige politiek van Duitsch land tegenover Oostenrijk vermoedelijk een toetssteen voor de loyaliteit van het derde rijk tegenover de andere buurstaten vormt. Bovendien bezit de Ballhausplatz een pressiemiddel, aangezien het materiaal, dat het onderzoek naar de Putschpoging te Weenen heeft opgeleverd en dat voor Duitschland zeer compromittccrend is, of kan worden gepubliceerd, of verzwegen met het oog op de betrekkingen tot een vreem de mogendheid. Het> vermoeden ligt voor de hand, dat Von Papen het als zijn eerste taak zal be schouwen het internationale schandaal te vermijden, dat aan den dag zou kunnen treden in den loop van verdere onderzoe kingen. Andere concessies van Oostenrijksche zijde zijn vooreerst niet te verwachten, daar een verandering der hinnenlandschc poli tiek in geen geval in aanmerking komt en een terugkeer der nationaal-socialistisch© emigranten uit Duitschland en Joego-Sla- vië op het oogenblik ongewcnscht is. Het is trouwens moeilijk te zeggen hoe Von Pa pen zijn missie, zonder erkenning der Duit sche capitulatie en zonder een principieele herziening der Berlijnsche politiek, tot een goed einde zal kunnen brengen. De nieuwe gezant moet, om zoo te zeggen, een terug tocht in correcte banen leiden. Vandaar dat het regeeringsorgaan, de clericale Reichspost, schrijft: „Oostenrijk zal afwachten op welke wijze de nieuwe gezant in staat zal wezen zijn missie, in den geest eener pacificatie van de verhouding tusschen beide 6taten, zooals bij zijn benoeming werd geformuleerd, te volbrengen". |Z)JT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHê GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole. BUITENLAND. Oceaanvluclit van Canadeezcn. (Eerste Blad, pag. 2.) Talrijke slachtoffers van den bliksem. (Eerste Blad, pag. 2.) De bedreiging van Foetsjau door de communisten. (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND. Mr. A. Tak, procureur-generaal bij den Iloogen Raad, overleden. (Tweede Blad, pag. 1). Explosie aan boord van een politieboot te Rotterdam. (Tweede Blad, pag. 1). Regeling met België inzake het auto-toe- rismc. (Tweede Blad, pag. 1). SPORT. Ned. successen bij de Wereldspelen voor Vrouwen. (Tweede blad, pag. 3). STADSNIEUWS. Zitting van het Kantongerecht. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K.N.M.I. te Do Bilt. Iloogsle barometerstand 766.7 tc La Co- runha. Laagste barometerstand 744.4 tc Thors- liavn. Verwachting: Matige, tijdelijk toenemen de Zuidelijke tot Westelijke wind, half tot zwaar bewolkt of betrokken, regenbuien, later opklarend, iets koeler. Buiïg, onbestendig weer in 't zicht. De depressie in het Noorden is station- nair geworden op dc Noorsche zee. Langs den Zuidrand trekken secundaire minima, die tusschen den 50slen en GOsten breedte graad den wind doen toenemen en onge stadig weer veroorzaken met nu cn dan regenbuien. De dalingen drongen door in het Oostzeegebied en Scandinavië. Dc lioo- ge druk op den Oceaan houdt stand cn breidde zich naar Centraal-F.uropa uit. Hoewel de onweersregens in Zwitserland cn dc Alpen nog aanhouden (alle toppen van dc Alpen cn de Duitsche middelgeberg ten zijn in wolken gehuld) is er thans uit zicht, dat het weer althans Zuidelijk in de Alpen verbeteren zal. De hitte in Oost- Europa houdt aan. In Noord-Scandinavic kwam een koude-inval met zwaren regen. Het minder gunstige weer gaat niet ge paard met sterke afkoeling. Ilct is tc voor zien, dat het weer in de eerste dagen buiig zal blijven cn onbestendig inet vrij sterke winden. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 De Opruiming van ZOMERSTOFJES en COUPONS wordt nog eenige dagen voortgezet. Nog zeer mooie koopjes ook in wollen boften.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1