4000 DË EEMLANDEIÏ v-V GARAGE NIC. B0VÉE L. J. LUYCX ZOON Dinsdag 14 Augustus 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. «s» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 38 Nederlander in Zwitserlanc verongelukt HET ONDERGRONDSCHE COMMUNISME „GERINGE" INFLATIE? RUSSISCHE KINDEREN KRIJGEN WAPENS 765 METER ONDER DEN ZEESPIEGEL REUSACHTIG BOSCHPLAN IN DE VER. STATEN Zal de droogte daardoor verminderen? VIER DOODVONNISSEN TE WEENEN Tel. 1788 HET SPOORWEGONGELUK BIJ AVIGNON Machinist gearresteerd EXEMPLAREN Udet op hef Jungfraujoch DE DROOGTE IN AMERIKA TEN EINDE TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 8 uur 58 min. GESLOTEN AMERSFOOMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 maandca v°°' Amersfoort 2.10. per maand I 0.75, per l""* 8f»tl» verzekering tegen ongelukken) f 0.171/,. Binnenland franco per port per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummert f 0.05. rOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG JIJ PRIJS OER ADVERTENTIEN vao 1—4 regel» f 1.03 met lobegrlp vao een bewijsnummci elke regel meer f 0.25. Llefdadlgheldc-advertcntJCa voor de helft van den prljn. Kleine Adverttntien ^KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent elke regel meer 10 cent driemaal plaataen I 1.—BewDinommer extra I 0.05 Hij droeg gewone schoenen in plaats van bergschoenen Gstaad, 13 Aug. (Reuter). Een te Gstaad logeerende Nederlander, toerist Louis Butwies, is nabij Lauenen van een GO M. hooge rots gestort. De reddings colonne vond liem met ernstige hoofdwon den. Vermoedelijk is hij onmiddellijk na den val overleden. Het slachtoffer had getracht met gewone schoenen een berg te bestijgen. Een partij van 11.000 leden in Hamburg Berlijn, 13 Aug. (V.D.). De Berliner Bórsen Zeitung rneldt, dat een vooraan staand communistisch functionaris Walter Duddins door het volksgerechtshof te Ber lijn, tot drie jaar tuchthuisstraf is veroor deeld, wegens voorbereiding van hoogver raad. Volgens den procureur-generaal \v Duddins een der gevaarlijkste vertegen woordigers der K.P.D. in Duitschland en leider van het district Groot-Thüringen. Hij zou in Hamburg de communistische partij illegaal hebben hersteld en er in zijn geslaagd binnen korten tijd weer 11.000 leden in deze illegale organisatie bijeen te brengen. IN CHINA DREIGT DE HONGERSNOOD. De boeren gaan plunderen. Londen, 11 Aug. (R.) Uil Hankau wordt gemeld, dat in sommige streken van het binnenland de ellende zoo groot is. dat bijna 5 millioen boeren door den hongerdood be dreigd worden. De prijzen van rijst, graan cn groente heb ben een hoogte bereikt, als men de drie laatste jaren niet gekend heeft. liet gevolg is, dat de liopelooze bevolking zich aan plunderingen overgeeft. Zoo heb ben ongeveer-1000 uitgehongerde boeren een dorp stormenderhand genomen en alle levensmiddelen meegenomen, zoodat de be woners van het dorp van honger moeten omkomen. WERELDRECORD VOOR VROUWEN VERTRAAGD PARACHUTE-SPRINGEN. Moskou, 13 Aug. (V.D.) De Russische parachutiste Bocsjeva heeft een een nieuw wereldrecord voor vrouwen vertraagd pa rachutespringen gevestigd. Nadat zij verle den week reeds van een hoogte van 2000 meter sprong en de parachute zich pas- 400 meter boven den grond ontplooide, sprong zij Zaterdag van een hoogte van 2500 me ter, waarbij zij het valscherm pas 500 me ter boven den grond open trok. „OORLOG" IN JAPAN VRAAGT 350 MILLIOEN EXTRA. Tokio, 13 Aug. (Reuter). De verschil lende ministers hebben hun ontwerp-be- grootingen voor bet dienstjaar 1935'3G bij het ministerie van financiën ingediend. Allo ministeries vragen meer geld. Het grootste extra bedrag n.l. 350 millioen yen vraagt het ministerie van oorlog. Indien alle aanvragen worden ingewilligd, zullen de totale uitgaven 2800 millioen yen be dragen. DE PAUS IN ZIJN ZOMERRESIDENTIE. Castel Gan Dolfo. 13 Aug. (Reuter). Z.II. de Paus geniet zeer van zijn verblijf op zijn zomer-residentie. De lucht bevalt hem goed. lederen dag maakt hij auto tochtjes door zijn bezitting, welke ccnige K.M. groot is Z.H. de Paus blijft hier tot half September tenzij er iets bijzonders mocht gebeuren. CRITIEKE FINANCIEELE TOESTAND VAN IERSCHE GEMEENTEN. Dublin, 13 Aug. (V.D). Naar verluidt "verkeeren tal van Iersche gemeenten in fi nancieels moeilijkheden cn hebben ver scheidene gemeentebesturen wegens gebrek aan kasgeld en banksaldi de uitbetaling "van vverkloozensteun moeten staken. Zij hebben de regeering to Dublin om hulp verzocht. CANADA WEIGERT OOK WAPENEN. Ottawa, 13 Aug. (Reuter). Ilct voorstel om den uitvoer van wapenen naar Bolivia en Paraguay te verbieden, is aangekomen. Hiermede schaart Canada zich bij de ove rige landen, die wapenen aan dc beide oorlogvoerende landen weigeren. DE ONDERHANDELINGEN TUSSCHEN RUSLAND EN MANDSJOEKWO. Worden waarschijnlijk verbro ken. Tokio, 13 Aug. (V.DDe onderhande lingen tu66chen Mandsjoekwo en Sovjet Rusland over den verkoop van den Ch neeschen Oosterspoorweg in Noord-Mand 6joeiije zullen vandaag waarschijnlijk defi niticf verbroken worden, aangezien de waarnemende minister van buitcnlandsche zaken van Mandsjoekwo, Ohashi, gisteren aankondigde vandaag voor de laatste maal een bespreking met den Sovjet-ambassa- deur Yoercnef 1e zullen hebben. Zou blij ken, dat deze bespreking geen bevredigend resultaat oplevert, dan zal de delegati waarschijnlijk reeds morgen naar Using king terugkeeren. De maatregelen in Amerika met betrekking tot het zilver Washington, 12 Aug. (Reuter). Vol gens een deskundige van de schatkist moet de politiek om zilver-certificaten uit te ge ven tegen den vollen wcftelijkcn prijs van 1.29 per ounce feitelijk worden aange duid als „expansie", hoewel sommigen spreken van een „geringe inflatie". Volgens sommige ramingen zou dc ge heele zilver-circulatie (incl. de certifica ten) mogelijk tot 1300 millioen kunnen stijgen, indien de regeering deze politiek eheel ten uitvoer zou brengen. In het overzicht van de K. v. K. der Ver. Staten wordt verklaard, dat de beteckenis der nationalisatie van het zilver niet zoo zeer ligt in haar onmiddellijke gevolgen, dan wel in de gevolgtrekkingen, welke er uit kunnen worden gemaakt. Men kan er slechts naar gissen, of zij de voorlooper is van een verreikende politiek, zooals monetaire stabilisatie, of gecontro leerde inflatie. Zij moeten de bediening van het machinegeweer leeren. Moskou, 13 Aug. (Reuter). Een Mos- kousche wapenfabriek beeft een model van een machinegeweer van het systeem Djag- teren als kinderspeelgoed in dei* handel gebracht. Het model is een juiste copy van het werkelijke machinegeweer cn is be doeld om de leden der Russische jeugd clubs het bedienen van een machinegeweer te leeren. In den loop van September zul len dc Moskousche kinderclubs 100 van deze modellen krijgen. Men meldt uit Hamiiiton Twee Amerikaansche geleerden, Bocbe cn Barton, zijn in een metalen kogel tot 70 M. onder den zeespiegel gedaald cn hebben hier filmopnamen gemaakt met behulp van sterke schijnwerpers. Zij verklaren, dat op deze diepte een prachtige dieren- en plan tenwereld leeft. AARTSHERTOG OTTO IN SCANDINAVIË. t o c k h o 1 m, 12 Aug. (Reuter). Aarts hertog Otto van Ilabshurg is vanmorgen vanuit Kopenhagen te Helsingborg aange komen cn vandaar terstond per auto door gereisd naar het Noorden. Maandagavond of Dinsdagmorgen wordt hij in Stockholm verwacht. ROTSSTORTING IN DE NIAGARA- WATERVAL. (V.D.) Vandaag is een stuk rots van Meter dikte in de Deze storting had z.g. hocfijzervailcn. dat 30 Meter viel, 80 Meter ontstaan, sinds enkele jaren, val een rolsstorting New-York. 13 Aug. met donderend geraas 200 Meter breedte cn 17 Niagarawaterval gestort, plaats aan den rand der Het machtige rotsblok, deed een waterzuil van Dit is dc tweede maal dat in do Niagara-water plaats had. 23 DOODEN BIJ EEN MIJN- ONTPLOFFING. S j a n g h a i, 13 Aug. (V.D In de kolen mijn Foesjocn bij Mockdcn zijn tengevolge van een mijngasontploffing drie-en-twintig mijnwerkers om het leven gekomen. Meer dan dertig werden er gewond. Een terrein tweemaal zoo groot als Engeland, beplant met 3500 millioen boomen Washington, 13 Aug. (V.D.). Binnen kort zal in de Vereenige Staten begonnen worden met de uitvoering van een reus achtig bebo6schmgsplan, dat slechts bena derd wordt door eenige soortgelijke wer ken in de Sovjet Unie, doch deze in om vang verre overtreft. Een gebied van dui zend mijl lengte cn honderd mijl breedte, een oppervlakte, die tweemaal zoo groot is als Engeland, zal in tien jaar tijds be plant worden met 3500 millioen boomen. Ilct tc bebosschen gebied ligt tusscbcn de staten Noord en Zuid Dakota, Nebraska, Kansas en loopt tot Texas. De totale ko6 ten worden geraamd op 75 millioen dollar. Het plan heeft een viervoudig doel: ton eerste de bescherming van de aangrenzen de landbouwgebieden en de verbetering van den bodem; ten tweede dc voorziening in bet noodige hout, dat schaarsch is in het Midden-Westen; ten derde, ter voorko ming van aantasting van bet land door den wind en ten vierde, Ier beïnvloeding van de weersgesteldheid in het graange- bied, waar men door liet uitgestrekte bosohgebied minder last van droogte hoopt te krijgen. In het proces tegen de agenten die hebben deelgenomen aan den overval op de Bonds kanselarij W e e n e n, 13 Aug. (V.D.) In het proces tegen de negen agenten der Wecnsche poli- ie, die hebben deelgenomen aan den over al op de Bondskanselarij, zijn vanmiddag door het militair gerechtshof vier doodvon nissen geveld. Joseph Hacker, Franz Leeb, Ludwig Mailzcn cn Erich Wohlrad zijn ver oordeeld tot den dood door den strop. Emil Schrott cn Johann Dobek zijn tot levens- ange kerkerstraf veroordeeld. Steiper en Fröhlich zijn veroordeeld tot 20 jaar en Pangerl tot 15 jaar kerkerstraf. Alle be klaagden zijn schuldig verklaard aan boog erraad, Leeb bovendien aan openlijke ge welddadigheid. Na het requisitoir van het O.M. richtte de •oorzittcr een laatste appèl tot de beschul digden om een bekentenis af te leggen. Dezen verklaarden echter, dat zij onschul dig waren en in dwaling hadden gehandeld. Nader wordt gemeld: De vier doodvonnissen zijn in den laten avond van Maandag voltrokken. Passagiers verzekerd 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs vao onze 6 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het Tramstation. 'Aan/al dooden lot acht gestegen. In totaal 55 gewonden \DtT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCBM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Par ij 6, 13 Aug. (V.D.) In den loop van den middag is het aantal dooden bij den treinramp gestegen tot acht. Het aantal gewonden bedraagt 55. Hiervan zijn 30 zoo ernstig gekwetst, dat zij naar dc zieken huizen van Avignon moesten worden ver voerd. De oorzaak van het ongeluk schijnt thans vast te staan. De trein, welke volgens voor schrift met een snelheid van slechts 20 K.M, per uur mug rijden, had bij het binnenrij den van het station een stielheid van 40 K.M. De machinist en do conducteur be weren, dat de remmen hebben geweigerd, en dat zij daardoor de snelheid niet hebben kunnen verminderen. De machinist van den sneltrein is na een langdurig verhoor gearresteerd. Uit het on derzoek schijnt gebleken te zijn, dat da remmen te laat in werking zijn gesteld, zoodat de voorgeschreven snelheid is over schreden, waardoor de catastrophe veroor zaakt zou zijn. Zurich, 13 Aug. (Reuter). De bekende Duitsche vlieger Ernst Udet is er in ge laagd om met zijn vliegtuig, dat van 6ki's was voorzien, op de hoogste vlakte van het Jungfraujoch tc 'anden. Hij heeft al- aar een film opgenomen en is na eenige uren weer vlot gestart en naar Bern te- uggeviogen. Chicago, 13 Aug. (Reuter). In ver band met de wolkbreuken boven zeventien staten verwacht men, dat de periode van droogte thans definitief zal zijn afgeslo ten. De temperatuur is van 38 gr. tot 21 gr gedaald. TWEE BERGTOERISTEN DOODELIJK VERONGELUKT. Gar'miscli, 13 Aug. Twee toeristen uit München zijn bij het beklimmen van den vooraten top van de Dreitorspitze in epn afgrond van 300 M. diepte gestort. Ten ge volge van het slechte weer konden de lijken nog niet geborgen worden. INCIDENT IN GEMEENTERAAD VAN BOEDAPEST Boedapest, 13 Aug (V.D.) Bij de eerste zitting van den gemeenteraad na het zomer recè6, heeft de voorzitter ook de Oosten rijksche gebeurtenissen ter sprake gebracht waarna hij voorstelde, de Oostcnrijksche regeering de deelneming van Boedapest te betuigen bij het overlijden van dr. Dollfuss. De sociaal-democratische fractieleider Karl Pcycr verzette zich echter tegen dit voorstel. Hij voerde aan, dat Dollfuss de Oostenrijk6che constitutie met voeten heeft getreden cn zich aan do vrijheid der bur gers heeft vergrepen. Hij maakte den over leden bondskanselier verder de heftigste verwijten in verband met de onderdrukking van den Februari-opstand. De rede van Peycr vörwekto groote onrust in den Raad. Eerst na een lang debat werd liet voorstel van den voorzitter met stemmenmeerder- heid aangenomen. BRAND IN EEN KALIMIJN. Nog drie mijnwerkers op gesloten. Par ij s, 13 Aug. (V.D.) In een schacht van de kalimijn van Ensishe:rn in den Elzas hebben vanmiddag twee ontploffingen plaats gehad, waardoor brand ontstond. Van de tien in deze schacht verblijvende mijnwerkers konden drie met zware brand wonden geborgen worden. Over het lot der zeven anderen is men in het onzekere. Men weet vooralsnog niet, wat de oorzaak van hot ongeluk is. Nader wordt gemeld: De ongeluksschacht in de kalimijn van Ensishcim is in een dichte rookwolk ge huld. Het zal de eerste dagen niet mogelijk zijn dc vier arbeiders, die zich nog in de mijn bevinden, te redden. Men was aanvan kelijk in de veronderstelling, dat zich nog zeven mijnwerkers in de schacht bevonden, maar later hebben zich drie aangemeld, die hadden kunnen ontkomen. De drie zwaar gewonden zijn in een ziekenhuis opgeno men. LYNCHPARTIJ. New-York, 13 Aug. (Reuter). Twee ben den gemaskerde mannen hebben bij Michi gan City ecu afdeeling agenten aangeval len, die twee negers, beschuldigd van moord op een blanke cn op andere negers, naar de rechtbank brachten. De aanvallers maakten zich meester van de negers en hebben hen aan een boom opgehangen. GEVANGENISDIRECTEUR AANGEVALLEN. Saragossa, 13 Aug. (Reuter). De direc teur van een gevangenis is op straat aan gevallen door een troep stakera, die hem ernstig door revolverschoten verwondden. Een der aanvallers is gedood. Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker züde van hotel Monopole. BUITENLAND. Een Nederlander in Zwitserland veronge lukt. (Eerste Blad, pag. 1). Een communistische partij van 11.000 leden in Hamburg ontdekt. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND Vrccsclijk drama bij Heerlen. (Tweede Blad, pag. 1). De chauffcursslöking te Amsterdam op geheven. (Tweede Blad, pag. 1.) SPORT. Mooi vierde op de 100 Meter vrije slag te Maagden-burg. Nederlandsch waterpolo-, team verliest met 9—1 van Hongarije. (Eerste Blud, pag. 2). OMTREK. Bij een huiselijk drama te Zeist doodt een vader zijn twee kinderen. (Eer6te Blad, pag. 3). Winkelbcurs te Baarn. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te de Bilt. Hoogste barometerstand 765.6 te Scilly en Blacksod. Laagste barometerstand 751.6 te Hapa- randa. Verwachting: Zwakke tot matige Noor delijke tot Westelijke of Zuid-Westelijke wind, gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk weinig of geen regen, iets warmer. De depressie over Scandinavië vult ver der op, terwijl de hooge druk in het Wes ten zich over de Britschc eilanden uit breidt. De achterzijde van de aftrekkende depressie heeft hier te lande nog zware buien gebracht. Gisteren overdag viel te de Bilt 17.6, Groningen 14 en te Den Hel der 9 m.M. Hedennacht had Vlissingen 16 m.M. Ook in België en Noord-Frankrijk vielen matige rcgenhoeveelheden over het algemeen is de temperatuur slechts weinig gedaald. Van aanvoer van polaire koude kan men niet spreken. De depressie op IJsland, die in beteckenis toenam onder brak de koude aanvoer uit het Poolgebied en brengt aan haar Zuidzijde uit liet Wes ten Oceanische warmte aan. Dc barometer dalingen in bet Noord-Westen zullen de wind in onze omgeving wel doen krimpen, waardoor dc kans op buitjes verder af neemt. Een lichte temperatuurstijging is te wachten. Over vrijwel het gohecle waar nemingsgebied is liet weer rustig. Overal is het koel en bewolkt, behalve over Scan dinavië cn Finland, waar de temperaturen nog ver boven hun normale waarde zijn. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Woensdag 15 Aug. wegens den feestdag van O. L. Hemelvaart

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1