HET DUITSCHE VOLK TER STEMBUS DÊ EEMLANDEIi 38 MILLIOEN ZEGGEN JA mi*** 4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. B0VÉE L. J. LUYCX ZOON Maandag 20 Augustus 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33e Jaargang No. 43 90 PROCENT VAN HET TOTAAL HET RESULTAAT DER STEMMING Tel. 1788 DOODVONNISSEN IN OOSTENRIJK 1500 „AUSLANDSDEUTSCHE NAAR KLEEF OP TER STEMBUS! Hef sfemgeheim gewaarborgd TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 8 uur 45 min. AMERSFÜORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 Amerjfoort 2.10. per mund l 0.25. per week (met gr.tl. wie kering tegen ongelukkeal I 0.17'/» Binnenland franco per poet per meenden f J.-. Afzonderlijke Dommere f 0.05. rOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. JIJ PRIJS DER ADVERTENTIEN 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer 1 elke regel meer f 0.25. Llcfdadlghcids-advertcnttta voor da helft van den prlja. Kleine AdvertcntlEn „KEITJES" bq vooruitbetaling 1—5 regel* 50 cent elke re oei meer 10 cent driemaal rlaatjen f 1.—Bewütnummex extra f 0.05 Nog meer dan 4 millioen neemstemmers Berlijn, 29 Augustus. (D.N.B.) Reeds Vanmorgen vroeg stond do hoofdstad van het Duitsche rijk in het teeken van de 'groote volksstemming en vanaf 6 uur trok ken do colonnes der S.A. en ITitlerjeugd ïnet hun muziekcorpsen door do straten en herinnerden op hoeken en pleinen de in woners door spreekkoren aan hun stem- j plicht. Om S uur reeds was het, in tegenstelling jtot andere Zondagochtenden, druk op Straat. Overal zag men de kiezers optrek ken naar de slemlokalen in de verschil lende deelen der stad en spoedig vormden I zich hier lange rijen menschen. daar velen I klaarblijkelijk vroegtijdig hun stem wilden .Uitbrengen. Om 10 uur \vas het heel druk in de stad èn steeds weer ontmoette men de stoeten 'der Hitlerjeugd en groote versierde auto's met spreekkoren. Vele zieken en gebrek ki- gen werden naar de stemlokalen vervoerd Op de groote spoorweg-stations heerschtc enorme drukte. ITet drukst bezochtste slem lokaal was het café Rudolf in de Kanonier straat, waar reeds sinds jaren de rijksmi nisters komen stemmen. Even na 8 uur verscheen hier minister Goebbels, vervolgens Dr. Frick, vergezeld van zijn vrouw. Rudolf Hess bracht zijn Stem uit te München en minister Goering Vertoeft nog to Berchtesgaden. Freiherr von Neurath.stemde te Leichtenvelde. waar hij zijn buitengoed heeft Om 9.30 verschenen do ministers Seldte en Gurtner. alsmede de rijksbisschop Dr. Muller. Vooral in de regceringswijk heerschte I groote drukte en de Wilhelmstrasse zag zwart van do menschen, die zich vooral verzamelden voor het gebouw van den Rijkskanselier en van liet ministerie van propaganda. Men zong het „Horst-Wessel lid", het ..Duitschlandlied", riep „Heil" en epplaudiscerde. „Wij willen onzen leider zien", klonk het fen men 6loeg zelfs aan het dichten: i-Wier können nicht vom Fenster gehen, Ebe wir nicht unseren Führer sehen!" en daarna: i.Fins, zwei, dreï, vier fünf. bis zehn. iWir wollen unseren Führer sehen!" Kort voor 12.30 verschijnt dan plotseling 'de „Führcr" op de eerste verdieping en een storm van gejuich harst los. De berichten uit de verschillende deelen Ües lands komen alle hierin overeen, dat 'de menschen vanmorgen bijzonder druk ge stemd hebben, zoodat tegen 12 uur reeds 60 tot 80 procent der stemmen waren uit gebracht. Vanuit München wordt gemeld, dat de talrijke vreemdelingen die aldaar, speciaal in verband met de Passie-spelen te Oberam mergau vertoeven, meerendeels Hollanders ADOLF HILTER. en Amerikanen, met levendige belangstel ling de stemming gadesloegen. In Frankfurt am Main gaven do S.A.-ka- pellen op do pieincn concerten en overal wapperden rle vlaggen van het nieuwe Duitschland. In Wiesbaden marcheerden de bewoners van verschillende huizenblokken gezamen lijk naar de stemlokalen cn vooral de turn en sportvcreenigingen waren hier in actie. In Bremen werd de dag ingezet met klokgelui. In Brunswijk stonden de men schen in lange rijen voor de stemlokalen.. Hier was een groot portret van Hitier op gehangen, met groen omkranst en door S.A. mannen omgeven. In Hamburg heersclit een feeststemming, daar men hier nog onder den indruk is van Hitler's bezoek. De stemming had een vlot verloop. Adolf Hitler zelf heeft deze keer natuur lijk niet aan de volksstemming deelgeno men. Zijn staf heeft echter vanmiddag ge zamenlijk gestemd. Het huldebetoon aan den „Führer", meldt het D.N.B. verder, nam vanmiddag onge kende afmetingen aan en de politie heeft moeite de geestdriftige menigte terug te houden. Tegen 2.30 verscheen Hitler op nieuw aan het open raam en dankte hij voor de hulde, zichtbaar aangedaan. Tegen 3.30 verscheen Hitler met Goeb- bels samen aan het raam. Eenige vrouwen, wien het gelukt was naar voren te drin gen. reikten Hitier groote bouquetten over. Met »en handbeweging noodigde Hitier de vrouwen uit het gebouw van den Rijkskan selier binnen te komen, om hem de bloe men te geven, hetgeen geschiedde. Hamburg, 19 Aug. (D.N..B.) De door trekkende zeelieden, ten getale van onge veer 2700, hebben voor 100 procent gestemd, een resultaat dat nog nooit bereikt is. In Goerlils verscheen tegen 11 uur de oudste inwoonster der stad, de 99-jarige weduwe Schreiber. in het stemlokaal en geestdriftig gaf zij haar stem aan Hitier. De voorloopige eind-uitslag (or ontbreken nog eon aantal stemmen uit Mecklenburg) te 1 uur hoden- nacht was als volgt: Het aantal stemgerechtigden be draagt 45.968.753. Het aantal uitge brachte stemmen is 43.438.378, on geldig zijn 871.056 stemmen, geldig zijn 42.567.322 stemmen. Het aantal „ja"-stcmmen is 38.279.514, „nccn"- stemmen 4.287.808. De „ja"-stemmcn bedroegen ruim 90 van het aantal uitgebrachto geldige stemmen, het percentage van de aan de verkiezing deelne mende personen bedroeg 94.5 Een vergelijking. Ter vergelijking geven wij hieronder do officieele cijfers van liet referendum op 12 November 1933, toen het Duitsche volk zich moest uitspreken over het uittreden van Duitschland uit den Volkenbond. Uitgebracht werden toen 43.439.046 stera men; het aantal ja-stemmc-n bedroeg 40,588.804 (93.5 het aantal neen-stem men 2.100.181 (4.7 het aantal ongeldige stemmen 750.061 (1.8 Uit Reval wordt gemeld, dat de in Est land wonendie rijks-Duitschers zich aan boord hadden begeven van het s.s. ..Rabe" dat naar neutrale wateren was gevaren, waar de stemming werd gehouden. Aan boord werden 341 stemmen uitge bracht, waarvan 333 „ja" en zeven „neen". MEVR. DOLLFUSS NAAR WEENEN TERUG. Riccione, 18 Aug. (Reuter.) Mevr. Doll- fuss en haar beide kinderen zijn naar VVëenen teruggekeerd, uitgeleide gedaan door Mussolini, zijn vrouw cn de autori teiten. Passagiers verzekerd 6 et per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het Tramstation. De hoofdbeklaagde in het Ravag-proces terecht gesteld Wee non, 18 Aug. (V.D.) Het standge recht te Innsbruck heeft Aberger cn Ha gen uit Saalfclden wegens overtreding van de wet op do ontplofbare sloffen veroor deeld tot den dood door den strop. Het pro ces tegen IS andere beklaagden is afge broken en verwezen haar het gewono ge recht te Salzburg. Ook in het Ravag-proces is vanmiddag door het militaire gerechtshof te Wecnen uitspraak gedaan. De hoofdbeklaagde, Do- mes, is veroordeeld tot den dood door den strop, terwijl alle andere beklaagden tot levenslange kerkerstraf zijn veroordeeld. Domes terechtgesteld. Wecnen, IS Aug. (V.D.) Nadat de bondspresident het gratieverzoek voor den ter dood veroordeelden Domes had afge wezen, is deze te 19.30 op de binnenplaats van het gerechtsgebouw terechtgesteld. Innsbrucker doodvonnissen in kerkerstraf veranderd. Innsbruck, 18 Aug. (V.D.) De verde digers van de door het standgerecht ter dood veroordeelden hebben onmiddellijk per telefoon een gratie-verzoek ingediend bij den bondspresident. Een half uur voor het afloopen van den termijn kwam het bericht binnen, dat de straf van Aberger veranderd is in levenslange zware kerker- stral en die van Hagen in twintig Jaar zware kerkerstraf. ÏDIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCMM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN De dag van gisteren ivas voor het Duitsche volk een dag van feest en vroolijkheid Een onzer redacteuren, die gisteren met een extra-trein, waarin ongeveer 1500 „Aus- landsdeuteche", die ter stembus gingen, mee naar Kleef is geweest, schrijft ons: Vlaggen. Niets dan Ilakenkreuz- cn zwart-wit-rood-vlaggen. Dat was de eerste indruk, dien men giste ren, onmiddellijk na het overschrijden van de grens, van het Duitsche land kreeg. Ver spreid liggende boerenhoeven, die allo een vuurroode vlag met het bekende zwarte symbool hadden uitgehangen. Arbeiders woningen en villa's idem idem. Het wa6 één vlag, al vlag, wat men rondom aan schouwde. In Cranenburg, het Duitsche grenssta tion, wachtte den ééndagsgasten een ver rassing: op het perron waren het muziek korps cn het mannenzangkoor van het plaatsje opgesteld, die hun landgenooten uit den vreemde een indrukwekkende ont vangst bereidden. En de „Auslandsdeut- sohc" lieten zich niet onbetuigd; zij beant woordden de hartelijke verwelkoming met het zingen van „Deutschland, Deut6chland, über alles" en het Ilorst-Wcssellied: Die Fahnen hooh, die Reihen dicht geschlossch, S.A. marschiert mit ruhig festem Schritt... Na een kort oponthoud ging de reis ver der. Bij het uitrijden van het station vorm de zich op bet perron een haag van S.A.- en S.S.-mannen, die, stram in de houding, den haast onafzienbaren trein lieten pas- seeren. Een stationsplein vol met wuivende men schen. S. A.-troepen in het gelid en een muziekcorps, dat vroolijko rnarschmuzick ten gehoore bracht. Een eerepoort van den- negroen met een welkomstgroet. Aldus was het beeld, dat Kleef den gas ten uit Holland bood. Onze wandeling door de stad naar de stemlokalen werd in één woord een zege tocht. Langs de gchcelc route dichte rijen inwoners, die telkenmale in luid gejuich cn „Heil"-geroep losbarstten, als een nieu we groep „vreemdelingen" in het zicht kwam. Hoe het stemmen geschiedt. De 6tembureaux in Duitsohland vindt men niet zooal6 in Holland in scholen, maar op een voor ons merkwaardige -plaat6, n.l. achter in café's, waar men altijd wel een zaaltje heeft, dat voor dit doel kan worden gebruikt. Twee palmboompjes en een Hitlerjunge met een stok, waarop het woord „Ja" in gouden kartonnen letters, duidden aan, waar zich een stembureau bevond. En thans kwam het belangrijkste gedeel te van onze reis, want het was de bedoe ling om nu eens te controleeren, of de stem ming werkelijk geheim is, of dat er op eenigerlei wijze „Schwindel" in het 6pel is, waardoor men kan nagaan, hoe de kie zer stemt. Geïntroduceerd door de leiders van de groep der „Au6land6deutsche" ben ik ih eenige stemlokalen op de meest hoffelijke wijze ontvangen. De voorzitters der bureaux verklaarden mij alles, waarbij duidelijk bleek, dat het stemsysteem vrijwel op de zelfde wijze is ingericht als in ons land. In ieder lokaal zijn twee stemhokjes, waarvan de drie zijden met groen laken zijn bekleed. In dit hokje brengt men z'n stem uit, waarna men het biljet opvouwt, in een enveloppe steekt en dio in een verzegelde bus werpt, welke pas na het einde der stemming geopend wordt. Na alles nauwkeurig onderzocht te hebben, ben ik tot de absolue overtuiging gekomen, dat het slem geheim volkomen gewaarborgd is. Den geheelen dag was Kleef cn zoo zal bet wel in geheel Duitschland geweest zijn in een stemming van feestvreugde, die nog verhoogd werd door het feestelijk aspect der met vlaggen en dennegroen ver sierde straten cn huizen. Alle winkels wa ren geopend cn in de „Bierstuben" en res taurants wü6 het uit den aard der zaak Ilochbctricb. Het merkwaardige was ech ter, dat men nergens over politiek in het lgemecn of over deze stemming in het bij zonder hoorde spreken. Weineen! Do café bezoekers vermaakten zich liever met het zingen van die aardige, echt-Duitsche lie deren, die uit volle borst meegegalmd wer den. Dit alles was heusch niet geforceerd, maar kwam direct uit het hart van vader landers, die hun geboortegrond liefhebben cn daarvan in een lied blijk willen geven Des middags te half vier was op de markt een z.g. „Kundgebung" georganiseerd. Stel u voor: een vrij groot, vierkant plein, omzoomd door lindeboomen. Van lange masten hangen reusachtige bloedroode ha- kenkruisvlaggen naar beneden. Aan de eene korte zijde een spreekgestoelte tus- sehen palmen. Het door de zon begoten plein is een im mense brume zee van uniformen, waarin enkele plekken blauw en zwart respectie velijk de Luftschutz en de S.S. aanduiden. Daaromheen, tien rijen dik, de gasten uit het buitenland en de bewoners van Kleef, welke laatsten ook alle ramen, die op den Marktplatz uitkomen, bezet hebben. Achtereenvolgens bestijgen de Polizei- inspektor, de Kreisleider van Amsterdam, de „Führer der deut6chen Koloniën in Hol land" en de Kreisleider van Kleef het spreekgestoelte om de nationaal-socialisti 6cho idee te verheerlijken, waarbij rle bui tenlanders speciaal wijzen op de bizondere moeilijkheden, waarvoor nazi's in den vreemde zich geplaatst zien. Zij immer6 zijn de voorposten der beweging, die fei telijk als martelaars voor haar dienst doen. Iedere korte toespraak wordt besloten met een driewerf „Sieg Heil" of een don derend „Heil Hitler", dat zich duizendvou dig versterkt via de luidsprekcrmonden over de compacte massa uitstort, terwijl de armen ten groet geheven worden Onze afreis was, zoo mogelijk, nog in drukwekkender dan de blijde incomste. Honderden, neen duizenden, op 6traat in de nabijheid van het 6tation. Een muziek korps op het perron. Eindélooze drommen juichende en met vlaggetjes zwaaiende menschen voor de gesloten overwegen. Alzoo was het glorieuze afscheid der „Auslandsdeutsche" van Kleef Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole. BUITENLAN^. Het refcronclum in Duitschland. 90 stemt ja. (Eersto Blad, pag. 1.) De Belgische stratosfccrballon in Joego slavië geland. (Eersto Blad, pag. 2.) BINNENLAND. i Koning Leopold op Schiphol. (Tweede Blad, pag. 2). Verbetering van het Mcrwcdekanaal. (Tweede Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K. N. M. I. te Do Bilt. Hoogste barometerstand: 764.1 tc Biarritz en Zürich. Laagste barometerstand: 745.4 te Holy head. Verwachting: Matige! in het Noorden tij delijk krachtige, Z. tot W. of N.W. wind. Zwaar bewolkt tot betrokken, later opkla ring, waarschijnlijk tijdelijk regen. Vooral in het N. aanvankelijk zelfde temperatuur, later koeler. Het wcor wordt tijdolijk slechter. De Zaterdag verwachte verandering vol trok zioli gisteren en gaf zware regens in W. Duitschland. Een diep minimum nader de gisteravond Ierland en bevond zich he denmorgen, omringd van krachtige win den, boven dit eiland. Bij zijn bewegings richting naar do Noordzee zal ook hier do wind tijdelijk toenemen, vooral in het N. van het land. Het gebied van hoogen lucht druk houdt krachtig stand in het Z.W. op den Oceaan, en boven de Alpen, waar het weer windstil en onbewolkt blijft. Op het vaste land is- het nog zomersch warm, hij de Pyrcneén zeer warm. In N. Scandinavië zijn de hooge temperaturen verdwenen, liet is tc verwachten, dat de depressie hier niet zonder een lijdelijke verslechtering van het weer zal paeseeren en dat vooral het Noor den van het land den invloed zal gevoelen. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Gaal u al voor het najaar zorgen? In onze STOFFEN AFDEELING, hebben wij reeds verschillende nieuwe dingen ontvangen. PHILIP SCHEIDEMANN NAAR AMERIKA. Warschau, 18 Aug. (Reuter). Uit Sdingen U aan boord van het Pool6che stoomschip Koscinshko gisteren naar Ame rika vertrokken; do vroegere Duitsche rijkskanselier en soc.-dem leider Philip Scheidemann, vergezeld van zijn echtge noot»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1