DE EEMLANDEü 4000 L J. LUVOX Woensdag 22 Augustus 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. °o° Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 45 HEINRICH HAUSER OVER HINDENBURG HET COMPLOT IN GRIEKENLAND Zestigduizend menschen dakloos SCHUSSCHNIGG MUSSOLINI BIJ TeL 1788 TERECHTGESTELDE RIJKSDAGLEDEN EXEMPLAREN TAXB TAXI 0 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 STORM IN ENGELAND Het K.L.M.-vliegtuig moet stoppen MUSSOLINI EN OTTO VAN HABSBURG 8 uur 30 min. amersföortsch dagblad ABONNEMENTSPRIJS 3 maand" voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75. oer week (met grttla verzekeriog tegea ongtlukkenl I O.W/r 5ieilë.laA.,v^C° P" D°" 3 """d» I Afzonderlijke nummer, f 0.05. POSTRh KENING «7910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regel» t 1.05 mei Inbegrip van een bewijsnummef elke regel meer f0.25. Llefdadlgheld»-advertentlèn voord® helft van den prijs. Kleine AdvertentHSn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel* 50 cent elke re oei meer 10 cent. driemaal olaatsen f I.Btwilcnummer extra f 0.05 filmbeelden uit het leven van den overleden veldmaan schalk In een feuilleton in de Frankf. Zeitung troffen wij een reeks beelden uit het le ven van Hindenburg, weergegeven door den bekenden Duitschen literator Heinrich Hauser. Het zijn indrukken, opgewekt door een korte reeks aaneengeschakelde jour naalfragmenten, die in de Duitsche kino's op 't oogenblik worden vertoond. Mauser is er diep door getroffen en geeft op zeer persoonlijke wijze zijn impressies weer. Hij noemt de film den grootstcn geschiedschrij ver van alle lijden (wij schrijven deze uit lating gaarne toe aan de impulsiviteit van den kunstenaar). Dan gaat hij voort: „Daar flikkeren de oude, doorkrasle film- strooken van den oorlog: do veldheer in gesprek met den keizer. De keizer vol be wegelijkheid, wendt het hoofd heen en weer, zijn lippen trekken zenuwachtig, armbewegingen onderstreepen de woorden, van seconde tot seconde verandert hij van plaats. De veldheer staat roerloos, de hoo- go laarzen schijnen zuilen te zijn. zijn ge zicht is onbeweeglijk ernstig. Hij ant woordt, maar men ziet nauwelijks de tril ling der lippen onder de dikke baard. De persoonlijkheden der beide mannen teeke nen zich duidelijk tegen elkander af. Hij komt een terras af. Hoe snel, lioo elastisch in zijn stap, verschrikkelijk voor ons als tegenstelling tot het beeld, dat ons van hem als laatste voor oogen zweefde. Iïaar en baard zijn donker, het oog nog vol glans en gloed, de groeven in het gezicht scherp als nieuwe wonden. Hij marcheert met getrokken degen in looppas aan het hoofd van zijn regiment. De kolonno schijnt liet kielwater ie zijn van de kracht die van hem uitgaat, llij -belichaamt op dit oogenblik den gchcelen druk en stootkracht van de oude armee, onheilspellend tegenover den vijand, die er niets menschelijks tegenover zetten kan, alleen het geweld der machines. In den tuin van zijn huis in Hannover; hij draagt een oude uniformjas of een jachtjekker; hij voelt zich niet prettig in burger. Met afgemeten vriendelijkheid kijkt hij in de lens, hij houdt niet van de open baarheid, men moet liern met rust laten, de uitdrukking van zijn oogen, van zijn schouders spreekt boekdeelcn. 1925: hij komt het bordes van den Rijks dag af, gevolgd door een zwerm afgevaar digden. Voor de eerste maal zien wij hem in gekleede jas. Zijn haar is wit geworden, zijn bewegingen langzamer, maar zijn ge- licelo houding getuigt van ongebroken kracht. Wanneer hij de eerecompagnie in specteert, wanneer het groote. witte hoofd tusschcn de donkere koppen der Stahlhelm upduikt, wanneer het machtige oog in de gezichten der soldaten kijkt, voelen wij iets van de overmeestering door eerbied, die deze soldaten vervuld heeft. Hij is de maarschalk gebleven, nu de grijze maar schalk. Nooit heeft de titel president op hern gepast. Hij stijgt in een auto. Wat ouderwetsch zijn die wagens! Acht jaar is het alweer geleden. 19S2. Voor de eerste maal hooren wij zijn stem. Hoe geheel anders, als men zich had voorgesteld: geen palhos, geen commando- toon, geen vertoon, geen inspanning. Uit deze breede borst komen de woorden met den grootsten eenvoud. Hij spreekt kort, geen woord te veel. Hij houdt iets in, maar toch voelt men de groote krachtreserves aan innerlijk leven achter het woord. Hij behoeft niet te zweren, hij bezit de macht, de macht van de persoonlijkheid. 1931: Wij zien hem verouderen. Zijn groote gestalte verstart. Het bovenlijf in ten strenge zwarte jas lijkt ccn sterke boom. De oogen zinken diep in de kassen, bet gezicht verstrakt. Het lijkt als of er tusschen hem en de wereld een sluier hangt, voor oogen onzichtbaar, iets wat men met het vallen van de schemering kan vergelijken. Zijn gang is veranderd, hij schrijdt zeker en vast, maar er liggen zorg en zelfoverwinning in. 1932: Weer een trap, weer een eerecom pagnie aan den voet. De maarschalk -r achter hem zijn zoon. Maar nu kijkt hij Riet direct meer naar de soldaten, terwijl hij afdaalt. De blik is op de treden ge- richt en met een oneindig roerende bcwe- Singi Ja met een soort schaamte, tast de linkerhand naar die van den zoon, om hem te steunen. Velen van ons, die twee jaar geleden dezen troepcnschouw gezien heb ben, zullen zich deze beweging herinneren, die ons toen aangreep. Ik geloof, dat bij zulke beelden de geheimo zorg van het volk begonnen is. 1933: Een groote opname gedurende ccn rede in het sportpaleis. Uit rook, stof en electrisch licht komt do gestalte naar vo- ren, onveranderd rechtop, als een vuurto ren in den nevel. Ook de slem is, zooals ze al wel een halve eeuw was. onveranderd. Zij zegt, wat er te zeggen is, als een wet er» zwijgt. Zij schijnt iets van de eeuwig- beid te bezitten. Maar het manuscript. I)e opname toont duidelijk, dat het uit drukletters van min stens vijf maal normale grootte bestaat. Het licht der oogen wordt zwak. Den dag van Potsdam. De troepen trek ken langs hem heen. Ilij slaat kaarsrecht deze machtige boom, geen oogenblik laat hij deze houding varen. Kolonnen na ko lonnen, in vliegende paradepas met dreu nende stap, het oog dat hen volgt, duizelig makend. En steeds weer heft hij den arm tot een groet een lichte trilling in de be weging, do arm strekt zich niet meer, blijft iets krom, ook do vingers van de groote, gerimpelde hand. Hij dient, hij staat, hoe wel men merkt dat de stam inwendig al vermolmd is, dat dit moede lijf naar rust verlangt. Hij dient, hij geeft een voorbeeld van plichtsvervulling tot den dood. Verjaardag op Ncudeck, de laatste: Hij gaat een kamer binnen, waar het personeel verzameld is. Dat is een bijbclsch tafercel: een aartsvader temidden van zijn kinderen. Dit is ook wel zijn verhouding tot het Duitsche volk geweest, dat hij zich in zijn laatste jaren ons aller vader voelde. Hij bidt. Men heeft groote tooneclspelers op de planken zien bidden, men heeft geestelij ken voor het altaar zien bidden. Maar nooit heb ik een mensch zien bidden, van wien ik zoo sterk ondervond, dat God in hem woonde. De kleinkinderen komen om hem geluk te wenschen. Zij zijn wat verlegen voor de camera, htm echter deert het niet, camera en fotograaf zijn voor hem minder dan de schaduw van het blad dat op het terras beweegt. Hij spreekt tot do kinderen, slechts een paar woorden, wonderlijk zacht en mild. Heel dicht bij hen en toch uil groote verte. De sluier tusschen hem en de wereld schijnt dichter geworden, de schemering daalt snel. Voor de laatste maal zien we hem. Op zijn doodsbed. Het toestel staat laag, van onder af ziet men tegen de hoogopgebaar- de gestalte. Het hoofd is wonderlijk ver anderd, die laatste resten van het leven zijn weggeweken. Een zeldzame gelijkenis met Bismarck dringt zich op... En Hauser eindigt zijn verhaal over dit aangrijpende drama-van-ticn-minuten al dus: „Het is mogelijk dat een handige on derneming al plannen maakt voor een film over Hindenburg Ik meen wat wij ons van tevoren legen ccn dergelijk vergrijp hebben te verzetten". Een dictatoriale regeering van officieren was het doel Basra, 21 Aug. (Reuter). Het agent schap Avala meldt nader, omtrent het ont dekte complot dat de gearresteerde majoor Floros Pangalos zijn diensten had aange boden aan kapite:.n Conslanpoulos, die ter stond den minister van oorlog waarschuw de, die op zijn beurt een ëpoed-onderzoek gelastte, dat leidde tot de arrestatie van drie kolonels, vijf subalterne officieren en de ontdekking van een document, welks onderteekenaars zich verbonden, de regee ring omver te werpen om een dictatoriale regeering van officieren in te stellen, onder leiding van Piastiras. Volgens zekere ge ruchten zou het complot vrij uitgebreid zijn geweest en zouden ook bepaalde civiele personen er bij betrokken zijn. maar de op positie-partijen beweren, dat de zaak werd overdreven. Tweehonderd door overslrooming verongelukt Da i ren, 21 Aug. (V.D). Dc slaat van beleg is afgekondigd en hulptroepen zijn opsercepen in Antung (Mandsjoerije), waar 60.000 personen dakloos zijn geworden en van levensmiddelen zijn verstoken, tenge volge van wolkbreuken en overstroomin gen, waarbij 200 personen om bet leven zijn'gekomen en vijf bruggen van dc Yalu- rivier zijn weggespoeld. Moe k den, 21 Aug. (Reuter). De directie .•an de Zuid-Mandsjoerijsche spoorlijn deelt mede. dat de spoorwegverbinding tusschen Antung en Moekden tengevolge van nver- stroomingen is verbroken. De politie heef: tot dusver vastgesteld, dat 122 personen zijn verdronken, waaronder 42 personen, die op een veerpont in de golven zijn omgekomen. HET SAARPLEEISCIET. G c r I ij n. 21 Aug. In verband met het feit. dat Saariandsclie stemgerechtigden vóór 31 Augustus, voor zoover zij buiten tiet Saargcbied wonen, een verzoek moeten indienen om op de kiezerslijsten te worden geplaatst, wordt in Duitschland een oproep uitgevaardigd aan deze Saarlanders om nog tijdig zicli op de kiezerslijsten te doen plaatsen, Deze oproep zal deze week dage lijks in de bladen verschijnen. De kwestie der DuitschOostenrijb sche betrekkingen het middel punt der besprekingen Milaan, 21 Aug. (Reuter). Schuschnigg is lieden om 10.42 in Florence aangekomen. Mussolini was aanwezig om hem te ver welkomen. De begroeting was zeer harte lijk. Florence, 21 Augustus (Reuter). Het onderhoud van Mussolini met bondskanse lier dr. ScliU6chnigg heeft plaats gehad in de particuliere villa Marinis, welke gelegen is aan den weg naar Ficsole. De Oostenrijksche bondskanselier kwam er aar:, nadat hij een oogenblik had ver toefd in dc villa Antinori, welke gedurende zijn verblijf te zijner beschikking i6 gesteld. Het onderhoud liad plaats in .de biblio theek. Beschouwingen in dc Weensche pers. W e e n e n, 21 Aug. (Reuter). Dc Ween sche bladen beperken zich voor het gi-ooisle gedeelte lot weliswaar uitvoerige, maar toch algemeen gehouden beschouwingen over Schuschnigg V> reis naar Florence. Vol gens deze beschouwingen staat de kwestie der Duitsch-Oostenrijksche betrekkingen in het middelpunt van de te Florence te hou den besprekingen Zoowel aan Italiaansche als aan Oostenrijksche zijde bestaat de ab solute overtuiging, dat de ontspanning der politieke verhoudingen in Midden-Europa en vooral in het Donau-bekken in dc eer ste plaats afhankelijk is van de ontwik keling der Duitsch-Oostenrijksche betrek kingen. Dit wordt ook in het licht gesteld door de Christelijk-sociale „fteichspost". De -Ro- meinsche correspond enk. van dit blad meldt, van officieus goinspireirde zijde hierover het volgende: Binnen hot kader van het al- gemeene overzicht over de buitenlandschc politieke betrekkingen van beide landen 6peelt natuurlijk de verhouding tot Duitsch- laiwl-een bijzondere r-oh-Jp tegenstelling met slechtgêstemde Duitsche persstemmen is men het in Italië en Oostenrijk erover eens, dat zonder verwijl normale betrekkingen met Duitschland moeten worden hersteld, zoodra Oostenrijk de practische garanties voor de achting zijner souvereiniteit en vrijheid van den kant der Duitsche regee ring krijgt. Een, dc Romepacten als feit on der oogen ziende, positieve Duitsche mede werking aan de Donau-problemen door eco nomische overeenstemming \an belangen is even zeer gewcn6cht als in het kader van het vier mcgendheden-pact een wederin- schakeling in de geheel Europa betreffende problemen. De „Reichspost" keert zich verder ook nog tegen de talrijke geruchten, die in verband rnet de ontmoeting in Florence zoowel in Wecnen als in het buitenland zijn opgedo ken en volgens dewelke o.m. Mussolini aan de Oostenrijksche regeering vele millioencn Lires ter beschikking zou willen stellen voor het inr.chten van een geheime staats politie en besprekingen gevoerd zouden worden over de restauratie. Mussolini biedt noenmaal aan Florence, 21 Augustus (V.D). Minister president Mussolini heeft vanmiddag ter eere van den Oostenrijkschen bondskanse lier Schusschuigg 'n noenmaal aangeboden, waaraan ook Suvich, Staracc en notabelen van Florence hebben aangezeten. Parijs, 21 Aug. (R.) Inzake de besprekin gen tusschen bondskanselier Schuschnigg en Mussolini, welke Woensdag zullen begin nen, meldt de naar Florence gezonden cor respondent van de „Matindat er plannen bestaan tot het aangaan van ccn militaire overeenkomst, wellicht in den vorm van een verdrag lot wcdcrzijdsche hulpverleening. Deze reciprociteit zou moeten worden uitge legd als een versterking van de souvereini teit van Oostenrijk en tevens eventueel een militair intervenieeren van Italië mogelijk moeten maken. Begroeting van Schuschnigg in de pers. Milaan, 21 Aug. (V. D.) De Italiaansche bladen publicceren in verband met de komst op heden van Schuschnigg in Flo rence hartelijke vcrw clkomingsartikelen. De „Corrillera dclla Sera" verklaar^ dat de bijeenkomst van Mussolini met Schuschnigg een politieke gebeurtenis vormt van het hoogste belang. Hierdoor wordt de besten digheid van de vriendschap en de werke lijke samenwerking tusschcn Italië en Oos tenrijk gewaarborgd. Het onderhoud moet worden beschouwd als een opbouwend ele ment in den internationalen toestand. 6 ct. per K.M. TeL 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast hot Tramstation. AMY JOHNSON ALS BEROEPSPILOTE. Op den Kanaaldienst. Londen, 21 Augustus. (Reuter) Amy Johnson wil voor de Melbourne race zoo veel mogelijk vliegen. Zij heeft zoo juist de functie aanvaard van eerste vrouwelijke piloot op den Kanaaldienst. Haar toestel, dat een der snelste is dat op dit traject dienst doet, kan acht passagiers vervoeren. De Lexicon onthult de namen In verband met de Röhmrevolte op 30 Juni weiden op bevel van Hitier ook ocni- ge rijksdaglcdcn geëxecuteerd. De correspondent te Berlijn van dc „Daily Telegraph" meldt, dat hun aantal twaalf was. In de „Deutsche Führer Lexi con", die reeds voor 30 Juni ter perse wos, maar eerst zeer onlangs werd gepubliceerd, zijn de namen van de volgende leden met een reepje wit papier bedekt Röhm, Heines, Krr.st, Schmid Hayn, von Ileydebeck, Schneidhuber, von Dcttcn, Kasehe Tritz, Ritter von Krausser, Hans Ramshorn hoofdcommissaris van politie van Gleiwilz en Konrad Schmdmuller, idem van Maagdenburg. De namen der vier Iaatsten waren nog niet bekend. DIT BLAD HEEFT EBN DAGELIJ KSCHt GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT GOK PRIJS VOOR DE LUXE G EN 7 PERS. WAGERS. KAMP 41 OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopole. Een op het veld staand vliegtuig wordt de lucht ingedreven Londen. 21 Aug. (Reuter). Een zware storm heeft gisteren in vele doelen van Engeland groote schade aangericht. Een persoon werd gedood en vele anderen wer den gewond. De pas geopende luchlverbinding tus schen een aantal belangrijke Britsche ste den heeft eveneens van het zware weer te lijden gehad. Ook het Iv.L.M.-vliegtuig uit Amster dam dat 's middags in Hull was aan gekomen, was gedwongen af te zien van doorvliegen naar Liverpool. Aan de kust van W -Cork is een jacht door den storm tegen de klippen geslagen De opvarenden werden door een reddings boot geborgen. Tvvee plezicr-stoonibootcn die met 300. resp. 500 passagiers uit Liver pool waren vertrokken, moesten wegens den storm terugkeeren. In Morecambe werd een op het veld slaand vliegtuig door den wind de lucht ingedreven en tegen een muur geslagen, zoodat het werd vernield. Honderden telegraaf- en telefoondraden braken. Londen, 21 Aug. (Reuter). De „Daily Telegraph" meldt, dat Mussolini de monar chale neigingen van Otto van Habsburg noch goedkeurt, noch veroordeelt. Olto zou een onderhoud met Mussolini hebben gehad en hem de mogelijkheid uiteen hebben gezet van een vcreeniging van Oostenrijk en Hon garije onder denzelfden scepter. Mussolini antwoordde, dat er nu van een herstel der monarchie geen sprake kon zijn, maar dat hij het voor- en nadeel hiervan zou bcst'i deeren als de toestand in Oostenrijk wai verbetert. DE ENGELSCHE KONINKLIJKE FAMILIE NAAR BALMORAL Londen, 20 Augustus (Reuter) Dc ko ninklijke familie is vandaag uit Londen vertrokken om zich voor cenigen tijd naar het kasteel Balmoral (Schotland) te bege ven. TEGEN DE VEERTIGURIGE WERKWEEK London, 21 Augustus. (Reuter.) De enquête, welke door de industrieele liga is ingesteld bij do aangesloten plaatselijke federaties en organisaties, heeft uitgewe zen, dat deze scherp gekant zijn tegen de toepassing van het systeem der \eerlig- urige werkweek. BUITENLAND. Schusschnigg bij Mussolini. (Eerste Blad, pag. 1.) Groote ovestroomingen in Mandsjoerije. (Eerste Blad, pag 1). Het complot in Griekenland. (Eerste Blad, pag 1). BINNENLAND. Felle brand in Amsterdam-Noord. (Tweede Blad, pag. 1.) Felle brand te Helmond. (Tweede Blad, pag. 2). Daders van een roofoverval voor de Haagsclie rechtbank. (Tweede blad, pag. 1). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te De Bilt. Hoogste barometerstand7(54.1 te War schau. Laagste barometerstand 742.-4 te Thors- havn. VerwachtingZwakke tot matige wincl uit Zuidelijke richtingen, half tot. zwaar bewolkt, weinig of geen regen, iets warmer. Vcinig kans op regen. Het diepe minimum in het Westen trok in N.-O.lijko richting naar de Noorscho zee en bleef op te grooten afstand om het weer in onze omgeving opnieuw ongunstig te be ïnvloeden. De stormen en regens bepalen zich tot Ierland, Schotland en de N'oorsche kusten. De hooge druk trok zich over het geheel iets naar het Zuiden terug, terwijl het maximum, dat gisteren over Frankrijk lag, zich naar Polen verplaatst. Het lucht- drukvcrval van de Noordzeekusten naar dc as der depressie nam af, waardoor de stor men over de Britsche eilanden en de Noord zee bedaarden. In Centraal-Europa en in dc Alpen houdt het mooie zomerweer aan met hooge temperaturen, thans weer tot in Fin land en tot aan den Poolcirkel. Het weer in onze omgeving vertoont een neiging om na de storing van den 21sten weder stabiel te zullen worden met weinig regenkans cn iets warmer weer. LAHGESTRAAT 49-51 TELEFOON 130 Gaal u al vaar hal najaar zorgen? Ia onzo STOFFEN AFDEELING, hrbbca wi| rssds verschillende r.Uuwa dingen ontvangen. EE KATTCW1TSER VCLKSWILLE IN EESLAG GENOMEN. Ka t tow il z, 21 Augustus (YD.) Het laatste nummer van liet te Kaltowilz ver schijnende soc.-deni. blad „Volkswillc" is in beslag genomen wegens critiek op het Duitsche staatshoofd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1