Autobus door trein gegrepen DÉ ÉEMLANDÉÜ Vreeselijk ongeluk bij Emmert Licht op L. J. LUYGX ZOON Weerbericht 4000 EXEMPLAREN GARAGE NIC. BOVÉ.E Belangrijkste Nieuws ABONNEMENTSPRIJS P" 3 maandtn voor Amersfoort 2.10, pc: ronnnd f 0.75, per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1-4 regel* f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer Donderdag 23 Augustus 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 33 e Jaargang No. 46 Drie personen gedood 8 uur 38 min. Tel. 1788 TAXI TAXI 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 era 1093 AMER5F0CRTSCH DAGBLAD week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/,. Binnenland franco per pott par 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummert f 0.03. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 elke regel meer f0.25. Liefdadlghclda-advertcntlën voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentièn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent driemaal plaatsen I Bcwtlonammer extra 1 0.05 ERNSTIG ONGELUK MET EEN REVOLVER. De oefeningen van de Lichte Brigade. (Tweede Blad, pag. 3V. Emm en, 22 Augusus. Op den onbewaakten overweg in den Dordt- schen Straatweg, onder deze ge meente, heeft vanmiddag om vijf uur een vreeselijk ongeluk plaats gehad. Een autobus, waarin ruim twintig personen gezeten waren, is bij het passeeren van de spoorweg overgang door een locaaltrein ge grepen en geheel vernield. Van de passagiers is een persoon op slag gedood; tien anderen werden zwaar gewond, de overigen bekwamen lichte verwondingen, behalve twee, die ongedeerd zijn gebleven. Met de autobus, die bestuurd werd door 'den autobusondernemer J. Keen uit Nieuw- Amsterdam, werden arbeiders uit de werk verschaffing, afkomstig uit de omgeving van Klazinavcen, naar huis vervoerd. De bus had, toen hij den spoorweg naderde, geen groote vaart. Een der omwonenden, die het ongeluk zag aankomen, heeft den bestuurder nog trachten te waarschuwen voor de nadering van den trein, doch dit heeft hij helaas niet opgemerkt. De auto werd over eenige tientallen meters meege sleurd en geheel vernield. Van de inzittenden werd de arbeider H. Funcke uit Bargeroosterveen op- slag ge- 'dood. Een tiental arbeiders werd zwaar ge wond, terwijl de overige inzittenden lichte verwondingen opliepen, behalve twee per sonen, die gelukkig ongedeerd zijn geble ven. De doktoren Van Zanten en Post te Em- men en een tweetal verpleegsters waren 6poedig ter plaatse en hebben eerste hulp verleend. Het meest ernstig gekwetst wer den de arbeiders J. Schone wille, A. Schone- wille, G. I-Ieyne, R. J. W. Heyne, A. Arends, R. Nijenhuis, J. Juiring. KI. Pol en de chauffeur Keen en diens ongeveer twaalf jarig dochtertje, dat hedenmiddag vrij van school was en voor genoegen met vader Was meegereden. De trein, waarmede de aanrijding ge schiedde, was de lokaaltrein, welke te vijf minuten voor vijf van het station Emmen ln de richting Zwolle was vertrokken. Dit spoorweggedeelte maakt deel uit van de lijn Stadskanaal—Zwolle. De trein is, toen het ongeluk had plaats gehad, onmiddel lijk tot stilstand gebracht, doch moest spoedig daarna de reis voortzetten, om een D i r k s 1 a n d, 22 Aug. Hedenmiddag beeft te Dirksland een ernstig ongeluk plaats gevonden. Een tweetal H.B.S.-ers waren per fiets den Lorredijk bij Dirksland opgereden. Een van de jongens, de 16-jarige II. S., was in het bezit van een geladen re volver. Zijn vriend, de 16-jarige M. B., wil de daarmee op spreeuwen schieten cn S. reikte hem de revolver over. Plotseling ging de haan over en werd M. B. in de borst getroffen. De kogel doorboorde een zijner longen en verliet vlak onder de hart streek het lichaam. S. waarschuwde direct dokter Böot, uit Dirksland. De getroffene is pei* ziekenauto naar bet ziekenhuis ver voerd. Zijn toestand is ernstig. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Gaal u al voor het najaar zorgen? In onze STOFFEN AFDEELING, hebben wij reeds verschillende nieuwe dingen ontvangen.- Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. Hoogste barometerstand 763.3 te Riga. Laagste barometerstand 744.3 te Thors- havn. Verwachting: Zwakke tot matigen Z. tot W. wind, half tot zwaar bewolkt of betrok ken, enkele regenbuiten, iets koeler. Koeler weQr, kans op regen en cnweer. De depressie in liet Noorden bew.eegt zich thans zeer langzaam naar het Noord- Oosten en werd stationair op de Noorsche zee. Secundairen trekken over de Noorsche zee naar de Britsche eilanden cn brengen thans regen in onze omgeving. Over Enge land en Schotland ligt een koud-front, dat zich waarschijnlijk langzaam nar het Oos ten zal bewegen. De groote hitte over het vasteland nam nog toe, waardoor de kans op onweersregens in het bergland begint toe te nemen. De bergstations in de Zwit- serschc Alpen melden nog weinig bewolkte lucht en hooge temperaturen (Saintis op 2500 M. 7 gr.). De regenval bepaalde zich niet meer tot de onmiddellijke omge ving van het depressie-gebied. Voor ons land moet gerekend worden op iets koeler weer met nu en dan regenbuien met kans op onweer. van den anderen kant komenden trein te laten passeeren. Voor enkele der zwaargewonden bestaat direct levensgevaar. Een ziekenauto uit Niéuw-Amsterdam was weldra op de plaats des ohheils aanwezig, terwijl een tweede ziekenwagen werd ontboden. Het uitzicht naar do richting, vanwaar de trein kwam, is zeer slecht en wordt be lemmerd door een aantal woningen,op ongeveer dertig meter afstand van de spoorlijn gelegen. Nadere bijzonderheden. Omtrent het ongeluk, dat. op den onbe waakten overweg te Emmen heeft plaats gehad, vernemen wij nader; dat overleden zijn de arbeiders II. Funcke uit Barger Oosterveld, gehuwd en vader van acht kin deren en E. Nijenhuis te Nieuw Dordrecht, gehuwd en vader van zes kinderen. Om acht uur hedenavond werden de laat ste zwaar gewonden van de plaats van de ramp weggedragen en ondergebracht in de nabijstaando woning van de wijkver pleegster. zuster Bloemink. Onmiddellijk levensgevaar is thans nog aanwezig voor vier arbeiders, te weten J. Schonewille, te Emmer Erfscheidemeer, J- Jeuring, Nieuw Dordrecht, A. Arens te Barger Oosterveen en K. Pol te Oranjedorp. Zwaar gewond zijn voorts de bestuurder van de bus, J. Keen, te Nieuw Amsterdam cn de arbeider K. Sterken te Oranjedorp. De overige arbeiders konden per auto naar bun woning vervoerd cn ter behan deling aan de plaatselijke huisartsen over gelaten worden. Twee hunner hadden arm en beenbreuken de anderen in hoofdzaak snij wond en. In de bus zaten 18 arbeiders benevens den chauffeur en diens 10-jarig dochtertje, Catherina. die een beenbreuk beeft. Slechts twee arbeiders bleven geheel ongedeerd. Omtrent de toedracht van het gebeurde vernemen wij nader, dat de betrokken groep arbeiders, werkzaam bij de land- ontginning in - de gemeente S'ïeen, juist deze week door verandering van den dienst een uur vroeger huiswaarts gingen dan ge woonlijk, waardoor de bussen den over weg moesten passeeren, juist in den tijd, dat de beide richtingen naar en van Zwolle voorbijgaan. De bestuurder heeft daardoor blijkbaar aan do nadering van den trein niet gedacht. De nabij den overweg wonende mej. J- Ossel, die toevallig buiten stond, waar schuwde cloor het opsteken van den hand. ongeveer 40 Meter voor de nadering van den trein, doch blijkbaar beeft de bestuur der dit toeken als oen groet opgevat. De echtgenoot van mej. Ossel, die aan don anderen kant van den overweg ver bleef cn het ongeluk zag gebeuren, deelde ons mede, dat de bus nog niet op den weg stond' toen de locomotief van den trein deze in de linkerzijde raakte. De bus maak te daardoor een 6lag-om en werd door den (rein in de lengte in tweeën gereden. Ossel, die onrniddelijk toesnelde, vond de ruine van de bus op ongeveer 20 meter afstand van den overweg. Drie bcwusteloozo ge wonden lagen tegen den motorkap, eenige meters verder vond hij weer enkelen, als levenlooze personen, liggen. Het dochtertje van den chauffeur bleek nog 20 Meter verder te zijn meegesleurd, terwijl de bestuurder zelf blijkbaar op een treeplank van den trein over een afstand Ean overzicht van de plaats van de ramp. van ongeveer 80 Meter moet zijn meege nomen. Hij werd bewusteloos en met een schedelbreuk op den spoorberm gevonden. Van de arbeiders waren er slechts twee in staat eerste hulp te- vericonen. Omwo nenden waarschuwden onmiddellijk de po litie cn eenige doktoren. In totaal waren er zeven doktoren en een achttal zusters op de plaats des onheils. De arbeider Funcke bleek op slag te zijn gedood. Nijenhuis overleed een uur later. De burgemeester van Emmen was ook na het ongeluk aanwezig. Het parket uit As sen arriveerde in don loop van den avond om den loestand op Ie nemen. De justitie stelt een onderzoek in. De toestand van den chauffeur leept zich nog niet, voor een- verhoor. Niet bekend is of de -machinist van den trein/ die na .een oponthoud van 10 minu ten doorreed, de voorgeschreven signalen heeft gegeven. Op 20 Meter van den over weg beeft men nog een goed-uitzicht, zoo dat de chauffeur dus nog tijdig had kun nen stoppen. Ook de chauffeur overleden. Emmen', 2-3 Aug. Omtrent het-vreeselijk autobus-ongeluk, dat. gistermiddag op den onbewaakten overweg aan den Dordtschen- weg is- geschied, vernemen wij nader, dat ook de chauffeur, de auttobusondel-pomer J. Veen uit Nicuw-Amsterdam, in den ia- ten avond «aan zijn verwondingen is bezwe ken. Emmen, 23 Aug. Nader wordt gemeld: In een onderhoud, dat wij hedenmorgen met dr. J. N. Post te Einmen hadden, ver strekte deze ons omtrent de gevolgen van de noodlottige botsing tusschcn trein en autobus de navolgende gegevens: op slag werden gedood de arbeiders J. H. Funke, oud 44 jaar, vader van tien kinderen en R. Nijenhuis, 58 jaar, vader van twee kin deren, beide te Ivlazienaveen. De overleden chauffeur J. Keen, had een rugwervelfra.ctuur bekomen. In ernsfiigen toestand worden nog ten huize van de wijkzuster te Emmen ver- Passagiers verzekerd 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vraagt prijs van onze 6 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het Tramstation. plcegd drie slachtoffers van het. ongeluk. Twee van heil zullen waarschijnlijk in den loop van den dag naar hun woningen worden vervoerd; op het behoud''van bet leven van den derde, J. Juiring, beslaat weinig hoop. Naar het ziekenhuis te Heercnvccn zijn twee gewonden overgebracht, waaronder het dochtertje van den autobusonderne mer. Naar hot ziekenhuis te Groningen is eveneens een slachtoffer vervoerd, terwijl in het Groene Kruis-gebouw te Klaziena- veen nog een gewonde wordt verpleegd. De andere gewonden worden thuis ver pleegd en hun toestand was hedenmorgen over het algemeen zeer bevredigend. De. burgemeester van Emmen heeft van morgen reeds vroeg in gezelschap .van den wethouder van sociale zaken en den di recteur van den werklooshoidsdienst alle gewonden een bezoek gebracht. De geneeskundige dienst is den geheelen nacht in de weer geweest met het verzor gen van de gekwetsten. Do bestuurder van de hue.' stond alge meen bekend al6 een bij uit6tek betrouw baar chauffeur. Men verklaart de oorzaak van het ongeluk uit het feit, dat twee bus sen, eveneens met werklooze arbeiders, vóór die van den heer Keen den overweg passeerden, waardoor de bestuurder moet hebben gedacht, dat de spoorbaan vrij was. Niettemin verminderde hij zijn snelheid tot heneden de voorgeschreven maximum snelheid van 20 km, hetgeen juist in clit geval noodlottig i6 geworden. Bij een gvoo- tere snelheid zou de bus den overweg juist nog zonder ongelukken hebben kun nen passeeren. \dit blad heeft een dagelij kschm GECONTROLEERDE OPLAAG VAN Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. KAMP 41 OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Rfionopole. BUITENLAND. De bijeenkomst van Schusohnigg cn Mus-, soline in Florence. (Derde Blad, pag. 1). Kabinetscrisis in Spanje in 't zicht? (Eerste Blad, pag. 2). De stakingen in Amerika blijven dreigen. (Eerste Blad, pag. 2). De rehelleercnde Basken. (Eerste Blad, pag. BINNENLAND. Bij Emmen is een autobus door den trein gegrepen. 2 dooden en 10 gewonden. (Eerste Blad, pag. 1). Be geheel vernielde autobus van dichtby gezien*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1