Amersfoort DE EEMLANDEli UIT MGOI GARAGE NIC. B0VÉE Zaterdag 25 Augustus 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: ArnlïenischepQortwal 2a 33 e Jaargang No. 48 TRAGISCH ONGELUK OP DE CHIEMSEE GOMBOS HERTROUWT ZIJN EERSTE VROUW Te!= 1788 DE STROMBOLÏ BLIJFT ROMMELEN DE FUSIE IN ZUID- AFRIKA 6 CENT PER K.M. TEL. 1830 en 1093 KAMP 41 8 uur 38 mm. ABONNEMENTSPRIJS pc' 3 maaoden v°°' Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per -~™"week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/». Binnenland franco per post c«r 3 maanden (3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. rOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS OER AGVERTENTIEN vao rtgdi t 1.05 mee inbegrip van een bewijsnummei eikeregel mee* f0.25. Llefdadlgheld»-advertentl«n voor dt belft van den prl)s. Kleine Advertentlto „KEITJES" bij vooruitbetaling i5 regtia 50 cent elke reoel meer 10 cent drlemaeJ olaatsen I I.—. Bewllonumrae* extra I 0.05 Fascistische stroomingen in Amerika. Een regenboog van gekleurde hemden. Toon in Europa do kennis van of al thans de gedachte aan do moreele be- ^orrechting van liet noordelijk ras nog tot een kleinen kring beperkt was, bestond er in Amerika reeds een breedvertakte be weging, die oen rassenleer verkondigde en uit de aangenomen voortreffelijkheid van do bleekgeziclitcn het recht afleidde lynch- „recht6pleging" tegenover negers toe te pas sen. Ook de Amerikanen 6chijnen er een afkeer van te hebben om ongcwenschte lie den zonder ideologischo motivcering op te hangen, liet werd evenwel op den tluu1* onmogelijk, om tegenover de wereld te ver heimelijken dat de Knights of tjie Ku KIüx Klan" want aan hen denkt men hierbij in eersten aanleg behalve deze ideologische doeleinden ook nog zeer stof felijke oogmerken dienden; het „Onzicht bare Rijk" van deze Klan trad door een reusachtige corruptie zeer zichtbaar aan het licht. Deze organisatie verdween in 1928 van de politieke vlakte. Een correspondentie in de Neuc Zürcher herinnert eraan, dat dc rassentheorie door de gebeurtenissen in hel buitenland nieuw voedsel kreeg. Op het oogenblik doet in de Vereenigde Stalen een parlementaire com missie onderzoek naar de methoden van nationaal-socialistische propaganda, over welker uitgebreidheid fantastische geruch ten in omloop zijn. De Amerikanen 6chijncn tc vrcczcn dat het nalionaal-socialismc zich cr niet mee tevreden stelt hun weer zin tegen het Derde Dijk propagandistisch tc bestrijden, maar dot het bovendien de hem verwante stroomingen geldelijk onder 6teunt. Over den uitslag van dit onderzoek is tot nu toe weinig uitgelekt, maar men beweert wij kunnen het echter onmoge lijk aannemen dat Duitschland belang rijke geldsommen voor propagandistische doeleinden uitgeeft. De persagentschappen verspreiden hieromtrent berichten, wier strekkingloosheid niet altijd onomstootelijk vaststaat. Zoo werden bijv. op zeer onrust barende manier berichten erelancccrd over dc bedrijvigheid van de Zilverhemden in California. Een commissie uit het Califor- ni6che Huis van Afgevaardigden heeft, naar het heet, besloten, het hnorpn van de getuigen over de werkzaamheid der Ziivcr- hemden geheim plaats te doen vinden, daar „bcpaaldo getuigenverklaringen zoo com prommitant zijn, dat zij internationale ver wikkelingen kunnen veroorzaken". Dit kan alleen beteekenen, dat bepaalde pijnlijke, verbanden bestaan fusschen de nazi-propa- ganda en dc Zilverhemden Deze organisa tie, die naar haar eigen opgaven 100,000 le den telt, staat inderdaad zeer dicht bij de nationaal-sociaüsten. Zij beschouwt het Arische ras al6 het door God verkoren volk; zij betoogt dat do Joden de wereld wiilen ruïneeren, zij noemt president Roosevelt „president Rosenfeld" en dergelijke meer. Haar leider is William Dudley Pelley, die er weliswaar naar een fotografie te oordeelen (althans volgens voornoemden briefschrijver) niet uitziet als een toe komstig dictator, maar veeleer als een cor rect zakenman, die een winkel in zilver hemden denkt te openen. Uit de gegevens die bekend gemaakt zijn, is niet af to lei den, dat hij werkelijk Duitsch geld gekre gen heeft. In ieder geval reikte het niet toe om zijn onderneming in het rechte spoor te houden, want de maatschappij die het orgaan van de verccniging uitgaf, is eenigen tijd geleden failliet gegaan, zoodat do Arische Amerikanen er voorloopig van verstoken blijven, nieuwe bizonderheden omtrent hun psychische en andersoortige superioriteit to vernemen. Naast de Zilverhemden is er in dc Ver eenigde Staten nog een heele regenboog van andere kleuren: Khaki-, Wit-, Zwart-, Blauw-, Bruinhemdcn en misschien nog wel meer. De Khaki-hemden die 25,000 le den moeten tellen, traden in 1932 de eerste maal voor het front der openbaarheid. Lid van hun organisatie kan iedereen worden, die zooals dc „Times" hoosaardig op merkt haar grondwet onderschrijft, aan den God van de bleckgezichten gelooft, den leider Smith twee dollar in een jaar be taalt en bovendien zijn Khakihemden koopt. Verdere programpunten zijn: afschaffing der gouden valuta, zelfstandigheid voor de Phihppijnen, Amerika voor de Amerikanen, etcetera. Do fascistische organisatie der Wilhem- den, die zich wonderlijkerwijs „Kruisrid ders voor do economische vrijheid" noemen, eischt eveneens afschaffing van de gouden valuta alsook schrapping van de openbare 6chuld; volgens een recente aankondiging van haar leider, George Christians, wil zij zoo spoedig mogelijk in verschillende ste den bewapende en geuniforrndc storinaf- deelingen (S. A.) stichten. Haar ledental bedraagt naar een taxatie 40,000. volgens haar eigen opgave 200,000 man; zij is voor namelijk in Idaho, Oregon en Washington verbreid. „Vrienden van het nieuwe Duilsch- land", de verkapte organisatie van de Duit fiche nationaal-socialistcn, bestaat voorna melijk uit Duitsch-Amerikanen; hun leden drugen uniformen die sterk aan de nazi's doen denken. Ï-Tun verbitterdste tegenstan ders zijn de Blauwhemrlon, die eenigen lijd Selcden op een openbaar plein in Brooklyn den Duitschen rijkskanselier in effigie ver brandden! Politieke betcckenis schijnt men aan al deze groepen nog niet toe tc mogen schrij ven, maar wat niet is kan worden. Vijftien jaar geleden begon Hitler met ccn stam tafel van zeven man..,. Vooralsnog echter mag men ccn greot- scheepscher effect verwachten van de nieuwe conservatieve partij, die door Wall- street-kopstukken is gesticht, en die in een paar dagen tijds reeds op een ongelooflij ken groei mag bogen. Een feestelijkheid door orkaan verstoord Prien, 24 Aug. (V.DOp liet Herren- insel in de Chiemscc was Donderdagavond ccn feestelijkheid georganiseerd met als hoogtepunt ,.Dc jacht op het zeemonster". Ken groolo menschcnrnenigte aan den wal en op hot water was aanwezig. Tegen elf uur brok echter een ontzaggelijke orkaan los, welke slechts enkeie minuten duurde, doch een verschrikkelijke uitwerking had. Talrijke booten dreven ondersteboven op het water, terwijl van de inzittenden niets meer tc zien was. Voor zoover tot dusver bekend is, zijn een onderwijzers-echtpaar cn dc vrouw van een landarts verdronken. Omtrent het lot der overige te water ge raakten was hedenmorgen nog niets be kend, ofschoon nog in den nacht reddings pogingen werden gedaan. Mon kan dus vrijwel met zekerheid zeggen, Jat het aan tal s'achtoffers nog veel grooter zal wor den. Prien, 24 Aug. Omtrent dc orkaan op het Chiem-mecr wordt nader gemold, dat deze met ontzaggelijke snelheid en kracht inzette, toen ongeveer vijftig personen zich in booten op het water bevonden. Veertien booten werden door den storm weer geheel naar het eiland teruggedreven. Do opvaren den kwamen er met den schrik af. De lij ken der drie verdronkenen konden nog niet worden gevonden. Verdere personen wor den niet vermist. Gebleken is dat de op het meer ronddrijvende booten voor een deel ook van den oever waren losgelaten. De orkaan heeft ook verder groote schade aangericht. Telegraafpalen werden gebro ken, licht- cn telefoonleidingcn vernield, boomgaarden verwoest. Boedapest, 2-4 Aug. (V.D.). Gisteren is eerste minister generaal Gömbos in de parochiale kerk van Nagyteleny hertrouwd met zijn eerste vrouw Magaret Rcichcrt. DE NAZI'S IN HONGARIJE. Weekblad in beslag genomen. Boedapest, 24 Aug. )Reulcr). De mi nister van binnenlandsclic zaken heeft be sloten, het weekblad „de Nationaal-Sucla- Iist" in beslag te doen nemen cn te schor sen. Dit blad was onlangs begonnen met een buitengewoon felle anti-scmietischc campagne. WORDT DE DOODSTRAF GEHAND HAAFD? Havanna, 24 Aug. (Reuter). De krijgs raad heeft twee officieren wegens deelne ming aan de jongste militaire samenzwc ring ter dood veroordeeld. Men verwaent, dat de executie zal worden uitgesteld met het oog op dc constitulioneelc conventie, welke in December wordt gehouden cn die een beslissing moet nemen over handha ving of afschaffing van de doodstraf. DE ZUID-AFRIKAANSCHE PARTIJ EEURT FUSIE GOED. Bloemfontein, 2-4 Aug. (Reuter). Het congres der Zuid-Afrikaansche partij heeft met 452 tegen 8 stemmen het door Smuts en Hertzog opgesteld fusie-programma aan vaard cn de beginselen der nieuwe ver eenigde partij goedgekeurd. SLAPENDE KNOPPEN. Toen ik het een paar weken geleden over de Tamarisk had, deed ik doorschemeren, dat er van dezen heester nog interessante bijzonderheden waren te vermelden en iemand, die nieuwsgierig is geworden, vraagt mij daarnaar. Welnu dan, die bijzonderheid betreft zijn „slapende" knoppen. Deze sla pende knoppen komen bij allerlei houtsoor ten voor. Het zijn knoppen, die in aanleg aanwezig zijn en in dc oksels der bladeren gevormd worden, doch onder gewone om standigheden nooit tot ccn lak uitgroeien. Ze blijven op hun plaats van oorsprong in den bast, nu eens aan dc oppervlakte zicht baar, dan weer door hel buitenste schors- v/ccfscl bedekt, steeds in grootte cn vorm zoo goed als onveranderd, tenzij een buiten gewone omstandigheid bijv. sterken snoei van den boom cn daardoor grooter wortel- druk op de overgebleven deelen, 2c tot ont wikkeling brengt. Bij de Tamarisk nu vinden we ccn op vallende afwerking. Vindt men namelijk bij andere boomen steeds één slapende knop in den oksel van een blad bij de Tamirisk, waarvan de takken met tallooze kleine blaadjes zijn bezet, worden iu den oksel van ieder blaadje opeengehoopte knoppen, ge woonlijk drie in getal, aangelegd. Het zou reeds alleen door gebrek aan ruimte onmo gelijk zijn, dat al die knoppen in het eerst volgende iaar ontsproten. Dan zouden aan een tak van ongeveer ccn voet lengte mis schien duizend zijlakkcn tegelijk voorkomen. Inderdaad komen slechts uit een betrekkelijk gering aantal van de aangelegde knoppen spruiten te voorschijn cn deze zijn dan zoo doelmatig verdeeld, dat geen enkele een andere in den weg slaat. Honderden aange legde knoppen blijven echter slapende cn zijn over de geheele lengte van den tak verdeeld. Hieruit wordt verklaard, dat uit zulke takken te voorschijn komende stam men biina onuitputtelijk zijn in ziitakken cn dat zelfs na iaren nog altijd honderden van frisschc loten eruil kunnen ontspruiten. Een voordeel vooral bij het stekken der jorge twijgen. A. JOMAN. Rome, 24 Aug. (Reuter). Twee krachtige aardschokken deden zich gisteren gevoelen op hét eiland Strouiboli. De vulkaan is door wolken zwarte rook omgeven. Ook in Marseille heeft men gisteren een aardschok waargenomen, gepaard gaand met een ondcraardsch gerommel. SCHUSCENIGG UIT NICE VERTROKKEN. Parijs, 24 Aug. Bondskanselier Schusch- nigg is Vrijdagmorgen met den trein uit Nico vertrokken naar Ventimiglia Vandaar zal hij por auto naar Weenen doorreizen. VOOR RUST IN HET SAARGEBIED. Zondagavond om twaalf uur moeten openbare gelegenhe den sluiten. Saarbrueckcn, 24 Augustus (V.D.) Het Saarbrücker Abendblatt meldt, dat de poliliepresulcnt van Saarbrücken een be schikking uitgevaardigd volgens welke in den nacht van Zondag 20 op Maandag 27 Augustus alle openbare gelegenheden ge sloten moeien zijn ten cin.lc verstoringen van do openh.irc veiligheid, orde en rust te voorkomen. FRANSCH VLIEGTUIG NEERGESTORT. Rangoon, 24 Aug. (V.D.) Ken Franseh vliegtuig, dal np de lijn ParijsSaigon vliegt is gisteren op het vliegveld Mingala- don neergestort. Het toestel werd ernstig beschadigd. Niemand werd gewond. NEDERLAAG VAN DE ROODS TROEPEN. Sjanghai, 24 Aug. (Reuter). De com mandant der Chinceschc rcgecringstroepcn heeft naar Nanking geseind, dat de roode troepen zijn verslagen en 3000 man hebben verloren. DE LEGITIMISTEMBEWEGING IN OOSTENRIJK. Weenen, 23 Aug. (V. D De leider der Oostenrijkschc legitimisten, baron Wiesner, heeft tegenover persvertegenwoordigers ver klaard, dat de Oostenrijksche legitimisten geenszins denken aan het herstel der oude monarchie, doch er naar streven een Oos tenrijksch keizerrijk te stichten zonder eenige gedachte aan revisie. ONWETTIGE ACTIE. Berlijn. 23 Aug. (Reuter).'Een in Dene marken gedomicilieerde Duitscher, die in Duitschland pamfletten cn brieven van fciaal-democratische emigranten heeft wil len verspreiden, is tot 3lh jaar gevangenis straf veroordeeld 0 ct. psr K.M. T©l. 1788 Vraagt prijs van onzo 6 A 7 pers. wagens. Vaste standplaats naast het Tramstation. Zondag hebben dicust de doktoren Kamerling, Ulrcchtscho weg 35. Tel. 142. Plomp, Regentesselaan 15. Tel. 1359. Ereedveld, Kon. Wilhelminastr. 5. Tol. 547. Boodschappen, behoudens spoedgevallen, Zondags vóór 10 uur v.m. Zondag en de geheelo week 's nachts heelt dienst dc apotheek van de firma Ten Brink en Vcrmolen, Varkensmorkt 19a; Tel. ISO. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen: Mevrouw Daacis, Puntenburgerlaan 21a. Mcj. v. d. Grient, Brcestraat 8 B. Een minderheidsverklaring Bloemfontein, 24 Aug. (V.D.) Woens dagavond laat hebben kolonel Stallard, Coulter cn Marwick do leiders der opposi tie tegen de fusie van de S.A P. met de nationalisten een manifest uitgevaardigd. Hierin wordt gezegd dat het S.A.P. con gres een nieuwe reeks principes heeft aan vaard bij de fusie cn dat ter handhaving van de oude principes der partij dus een nieuwe organisatie gevormd is. Zuid Afrika, een volledig en vrij deelgenoot van het Brit- sche rijk is in plaats van eon onafhanke lijk ofschoon vriendschappelijk land het brandpunt van dc geschillen. De nieuwe partij wil ccn krachtig verlangen tot uiting brengen naar eenheid inzake van al gemeen belang tezamen met vrijheid van handplcn, waar slechts do belangen van een lid betrokken zijn cn wil tevens de basis behouden, waarop de titel Britsch on derdaan berust. Wanneer de Unie souve- rcine onafhankelijkheid verkreeg zou de rol, die door haar op het vasteland van Afrika gespeeld wordt scherp gekwalifi ceerd zijn. Het is ook noodzakelijk dat er een parlementaire oppositie bestaat, welke in staat is critiek uit te oefenen op het ka binet. De politiek subsidies toe te staan aan builenlandsche scheepvaart ten nadecle van de koopvaardij van het rijk is niet in overeenstemming met den plicht van een deelgenoot van het Britsche gemecnebcst. De rehabilitatie van dc boerengemeenschap zal niet effectief worden door het subsidice- ren van onmogelijke exporten tegen onmo gelijke prijzen. De weelde van het land en de gelegenheden tot werken moeten niet worden verminderd door zonder onder scheid uitleveren van de opbrengst der mij nen aan onvolledige landbouwondernemin gen. Verder verklaart het manifest dat de gelijkheid van het Engelsch en het Afri- kaanscho behouden moet worden, mits daardoor niemand verhinderd wordt ccn boterham te verdienen. Tenslotte vraagt het manifest of het pu bliek cr geen recht op heeft do inboorlin- genpolitick der regeering to kennen. F.r worden stappen genomen om een re presentatieve bijeenkomst te houden voor het formuleercn van een uitvoerig pro gramma. ZIJ V/ILDEN DE GANGSTERS NADOEN. De overval in de St. Pöltener Hütte. W eonen. 2-4 Aug. Het onderzoek der politie naar de overval op do St. Pöltener 11tte heeft uitgewezen dat de beide jonge mannen het voornemen hadden een massa- muord in den stijl der Amerikaansche gang eters te plegen. Zij schoten niet alleen op alle gasten die zij in hot huis vonden, maar liepen nog hen, die uit het huis vluchtten, na en vuurden nog verscheide ne schoten op hen af. De slachtoffers van den gruwelijken overval zijn naar het dal gebracht. Behalve eenige min of meer licht gewonde personen zijn vier personen heslist zwaar gewond en onder hen de lei der van de afdccling St Pölten van den Duitschen cn Oostenrijkschcn Alpenbond, Karl Furst. die er het ernstigst aan toe is. Ilij heeft ccn levensgevaarlijk schot in de buikstreek gekregen. Dc beheerder van de Hütte, Friedrich Steinbcrgcr. is doodclijk gewond. 49-51 TELEFOON 190 Gaal u al voor hal najaar zorgen? In onzo STOFFEN AFDEELING, hebben v/ij reeds verschillende nieuwe dingen ontvangen. DIT BLAD HEET 1 EEN DAGELIJ KSCMê GECONTROLEERDE OPLAAG VAN 4000 EXEMPLAREN ÏAX8 TAXI Vraagt prijs voor toerritten IN BINNEN- EN BUITENLAND VRAAGT OOK PRIJS VOOR DE LUXE 6 EN 7 PERS. WAGENS. OOK DES NACHTS GEOPEND Vaste standplaats ter linker zijde van hotel Monopote. BUITENLAND. Weer toon^orde spanning tusschen Rus land cn Japan. (Eerste Blad, pag. 2.) Tragisch ongeluk door een orkaan op de Chiemscc. (Forste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. De oefeningen der Lichte Brigade. (Tweede Blad, pag. 2.) Dc Nederlandsche rondvlucht. (Tweede Blad, pag. 2.) De Koningin moet rust houden. (Twcedo Blad, pag. 2.) Medegedeeld door het K. N. M. I. te Do Bilt: Hoogste barometerstand: 76G.0 to Scilly cn Shields. Laagste stand: 75(1.8 te Haparanda. Verwachting: Zwakko tot matige N O. tot Z.O. wind, nevelig lot licht of half bewolkt, droog behoudens dauw, overdag iets war mer. Gunstige weersvooruitzichten. De hoogc druk in het Zuid-Westen heeft zich naar onzo omgeving uitgebreid. Zijn kern bevindt zich thans boven de Noord zee, terwij] een tweede kern boven Oost- Duitschland is gelegen. Intusschen is do Scandinavischo depressie flink opgevuld cn ook thans stijgt daar de barometer nog, zoo dat een verdere ontwikkeling van de hoogo drukking naar het N.O. te wachten is. Do lage drukking bij IJsland toont zich weinig actief. Vrijwel overal is het rustig weer, veel stations melden wildstilte, hier en daar komt ochtendnevel voor. Over het algemeen is de temperatuur na do koude nachten weer iets gedaald. Over Scandinavië veroorzaakten dc depressie nog eenige regen, terwijl ook in Oost- Duitschland nog zware regen viel. De vooruitzichten van het weer ten on zent zijn gunstig. NOODWEER BOVEN BADEN-EADEN EN OMGEVING. Bade n-B aden, 23 Aug. (V. D.) Boven Baden-Badcn cn omgeving heeft heden een hevig noodweer gewoed, dat ook een doode eischte. Vier boscharbeiders uit Lichtenthal hadden bescherming gezocht in een hut, toen de bliksem insloeg cn een 29-jarigen vrijgezel doodelijk trof. Ken der andere ar beiders werd door den bliksem verlamd. Op verschillende plaatsen heeft het noodweer groote schade aangericht. GEEN GELD VOOR EEN VROUWELIJKE POLITIE. Parijs, 24 Aug. Reeds geruimen lijd voert bet lid van den Parijschen gemeente raad, Massard, actie voor de instelling van ^on vrouwelijke politie in Parijs in navol ging van Engeland. De Parijsche prefect van politie staat niet afwijzend tegenover deze voorstellen, doch verklaart dat de stad Parijs voorloopig geen middelen voor dit doel kan opbren gen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1